Най-често задавани въпроси

  1. Как да внесем подписка в Народното събрание с искане за произвеждане на национален референдум или в подкрепа на гражданска инициатива?
  2. Как мога да ползвам Библиотеката на НС?
  3. Как мога да подам жалба или петиция до Народното събрание?
  4. На кои радио честоти се излъчват заседанията на парламента?


Как да внесем подписка в Народното събрание с искане за произвеждане на национален референдум или в подкрепа на гражданска инициатива?

Изискванията, реда и условията за стартиране, провеждане и разглеждане на такива подписки са установени в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

С оглед по-бързото и лесно обработване на подписките е желателно вносителите от инициативния комитет да оформят листовете с подписката в папки или подвързани книжни тела, като наред с другите документи при внасянето представят предавателен протокол колко папки съдържа подписката, колко листа – всяка папка и колко подписа – всеки лист. Папките и подписите по възможност е добре да бъдат последователно номерирани, а в описа да се посочва всяка папка от кой номер до кой номер подписи съдържа.

Към подписката се прилага писмо до председателя на Народното събрание, придружено от предвидените в закона документи, което се завежда в интегрираната информационна система на Народното събрание и получава входящ номер. Той се предоставя на представителите на инициативния комитет.

Подписките се внасят и регистрират в отдел "Приемна" на Народното събрание (пл. "Народно събрание" № 2) след предварително уведомяване за датата и часа на внасяне (в рамките на работното време на отдела).


Как мога да ползвам Библиотеката на НС?

Библиотеката разполага с читални в двете сгради на Народното събрание.

Читалнята в сградата на пл. Народно събрание №2 е отворена за граждани в понеделник и вторник, с изключение на дните, в които има извънредни пленарни заседания. С разрешение на главния секретар на Народното събрание гражданите могат да ползват читалнята в сградата на пл. Народно събрание 2 и в друго време.

Читалнята в сградата на пл. "Княз Алeксандър I" №1 предоставя услуги на граждани всеки делничен ден.

Достъпът до двете читални е регламентиран и се извършва въз основа на издаден временен пропуск. За целта е необходимо да се обадите от която и да е сграда на Народното събрание на вътрешен номер 23 57 и да поискате да Ви бъде издаден пропуск като посочите коя читалня ще посетите. Пропуск се издава срещу представяне на лична карта / личен паспорт/.

Библиотечни и справочно-информационни услуги се предоставят само в рамките на определеното работно време: 9.00 - 17.00 часа.


Как мога да подам жалба или петиция до Народното събрание?


Кой и за какво може да отправи жалба?

Всички пълнолетни български граждани могат да подават жалби и петиции, които се отнасят до усъвършенстване на законодателството, поставят въпроси от голямо обществено значение и са в компетентността на Народното събрание. Могат да се подават и жалби, които имат личен характер. Те се разглеждат по реда на Административно процесуалния кодекс.


Как и до кого се подава жалба?

Жалбите и петициите се подават до Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите на адрес:

София 1169, пл. "Княз Алeксандър I" 1
Народно събрание
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

Комисията не разглежда жалби и петиции, които са адресирани до други лица или органи или препратени от тях на Комисията. По изключение само председателят на Народното събрание може да възложи на Комисията да отговори на жалба или петиция, която е адресирана лично до него.

Жалбите могат да бъдат писмени или устни.


В каква форма се подава жалбата?

Когато жалбата или петицията е писмена тя трябва да съдържа:
1. Имената на жалбоподателя, неговия адрес, телефон и други средства за връзки.
2. Кои права и свободи са нарушени или ясно посочване на проблема, който сe поставя за разглеждане пред Комисията.
3. Кой държавен орган е нарушил неговите права и свободи, респективно кой орган трябва да разреши поставения проблем.
Към жалбата и петицията могат да бъдат приложени и писмени доказателства.

Ако жалбата е устна, се съставя кратък протокол, в който се отбелязва името и адресът на жалбоподателя, нарушението и кой е нарушителят според неговите твърдения.

Как се разглеждат жалбите и петициите?

На писмената жалба се отговаря в писмена форма от Комисията или по реда на Административно процесуалния кодекс. На устната жалба се отговаря в момента на нейното поставяне пред Комисията.

Срокът за отговорите на жалбите и петициите на гражданите се определя от Комисията, а за останалите жалби, които се подават по реда на Административно процесуалния кодекс.

Анонимните жалби и петиции не се разглеждат.

 
На кои радио честоти се излъчват заседанията на парламента?

Парламентарен канал на Българското национално радио:
- дълги вълни 261 kHz