СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СТУДЕНТСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ  АДМИНИСТРАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ1. Данни за администратора и за контакт с него.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЕИК по БУЛСТАТ
000695018, с данни за контакт: София 1169, пл. „Народно събрание“ № 2, интернет адрес: www.parliament.bg, тел. 02/939-39, е администратор на личните данни на студентите, кандидати за участие в програмата за законодателни проучвания, организирана от администрацията на Народното събрание.

Като администратор на лични данни, администрацията на Народното събрание на
Република България прилага принципите за обработка на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност предоставя информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-нататък Общ регламент.

2. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните.

По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с
упражняването на права, можете да се обърнете към определеното от Народното събрание  длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор на някой от посочените данни за контакт: телефон: 0882009266, електронен адрес за кореспонденция: gdpr@parliament.bg.

За да упражните Вашите права, свързани с тази обработка на данни, можете да подадете искане по някой от посочените начини, като:
 • изпратите искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: Народно събрание, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І“ № 1, дирекция „Парламентарна канцелария“, отдел „Приемна“;
 • подадете лично искане за упражняване на права на адрес: Народно събрание, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І“ № 1, дирекция „Парламентарна канцелария“, отдел „Приемна“;
 • изпратите искане за упражняване на права на следната електронна поща: infocenter@parliament.bg;

3. Обхват на съобщението за поверителност.

Съобщението за поверителност на личните данни на участниците в „Студентската програма за законодателни проучвания“, организирана от  администрацията на Народното събрание (наричано накратко „Съобщение за поверителност“) се прилага по отношение на цялата информация, съдържаща лични данни, която се съхранява или обработва по друг начин във връзка с кандидатстването за участие и последващото провеждане на програмата с участието на одобрените кандидати. Информацията може да се съдържа както в документи на хартиен носител, така и в електронни документи, без значение дали са подписани с квалифициран електронен подпис или не.

Съобщението за поверителност може да се актуализира периодично. При актуализация адресатите му ще бъдат уведомявани своевременно.

4. Цел на съобщението за поверителност.

Упражняването на контрол на физическите лица върху личните им данни е възможно само когато те са информирани как се събира, съхранява, използва или обработва по друг начин личната им информация. Чрез настоящия документ, се предоставя информация на кандидатите и на участниците в Студентската програма за извършваната обработка на техните лични данни и за възможностите, които имат за упражняване на контрол върху тази обработка съгласно изискванията на европейското и националното законодателства за защита на личните данни.

5. Адресати на съобщението за поверителност /За кого е предназначено/.

Настоящото Съобщение за поверителност е предназначено за кандидатите и участниците в „Студентската програма за законодателни проучвания“.
 
6. Категории лични данни, които се обработват от Народното събрание.

Категориите лични данни, които се обработват при провеждане на „Студентската програма за законодателни проучвания“:
 • Данните от машинночитаемата зона на личната карта (съгл. чл. 20, ал. 2 от Закона за българските лични документи - фамилия и други имена на притежателя на документа, номер на документа, гражданство на притежателя на документа,  дата на раждане на притежателя на документа, пол на притежателя на документа, ЕГН/ЛНЧ, контролни цифри на данните по горните точки) и снимка за лицата  във връзка с осигуряване на достъп до сградите на Народното събрание;
 • Имена и данни за контакт: за взаимодействие във връзка с избора на участници и изпълнение  на задълженията като законодателен сътрудник;
 • Университет и специалност – необходими данни за квалификацията на законодателните сътрудници;
 • Професионални интереси – необходими, за да бъдат включвани в законодателни проучвания на теми съответстващи професионалните им интереси;
 • Ниво на владеене на чужди езици – владеенето на чужди езици е необходимо за извършването на сравнителноправни изследвания в рамките на програмата;
 • Допълнителни данни, съдържащи се в автобиографията на кандидата –  гражданство, дата на раждане, пол, местоживеене; професионален опит и информация за заемани длъжности; умения; притежаване на свидетелство за управление на МПС и друга допълнителна информация, предоставена от лицето. Информацията се използва за преценка на образованието и квалификацията на кандидата;
 • Снимки от официалното връчване на удостоверенията за участие.
За лицата, включени в програмата могат да бъдат обработвани и допълнителни данни, възникнали при участието им в програмата, като оценка на изпълнението на поставените задачи. Такива данни се получават от научния ръководител.
Предоставянето на личните данни в посочения обем е задължително. Непредставянето на данните ще доведе до невъзможност за кандидатстване и участие в Студентската програма.

7. Правно основание за обработката на личните данни.

Основанието за обработката на данните, които се получават при кандидатстването
и се създават при реализирането Студентската програма е изпълнение на нормативно задължение, което е възложено на администратора на лични данни.

8. Цели, за които се обработват данните.

Народното събрание обработва личните данни на лицата само, за да организира
изпълнението и да издаде документи, удостоверяващи участието на студентите в програмата. Официалното връчване на удостоверенията се публикува на официалния сайт на Народното събрание за постигане на прозрачност на дейността му като публичен орган.

9. Източници на лични данни.

Личните данни, които се обработват  се получават от лицата, за които се отнасят или от научния ръководител на програмата.
 
10. Съхранение на личните данни.

Народното събрание запазва личните данни само за толкова време, колкото е необходимо, за да се постигнат целите, за които са били събрани, включително предвид приложимия законов срок и съгласно утвърдена  Процедура за съхранение и унищожаване на лични данни.  Всички лични данни, получени във връзка с провеждането на Студентската програма се съхраняват за срок от 5 години от получаването на формуляра за кандидатстване.

11. Разкриване и трансфер на лични данни.

За целите, изброени по-горе, Народното събрание разкрива получените лични данни на Националната служба за охрана, при реализирането на пропускателния режим. Не се извършва предаване на личните данни на трети страни или на международни организации.

12. Автоматизирано вземане на решения и профилиране.

Народното събрание не използва данните, обработвани във връзка с провеждането на програмата за законодателни проучвания, за автоматизирано вземане на решения посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително чрез извършване на профилиране.

13. Сигурност на личните данни.

Народното събрание предприема разумни физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят всички лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда съгласно изискванията на европейското и националното законодателство. Народното събрание прилага утвърдена Процедура за действие при нарушаване на сигурността на личните данни, която спазва стриктно в случай на необходимост.

14. Права на субектите на данни.

При обработката на лични данни, обработвани във връзка с провеждането на програмата за законодателни проучвания, администрацията на Народното събрание добросъвестно прилага законоустановените правила за  упражняване правата на субектите на данни и съгласно Процедура за упражняване на права на субектите на данни. По отношение на извършваните процеси на обработка на личните данни физическите лица имат възможност да реализират следните свои права:
 • право на достъп до личните данни, които се обработват от администратора;
 • право на коригиране, когато личните данни са непълни или неточни;
 • право на изтриване /„право да бъдеш забравен“/, което е приложимо само в следните случаи: личните данни повече не са необходими за целите, за които са обработвани, личните данни са обработвани незаконосъобразно или с отпаднало правно основание, изтриването е необходимо за спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, оттеглено съгласие и други;
 • право на ограничаване на обработката на личните данни само до съхранение, когато: точността на личните данни е оспорена, обработката е незаконна, но субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
За упражняването на тези права, с изключение на правото на жалба, е необходимо да се свържете с длъжностното лице по защита на данните по един от посочените по-горе начини за връзка.

В искането си за упражняване на права следва да посочите своите три имена и адрес с цел идентифицирането Ви като субект на данните, като в случай на необходимост администрацията на Народното събрание може да поиска допълнително данни, както и доказателства за самоличност. Посочете в какво се изразява Вашето искане. Посочете адреса за кореспонденция с Вас /физически адрес, електронен адрес/ съгласно предпочитаната форма за комуникация.

Отговор ще бъде предоставян при спазване на приложимите срокове – до един календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията. В случай на удължаване субектът на данните се уведомява и се посочват причините, които налагат удължаването. Първото предоставяне на данни е безплатно.

15. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.

Ако считате, че обработката на лични данни, обработвани във връзка с провеждането на програмата за законодателни проучвания е незаконосъобразна или нарушава правата Ви, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,  електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до Административен съд София–град.