СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПРИДРУЖИТЕЛ В РАМКИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПОСЕЩЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНО ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ


1. Данни за администратора и информация за връзка с него.
 
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЕИК по БУЛСТАТ 
000695018, с адрес: София 1169, пл. „Народно събрание“ № 2, интернет адрес: www.parliament.bg, тел. 02/939-39, е администратор на личните данни на  лицата − придружители на членове на парламентарна делегация, които доброволно  участват в мероприятия – част от международната дейност на Народното събрание и парламентарната дипломация.

Като администратор на лични данни, Народното събрание на Република България прилага принципите за обработка на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност предоставя информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-нататък Общ регламент.

2. Информация за връзка с длъжностното лице по защита на данните.

По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, можете да се обърнете към определеното от Народното събрание длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор на телефон: 0882009266 или електронен адрес за кореспонденция: gdpr@parliament.bg

За да упражните Вашите права, свързани с тази обработка на данни, можете да подадете искане по някой от посочените начини, като:
 • изпратите искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: Народно събрание, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І“ № 1, дирекция „Парламентарна канцелария“, отдел „Приемна“;
 • подадете лично искане за упражняване на права на адрес: Народно събрание, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І“ № 1, дирекция „Парламентарна канцелария“, отдел „Приемна“;
 • изпратите искане за упражняване на права на следната електронна поща: infocenter@parliament.bg;
3. Обхват на съобщението за поверителност.

Настоящото Съобщение за поверителност се прилага по отношение на цялата информация, съдържаща лични данни на посочените лица в обема, който е необходим за организирането и координирането на участие в международни парламентарни мероприятия от Дирекция „Международни връзки, протокол и Българско  председателство на Съвета на Европейския съюз“ на Народното събрание на Република България.

Информацията може да се съдържа, както в документи на хартиен носител, така и в електронни документи без оглед на носителя, на който се съхраняват и без значение дали са подписани с квалифициран електронен подпис или не.

Съобщението за поверителност може да се актуализира периодично. При актуализация, адресатите му ще бъдат уведомявани своевременно. 

4. Цел на съобщението за поверителност.

Това съобщение за поверителност обяснява как Народното събрание събира и използва личните данни на придружители на членове на парламентарна делегация, целите на обработката на данните, правното основание за тази обработка и условията, при които данните ще бъдат защитени, споделяни и съхранявани.

5. Адресати на съобщението за поверителност /За кого е предназначено/.

Настоящото Съобщение за поверителност е предназначено за лицата, които са придружители на членове на парламентарна делегация.


6. Категории лични данни, които се обработват от Народното събрание.

За подготовката на международни прояви с участието на делегации на Народното събрание е необходимо обработването на информация за придружителите на участници в международните делегации, във връзка с планираното задгранично пътуване. С оглед контекста на посещението и условията в приемащата държава, тази информация може да бъде различна, като основно, без да е възможно да бъде предварително точно описана, включва:
 • Индивидуализиращи данни: име, презиме, фамилия, дата и място на раждане, ЕГН/ЛНЧ, номер на личен документ, гражданство;
 • Информация за връзка: адрес, телефон, електронен адрес;
 • Данни за семейната и социалната идентичност на лицата: семейни връзки, обосноваващи отношението между придружителя и придружавания член на парламентарна делегация;
 • Данни за професионален опит и информация за заемани длъжности: например информация за трудов стаж, длъжност/професия, работодател;
 • Чувствителни лични данни: данни, свързани със специални здравословни, хранителни и други подобни изисквания, които придружителят прецени, че трябва да бъдат взети предвид при организирането на неговото пътуване;
 • Други данни, изискуеми съгласно приложимото законодателство, включително съгласно приложимите чуждестранни норми за организиране на международни посещения, изисквания за сигурност и визови процедури, както и всякакви данни, предоставени по преценка на субекта на данните. 
Предоставянето на данните е необходимо за организирането, подготовката и съгласуването на провежданото посещение с приемащата страна. Ето защо, макар че то е доброволно, както и участието на придружителя в парламентарна делегация, ако не бъде предоставена необходимата информация, действията по включване в делегация и организиране на посещението не могат да бъдат предприети.

7. Правно основание на обработката на личните данни.

Обработка на лични данни се извършва само при наличие на законово основание за тази обработка. Личните данни за придружителите се обработват въз основа на изричното им  съгласие. 

8. Цели, за които се обработват данните.

Народното събрание може да обработва лични данни за целите на осигуряване на пътуванията, необходими за поддържането на международните връзки на Народното събрание.
Народното събрание обработва личните данни само за целта, за която те са събрани и не ги използва повторно за несъвместими цели. Данните се обработват допълнително за целите на архивирането и за установяването, упражняването и защитата от потенциални правни претенции.

9. Източници на лични данни.

Източник на обработваните лични данни са субектите на лични данни − придружители на участници в парламентарните делегации. Данните се получават чрез народния представител или парламентарния служител, когото придружава субектът на данните.

10. Съхранение на личните данни. 

Личните данни се пазят толкова дълго време, колкото е необходимо, за да се постигне целта, за която са събрани, включително за спазване на определения законов срок. Цялата представена информация или част от нея ще се съхранява във връзка с отчетността на външнополитическите дейности, осъществявани от Народното събрание на Република България. 
Сроковете за запазване на документите са определени съгласно Номенклатура на делата със срокове за съхранение и съгласно утвърдени Вътрешни правила за  съхранение и унищожаване на лични данни. 

11. Разкриване и трансфер на лични данни.

За целите, изброени по-горе, Народното събрание разкрива лични данни на трети страни само, ако те имат законово основание да ги получат. Освен това данни може да бъдат предоставени на компетентните държавни органи, когато е налице такова задължение. Въз основа на свободното, изрично и информирано съгласие на субекта неговите лични данни могат да бъдат предадени в държави-членки и/или организации на Европейския съюз или на трета държава и/или международна организация. 

В случай на възникнала необходимост от такова предаване Народното събрание  прилага утвърдени Вътрешни правила за предаване на лични данни на трети държави или международни организации, с което се осигурява изпълнението на задълженията  на Народното събрание като администратор на лични данни да извършва международен трансфер на лични данни само при наличие на определени условия.

12. Автоматизирано вземане на решения и профилиране.

Народното събрание не използва данните, обработвани във връзка с организирането на международни посещения за автоматизирано вземане на решения посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително чрез извършване на профилиране. 
 
13. Сигурност на личните данни.

Народното събрание предприема физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят личните данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното законодателство. 
Народното събрание е приело и прилага Вътрешни правила за действие при нарушаване на сигурността на личните данни, която спазва стриктно в случай на необходимост.

14. Права на субектите на данни.

При обработката на лични данни във връзка с организирането на международни посещения Народното събрание добросъвестно прилага законоустановените правила за  упражняване правата на субектите на данни. За тази цел Народното събрание прилага утвърдени Вътрешни правила за упражняване на права на субектите на данни.  По отношение на извършваните процеси на обработка на личните данни, физическите лица имат възможност да реализират следните свои права:
 • право на достъп до личните данни, които се обработват от администратора;
 • право на коригиране, когато личните данни са непълни или неточни;
 • право на изтриване /“право да бъдеш забравен“/, което е приложимо само в следните случаи: личните данни повече не са необходими за целите, за които са обработвани, личните данни са обработвани незаконосъобразно или с отпаднало правно основание, изтриването е необходимо за спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, оттеглено съгласие и други;
 • право на ограничаване на обработката на личните данни само до съхранение, когато: точността на личните данни е оспорена, обработката е незаконна, но субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на оттегляне на съгласието във всеки момент.
За упражняването на тези права е необходимо да се свържете с длъжностното лице по защита на данните по един от посочените по-горе начини за връзка.
В искането си за упражняване на права следва да посочите своите три имена и адрес с цел идентифицирането Ви като субект на данните, като в случай на необходимост Народното събрание може да поиска допълнително данни, както и доказателства за самоличност. Посочете в какво се изразява Вашето искане. Посочете адреса за кореспонденция с Вас /физически адрес, електронен адрес/ съгласно предпочитаната форма за комуникация. 

Отговор ще бъде предоставян при спазване на приложимите срокове – до един календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията. В случай на удължаване субектът на данните се уведомява и се посочват причините, които налагат удължаването. 

15. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.

Ако считате, че обработката на лични данни във връзка във връзка с участието в международни делегации е незаконосъобразна или нарушава правата Ви, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с  адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до Административен съд София – град.