СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЕИК по БУЛСТАТ 000695018, с адрес: София 1169, пл. „Народно събрание“ № 2, интернет адрес: https://www.parliament.bg, тел. 02/939-39 е администратор на личните данни на лицата, на които обработва тези данни при осъществяване на своите функции.

    Актуализираме нашето съобщение за поверителност като се ръководим от принципа, че и при условията на извънредно положение правата на субекта на данни са лични права, защитаващи неприкосновеността на личността и човешкото достойнство.
С настоящото съобщение за поверителност Ви информираме, че всяка мярка, която предприемаме в този контекст е съобразена с общите принципи за законност на обработка на лични данни.  
По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, можете да се обърнете към определеното от Народното събрание длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор на телефон: 0882009266 или електронен адрес за кореспонденция: gdpr@parliament.bg.

За да упражните Вашите права, свързани с обработка на личните Ви данни, можете изпратите искане за упражняване на права на следната електронна поща: infocenter@parliament.bg.
Образец на искане за упражняване на права, съгласно настоящото  Съобщение за поверителност можете да намерите на следният електронен адрес: https://www.parliament.bg/bg/gdpr.

Какви лични данни обработваме и с каква цел.

При прилагането на различни мерки по време на извънредното положение може да обработваме специална категория лични данни свързани със здравословното състояние на народните представители, парламентарните служители и всички лица, на които е предоставен достъп до сградите на Народното събрание като целта е да осигурим условия за гарантиране на живота, здравето и сигурността на всички лица, влючително в контекста на наблюдение на епидемията и предотвратяване на нейното разпространение.  
Народното събрание обработва посочените лични данни само за целта, за която те са събрани, и не ги използва повторно за несъвместими цели.

На какво основание обработваме лични данни.
Обработването на личните данни  се основава на съществен обществен интерес в областта на общественото здраве в условията на сериозни трансгранични заплахи за здравето на гражданите, както и за жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие.
Обработването на лични данни също може да се основава на законови задължения на администратора свързани със здравето и безопасността на работното място, като контрол на болести и други заплахи за здравето, включително съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 20202г.  

Колко дълго ще съхраняваме Вашите лични данни.

Събраните и/или предоставени лични данни ще бъдат изтрити или унищожени незабавно след отмяната на извънредното положение.

Как споделяме Вашите лични данни.
Ние няма да разкриваме медицински данни извън случаите, в които разкриването се изисква от нормативен акт или когато имаме основателна причина да смятаме, че несподелянето на информацията може да постави в риск други лица. В последния случай, Вие ще бъдете информирани за това.
Ще Ви предоставяме допълнителна информация за това на кого споделяме Вашите данни за всеки конкретен случай, когато това споделяне изисква Вашето изрично и информирано съгласие.    

Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Народното събрание не използва данните получени при и/или по повод прилагане на мерки по време на извънредното положение за автоматизирано вземане на решения посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително чрез извършване на профилиране.
     
Как защитаваме вашите лични данни.
Всички лични данни, които обработваме са обект на строги мерки и процедури, за да се гарантира, че те не могат да бъдат достъпни или разкрити на всеки, който няма право на достъп до тях.
Ще разследваме инциденти с данни, при които установим, че личните Ви данни могат да бъдат или са били  оповестени неподходящо.  Ще ви информираме, освен ако не решим, че това ще представлява риск за Вас и ще информираме Комисията за защита на личните данни.  

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.
Ако считате, че при обработката на лични данни сме нарушили Вашите права, Вие може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с  адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до компетентния Административен съд.