1. Данни за администратора и информация за връзка с него.
Лечебно-възстановителната база на Народното събрание – Велинград („ЛВБ на НС - Велинград“; „Ние“), с адрес: гр. Велинград, кв. „Каменица“, бул. „Вела Пеева“ №35, тел: 0359/5 00 30, факс: 0359/50036, e-mail:  velingrad@parliament.bg,  е администратор на личните данни на гостите, които използват предоставяните услуги.
В ЛВБ на НС - Велинград, поемаме отговорността за опазване на неприкосновеността на личните данни на нашите гости, ангажираме се да защитаваме Вашата поверителност и водим обща политика на откритост по отношение на обработката на личните данни.
Като администратор на лични данни, ЛВБ на НС - Велинград прилага принципите за обработка на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност предоставя информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), наричан по-нататък Общ регламент.

2. Информация за връзка с длъжностното лице по защита на данните.
По всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, можете да се обърнете към определеното от ЛВБ на НС - Велинград длъжностно лице по защита на данните, по Ваш избор на телефон: 0882009266 или електронен адрес за кореспонденция: gdpr@parliament.bg.

3. Цел на съобщението за поверителност.
Целта на това съобщение за поверителност е да Ви информира за практиките на ЛВБ на НС - Велинград, отнасящи се до събиране, използване, защита, съхранение и разкриване на лична информация, която получаваме при използването на хотелски и други видове услуги в базата. Препоръчваме Ви да се запознаете с нея и с възможностите, които са регламентирани във връзка с ползването и опазването на личните Ви данни. 

4. Категории лични данни, които се обработват. 
Видовете лични данни, които се обработват при използване на предоставяните от нас услуги включват:

 • Индивидуализиращи данни (като имена и адрес) – при извършване на резервация, при използване и заплащане на услугите;
 • Контактна информация (имейл адрес и телефонен номер) – при желание за резервация, нейното осигуряване и обратна информация до Вас;
 • Данни от документите за самоличност (ЕГН, номер на лична карта/паспорт, свидетелство за управление на МПС) – в изпълнение на изискванията на Закон за гражданската регистрация, Закон за чужденците в България, Закон за туризма, Правила за дейността на ЛВБ на НС – Велинград, Ред за ползване на ЛВБ на НС - Велинград и други нормативни документи;
 • Данни за здравословно състояние/диагноза, епикризи, изследвания – при желание да се ползват конкретни предлагани от базата, рехабилитационни и медицински услуги;
 • Финансова информация и информация за разплащане/фактуриране.

5. Цели, за които се обработват данните.
ЛВБ на НС - Велинград обработва личните Ви данни за  следните цели:
 • Извършване на резервация и потвърждение на резервацията;
 • Настаняване на гостите; 
 • Администриране на предоставяните услуги;
 • Изследване, разработване, управление, опазване и подобряване на услугите;
 • Предоставяне на информация за нови продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Вас;
 • Таксуване за използване на нашите услуги;
 • Опазване на живота и здравето на нашите гости;
 • Извършване на видеонаблюдение /виж „Съобщението за поверителност на личните данни, създадени чрез системата за видеонаблюдение“/.

6. Правно основание на обработката на личните данни.
ЛВБ на НС - Велинград обработва лични данни само при наличие на законово основание за тази обработка съгласно чл.6 от Общия Регламент относно защитата на данните. Във връзка с изпълнението на заявеното от Вас желание за ползване на услуги, ние събираме Ваша лична информация,  единствено когато  данните са необходими за сключването и изпълнението на договора ни по предоставяне на услугите, които желаете да получите; Обработваме Вашите данни във връзка с изискванията на законодателството, например при попълване на адресни карти за настаняване в базата.
Обработваме лични данни в защита на законовите ни интереси, напр. при изследване на възможностите за подобряването на качеството на услугите ни; 
Когато обработваме чувствителни лични данни, осигуряваме самостоятелно основание – осигуряване на здравни грижи чрез предоставяне на рехабилитационни и медицински услуги.  

7. Източници на лични данни.
Основно обработваните лични данни,  се предоставят от гостите при тяхното настаняване. В отделни случаи, информация може да бъде получена и от трети лица – напр. от член на семейството или придружител.

8. Съхранение на личните данни. 
Ние пазим Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да са изпълнени целите, за която я събираме. Съобразно с приложимите закони,  ние пазим събраната информация до 10 години, съгласно изискванията на законодателството /Закон за счетоводството/.

9. Разкриване и трансфер на лични данни.
За целите, изброени по-горе, ЛВБ на НС - Велинград разкрива лични данни на трети страни и получатели само, ако те имат законово основание да ги получат. Освен това данни може да бъдат предоставени  на компетентните държавни органи, когато е налице такова задължение, напр. на МВР и община Велинград. 
ЛВБ на НС - Велинград не обработва и не предоставя личните данни на гостите си извън Европейското икономическо пространство или на международни организации. 

10. Автоматизирано вземане на решения и профилиране.
Не използваме данните Ви за автоматизирано вземане на решения посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително чрез извършване на профилиране. 
 
11. Сигурност на личните данни.
ЛВБ на НС - Велинград предприема физически, технически и организационни мерки  за сигурност, предназначени да защитят личните данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и  националното законодателство.
 Ние полагаме всички усилия, за да гарантираме, че личните данни, събрани от вас, са защитени от загуба и/или неоторизиран достъп. Тази защита се прилага по отношение на информацията, съхранявана по електронен път и на хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до избрани служители в базата или нейни  представители. В допълнение, ние използваме общоприети техники за информационна сигурност, като защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптография, за да защитим личната информация срещу загуба и/или неоторизиран достъп.

12. Права на субектите на данни.
При обработката на личните Ви добросъвестно спазваме законоустановените правила за  упражняване правата на субектите на данни. 
За тази цел ЛВБ на НС - Велинград прилагаме утвърдени Вътрешни правила за упражняване на права на субектите на данни. 
 По отношение на извършваните процеси на обработка на личните данни, имате възможност да реализирате следните свои права:
 • право на достъп до личните данни, които се обработват от администратора;
 • право на коригиране, когато личните данни са непълни или неточни;
 • право на изтриване /“право да бъдеш забравен“/, което е приложимо само в следните случаи: личните данни повече не са необходими за целите, за които са обработвани, личните данни са обработвани незаконосъобразно или с отпаднало правно основание, изтриването е необходимо за спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, оттеглено съгласие и други;
 • право на ограничаване на обработката на личните данни само до съхранение, когато: точността на личните данни е оспорена, обработката е незаконна, но субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • право на оттегляне на съгласието  във всеки момент;
 • право на преносимост – за данните, които се обработват въз основа на договор или  съгласие, когато  обработването им се извършва по автоматизиран начин.
Имате право на възражение срещу обработката на данни, основана на легитимните ни интереси, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. Ние ще преустановим обработването на личните данни, освен ако докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За упражняването на тези права, е необходимо да се свържете с длъжностното лице по защита на данните по един от посочените по-горе начини за връзка или с управителя на базата.
В искането си за упражняване на права следва да посочите своите три имена и адрес с цел идентифицирането Ви като субект на данните, като в случай на необходимост ЛВБ на НС - Велинград може да поиска допълнително данни, както и доказателства за самоличност. Посочете в какво се изразява Вашето искане. Посочете адреса за кореспонденция с Вас /физически адрес, електронен адрес/ съгласно предпочитаната форма за комуникация. 
Отговор ще бъде предоставян при спазване на приложимите срокове – до един календарен месец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията. В случай на удължаване субектът на данните се уведомява и се посочват причините, които налагат удължаването. 

13. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.
Ако считате, че обработката на личните Ви данни от ЛВБ на НС - Велинград е незаконосъобразна или нарушава правата Ви, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с  адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до Административен съд – Пазарджик.