Р Е Ш Е Н И Е

Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 103, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2012 г.)

ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2012 г.)

Народното събрание, като се ръководи от:

Засилената роля на националните парламенти в процеса на вземане на решения от ЕС, съгласно Договора от Лисабон, чрез контрола по   субсидиарност и пропорционалност в европейския законодателен процес и влиянието им във формулирането на европейските политики;

Необходимостта от изграждане на по-тясно работно партньорство между ЕК и държавите-членки за изпълнение на приетите мерки за преодоляване на кризата чрез засилване на икономическото управление на ЕС;

Прилагане на по-гъвкав подход за реакция при възникване на нови спешни ситуации и отдаване на по-голям приоритет на онези предложения, които могат да имат незабавен ефект върху растежа и заетостта, допринасяйки реално за икономическото възстановяване на ЕС;

Реформата на финансовия сектор с акцент върху засилване защитата на инвеститорите и заздравяване на вътрешния пазар;

Необходимостта от допълнителни мерки за осигуряване стабилността на публичните финанси чрез гарантиране на устойчиви публични приходи;

Създаване на подходяща рамка в подкрепа на предприятията, която ще създаде условия за разкриване на работни места и за навлизане на нови пазари;

Прилагането на принципите на гъвкавата сигурност и насърчаване на мобилността, с акцент върху младежката безработица;

Осигуряването на сигурност и правосъдие в Европа без вътрешни граници. Създаването на отворена за гражданите Европа изисква съвместни усилия за премахване на неоправданите бюрократични пречки пред свободното движение, намиране на решение на важни въпроси, свързани със сигурността на границите, както и новите предизвикателства за борба с киберпрестъпността;

Значението на Стратегията „Европа 2020” за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Постигането на целите в областта на климата и енергията е свързано с осигуряване на ресурсна ефективност в секторните политики, намаляването на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, както и развитие на възобновяемата енергия;

Посрещането на други сериозни предизвикателства като енергийната сигурност и изработването на обща външнополитическа линия на ЕС по въпросите на енергийната сигурност;

Разбирането, че евро-атлантическата перспектива  на страните от Югоизточна Европа и процесът на осъвременяване на политиката за съседство в нейните две измерения източно и южно са от стратегически интерес за Република България и трябва да продължат;

Последователността на външните действия на Република България и усилията й за подобряването на видимостта на ЕС на световната сцена;

Последователната си позиция за опростяване и намаляване на бюрократичната и административната тежест;

Реши да упражни правомощията си по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по Глава Десета от чл. 103 до чл. 109 от ПОДНС проектите на актове в следните приоритетни области:

I.Изграждане на стабилна и отговорна Европа – гарантиране на  устойчиви публични приходи

1.Публични финанси в Икономическия и паричен съюз (ИПС) — 2012 г.;
Доклад на КЕВКЕФ
2.Защита на инвеститорите: изменение на Директивата за предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции на ПКИПЦК, политиката на възнагражденията за мениджърите и административните санкции;
3.Добро управление в областта на „данъчните острови”;
4.Премахване на двойното данъчно облагане на трансгранични изплащания на дивиденти за портфейлните инвеститори;
5.Данъчно облагане на автомобили;
6.Бърз механизъм за реагиране на измами с ДДС;

II.Изграждане на Съюз на устойчив растеж и солидарност


2.1.     Единен пазар за растеж – иновации, интелектуална собственост,  услуги, транспорт:
Доклад на КЕВКЕФ, 30.05.2012 г.

7.Годишно изследване на растежа за 2013 г.;
8.Рамка за Европейското научноизследователско пространство (ЕНП);
9.Преглед на Съобщението относно филмовата индустрия;
10.Колективно управление на авторските права: музикални права - музика в интернет;
11.Изпълнение на правата върху интелектуална собственост;
12.Искове за обезщетения за нарушения на антитръстовото законодателство;
13.Изменение на Регламента за марката на Общността и на Директивата за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките;
14.Европейски знак за качество в сектора на туризма;
15.Насърчаване и информиране в подкрепа на селскостопанските продукти;
16.Изменение на Директивата за тютюневите изделия по отношение на производството, представянето и продажбата;
17.Схеми за гарантиране на застраховките;
18.Хазарт по интернет на вътрешния пазар;
19.Общоевропейска рамка за електронна идентификация, електронно установяване на автентичност и електронен подпис;
20.Европейска стратегия за сигурността в интернет;
21.Железопътен пакет:
1) Достъп до железопътния пазар;
2) Европейска железопътна агенция (ERA);
22.Права на пътниците във въздушния транспорт: отказан достъп на борда, голямо закъснение на полети и отмяна на полети;
23.Регистрация на моторни превозни средства, вече регистрирани в друга държава-членка;

2.2.   Повече възможности за хората - гъвкав и мобилен пазар на труда, социални въпроси и социално включване:

24.Пакет за заетостта:
1) По пътя на възстановяване, включващо създаването на работни места;
2) Специален пакет относно гъвкавата сигурност;
3) Реформа на Европейските служби по заетостта EURES и изменение на тяхното правно основание;
Доклад на КЕВКЕФ, 16.05.2012 г.
25.Нов поглед върху уменията в контекста на „Европа 2020”;
26.Свободно движение на работници в Съюза;
27.Включване на работниците в областта на мореплаването и на плавателни съдове в обхвата на няколко директиви на ЕС в областта на трудовото право;
28.Защита на допълнителните пенсионни права на лицата, които сменят работата си;
29.Напредък в интеграцията на ромското население — първи доклад на Европейската комисия;
30.Пакет за иновациите в здравеопазването;

2.3.      Устойчив растеж – енергия и екология:

31.Вътрешен енергиен пазар;
32.Ядрена безопасност;
33.Стратегия за възобновяема енергия;
34.Чиста енергия за транспорта: стратегия за алтернативни горива;
35.Преглед на Директивата за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);

2.4.      Отворена за гражданите Европа – правосъдие и вътрешни работи:

36.Изменение на Кодекса на шенгенските граници;
37.Изменение на рамката на ЕС относно запазването на данни;
38.Създаване на Европейска полицейска служба (ЕВРОПОЛ);
39.Прием на граждани на трети държави за целите на провеждане на научноизследователска дейност, образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност;
40.Взаимно признаване на документите за гражданско състояние:
1) Взаимно признаване на действието на някои документи за гражданско състояние;
2) Премахване на формалностите по легализирането на документи между държавите-членки;
41.Реформа на структурата на Евроюст;
42.Електронно правосъдие;
43.Минимални разпоредби относно съставите на престъпленията и наказанията в областта на трафика на наркотици;
44.Трета директива срещу изпирането на пари;
45.Борба с престъпленията в европейското кибернетично пространство;

III.Осигуряване на ефективен глас на ЕС на световната сцена

46.Създаване на Европейски доброволен корпус за хуманитарна помощ (EVHAC);
Становище на КЕВКЕФ, 7 ноември 2012 г.
47.Изменение на Директива 2008/114/ЕО на Съвета относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита;
48.Годишен пакет за разширяването за 2012 г.;
Становище на КЕВКЕФ, 31 октомври 2012 г.
49.Пакет за европейската политика на съседство;
50.Указания за водене на преговори по споразумения за визови облекчения и реадмисия в някои държави от Южното Средиземноморие в рамката на диалога за миграция, мобилност и сигурност, който ще бъде установен с тези държави.