Чрез Приемната на Народното събрание се осигурява достъп на гражданите, организациите и юридическите лица до всички административни звена и постоянни парламентарни комисии в Народното събрание и се осъществява обратната връзка на законодателния орган с избирателите.

Приемната
  • предоставя на място, по телефон, факс, обикновена или електронна поща информация за дейността на Народното събрание и народните представители;
  • приема и регистрира заявления за достъп до обществена информация и поддържа регистъра на постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация;
  •  приема, регистрира и дава справки за хода на сигнали, предложения, декларации, подписки и др., адресирани до Народното събрание, председателя или зам.-председател на Народното събрание;
  • регистрира подадени на място предложения, сигнали и др. до парламентарните комисии или парламентарни групи (личната кореспонденция на народните представители не подлежи на регистрация);
  • приема заявки за ползване на документи от парламентарния архив и библиотеката.

Приемната се намира в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І” № 1 (вход от бул. „Княз Дондуков”) и работи с граждани всеки работен ден от 9.30 до 16.30 ч.
Телефони: 02/939-24-04, 939-25-30 и 939-30-45.
Електронна поща: infocenter@parliament.bg