Стенограми
Изслушване на кандидатите за длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
06/03/2018
Изслушване на кандидатите за длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика

П Р О Т О К О Л
№ 18

На 6 март 2018 г., вторник, се проведе редовно заседание на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на кандидатите за длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, се прилага към протокола.
Заседанието беше открито в 12,00 ч. и ръководено от председателя на Комисията господин Борис Ячев.

* * *

ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Добър ден, уважаеми колеги – членове на Комисията, уважаеми народни представители, кандидати! Добър ден и на представителите на медиите!
Откривам днешното заседание на Парламентарната комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
Предлагам, уважаеми колеги – членове на Комисията, дневен ред с една-единствена точка.
Имате ли други предложения за дневен ред? Нямате.
Който е „за“ този дневен ред, моля да гласува.
За – 9 гласа. Приет е.
Уважаеми колеги, на 2 февруари 2018 г. със свое решение Народното събрание прие Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, както и процедурата за избор от Народното събрание.
В законоустановения срок са постъпили две предложения от народни представители за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, а именно кандидатурата на господин Пламен Георгиев Димитров и кандидатурата на господин Николай Иванов Николов. Предложенията за кандидатите заедно с всички документи са публикувани на специализирания сайт на страницата на Народното събрание и са публично оповестени.
Съгласно Раздел III от Процедурните правила на кандидатите е извършена проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Резултатите от проверката са публикувани на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание и за двамата кандидати не са открити документи, установяващи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Към предложенията на явилите се кандидати са представени всички изискуеми съгласно Раздел III, точки 2 и 3 от Процедурните правила документи – писмени мотиви, автобиографии, дипломи за висше образование, декларации и документи, удостоверяващи изискването по чл. 8, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, писмени концепции за стратегическо управление, ако бъдат избрани, декларации за несъвместимост по образец и декларации за имущества и интереси по образец, като кандидатите отговарят на всички изисквания за заемане на длъжността.
Със свое решение от заседание, проведено на 28 февруари 2018 г., Парламентарната комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика допусна до изслушване кандидатите господин Николай Николов и господин Пламен Георгиев, подредени по азбучен ред на собствените им имена. И двамата кандидати са в залата заедно с народни представители, които ще представят техните кандидатури.
За сведение на колегите, които ще предоставят кандидатурите, за информация на самите кандидати и за информация на присъстващите в залата представители на медии и обществени организации, искам съвсем накратко да припомня Раздел V от Процедурните правила за избор на председател на Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, съгласно който Раздел V изслушването се провежда на открито заседание на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, което се извършва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.
Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика изслушва само допуснатите кандидати по поредността им в списъка. Вносител на предложението представя кандидата в изложение до две минути. На кандидата се дава възможност да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за работа като председател на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в изложение до 15 минути за всеки кандидат.
Народните представители – членове на Комисията, могат да задават въпроси към кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища, научни организации. Времето за изложение на въпросите е до две минути. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след задаването на въпрос към него. Времето за отговор на всеки въпрос е също до две минути. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на Народното събрание. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика внася в Народното събрание подробен и мотивиран доклад от изслушването, към който се прилага списък на кандидатите, подредени по азбучен ред на собствените имена. Към доклада се прилагат и Проект за решение за избор на председател на Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.
Съгласно тези правила пристъпваме към представяне и изслушване на кандидатите по азбучен ред на собствените им имена.
Първо ще бъде представена кандидатурата на господин Николай Николов. Тук е колегата Крум Зарков – един от вносителите на предложение за неговата кандидатура.
Давам думата на господин Зарков.
КРУМ ЗАРКОВ: Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми кандидати, уважаеми гости на Комисията! За мен е удоволствие и чест да представя кандидатурата на доктор Николай Иванов Николов за председател на новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Обнародваният през месец януари Закон съставлява една сложна смесица от процедури, която ще изисква от новия председател високи теоретични познания, но и богат практически опит. Всъщност трите основания, поради които Парламентарната група на БСП за България се спря на кандидатурата на доктор Николов, са съчетанието на теоретически познания, практически опит и гаранциите за независимост и почтеност, които той е давал в кариерата си досега.
Ще обоснова накратко всяко едно от тези три качества.
Теоретичната подготовка на доктор Николов е впечатляваща. Още със своята дисертация той се насочва към една от основните материи, които третира новият Закон, а именно отнемането на незаконно придобито имущество. Доктор Николов е автор на единствената цялостна монография засега по въпроса – под заглавие „Гражданската конфискация по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество“. Не по-малко впечатляваща е теоретическата му подготовка по отношение на конфликта на интереси. Там доктор Николов е автор на единствения по рода си научнопрактически коментар на отменения вече Закон, чиито основни постулати са залегнали и в новия.
Като цяло доктор Николов е автор на над 50 публикации, от които пет монографии. Но теоретичните му познания не биха били достатъчни и неговата кариера е изцяло съсредоточена в комисии и органи от типа на този, който създаваме, всъщност на първопроходниците. Той е участвал в първия състав на наричаната тогава Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, автор е на един от първите решения за обезпечения по този Закон, след което от 2011 до 2018 г. работи в Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, където след скандалите от 2013 доктор Николов пое тежката отговорност да изпълнява длъжността председател на тази Комисия.
През цялото това време на тези ключови позиции в тези чувствителни органи Николай Николов не е дал нито сянка на съмнение относно своята почтеност и начина, по който работи и разбира работата си. И това, струва ми се, е много важно с оглед на широките правомощия на новия орган.
Кариерата му се развива последователно, логично и нравствените му качества никога не са поставени под съмнение нито от негови колеги, нито от наблюдатели, нито от журналисти. Затова ние считаме, че неговият авторитет и безупречна репутация са гаранция, че новосъздаденият държавен орган с тежестта на всичките му правомощия ще се ръководи единствено от духа и от буквата на закона. Това е особено важно и за неговата ефективност, тъй като всички знаем – обществото много скоро ще изисква от новоизбрания председател резултати.
И накрая, уважаеми дами и господа народни представители, по време на обсъждането на този Закон начинът и органът, който ще избира новия председател на Комисията, бяха поставени на дебат и ние имахме нашите бележки, нашите критики. Тази седмица ще разберем дали тези критики са били основателни, така че Ви моля всеки един от нас да подходи отговорно и да слуша отговорите и концепцията на кандидатите, а не само партията, която ги е издигнала. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: И аз благодаря,господин Зарков.
Ще проведем изслушването, уважаеми колеги, на единия кандидат, след което представянето на другия, за да не смесваме нещата.
Давам думата на господин Николов за представяне на неговата концепция за работа като председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители – членове на постоянната Комисия, уважаеми народни представители, уважаеми гости, колеги! Представил съм концепция за работата си като председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Това е един подробен документ. Тя обхваща 26 страници, има пет основни раздела, въведение, структура, компетентност на Комисията, основните предизвикателства, при които е изправена, приоритетите в нейната дейност, принципите по отношение на които ще се ръководя като председател, ако бъда избран. И не на последно място – анализ на петте основни направления от работата на новия орган – правна уредба, фактическо състояние към момента, в перспектива в исторически план, конкретни идеи за развитие на всяко едно от тези направления.
В тези няколко минути не бих могъл да се спра на цялата концепция, затова ще се спра на някои основни моменти от нея.
В синтезиран вид концепцията дава представа за органа, концентрира го като един независим ефективен орган, който е ориентиран към превенцията на корупцията преди всичко, който е ориентиран към ускорено внасяне в практиката на новите четири основания за започване на процедурата за гражданска конфискация, и орган, който не на последно място се справя с предизвикателството – децентрализирана система, при която хиляда органа установяват конфликт на интереси в България по силата на новия Закон.
Бих искал да кажа, че познавам добре обществените отношения, които новият Закон регулира. Наясно съм с подробностите в Закона. Бях член на работната група по неговото изготвяне. Участвах включително пред Комисията за борба с корупцията в неговото обсъждане и в Правна комисия, но това, което бих искал да кажа в началото, е, че за мен най-важното в сферата на борбата с корупцията е създаване на среда – среда обществена, среда превантивна, среда институционална, среда, която да формира у обществото абсолютна неприемливост към това отрицателно явление, среда, която в крайна сметка да запушва всички възможни канали за корупцията, която да свива и ограничава възможностите за корупция. От тази гледна точка новите възможности на закона по Глава четвърта представляват една много добра възможност.
Мотивите ми за кандидатиране за председател са изложени подробно в концепцията. Настина има съчетание в мое лице на един много богат професионален опит от около 12 години. От една страна, с академична разработка, с академична подготовка. Нескромно казано, аз съм автор на основните учебници за гражданска конфискация и конфликт на интереси в България. Първата монография за конфликт на интереси беше от 2010 г., а първата монография за гражданска конфискация – по отменения закон от 2012 г.
Това, което е важно и което искам да подчертая, е следното: публично е известно, че аз съм последователен привърженик на превенцията на корупцията, че бих искал държавата да изпреварва събитията, а да не бъде след тях, да предотвратява корупцията. Това е мое кредо.
Същевременно обаче бих искал да декларирам тук, пред този форум, от тази трибуна, следното: всеки, който е пристъпил антикорупционния режим за недопускане на корупционно поведение или пък всеки представител на организираната престъпност, доколкото става дума за един сложен закон, моето намерение, моята решимост е да понесе своята отговорност с пълната строгост на закона. Самото знание, самото деклариране на обстоятелството, че всички лица, заемащи висша публична длъжност, които са допуснали корупционно поведение в практиката си, ще бъдат проверени, санкционирани с цялата строгост на закона, е вече един много сериозен антикорупционен сигнал и антикорупционен фактор само по себе си.
По отношение на принципите, те са четири, подробно са развити в концепцията. Това, което бих искал да кажа на първо място, е професионалното начало в органа. Този орган наистина е натоварен с упражняването на няколко десетки разнообразни процедури, много различни като фактически състави и като приложения. Това, което тук е изключително важно, е той да работи на професионални начала, спазвайки стриктно рамката, определена от законодателя – нито повече и нито по-малко. Това означава дистанция от политическите среди, това означава запазване на всички правила за независимост.
Вторият принцип, който виждам в работата на органа, е неговата независимост. Това, което е важно тук и което специално искам да подчертая пред Вас, е, че независимостта на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е функция на независимостта както на нейното ръководство – членски състав, председател, така и на служителите – на инспекторите, на териториалните директори, на органите на Комисията по чл. 16.
От моя страна, от служителите в Комисията за противодействие на корупцията ще се очаква едно: когато изпълняват своите функции по длъжностна характеристика, и по закон, да работят единствено и само според собствените си професионални разбирания, според това как те възприемат закона и да отразяват в тези актове своите си виждания. Изключвам външна намеса, изключвам и вътрешна намеса по отношение на тяхната работа. Това е приложение на професионалния подход.
Доколкото се отнася до членовете на Комисията, разбира се, законът има не лоши механизми, които гарантират тяхната независимост – дълъг мандат, изрично определени основания за прекратяването на мандата, забраната за членство в политически партии и така нататък. Тези основания обаче са формални. Важно е, че в моя подход като член на тази Комисия и като председател, евентуално ако бъда избран, аз виждам своята роля, място и значение, както съм записал в Комисията – като пръв сред равни. Възможно е да не бъда съгласен с мнението на моите колеги, но ще отстоявам до последно правото му да има самостоятелно мнение и ще гарантирам правото му на ненамеса във формирането на вътрешното му убеждение.
Ролята на тези така наречени „независими регулатори“ е следната: там идеята за колективния принцип е да се сблъскат различни мнения, различни гледни точки, изцяло професионални. В крайна сметка, изслушвайки различните аргументи в хода на дебата във формат „заседание“, да се види по един, друг или трети казус, по една, друга или трета правна норма, която трябва да бъде приложена, кое би могло да издържи в съда в последствие. И в крайна сметка, според професионалните разбирания на всеки един от членовете да се формира решението с определеното от Вас, от законодателите мнозинство – повече от половината от общия брой членове на Комисията – три от пет.
На следващо място – равенство пред закона. Равенството пред закона е конституционен принцип, но в този случай то би следвало да означава абсолютно равни стандарти при идентична фактическа обстановка на приложение на отделните норми, особено когато става дума за репресии. Каквото в един казус за едно лице, заемащо висша публична длъжност, същото и в друг казус за друго лице, заемащо публична длъжност, при идентична фактическа обстановка.
И последно – пропорционалност на ненамесата в лични живот. Това е принцип, който е визиран в закона – чл. 4, ал. 1, т. 5. Този закон ограничава права, отнема права, бих казал, че създава затруднения пред ограничаването на права, ето защо приложението му трябва да бъде базирано единствено и само доколкото е необходимо, за да бъде реализиран държавният интерес и целите, които са прогласени в чл. 2 от закона – нито повече и нито по-малко.
На следващо място бих искал да кажа няколко думи относно трите основни приоритета, които виждам пред дейността на Комисията и от които бих се ръководил в качеството си на председател на Комисията за противодействие на корупцията.
На първо място, това, разбира се, е работата на органа по отношение на задълбочено, качествено и срочно обработване на различните преписки по различните процедури, които са предвидени в този закон. Тук целта е ефективност. Трябва да се изпипа всеки детайл, да се проверява прецизно винаги фактическата обстановка и да се спазват сроковете. Спазването на сроковете е всъщност функция на това да се спазва принципът за ненамеса в личния живот на гражданите повече от тази, която е необходима.
Основните срокове в производството за конфликт на интереси са два месеца плюс 30 дни, в проверката за гражданска конфискация е 12 месеца плюс шест месеца при фактическа сложност. Тези срокове според съдебната практика – трайна и устойчива – са инструктивни, те не са задължителни, но идеята е да бъдат спазвани в максимално висок размер, защото това в крайна сметка също гарантира законосъобразност на действието на органа.
На второ място, превенцията на корупцията. Нов инструментариум, много различен, много интересен – по Глава четвърта от закона, различен от това, което беше БОРКОР преди. Ще споделя с Вас четири идеи.
На първо място, имаме една голяма задача – в много кратък едномесечен срок от утвърждаването на образеца на Декларацията за имущество и интереси, което предстои да направи новият състав на Комисията след конституирането си, може би 10 хиляди лица, заемащи публична длъжност, от тях само 5 хиляди са общински съветници, трябва да подадат точно и коректно декларациите си за имущество и интереси. Голяма част от тези 10 хиляди лица, заемащи висша публична длъжност, ще го направят за първи път. Наш успех би било нито едно от тези лица, заемащи висша публична длъжност, да не изпусне този едномесечен срок и нито едно от тях да не подаде некоректна декларация. И то не заради тежките санкции, които са предвидени в закона – включително проверка на изпускане на срока води до проверка за гражданска конфискация – а затова, защото трябва да осигурим старт на изпълнението на закона и трябва да гарантираме една от основните му идеи – публичността на имуществото, осветяването на имуществото е силен антикорупционен фактор. Той е индикатор за доходи, които не са оправдани със законен източник и би могъл да бъде повод за проверка.
От тази гледна точка конкретният инструментариум тук е следният: трябва да намерим имената на всяко едно от тези над 10 хиляди лица. Те трябва да получат персонална покана с указание какъв е срокът за подаването на тази декларация, подробно указание как тя се подава технически и какво трябва да бъде нейното съдържание. Реквизитите й са подробно описани в чл. 36 и 37 от закона.
На следващо място – обществените поръчки. Обществените поръчки всъщност са начинът, по който се разходват голяма част от публичните средства в рамките на държавния сектор. По данни на Агенцията за обществени поръчки над 7 млрд. лв. са разходени чрез обществени поръчки за миналата година.
Обществените поръчки всъщност са част от идеята превенцията на корупцията да бъде изпреварващо събитие, да се фокусираме не толкова върху последиците, колкото върху недопускането на корупцията сама по себе си. Когато се прилага репресивният механизъм, това означава, че сме изпуснали момента.
Четирите идеи по повод на обществените поръчки, са следните:
Въвеждане на софтуер, който да проверява в началото големите обществени поръчки – примерно над 1 млн. лв. в България има ли между органа по назначаване и Комисията по възлагане, от една страна, и кандидатите за съответната обществена поръчка, свързани лица в съответните кандидати и изпълнители, и подизпълнители. Това да се прави преди финализиране на процедурата още в Комисията, за да можем да убедим общественото мнение, че няма братовчеди в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки и че този пункт от закона се спазва изключително стриктно.
На второ място, електронните търгове за обществени поръчки. Това е силна антикорупционна мярка, която методически може да бъде подпомогната от Комисията. Опитът на Естония сочи, че при масовото въвеждане на електронните търгове за възлагане на обществени поръчки, нивата на корупцията спадат рязко. Това е особено важно в рамките на провинциалните органи за възлагане на обществени поръчки, където тази процедура и нейното приложение – електронни търгове – е все още екзотика.
И на следващо място, има външни експерти, които участват в обществените поръчки. Те са външни за съответното ведомство, те се съдържат в един списък, който се съхранява от Агенцията за обществени поръчки. Засега те се избират от възложителя на обществената поръчка. Това, което е важно, защо не в перспектива след изменение на закона, Комисията за противодействие на корупцията да определя при заявка от съответния възложител кой външен експерт ще участва в съответната обществена поръчка. Това означава съответно да имаме предварителен поглед върху нейната прозрачност и, разбира се, една допълнителна гаранция за честност.
Четвърто, Комисията за конфликт на интереси подписа споразумение миналата година с шестте органа, които контролират обществените поръчки под формата на предварителен и последващ контрол. Тези шест органа бяха задължени да пращат сигнали за конфликт на интереси, когато по повод на техни проверки има данни за конфликт на интереси. Това споразумение трябва да бъде актуализирано. То трябва да бъде поставено на нови начала. Важно е тези органи да подават сигнали и в случаите, в които имат данни за корупция по повод на своето поведение.
И накрая – сигналът за корупция съгласно чл. 48 от закона. Вече видях, че е утвърден. Той е поставен на сайта на Комисията. Много важен антикорупционен фактор е този сигнал за корупция да бъде максимално обяснен като примерен образец, разпространен. Трябва да са наясно гражданите, компаниите, юридическите лица, организациите, че винаги, когато имат данни за корупция или конфликт на интереси, без да е засегнат техен интерес, могат да отправят сигнал до съответната Комисията.
Обученията също остават на въоръжение. Голяма част от субективния обхват на закона по чл. 6 са нови лица. За тях тепърва трябва да обясняваме фактически какво представлява този закон и този режим.
В заключение, трети приоритет – взаимодействието. Комисията за противодействие на корупцията е един от органите, на които е възложена борбата с корупцията. Тя има и много важни функции в сферата на организираната престъпност. Това, което е важно тук, е, че трябва да си взаимодействаме с другите органи не само подписвайки съответните подзаконови нормативни актове или споразумения, а контактът с тях трябва да е ежедневен, трябва да е директен, трябва да е на екипен принцип.
И веднага едно предложение към Вашата Комисията, което бих искал да отправя още сега: на полето на взаимодействието е предвидена интересна възможност – Комисията да изработва законопроекти за изменение на законодателството с антикорупционна насоченост. В случай, че бъда избран за председател, както видяхте, има идеи, които минават през изменение на закон, включително за обществените поръчки, Комисията ще представи на Вашата постоянна Комисия в качеството ѝ на постоянен орган, а не на представители на една или две парламентарни групи, тези законопроекти с молба, ако прецените, че са целесъобразни, със съответната мотивация да бъдат внесени, за да могат да бъдат запушвани тези дупки, образно казано, съдействащи за корупцията.
В заключение, уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, колеги, явявам се днес пред Вас не защото си търся работа. В случай, че бъда натоварен с тежката отговорност да бъда председател на Комисията за противодействие на корупцията, разглеждам тази отговорност преди всичко като кауза, преди всичко като голямо предизвикателство пред мен. Както казах, считам, че имам опита, професионалната подготовка да се справя с тази задача, но по-важно е друго – по-важно е заедно да спрем корупцията в България. И като нация, и като държава не сме нито слаби, нито глупави. Може да се справим с това предизвикателство с общи усилия. Посветил съм по-голяма част от професионалната си кариера на борбата с корупцията. Надявам се, че ще имам възможност и в перспектива да работя в това направление. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: И аз благодаря, господин Николов.
Искам само да добавя, че в подкрепа на кандидатурата на Николай Николов, са постъпили становища от следните неправителствени организации: Асоциация на българските градове и региони; Института за модерна политика; Фондация „Северозападен институт за младежки политики“ и Център на неправителствените организации в Разград.
Давам думата на господин Красимир Велчев и господин Данаил Кирилов да представят кандидатурата на господин Пламен Георгиев.
Заповядайте.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми медии! За мен е не само удоволствие да представя нашия кандидат, но много лесно се представя един такъв кандидат и наистина е чест.
Аз съвсем отскоро се познавам с господин Пламен Димитров, но това което ме впечатли е точно професионалния опит, който има. В рамките на две минути е трудно да се представи един кандидат, но ще се опитам.
Неговата кариера започва от 2001 г. като съдебен кандидат. След това в Столична следствена служба – следовател от 2002 г. до 2005 г., прокурор от 2005 г. до 2006 г. – Софийска районна прокуратура, 2006 г. до 2009 г. – прокурор в Софийска градска прокуратура, 2009 г. - 2011 г. – прокурор, разследване на корупционни престъпления, ръководител на екип от 10 прокурори, следователи, агенти от ДАНС, 2011 г. е бил заместник на административния ръководител в Специализираната прокуратура, 2011 г. – 2013 г. – заместник министър в Министерството на правосъдието, 2013 г. – прокурор в Специализирана прокуратура, и може би всички го познавате, след 2013 г. – от месец март 2013 г., до настоящия момент, е председател на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. Казвам го това, защото виждате един професионалист, който се е развил по всичките стъпала на неговата кариера, тръгвайки от най-ниското. Като председател на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество само ще спомена, че в Мониторинговия доклад от месец януари 2017 г. Европейската комисия посочва, че Комисията за отнемане на законно придобитото имущество продължава да постига солидни резултати.
Водещите мотиви на тази номинация са професионалният опит и авторитетът, с който господин Пламен Димитров се ползва сред своите бивши и настоящи колеги, както и доказаното желание да работи срещу организираната престъпност, проявите на корупционно поведение, защита на основните права и свободи на гражданите и за утвърждаване на страната като модерна, европейска, правова държава.
Предложеният кандидат е добре подготвен юрист, който познава задълбочено нормативната уредба на Република България и Право на Европейския съюз и в работата си е доказал, че е развил способности и умения за тяхното коректно прилагане. За отлична работа като магистрат той е повишен предсрочно от Висшия съдебен съвет в ранг „прокурор“ в Апелативна прокуратура. Израз на професионално признание е удостояването му с престижната награда „Джовани Фалконе“ за проявен висок професионализъм и принос в борбата с престъпността.
Господин Пламен Георгиев е преминал обучение в Академията на ФБР за борба с корупцията в публичната сфера, както и специализиран курс за борба с организираната престъпност в САЩ. По време на изпълнение на петгодишния мандат като председател на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, Пламен Георгиев, допринася за утвърждаване положителната тенденция на устойчиво развитие на този колективен, независим, държавен орган. Отчетените много добри резултати се дължат в значителна степен на факта, че в качеството си на ръководител той проявява организационни способности, диалогичност, уравновесеност и почтеност. Високоразвитото му чувство за справедливост и позитивен подход към екипната работа създават за неговите колеги спокойна и предразполагаща за професионална изява атмосфера. Чрез своите действия и поведение, господин Пламен Георгиев, винаги изразява уважение към своите колеги, представители на различни институции и граждани. Той е търпелив и открит за изслушване, и възприемане на нови или различни аргументи и гледни точки.
Проявените професионализъм и високи нравствени качества, като обективност, откритост, честност, отчетност, безкористност и добросъвестност, са корективи за поведение на висши европейски служители, които няма как да не бъдат отчетени и от европейските партньори. В личен план той притежава изконни български добродетели като честност, почтеност и трудолюбие.
Посочените факти ни дават основание да смятаме, че предложената кандидатура напълно отговаря на законовите изисквания. Притежаваните от него, безспорни високи професионални и нравствени качества, са сериозни аргументи, господин Пламен Георгиев, да бъде предложен за заемането на висшата публична длъжност „председател“ на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Благодаря Ви, колеги, за вниманието.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря, господин Велчев.
Заповядайте, господин Кирилов.
ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги членове на Комисията, уважаеми кандидати, уважаеми гости, уважаеми зрители! Аз ще бъде лаконичен и ще се опитам с няколко изречения да обоснова нашите професионални мотиви да предложим кандидатурата на господин Пламен Георгиев. Членовете на Вашата Комисията, членовете на Правната комисия, може би най-добре познаваме, професионалните качества и работата на господин Пламен Георгиев в последните години. Не мога да се върна назад във времето, когато той е бил следовател и прокурор. Впечатлен съм от неговите постижения, от това че е бил награждаван за тази си работа, но като колега и като юрист мога да кажа, че господин Пламен Георгиев, като председател на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, присъстваше ярко, и бих казал и своевременно, да не кажа непрекъснато, в парламентарната работа и на Четиридесет и третото народно събрание и на Четиридесет и четвъртото народно събрание. Винаги имаше своевременни, качествени предложения за подобряване на законодателството, които бяха отчетени в мониторинговия режим при оформянето на докладите за наблюдение и оценка.
Комисията КОНПИ получи много високо признание за работата си през последните години, които смятаме, че доказват способностите, както професионалните, така и ръководните качества на кандидата, който сме номинирали.
Много бих могъл да говоря в конкретика по отношение на законодателните инициативи за промените, но ще се въздържа от това. Ще подчертая за финал и за да спазя процедурата, следното: Кандидатурата на господин Пламен Георгиев обедини нас и колегите от „Обединени патриоти“, така че макар да виждате само мен и колегата Красимир Велчев, съвносител е и председателят Борис Ячев, и много колеги от парламентарната група на „Обединени патриоти“. Ние сме единни в това, че господин Пламен Георгиев заслужава нашето доверие и той ще го оправдае с ефективна работа. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря, господин Кирилов.
Давам думата на господин Пламен Георгиев в рамките на 15 минути да представи своята концепция и виждане за работата като председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, ако бъде избран.
Заповядайте, господин Георгиев.
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости! Позволете ми на първо място да благодаря на народните представители, които са ме номинирали за заемане на длъжността „председател“ на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Благодаря за положителната оценка, която е дадена за моята работа и доверието, което ми се гласува с тази номинация.
Твърдото ми убеждение е, че този нов антикорупционен орган има възможността ефективно да се бори с корупцията чрез предвидените в Закона механизми за това. Разбира се, далеч съм от мисълта, че борбата с корупцията ще бъде лесна, това е една сложна задача, но мисля, че със своята дейност като ръководител на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество доказах, че когато има желание и воля, резултати могат да се постигнат. Само за миналата година сме отнели 28 млн. лв. с окончателно влезли в сила решения. Трудности много, но когато има желание, тези трудности могат да се решават. Разширяването на правомощията на Комисията за конфискация чрез вливането в нея на другите четири органа вече дава много повече възможности на държавата за превенция и противодействие на корупцията. Концентрацията на повече правомощия, разбира се, неминуемо води до множество организационни и правни казуси, но ако някой вижда в това опасност, аз виждам предизвикателство, защото в крайна сметка през тези години постигнахме тези високи резултати с Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество и така да се каже аз смятам, че тази линия трябва да бъде продължена по всичките нови направления във връзка с вливането на тези нови органи в Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. Считам, че с новия закон се дадоха ясни нормативни правила за противодействие на корупцията. Затова ако се предприемат и съответните организационни мерки в изпълнение на разпоредбите на Закона, неминуемо скоро ще последват резултатите.
Заемането на длъжността „председател“ на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество е не само предизвикателство за мен в професионален план, но заемането на тази публична длъжност аз приемам като кауза. По един или друг начин в своята кариера съм заемал длъжности, на които съм работил основно в борба срещу корупцията и като следовател, впоследствие и като прокурор, разбира се, и като председател на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. Много важно е в този орган да се спазват принципите на законност, независимост, почтеност, безпристрастност и прозрачност.
Ако аз получа Вашето доверие и бъда избран за председател на този орган ще използвам целия си административен опит, който съм натрупал през годините – всички мои знания, умения, за да направя този орган функциониращ ефективно. В моята работа ще спазвам и приемственост, защото вече има изграден един много добър екип в Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. Ще разчитам на целия експертен потенциал на хората, които работят в тази комисия, и които са вече част от новия антикорупционен орган, няма как, това са едни доказани професионалисти, ще разчитам и на професионалистите от другите институции, които ще имат възможност професионално да се докажат. Всеки един от тях ще има възможност да докаже своята ефективност в работата на новия орган.
В Концепцията, която вече сте имали възможност да се запознаете са изложени подробно моите виждания, затова съвсем накратко ще маркирам основните моменти, които за мен са особено важни.
Изключително важно е превенцията на корупцията, изключително важно е всеки един законопроект да се съгласува от новия антикорупционен орган и тази разпоредба да остане не само пожелателна, а действително да е действаща разпоредба, като аз планирам, ако получа Вашето доверие да се правят на определена периодичност – шест месеца, една година, анализи на цялото прието законодателство, за да се каже дали това законодателство отговаря на антикорупционната насоченост, която трябва да има, тоест дали няма потенциални проблеми в него от гледна точка на корупцията.
Разбира се, както отбеляза и господин Николов максимално бързо утвърдих, аз с моя заповед по образец на сигнал за подаване до нас на сигнали от граждани за корупция и конфликт на интереси, за да може да не възпрепятстваме хората да започват да подават сигнали, по които да работим. Вече има много такива сигнали, които са постъпили в нашата комисия и вече са възложени, и се разглеждат.
Друга важна задача, безспорно, е да се утвърдят декларациите първо, за несъвместимост, второ – за конфликт на интереси, тя е и за имущество. Тези декларации, за съжаление, ние имаме готовност вече тъй като имаме работна група, която ги е разработила, но предвид това че Законът е категоричен, че това трябва да стане от новия орган след конституирането си, буквално се изчаква конституирането на новата комисия, за да предоставим това, което ние вече сме разработили. Уверявам Ви, че няма да бъдат приети тези декларации в тримесечен срок, а буквално бих казал седмици след сформирането на новия орган, защото имаме готовност, за да може да се даде възможност на всички публични лица да подадат декларации, съгласно новия закон, но в същото време и на нашия сайт ние сме много активни, като даваме методически указания какво да се върши и сега в ситуацията, в която няма декларации, тоест продължаваме да приемаме старите декларации за имущество, за да може всяко едно лице, което прецени да подаде такава декларация.
Много важен момент, искам да акцентирам на него, е във връзка с проверките за почтеност. Виждам, че в тази връзка са и много от въпросите от неправителствените организации. Тук мисля, че сме напреднали изключително много. Създадена е работна група, но това не е най-важното – важното е това, какво е свършила. Срещнали сме се практически с всички институции, които имат такива проверки за почтеност и разполагаме с тях. Проверките за почтеност в „Митници“, в МВР, разговаряли сме с Института по правосъдие, срещнали сме се с Висшия съдебен съвет, за да можем да разпишем един такъв наш, бих казал, уникален модел, който да гарантира, че няма да има „лов на вещици“, който да бъде прозрачен, явен. Съобразили сме и международния опит, съобразили сме и съдебните решения, а именно съдебните решения в тази насока, че не трябва да има критерии, които да изключват, тоест трябва да има група от критерии – по един критерий, ако едно лице не отговори това не би трябвало да е основание автоматично да се казва, че не е издържал тези проверки за почтеност. С оглед на това, ние сме разработили групи от критерии. Разбира се, ще се проверяват декларациите, които са по Закон. Това предвижда и самият закон – декларациите за конфликт на интереси, декларациите за имущество.
Също така ще се правят периодични тестове на знанията, защото в самия закон се предвижда, че интегритетът е свързан с познаването на Конституцията и законите. Освен това ще се задават въпроси от психологическо естество – консултирали сме се с Института на МВР, така че с тяхна помощ ще бъдат разработени тези въпроси. Планираме да се правят периодични проверки за употреба на алкохол, упойващи вещества, така че идеята на всичко това е да се направи един цялостен профил на хората, които работят в тази комисия. Разбира се, ще анализираме евентуално наложени дисциплинарни наказания, за които не е изтекъл давностния срок за тяхното погасяване, ще анализираме и поставените оценки в годишната атестационна оценка на всяко едно от лицата, тоест всички тези критерии ще имат някаква числена стойност и относителна тежест.
Това ще се разпише подробно, за да може всеки един човек да го вижда, да може и съдът да го вижда, ако се стигне до неблагоприятно събитие, че някой не е издържал тези проверки за почтеност, но най-важното е у никой да не остава съмнение, че по някакъв начин се прави нещо скрито-прикрито, всичко ще бъде разпитано. Аз Ви казах част от критериите, които вече планираме да влязат в тези проверки за почтеност затова казвам, че сме много напред в тази работа и мисля, че ще създадем един такъв уникален механизъм, който ще гарантира, че ще се създаде ясен и пълен профил на всеки един, който работи в Комисията.
Разбира се, предвиждам и много важно е, повишаване на професионалния капацитет и компетентността на служителите, чрез създаване на един обучителен план, който ще бъде и за първоначално назначени служители и за последващи. Нашите колеги участват в изключително много в международни и вътрешни конференции, семинари. В тази връзка, бих искал да съобщя, и една новина може би някои от Вас са чели, че на 1 март сключихме с Университета за национално и световно стопанство споразумение за обучение. Тепърва ще се създаде там магистърска програма ще бъдат включени и в други обучения, в други модули всъщност антикорупционното обучение. Разискваме вече с ректора под каква форма да бъде направено това. Имаме пълната гаранция от тях, че ни предоставят цялата база на УНСС за всякакви мероприятия, които преценим да бъдат извършвани от името на Комисията. Това е една отколешна моя мечта да се създаде един цялостен модел, защото никой не може … Да, създаваме един орган, този орган може да е много ефективен, но ако ние нямаме антикорупционната култура няма да се получи.
Аз ще отида по-назад и ще кажа, че за мен това трябва да се започне от училищата, след това да се мине през университетите и чак тогава да се стигне превенция първо, от новия орган, а след това, разбира се, ако и превенцията не е сработила и последващи действия. Но ако ние извървим целия този път – ето сега предприемаме действия вече да има университетски програми, ако се върнем и в училища, така че предстоят разговори и с министъра на образованието, хората трябва да получат една антикорупционна култура, за да може ние да не разчитаме само на санкциите и на превенциите, които прави впоследствие новият орган за борба с корупцията.
Между другото освен това сега на 19-ти предстои идване на експерти с помощта и съдействието на американския посланик – американски експерти ще дойдат да споделят техни случаи в борба с корупцията. Отделно разработваме и един обучителен план, който отново с тяхно съгласие, ако има възможност хора от нашата комисия, ще отидат и там на място да видят как се справят техните американски колеги, особено в областта на оперативните работници, знаете, че там те са изключително напред и може много да научим от тях, така че имаме обучителен план, създали сме темите, които за нас са интерес и получаваме сериозна подкрепа и от американското посолство.
Отделно от това вече сме одобрени по програма „Добро управление“. Предстои да кандидатстваме по програма „Добро управление“, вече имаме и предварително уверение, че сме одобрени и по Норвежки финансов механизъм отново за обучения, така че предвижда се и обучение на нашите служители и както казах антикорупционна култура. На финален етап е вече и проектът за устройствен правилник на Комисията, както и много други подзаконови актове. Имаме лист с всички подзаконови актове, които трябва да разработим и те вече са задвижени.
Трябва да се изработи един интернет сайт, който да е изключително функционален. Всички съдебни актове ще се качват и Законът го изисква. На този интернет сайт трябва да има пълна прозрачност за дейността на Комисията. Разбира се, трябва да се засили и контролът върху процесуалното представителство, за да може този нов орган да бъде ефективен.
Искам също да кажа, че много важно е това, което нашата комисия за отнемаме на незаконно придобитото имущество, която сега вече стана и Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество да се ползват с всички тези международни източници на информация. Ние имаме изключителен авторитет и можем много бързо да се снабдяваме с цялата изискана от нас информация, буквално в рамките на дни, получаваме от всички държави практически в Европейския съюз, а и доста държави извън Европейския съюз, имаме много добро сътрудничество. А и моята идея, която, ако бъда избран за председател на Комисията, наистина ми се иска да засилим сътрудничеството с балканските държави от гледна точка на това, че най нормалното е средства да изтичат към най-близките държави. От тази гледна точка и предвид този наистина уникален орган, който е създаден в нашата държава, аз намирам, че развитието би могло да бъде, а именно нашата комисия да стане един център на Балканите за борба с корупцията, Моята идея е да се създадат едни такива контактни точки на всички балкански държави, за да може когато е необходимо да се получава някаква информация, директно да се потърсят тези контактни точки, и те да предоставят необходимата информация. Разбира се, това би станало с правителствено решение, но аз имам готовност да разработя такова предложение и мисля, че това би било много полезно.
За кадровата обезпеченост ще трябват нови хора, защото новият закон възлага на Комисията и нови функции, като един пример само ще дам – управление на имуществото, на което са наложени обезпечителни мерки, така че ще се подберат нови хора, които трябва да обезпечат работата на Комисията.
Сградните проблеми – в момента всички тези органи работят в седем различни сгради, но аз вече съм предприел мерки – изпратил съм писмо до министър-председателя и до вицепремиера с искане за конкретна сграда, която ако има съдействие от правителството би могло да поеме всички влели се структури в новия орган, така че и в това вече има направено писмено предложение.
Съвместни инструкции – също предстои подписване, Законът ни задължава. Вече имаме яснота от коя от институциите – прокуратура, МВР, ДАНС, кои са представителите. Ясни са представителите и на нашата институция, но предоставям на новия председател вече да издаде заповед за създаване на съвместни групи, които да разработят вече споразуменията за сътрудничеството.
Трябва да отбележа, че Комисията за конфискация е органът, който има създаден най-богат, отдалечен достъп до най-много органи. Практически ние имаме достъп до всички дата бази на всички органи. Всеки един наш инспектор разполага с електронен подпис и може да достъпи информация до всички – НАП, НОИ, регистри и така нататък, тоест може седейки на стола си, той да направи една цялостна проверка. Разбира се, всички тези споразумения трябва да бъдат преподписани и всеки един служител в новата комисия, който се занимава с извършване на проверки дали ще е за конфликт на интереси, дали ще е за отнемане на имущество, дали ще е във връзка с регистъра, дали ще са тези, които агентите, бившите, от дирекция КАО (Комплексно административно обслужване) - ДАНС, които се вляха към нас трябва да могат да ползват този достъп, това трябва да бъде надградено.
Без да Ви отегчавам само ще кажа, че успяхме за нас беше най-важно този нов орган да заработи – той заработи. Вече знаете, вероятно от медиите, че имаме и две проведени акции в сътрудничество с прокуратурата. Буквално за един месец успяхме да извършим две реализации, което мисля, че също показва, че първата стъпка е направена – този орган вече работи. От тук нататък трябва да се надгражда.
Винаги съм се стремял да бъда обективен, колегиален и безпристрастен при изпълнение на служебните си задължения и аз съм убеден, че при наличие на воля и смелост с предприемане на действията в рамките на Закона могат да се постигнат положителни резултати. Това е моето убеждение и това е моето верую, което винаги ме е движило напред. Благодаря за вниманието.
ПРЕД. БОРИС ЯЧЕВ: И аз благодаря на господин Георгиев.
Искам само да добавя, че в подкрепа на кандидатурата на Пламен Георгиев са постъпили становища от следните институции и неправителствени организации: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Център за превенция и противодействие на изпиране на пари, Клуб „Журналисти срещу корупцията“, Нов български университет и Фондация „Риск монитор“.
Уважаеми колеги, съгласно Раздел V от приетите Процедурни правила, народните представители – членове на Комисията, могат да задават въпроси към кандидатите, като въпросите могат да бъдат и от становищата и въпросите, които са постъпили на сайта на Комисията. Време на изложение на въпросите – до две минути.
Аз Ви моля, колеги от Комисията, ако задавате въпроси от неправителствени организации, висши училища или научни организации, просто да конкретизирате, че въпросът е от тези, които са постъпили в становищата.
Имате думата за въпроси към двамата кандидати.
Заповядайте, господин Вълков.
ИВАН ВЪЛКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости! Въпросът ми е свързан основно със състава на бъдещата Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.
Въпросът ми донякъде се припокрива с въпросите, които са подадени от неправителствената организация „Български институт за правни инициативи“.
Той се отнася и до двамата кандидати и ще моля да отговорите, за да направим една съпоставка относно Вашите виждания за състава на бъдещата Комисия, съгласно правомощията, които й се дават по новия Закон – чл. 8, ал. 6 и § 7, т. 2. В тази насока искам да знам от Вас дали ще спазите срока за подаване на кандидатурите за заместник-председател и членове и какви ще са основните критерии, по които ще се ръководите при избора на състава?
Освен това, какви ще бъдат функционалните отговорности, по които ще разпределите отговорностите на съответните членове на Комисията, и дали смятате по този начин да го направите? Благодаря.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря Ви, господин Вълков.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вълков, благодаря за зададения въпрос.
Срокът ще бъде спазен, разбира се. Аз съм привърженик на спазване на всички срокове, вписани в български закони, без значение дали са задължителни или не.
Час по-скорошното конституиране на Комисията е изключително важен държавен въпрос. От тази гледна точка предложение в срок от мен, в случай че бъда избран, за заместник-председател и за трима членове, ще постъпи.
Критериите мисля, че бяха очертани от презентацията, която направих пред Вас и от концепцията, която съм представил – изцяло с професионални качества. Комисията за противодействие на корупцията не е Централна избирателна комисия. В нея партийни и политически квоти трудно може да има.
Това, което се очаква от кандидатите, които смятам да представя на Вашето внимание, е изцяло професионално подготвени хора. Разбира се, Законът не е много изричен и ясен по отношение на образователния ценз на съответните членове, както се казва, но няма да има време да се учат хората. Затова те трябва да имат богат професионален опит, да са утвърдени професионалисти в материята „Борба с корупцията“, юристи, икономисти – преди всичко, хора, които знаят за какво става дума и могат да започнат веднага да работят, единствено и само професионални качества и професионален експертен подход.
По отношение на втория въпрос, който поставихте, който беше във връзка с функционалността. Разбира се, има разпределение на функциите. Точен въпрос от неправителствената организация. Благодаря им за този въпрос. Благодаря и на Вас, че го зададохте.
Смятам, че трябва да се използва възможността по Закона, за разпределение по ресори и за възлагане на ресори на отделните членове на Комисията, но ресори в две посоки.
Според мен наличните пет териториални дирекции на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество не са достатъчни, за да се уплътни дейността. Тя е сложна. Тя трябва да бъде уплътнена не само на ниво „гражданска конфискация“, но и на ниво „борба с корупцията“, ето защо предвиждам изграждане на не по-малко от десет териториални дирекции. Това трябва да стане с правилника на Комисията и то може да стане, защото по този начин ние ще приближим териториалните структури на Комисията до гражданите, особено във връзка с подаването на сигнали за корупция.
Ето защо разпределянето на ресорите, както казах, ще бъде двупластово – всеки един от членовете на Комисията ще отговаря, наблюдава, препоръчва действия по отношение на поне две от тези десет териториални дирекции.
И на второ място, както казах, направленията в Закона са пет, следователно всеки един от петте членове на Комисията ще получи поне едно от тези направления. Това са: превенция на корупцията, оперативно-издирвателните дейности по сигнал за корупция, производството за конфликт на интереси, гражданската конфискация и не на последно място, както вече казах, превенция на корупцията, така че такова разпределение ще има.
Формира се екип, като изключително важно е да се използва целият потенциал на този екип, а това означава – индивидуални отговорности за всички хора. Тази възможност възнамерявам да използвам. Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря на господин Николов.
Господин Георгиев, моля.
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Аз ще се опитам да бъда по-кратък.
Срокът категорично ще бъде спазен и то ще бъде спазен преди изтичане, защото, така или иначе, след предлагането на членовете има процедура, която трябва да се развие отново пред Народното събрание, така че няма да се чака крайният срок. Ще бъдат предложени, за да може да се осигури такъв срок, за да могат да бъдат избрани наистина в 2-месечен срок от влизане в сила на Закона, както предвиждат разпоредбите.
Членовете, аз лично предвиждам, предвид това, че има пет ресора, ще има по един представител, който е компетентен в съответните ресори. За съжаление ресорите са пет, тоест един ресор вероятно ще остане без представител, но, така или иначе, аз съм в Комисията. Аз имам опит и като прокурор, вече даже и тези акции, които направихме, бяха със съдействие на Прокуратурата и благодарение на опита, който съм натрупал там, така че – задължително човек, който има опит с отнемане на незаконно придобитото имущество, така или иначе, всички органи се вливат към този нов орган, човек, който има опит с конфликта на интереси, който е работил тази работа, професионалист, човек, който има опит също във връзка с превенция на корупцията, човек, който се е занимавал с дела на Сметната палата във връзка с Регистъра, и евентуално петата опция ще е за човек, който разбира от оперативна работа. Тоест, четирима души могат да се предложат. Единият от ресорите, така или иначе, няма как да бъде покрит.
Съвсем естествено в последствие ще бъде възложено този, който има такава професионална биография, той да отговаря за съответен ресор. Това е най-логичното, защото наистина, уверявам Ви, работата изключително нарасна и трябва да има хора, които са компетентни в съответния ресор, така че това ще бъде единствено водещото за мен – професионалисти, които имат биография в съответния ресор, за да може впоследствие съвсем естествено да им бъде възложено те да упражняват контрол в конкретния ресор от тези пет, които се вляха в единния антикорупционен орган. Благодаря Ви.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря, господин Георгиев.
Давам думата за въпроси на госпожа Сидорова, заместник-председател на Комисията. След това ще е другият заместник-председател – господин Гърневски.
КРИСТИНА СИДОРОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми кандидати! Ще продължим с въпросите на неправителствените организации. Аз ще задам въпрос от Българския институт за правни инициативи, който е и към двамата кандидати.
На първия вече отговорихте.
Възлагането на обществени поръчки се възприема от мнозинството граждани като потенциален източник на корупция. Какви действия бихте предприели, така че разходването на публични средства, включително от европейски фондове и програми да бъде целесъобразно и защитено от корупционни механизми?
В тази връзка забелязвате ли слабости в Закона за обществените поръчки и в частност в правилата за избор на подизпълнители?
Господин Николов каза за по-голяма част от нещата как ги вижда.
Господин Георгиев очаквам да каже.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Значи въпросът е към господин Георгиев.
Заповядайте, господин Георгиев.
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Благодаря Ви, господин Председател.
Аз тук ще съм малко по-резервиран от такива бързи действия. Знаете, че в средата на миналата година влезе в сила нов Закон за обществените поръчки, който е съобразен с европейското законодателство, освен това е намалена и административната тежест, тоест на мен ми се иска да видя как работи този закон.
За да се види как работи този закон, все пак трябва да минат по него няколко обществени поръчки, които да бъдат анализирани. Ние приемаме не случайно тези закони, подобряваме чисто законодателно правната рамка и не можем да казваме, като избързваме, преди да видим наистина как действа този закон, и да предприемаме някакви действия.
Все пак въвеждането в изпълнение на изцяло електронното провеждане на обществени поръчки, което предвижда Закона, аз мисля, че съществено ще понижи риска вече от злоупотребите с публични средства, но, така или иначе, този закон трябва да бъде анализиран, все пак е нов.
Аз предвиждам, след като вече излязат и първите резултати, евентуално произнасяне от Комисията за защита на конкуренцията, и от съда, ако се стигне до там, да можем да анализираме – веднъж, новата законодателна рамка, която трябва да видим до колко е ефективна, защото лично аз от това, с което съм се запознал, ми изглежда доста ефективна и доста мерки са предприети. Не случайно законодателят е изменил този закон.
Тази правна рамка трябва да се постави до решения на КЗК и евентуално решение на съда, да се анализира и евентуално тогава да се прецени дали има необходимост наистина от нови предложения или няма. Особено и за подизпълнителите, понеже такъв е и въпросът на Българския институт за правни инициативи, в новия Закон се предвижда, че те трябва да отговарят вече на съответните критерии за подбор, съобразно вида и делата на поръчката, за които ще изпълняват.
И нещо много важно – не трябва да са налице основания за тяхното отстраняване, тоест за тях, както и за изпълнител на обществена поръчка вече има въведени с новия Закон сериозни изисквания, така че аз мисля, че трябва наистина да се анализира в момента как работи новата правна рамка. Аз не съм привърженик на постоянна промяна на законите. При положение, че е приет нов Закон, който има добри мерки, трябва да анализираме как той се прилага и едва тогава, ако се установят някакви дефицити, да се предприемат действия по промяна. Благодаря Ви.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: И аз благодаря.
Заповядайте, госпожо Сидорова.
КРИСТИНА СИДОРОВА: Благодаря.
Един въпрос и към господин Николов, отново на Българския институт за правни инициативи: има ли риск децентрализираната система за установяване на конфликт на интереси да възпрепятства обективността и безпристрастността на проверяващите?
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Заповядайте.
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо Сидорова.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Сидорова, благодаря за този въпрос.
Наистина, определено риск има. Това е въпрос, който е разискван и във Вашата постоянна комисия още от юни миналата година, когато ни извикахте за изслушване – и двете комисии, доколкото си спомням, във връзка с Проектозакона, който тогава беше само като първоначален документ.
Рискът е много голям. Хиляда органа в България от 23 януари установяват и санкционират конфликт на интереси. Това е не само Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като колективен формат и орган, който е адресиран по отношение на лицата по чл. 6, заемащи висши публични длъжности. Това са, разбира се, всички министри, всички ръководители на изпълнителни агенции, на държавни агенции, това са директорите на областните дирекции „Земеделие и гори“, това са директорите на регионалните служби по строителен надзор, всички органи по назначаване в България в административните структури – 603, установяват конфликт на интереси.
Установяват конфликт на интереси от 23 януари всички административни ръководители на прокуратури и съдилища, установяват конфликт на интереси 265 постоянни комисии към общинските съвети. Те са изградени, функционират, уверявам Ви в това, за конфликт на интереси по отношение на кметовете на кметства.
Огромен риск от разнообразие в практиката. Огромен риск от дефицит на компетентност, особено в по-малките администрации, общински, териториални и държавни органи. Това предизвикателство трябва да го приемем. Законът е такъв, какъвто е. Добър или лош, той трябва да се изпълнява и моята визия в това отношение е да минимизираме щетите, да ограничим щетите чрез два инструмента.
Безспорно водещият в приложението на Глава осма по закона за материалното право, трябва да е Комисията за противодействие на корупцията. Тя има достатъчно канали за уеднаквяване на практиката.
Първият от тях е поне два пъти в годината – годишни срещи за анализ на практиката на органите, които в крайна сметка, не на всички хиляда органа, а на достатъчно добра представителна извадка от тях, на органите, които са натоварени да установяват конфликт на интереси. Също така постоянна комуникация, в това число и електронна, с тези от тях, които проявяват интерес за обмяна на информация относно актуалната практика на Комисията за противодействие на корупция.
Ясно е, че централните органи на изпълнителната власт биха могли в по-висока степен да се справят с тази задача, но пак да кажа, че на териториални държавни органи по назначаване и на малки общински администрации ще им бъде много трудно, ето защо не бих казал „методическо ръководство“. Комисията за противодействие на корупцията трябва да подпомага, да насърчава, да си сътрудничи с тези други 999 органа, образно казано, за да може наистина сътресенията да бъдат колкото си може по-малко. Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: И аз благодаря.
Въпроси ще зададе заместник-председателят на Комисията господин Спас Гърневски. Заповядайте, господин Гърневски.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми кандидати, уважаеми народни представители, уважаеми журналисти! След това всичко, което чух до тук и от депутатите, и най-вече от кандидатите, имам чувството, че в началото на тази година борбата с корупцията в страната стъпва на здрава основа.
Това, което изразиха всички единодушно – и тези, които представиха кандидатите, и самите кандидати, че този орган, който сега ще се създаде с новия Закон, приет на 21 декември миналата година, всъщност новият антикорупционен Закон, разширява възможностите, дава много по-голяма възможност за ефективна борба с това явление, което явно е от дълго време и в почти всички страни трови общественото развитие.
Началото беше създаването на Комисията – тази, която представляваме всички колеги тук, и си мисля, че политическите сили в парламента са направили точен избор. Тя е паритетна Комисия, по двама души от всички парламентарно представени политически сили, и трябва да уверя журналистите и един от бъдещите председатели, който от Вас бъде избран, че Комисията е единодушна, че с твърда воля ще работи за борба с това явление. Имаме единство почти по всички случаи, които са постъпили при нас, да не кажа – във всички. Това ни радва и ни сплотява да работим, но най-важното, което трябваше да стане е този нов орган, който ще се ситуира, плюс волята на парламента, плюс волята на журналистите, борбата е обща.
Аз имам един конкретен казус. Задавам Ви го и който от Вас бъде избран, дали би го възприел и работил по него?
В нашата Комисия преди още създаването на този парламент, има постъпил един изключително сериозен сигнал. Няма да коментирам откъде е, кой, кои са замесените лица. Това е принцип. Има съмнения за корупция, по които е работено, има конкретни доказателства, папката е огромна. Ние сме я разглеждали. И сме помолили, става въпрос за близо милиард отвлечени обществени средства, един обществен орган е поискал нова проверка с гласуване от този обществен орган, представител на един голям град. Всичко това е разпратено преди този мандат до съответните институции с настояване за нова проверка, тъй като при проверката, която направихме ние, възникнаха изключително сериозни съмнения за конкретизиране от съответните органи, даже като престъпление.
Така или иначе, не беше направена проверка от органите, които трябваше да направят тази нова проверка, независимо от онези, които са правели предишната преди доста години.
Нашето решение, аз не го крия, то не е тайна за нас, е: спряхме действия по този въпрос до създаване на новия орган. И сега първото, което ще направим, е да Ви предадем всички обстоятелства. Те са при специалисти в парламента, всичко, което е пратено от другите органи го има, всичко е черно на бяло.
Имаме ли воля, тоест имате ли Вие воля, когато създадете и структурирате Вашия екип, да направим нова независима, ама – пълна проверка, като се мине през НАП и през данъци платени за средства? За такава проверка, подадени Ви са сламките, както се казва, и много обстоятелства по тях, и доказателства и да стане ясно: има ли в тази сделка, тя е сключена между частни лица и държава, и община, има ли нанесени обществени щети или няма? Ако няма, поне да сме спокойни, но ако има, тъй като давностният срок вече изтича, не случайно ставаше въпрос за промяна в Закона за давностните срокове.
Ако започнем да проверяваме всички сделки, това е един огромен процес, но ако тук се докаже, че има престъпление и държавата трябва да си потърси правата, и Закона може да се опитаме да предложим чрез Вас – всички заедно, там, където е имало сигнали преди изтичане на давностен срок и някой не е извършил проверки, да търсим промяна за такива конкретни сделки да не важи този срок и да бъде възстановен обществения интерес. Аз Ви казвам: става въпрос не за 5, 100 и 200 лева, и не за 500 милиона, а за двойно повече.
И това вече ще ни даде възможност да надникнем в много други такива сделки, по които е имало сигнал, оказва се, че е основателен, а не са извършени от някакви структури, които и да са те, необходимите действия. Вие по-добре знаете кои са те, но тук не влизаме в личното, а в общественото. Това е моят въпрос към Вас и ще се радвам да чуя отговор.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Въпросът на господин Гърневски е към двамата.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гърневски, разбира се аз вече декларирах наличие на воля от моя страна за точно и прецизно изпълнение на Закона.
Трябва да кажа, че това мое намерение и тази моя идея ще бъде валидна не само по отношение на сигнали за един милиард, които идват от Комисията за борба с корупцията, постоянна комисия на парламента. Те ще бъдат относими в пълен аспект и по отношение на сигнали на граждани, без значение какъв е размерът на средствата, с които е злоупотребено.
Равен подход към всички сигналоподатели, без значение какъв е размерът на щетата, която се твърди, че е нанесена на държавните интереси и това, което е най-важното – равен подход и по отношение на процесуалните действия, които ще бъдат извършени.
След като ние ще търсим в рамките на един конкретен сигнал, разбира се, дали има несъответствие от 20 хил. лв. в имуществото на съответното лице, за да бъде повод това за тежката проверка „Производство за гражданска конфискация“, по този казус с твърдение за големи щети, в това число казахте, че и община е намесена в този случай, същият подход ще се прилага и по отношение на всички останали сигнали. Моята воля е налице… (Реплики на изключени микрофони.)
Новият Закон установява давностни срокове в частта за конфликта на интереси, освен това действат и давностни срокове по Наказателния кодекс. Това, което е важно тук, е, че наистина законите трябва да се прилагат стриктно, особено в това число и института на давността, който самите Вие предвидихте съвсем наскоро.
СПАС ГЪРНЕВСКИ: Нашата проверка, дори при изтекъл срок, може да даде възможност за инициативи в законодателството при такива случаи обществото да си потърси щетата, която му е нанесена.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: И само да приключа – давността за гражданската конфискация е много по-голяма. Тя е с един 10-годишен обхват. Ако е предвидена 3-годишна давност само за конфликта на интереси, то за другите възможности, които предоставя Закона като процедури, в това твърдение, те предполагам, че ще бъдат открити, развити и използвани, в това число, в случай че…
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря.
Господин Георгиев, нещо да добавите?
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Да. Подавайте го този сигнал, защото голямата добавена стойност на новия орган е – този сигнал ще бъде проверен, първо за данни за налични престъпления, разбира се от бившите агенти от дирекция КАО (Комплексно административно обслужване) в ДАНС.
На второ място – ще бъде проверено дали има имущество повече от 20 хил. лв., ако има, ще започне отнемане на незаконно придобито имущество, а отделно голямата добавена стойност е, че тези вече хора – и от бившата Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, и от дирекция КАО си говорят едни с други, тоест икономисти ще бъдат привлечени към извършване на такава сериозна проверка, а отделно в този сигнал, който Вие подадете, ще се провери дали има и конфликт на интереси, тоест ще има една цялостна проверка: имаме ли основание за гражданска конфискация, имаме ли данни за извършено престъпление, имаме ли конфликт на интереси.
Радвам се, че сте изчакали да дойде новият орган, защото сега може наистина да бъде направена една цялостна проверка. Преди Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество работеше само когато има извършено престъпление, има повдигнато обвинение за извършено престъпление и нямахме друга опция, по която да работим. Сега вече имаме възможност въз основа на сигнали на граждани, така че ще бъде извършена цялостна проверка в три направления, както правим вече по всеки един постъпил сигнал. Благодаря Ви.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря на господин Георгиев.
Думата за въпроси има господин Симеон Найденов.
Заповядайте, господин Найденов.
СИМЕОН НАЙДЕНОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми колеги, уважаеми гости! Въпросът ми е към двамата кандидати – господин Георгиев и господин Николов: как смятате, по какъв начин да осъществите връзката с Прокуратурата и с разследващите органи? Това ми е първият въпрос.
И като продължение: как ще осъществявате връзката в съвместната работа с оперативните служби, тъй като без тях няма да минете?
След отговора на тези въпроси, ще задам още два.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря Ви.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Найденов. Разбира се, Законът е предвидил регламент за установяване на тази връзка. То е разписване на съвместни инструкции с няколко органа, не само с Прокуратурата, но и с Агенция „Митници“, НАП, разбира се, има възможност и за отделни инструкции и споразумения в рамките на Службата „Технически операции“ и така нататък, но както вече казах, работата с Прокуратурата е с приоритет.
Уведомленията за привличане на лица за престъпления, които са визирани в чл. 108, ал. 1 от Закона ще продължат да бъдат основният повод за започване на проверките за гражданска конфискация. От тази гледна точка Прокуратурата наистина ще бъде приоритет с оглед не само на гражданската конфискация.
От друга страна възможностите, които предоставя новият Закон са много ясни. Тогава, когато при проверки, които извършва самата Комисия по сигнали за корупция, се установят данни за престъпления, на свой ред пък тя ще трябва да изпраща уведомления и сигнал до Прокуратурата с данните, които е открила, за да започне съответното наказателно преследване, ако Прокуратурата намери че има данни за това.
Но нека да се върна към това, което казах в началото – взаимодействие с Прокуратурата не само в рамките, които са предписани от закона, не само чрез инструментариума, който е определен в закона, а взаимодействие с Прокуратурата ежедневно, много близко, работно, в това число на ниво териториални директори, окръжни прокурори. Те трябва да се познават, трябва да се чуват, трябва да се виждат редовно, в това число, разбира се, и на централно ниво. Прокуратурата във всички случаи би била приоритет в нашата работа, както по отношение на уведомленията, които ще получаваме от тях, така и данни за престъпления, които ние ще изпращаме към тях.
Същият е подходът и към специални служби. Аз казах обаче, че там е изключително важно какво ще заложим в инструкциите, които предстои да бъдат предписани. Там трябва да се развият разпоредби на Закона. Те са със статут на подзаконов нормативен акт, разбира се, в рамките, които са зададени от законодателя. Надявам се да съм бил изчерпателен. Благодаря.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря.
Господин Георгиев, заповядайте за отговор на въпроса.
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Аз ще си позволя да кажа, че действително личният контакт е най-важен. Вече направихме две съвместни реализации с Прокуратурата. След срещи с главния прокурор, главния секретар, след всяка една от тези реализации ние разписваме оперативен план за действие, който съгласуваме, разписваме го и въз основа на този оперативен план за действие протича конкретната реализация. Слава Богу, нямаше теч на информация по нито един от случаите. И занапред така планираме да бъде – регулярни срещи правим с главния прокурор и се планират действията с Прокуратурата по образувани досъдебни производства.
Аз затова се спрях и в краткото си изложение на концепцията. Разбира се, че ще бъдат сключени в законоустановените срокове инструкциите, които предвижда Законът. Разбира се, че ще бъдат приети и актовете, които да доразвиват разпоредбите в Закона, вътрешните актове на Комисията, които съответно с оглед оперативната работа ще са секретни, с оглед на другата работа – не е необходимо, но, така или иначе, аз затова казвам – много е важен личният контакт. Аз като бивш прокурор мисля, че съм наясно в оперативната работа какво и как трябва да се свърши и вече го правим.
Всъщност нашата Комисия вече работи. Абсолютно съм съгласен с господин Николов, на местно ниво всички директори трябва да се познават и с прокурорите, и с председателите на съдилищата, и те вече се познават.
Нещо друго – между другото, ако ми бъде гласувано Вашето доверие, аз планирам във всяка една от дирекциите да се сложат по един или двама агенти от бившата дирекция КА за борба с корупцията, за да може да се следи за корупцията на местно ниво. Благодаря Ви.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: И аз благодаря.
Заповядайте.
СИМЕОН НАЙДЕНОВ: И още въпроси: как на практика ще се приложат тестовете за надеждност на кандидатите и техния избор? Този тест няма ли да послужи като манипулация на тези служители да попаднат под Ваша зависимост?
И накратко, последният въпрос: ще се увеличат ли с този нов орган делата срещу корупцията и по-точно срещу прането на пари? Вашето мнение по този въпрос.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: И само едно допълнение от госпожа Сидорова.
КРИСТИНА СИДОРОВА: Уважаеми господин Председател, колеги! Искам само да допълня един от въпросите, които зададе колегата.
Текстът да прочетем за правилата за проверка на служителите в новата комисия, това право обаче не важи за членовете на Комисията и нейния председател. С оглед важността на дейността и високото обществено очакване към новата Комисия не смятате ли, че и те трябва да се подложат на такъв тест, респективно Вие?
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря.
Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
Правилата за почтеност трябва да бъдат приети от Комисията. Така е решил законодателят. Член 13, т. 11 предвижда Комисията да е тази, която ще утвърди правилата за почтеност на служителите. Разбира се, това е много добро законодателно разрешение, защото този, до колкото разбирам, доста предизвикващ обществен интерес въпрос е предоставен на колективния орган. Това дава възможност за балансиране на правилата.
Лично аз съм привърженик на принципа, който е заведен в рамките на самия Закон, а именно тази проверка за почтеност да бъде задължително извършвана при новоназначените служители. Разбира се, правилата трябва да бъдат детайлно разработени, но в случай само на съмнения за непочтеност на съответен служител, за непочтено поведение в хода на неговото служебно правоотношение, защото правоотношенията са по реда на Закона за държавния служител, разбира се, е добре тези правила да бъдат прилагани.
Мисля, че трябва да имаме доверие на нашите служители, като запазим контролният механизъм, наречен „Инспекторат“ и във всеки случай на съмнение атхок за случая този механизъм да бъде вече по отношение на назначен служител прилаган. Контролните механизми на държавата вътре в рамките на самия орган, гарантиращи неговия интегритет са важни.
Освен проверката за почтеност те могат да бъдат разгърнати с оглед на работата на Инспектората, който е изграден и съществува, до колкото ми е известно. По моя инициатива въведохме вътрешен инспекторат през 2015 г. в Комисията за конфликт на интереси, което доведе до едни много добри резултати, а иначе по отношение на допълнението на госпожа Сидорова мога да кажа следното.
Няма никакъв проблем, поне в лично качество декларирам, проверка за почтеност да бъде извършена и по отношение на мен при условие, че, разбира се, ние ще изискваме това от нашите служители, да се подложат на тази проверка за почтеност, е добре доброволно и членовете на Комисията също да се подложат на такава проверка. Ние няма какво да крием. Ние не можем да поставяме по-високи стандарти за почтеност към служителите, отколкото към членовете на Комисията, така че е добра Вашата идея това да бъде относимо като правило и по отношение на членовете на Комисията.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря.
Господин Георгиев, заповядайте.
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Господин Найденов, понеже това е въпрос, който е поставен от Антикорупционния фонд, там се говори за проверки на полиграф. Това беше една разпоредба, която съществуваше в предишните варианти на Закона, сега вече я няма.
Между другото, аз вече съм минавал на полиграфско изследване с оглед работата ми като прокурор, командирован към Върховна касационна прокуратура. Това беше едно от изискванията – да се мине полиграфско изследване, за да може да работим по дела за борба с корупцията. Уверявам Ви, не е страшно, но, така или иначе, законодателят е решил друго – да се правят проверки за почтеност, а не минаване на полиграф.
От тази гледна точка изпреварвам с отговор въпроса – аз съм минавал и на полиграф и, разбира се, че имам готовност да мина и на тестове за проверка на почтеността, и ще го направя. Искам обаче да кажа, че в крайна сметка, до голяма степен ще зависи и от Вас като Комисия, която контролира дейността на новия орган, защото пък не мисля, че ще бъде достатъчно достоверно, ако ние направим една проверка за почтеност и председателят се яви сам пред себе си. Ясно е, че тези резултати ще бъдат дискредитирани, така че аз изразявам готовност да се явя пред Вашата Комисия за такава проверка за почтеност въз основа на правилата, които ние изработим, за да докажем, че това са наистина за нас ефективните и прозрачни правила. Пред Вашата Комисия – проверка за почтеност.
Може би съвсем накратко да акцентирам, аз накратко Ви казах, но – проверка на обстоятелствата, които ние предвиждаме, за да бъда по-конкретен: обстоятелства, които се декларират – имуществените, конфликт на интереси, свързаност с различни юридически, физически лица, несъвместимост, проверяваме всички обстоятелства, получава се някаква цифра като резултат, съответно ще се проверява познаването на законите и Конституцията, ще се прави психологически профил на лицето, ще се анализират евентуално дисциплинарни наказания, които са наложени на лицето, така че да се направи един цялостен анализ. Ще има една скала, която ще казва каква оценка се дава от едно до десет по всеки един от тези критерии, и ще се получава окончателна оценка с цифра, която да казва, и под определена цифра реално, след като се анализира по всичките критерии тяхната относителна тежест, ще се счита, че човекът е издържал, ако е над цифрата, а ако е под цифрата – не е издържал.
Така че никакъв субективизъм, пълна прозрачност, изцяло разписани правила и пълна готовност да се явя пред Вашата Комисия на такъв тест. Благодаря Ви.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: И аз благодаря.
СИМЕОН НАЙДЕНОВ: Не получих отговор на втория въпрос.
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Извинявайте, господин Найденов.
Категорично, ако не се увеличат тези дела, то значи, че Комисията не работи ефективно, защото, както и на господин Гърневски отговорих на въпроса – ако бъде този сигнал, и ние установим данни за извършено престъпление, веднага се подава сигнал към Прокуратурата, тоест това ще е един нов момент, при който инициатор ще бъде нашата комисия и ако не се увеличат делата за пране на пари и за корупция, значи просто тази нова Комисия не работи ефективно, така че аз съм убеден, че тези дела ще се увеличат въз основа и на подадените сигнали, които идват към новия орган.
Увереност за това ми дава това, че страшно много сигнали вече идват към нашия орган, тоест поне първоначално хората ни вярват, пращат сигнали, така че аз съм убеден, че в част от тези сигнали вероятно ще се установят данни вече и за извършени престъпления. Благодаря Ви.
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Много се извинявам на господин Найденов.
На втория му въпрос: очевидно условия за увеличаване на делата за корупция, в това число и за пране на пари, обаче е в това да разясним на гражданите, на компаниите, на организациите, които имат право да изпращат сигнал до Комисията за противодействие на корупцията какво трябва да пише в този сигнал, да им обясним какви са конкретните факти и обстоятелства, при които трябва да подадат, да ги улесним при подаването на сигнала, за да улесни това оперативно-издирвателната дейност в рамките на Комисията и респективно материала, който впоследствие ние ще изпратим на колегите от Прокуратурата.
Вярвам също, че при по-прецизна работа е възможно увеличаването на този тип дела.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря.
Думата за въпроси има господин Недялков.
Заповядайте, колега.
МИЛКО НЕДЯЛКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми, уважаеми кандидати, уважаеми колеги, уважаеми колеги журналисти, гости! В духа на отговора на предишните въпроси, бих искал да попитам конкретно двамата кандидати: какви гаранции могат да дадат, че като председатели на Комисията ще бъдат независими? Защото не е тайна, че в публичното пространство има множество тревожни сигнали, че така желаната еманация на Комисията трудно би се случила.
Вторият ми въпрос, е производен на първия. Той е малко на ръба на закона, бих казал, но смятам, че е интересен: как би действала Комисията спрямо акт на Министерския съвет, който създава предпоставки за корупционни прояви? Например, постановление на Министерския съвет за преразпределение на средства в края на бюджетната година, без достатъчна обосновка?! Например, пари за ремонти на общинска пътна мрежа, без уточняване на обектите и без проекти за извършване на тези ремонти?! Благодаря Ви, за вниманието.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Ще се придържаме към професионалната част от въпросите на господин Недялков.
Господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Недялков! На двата въпроса – гаранции за независимост. Казах вече, че Законът съдържа такива гаранции, които обаче имат изцяло формален характер. Те, разбира се, са дългият мандат и на членовете, и на председателя на Комисията от шест години. Те, разбира се, са самата процедура на публично изслушване, което провеждаме в момента и която също е регламентирана в Закона. Те, разбира се, са забраната на политическа принадлежност, другите правила за несъвместимост, които са детайлно разписани в Закона. Гаранция за независимост не на последно място, разбира се, е и постоянният парламентарен контрол, който се осъществява. Все пак това са формални правила за независимост.
Според мен истинското правило за независимост е личното отношение – това, което човек си поставя като задача тогава, когато кандидатства и съответно бъде избран за съответния публичен пост. Доколкото се отнася до мен, аз гарантирам независимост в своите действия, гарантирам обективност. Смятам, че досегашната ми практика, досегашната ми работа и в двата органа – и в Комисията за установяване на имущество придобито от престъпна дейност и в Комисията за конфликт на интереси, във втората особено след един доста сложен период, е достатъчно доказателство за това, че независимостта в моите действия ще бъде водещо начало.
Независимостта е пункт номер едно и при оповестяване на моята кандидатура. Наистина смятам, че това е ключов момент за работата на Комисията, в това число на нейния председател, на нейните членове. Гаранциите са лични. От моя страна ги давам и смятам, че има достатъчно обосновка за сериозността на гаранциите, които предоставям.
На второ място, по отношение на акт на Министерския съвет, който създава предпоставки за корупционни прояви. Такъв тип акт на Министерския съвет би следвало да бъде, както казахте Вие, постановление, по-скоро със статут на подзаконов нормативен акт. Без значение дали става дума за акт на Министерския съвет, за акт на кмет на община, за акт на министър или за друг тип актове, според мен проверката на такъв тип акт, трябва да бъде в рамките на правилата. На този етап Законът предвижда предварително съгласуване само по отношение на законопроект, който е изготвен от органите на изпълнителната власт и е внесен за разглеждане в рамките на Народното събрание. Разбира се, законът е дал възможност на Комисията да разработи мерките с антикорупционна насоченост. При съществуване на методика за разпространяване на тази контролна функция на Комисията и по отношение на подзаконови нормативни актове тя ще бъде приложена.
Друг е въпросът, ако вече пристигне директен сигнал за корупция, за съмнения в Комисията. В този случай – по повод на това постановление на Министерския съвет, този сигнал трябва да бъде разгледан, прецизно огледан, обективно в рамките на законовите срокове и по него съответно трябва да се излезе със становище. Пак да кажа, в рамките на процедурите, които са заложени в този закон. Нито повече, нито по-малко. Благодаря.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря.
Господин Георгиев, заповядайте.
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Съвсем накратко ще отговоря. На първия въпрос, аз мисля, че в своята кариера съм се водил винаги от принципа на независимост и прозрачност в това, което правя. За всяко едно мое действие мога да обясня коя е законовата разпоредба, която стои зад него и защо съм го направил. Важно е човек да може да обясни всяко едно свое действие и по този начин той ще доказва своята независимост. Защото ако спазваш закона, оттам нататък няма какво да се притесняваш. Винаги всичко, което съм вършил, съм се съобразявал единствено и само със закона.
Относно втория въпрос и аз ще кажа, че ако има конкретен сигнал, той ще бъде разгледан, но трябва да има някаква конкретика. Така думи, някакъв акт, който води до нещо – в това няма никаква конкретика. Ако има някакви конкретни данни, те да дойдат и ще бъдат разгледани от Комисията. Благодаря Ви.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: И аз благодаря.
Господин Симеонов, заповядайте.
СИМЕОН СИМЕОНОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колежки и колеги, уважаеми медии, уважаеми кандидати! Ние се срещаме не за първи път през тази година с различните доклади, както беше споменато. Тогава бяха първите представяния, взаимни един към друг.
Сега, след заслушването и представянето на CV-тата на двамата кандидати за техния професионален опит, способности и възможности всички виждаме какви са двамата кандидати. Още повече, в програмите на всички партии влиза един приоритет – борбата с корупцията, за която говорим вече доста време.
Имам един много семпъл въпрос към Вас двамата. Моят въпрос е свързан с това, за да се запази експертизата, на Вас лично двамата кандидати, тъй като Вие, двамата сте към този момент. Няма повече кандидати, а мястото за председател е само едно. Един от Вас, ще бъде избран от Народното събрание.
В състояние ли сте да предложите другия колега за заместник-председател, за да може да се запази тази експертиза и нещата да вървят в благоприятната посока? Това не е някакво изключение. И в западните практики има такива случаи. Това е в интерес на страната, в интерес както се казва „На ползу роду“. Това е моят въпрос към Вас. Бихте ли, заработили след избора на един от двама Ви, като председател, другият да предложи, за да може експертизата да бъде още по-пълна и тази Комисия да работи още по-безпроблемно?
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря на господин Симеонов.
Тук отговорът може да бъде съвсем кратък и към двамата кандидати.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Мисля, че казах, че професионалното начало ще бъде водещо при моето предложение в случай, че бъда избран за другите членове на Комисията, в това число и за заместник-председателя.
Разбира се, господин Георгиев е специалист с много голям опит и в материята на конфискацията, и в материята, разбира се, на наказателното преследване, като прокурор. Така че от тази гледна точка в случай, че той е съгласен, моят отговор е „да“.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Господин Георгиев?
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Ще бъда съвсем кратък. В крайна сметка аз съм прокурор. Мястото ми като прокурор се пази, така че рано или късно аз ще се върна в прокуратурата. Ако Вие решите да изберете другия кандидат, аз мисля, че моето място е в прокуратурата. Тя доста ми липсва. Въпросът е, че наистина има недовършена работа в този орган. Смятам, че мога да я довърша. Ако не бъда избран за председател на тази комисия, ще се върна към моето предишно поприще, а именно – прокурор, където съм прекарал по-голямата част от трудовия си стаж. Благодаря Ви.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря на господин Георгиев.
Господин Найденов има думата за въпрос.
СИМЕОН НАЙДЕНОВ: Господин Георгиев, Вие сте предложен от две политически партии. Единият от Вас ще бъде избран. Как ще се абстрахирате от коя група сте предложен? (Шум и реплики.)
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Допълнително мога да кажа: ако следите след двете реализации, които направихме с прокуратурата, се вижда, че има пълно абстрахиране от всякакви политически партии. Няма никакво значение за нас кой от коя политическа партия е, понеже така се случи – те бяха срещу кметове. За нас няма никакво значение кой от коя партия е, следваме само закона и мисля, че вече се вижда в нашата работа.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Ако проследите работата ми като изпълняващ длъжността председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, ще видите, че е имало тежки санкционни процедури по отношение на абсолютно всички представители на различни политически партии.
В крайна сметка пак да кажа: не е важно проверката, която тече по отношение на представител на коя партия е. Това, което е важно и което гарантирам е: равни основания, независимост и равно приложение на закона към всички представители, които участват в публичната власт, без значение коя политическа партия ги е излъчила. Но наистина това, което в миналото сме правили, поне за мен е показателно в това отношение.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря.
СИМЕОН СИМЕОНОВ: Аз чух отговора на единия кандидат.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Уточняващ въпрос.
СИМЕОН СИМЕОНОВ: Господин Георгиев, ако бъдете избран, ще предложите ли другия кандидат за председател?
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Безспорно господин Николов е една много силна кандидатура и има много сериозен опит. Да, той е едно от имената, ако ми бъде гласувано доверие, във връзка с неговата експертиза, за конфликт на интереси, едно от имената, които ще преценя. Благодаря Ви. (Смях, оживление.)
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Господин Найденов, да изключите микрофона, ако обичате.
Господин Нецов да включи микрофона, защото има да зададе въпрос.
Заповядайте.
СЛАВИ НЕЦОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми кандидати, уважаеми колеги, уважаеми медии, уважаеми гости! Въпросът ми е към двамата кандидати. При една наша среща преди, когато се срещахме с Комисията, се разбра, че някои от Вашите служители са напуснали поради една или друга причина. – възможно е поради ниско заплащане, и са минали от другата страна на барикадата. Това е един много неприятен и рисков фактор. Как бихте се преборили за в бъдеще с хората, които работят с Вас? Това е предателство в края на краищата – те отиват от другата страна, познават материята и винаги ще Ви създават допълнително пречки, както в съда, предполагам и през цялата Ваша дейност, която упражнявате? Благодаря Ви.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря на господин Нецов.
Господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин Нецов.
Уважаеми дами и господа народни представители, колеги! Мисля, че стана дума в рамките на отговорите и на предходни въпроси и на представянето на концепцията. Служителите ще работят в Комисията за противодействие на корупцията, ако се чувстват удобно, според мен, ако се чувстват сигурни. И то не само с оглед на фактора „заплащане“, за което Вие споменахте, който безспорно е важен. Когато се борят с корупцията, държавните служители трябва съответно да се чувстват равнопоставени и добре заплатени в това отношение. Доколкото знам, нивата на заплати, както в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, така и в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси бяха сходни, равни и бяха в рамките на средното за държавния апарат.
Но според мен освен доброто заплащане, по-важно е другото – хората да се чувстват сигурни в своята работа, да има стабилност пред тях, да има ясен регламент за вътрешни проверки и да се чувства възможност за професионално и кариерно развитие. От тази гледна точка йерархията, която съществува на длъжностите като инспектори, като главни инспектори, и като държавни експерти ще бъде прилагана. Сигурността на служителите не свързана само с финансовото им обезпечаване, а е свързана и с възможностите за кариерно развитие, които възнамерявам да предоставя във висока степен.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря Ви.
Господин Георгиев.
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Да, и аз мисля подобно по този въпрос като господин Николов. В крайна сметка заплащането безспорно е важен фактор, но не най-важното. Трябва да се приеме работата в тази Комисия като една кауза, като една цел, за да може да се постигат резултати. И аз мисля, че много от хората вече в бившата Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество приеха това като кауза и затова постигнахме тези резултати.
Но безспорно и по втория въпрос това е важно. С оглед на това аз вече съм провел разговори с министъра на финансите, уведомил съм го какви са моите виждания за финансовата рамка с оглед и на новоназначените служители, а с оглед и евентуално подобряване на материалното положение на служителите. Той е уведомен, от тук нататък вече на ход е държавата, ако тя застане зад нас и удовлетвори нашите искания. Така са предвидени нещата, детайлно сме ги разписали, че наистина хората да бъдат стимулирани, защото наистина нивата на заплащане, особено в нашата Комисия на стартиращи колеги бяха доста ниски.
Хората се развиваха, научаваха се, и Вие сте абсолютно прав – някои от тях отиваха на другата страна. Но ако държавата застане категорично зад нас, ако осигури ресурса и не само ресурса, а тези хора да чувстват, че това е тяхна мисия, борба, ако държавата ги защитава в тяхната дейност, тогава мисля, че тези хора ще работят с удоволствие тази работа, защото прави се нещо ново, нещо, което има огромна възможност да успее, нещо уникално, което няма никъде в Европа – такъв орган, обединяващ толкова разнородни дейности, и в същото време дейности, които ги свързва борбата с корупцията, дейности, които се преплитат една в друга, няма никъде.
Мисля, че и материалното състояние, и заплатите трябва да се подобрят, но и сигурността на хората – държавата да застане решително зад нас не само с финансов ресурс, но и с отношение и престиж. Тези хора трябва да се гордеят, че работят в такъв орган.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Искам да задам един въпрос, който е постъпил от Антикорупционния фонд и който касае дейността и на двамата кандидати.
Уважаеми господа, има ли по време на Вашия мандат, съответно в Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси при господин Николов, при господин Георгиев – Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество, внасяни доклади от инспекторатите за вътрешни разследвания за злоупотреби? И налагани ли са въз основа на тях санкции в дейността на двете комисии? Благодаря Ви.
Господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: И аз благодаря.
Уважаеми господин Ячев, уважаеми дами и господа народни представители! Както казах, в края на 2015 г. по моя инициатива беше създаден с изменение на Правилника на Комисията, Инспекторат. Работеше държавен инспектор може би от самото начало на 2016 г., тоест две пълни години – 2016 и 2017. Може би поне два пъти месечно негови доклади за проверки в различни аспекти на работата на Комисията са били изслушвани от колективния орган. Много държах работата на държавния инспектор – неговите проверки, анализи, да бъдат представени именно пред колективния орган. Трябва да кажа, че в няколкото десетки доклади, които са представени в рамките на този период от две години – 2016 и 2017, твърдения за злоупотреби и констатирани злоупотреби, установени злоупотреби от нашия държавен инспектор по отношение на служители на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси не е имало, съответно е нямало как да реагирам. Разбира се, в случай че бяха постъпили такива, реакцията беше ясна.
Трябва да кажа, че наистина вътрешният контрол е много важен за работата на такъв тип орган. Той трябва да бъде укрепен и в рамките на новия орган за противодействие на корупцията с един цялостен Инспекторат. Благодаря за вниманието.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря Ви.
Господин Георгиев, заповядайте.
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Странно, и аз като постъпих нямаше Инспекторат в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Вече има Инспекторат – четирима души, които работят в Инспектората. От тази гледна точка новата Комисия вече си има Инспекторат, и то много сериозно работещ. Създадохме един много добър екип. Откраднахме няколко кадри от Министерство на правосъдието – много надеждни хора, добре работещи, и те вършат много качествени проверки.
Въпросът донякъде е леко некоректен, защото се казва: разследвания на Инспектората – разследване, разбира се, не прави. Инспекторатът проверява дейността на администрацията и при установяване на нарушения докладва. И да, имаме такива образувани дисциплинарни производства въз основа на Инспектората, но много по-важна е другата функция на Инспектората – че тези доклади, които Инспекторатът дава показват кривините, показва къде грешим и въз основа на това се променя всяка една препоръка на Инспектората, променя в положителна насока нашата работа. Винаги, когато има проверка на Инспектората, се прави последваща проверка – задължително да се види дали са изпълнени препоръките от Инспектората.
Ние сме отишли още по-натам, че всъщност Инспекторатът изцяло е подчинен на Комисията, а не на председателя. Аз същото го исках. Всяка една проверка се възлага с решение на Комисията въз основа на доклад. Тоест, защото и аз мисля, че Инспекторатът не следва да бъде използван някъде в някои структури, Инспекторатът се използва и като репресивен орган. Няма как да стане, защото той е подчинен на Комисията и възлаганите проверки, и резултатите от тези проверки се приемат изцяло от Комисията. И ако има, а имали сме вече такива случаи – за реализиране на дисциплинарна отговорност на служител, се започва процедурата за налагане на дисциплинарни наказания, като съответно се отправя препоръка към председателя, защото по смисъла на Закона само той е органът, който може да наказва. И вече аз винаги обаче съм се съобразявал с тези препоръки, когато има извършени нарушения, образувал съм дисциплинарни производства. И в случаите, когато наистина се е установило, че има дисциплинарни нарушения, съм налагал такива наказания. Мога и примери да дам, но мисля, че е излишно. Благодаря Ви.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря на господин Георгиев.
Госпожа Сидорова имаше въпрос – заповядайте.
КРИСТИНА СИДОРОВА: Уважаеми господин Председател, колеги, уважаеми кандидати! Продължаваме с въпросите на неправителствените организации. Чета точно въпроса на Института за правни инициативи: със Законопроекта за допълнение на Закона за борба с корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, № 854-01-9, внесен на 19 февруари 2018 г., с който се предлага да се отложи действието на чл. 19, т. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона се създава привилегировано положение на общинските съветници спрямо обхвата на лицата по чл. 6, ал. 1 от закона? Става дума за това, че Закон, който приехме в края на декември месец, вече го ремонтираме и две години този закон няма да важи за сега избраните общински съветници. Каква е Вашата позиция за това?
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Да тълкуваме Закона мисля, че не е коректно, но...
Господин Николов, ако искате?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
Въпросът е много важен и интересен не само в контекста, който е поставила неправителствената организация, той е важен и в някои други отношения.
Първо, не считам, че се създава привилегировано положение за общинските съветници защото апаратът с лица по чл. 6, субективният обхват на закона е изключително разнообразен и пъстър. За общинските съветници правилата за несъвместимост са доста по-различни, отколкото за всички останали лица, които са посочени в рамките на чл. 6.
Трябва да кажем, че съгласно § 1, т. 7 несъвместимостта е пречка за съвместяване съответно на публичната длъжност, на висшата публична длъжност с някои други основания, които са предвидени в конституцията и други закони. Едни са правилата за несъвместимост за народни представители, определени в конституцията; други за конституционни съдии; трети за кметове на общини – чл. 41 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; четвърти за общинските съветници – новият чл. 35, който беше изменен с въпросния параграф. Така че лично аз не считам, че са в привилегировано положение по простата причина, че в крайна сметка това са различни правила за несъвместимост. Несъвместимостта и спазването на тези правила е много важен буфер за недопускане на корупционно поведение, на конфликт на интереси.
Това, което обаче аз бих искал да коментирам тук, е, че наистина възможно е в рамките на средата на мандата, при изборен орган да се определят правила за несъвместимост. Такива бих казал прецеденти има достатъчно в много отношения последните 10 години по отношение на различни държавни органи. Това, което е важно е, че настина се възприе възможно най-лесното разрешение, а именно: тези нови правила за несъвместимост да бъде отложено тяхното действие за новия мандат на местната власт. Все пак обаче това не решава проблема. Необходимо е известно изменение на тази норма, защото тя възприемана буквално забранява не само общински съветници, техни компании, техни еднолични търговци да имат договори с общината, в която са съветници. Тази първа предпоставка на нормата за несъвместимост подкрепям. Смятам, че отдавна трябваше да бъде въведена.
Тя забранява и още нещо друго – тя забранява на общинските съветници, на техни компании, еднолични търговци да имат договори с общински предприятия не само в общината, в която съветникът е съветник, а и в коя да е друга община. Забранява също така на техни компании и еднолични търговци – третата предпоставка – с кое да е общинско търговско дружество съответно да има договор свързаното лице със съответния общински съветник.
Смятам, че е необходимо прецизиране на този текст, защото злоупотребата с публична власт може да се извърши само в общината, в която съветникът има правомощия. От тази гледна точка, за да бъдем балансирани и принципни, е необходимо наистина да се даде възможност на съветниците, техни еднолични търговци да имат търговска дейност с предприятия, с дружества в друга съседна община, на 200 километра, на 400 километра. Това по никакъв начин не би засегнало обществения интерес.
Подкрепям първата предпоставка съвършено горещо – забраната в общината, в която е съветник, така както е вписано едноличният търговец или пък негова компания съответно да има договори. Разбира се, съветниците трябва да изберат как ще процедират в перспектива – особено новите, предвид сегашното разрешение. Наистина това е един много важен антикорупционен фактор.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря, господин Николов.
Господин Георгиев?
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Ако мога съвсем накратко да отговоря.
Присъединявам се и към мнението на колегата Николов. Действително това е норма, която касае само общинските съветници, която се променя в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Не виждам по какъв начин може да ги поставя в привилегировано положение, защото тя е норма, която въвежда нещо ново спрямо тях. Сега това ново спрямо тях се отлага. Така че не виждам как ги поставя в привилегировано отношение спрямо другите лица, които са предмет на проверка по новия Закон.
Но аз мисля, че тази промяна беше много разумна, защото за мен – аз пък ще изразя друго мнение – тази норма е добра. Трябва да има напълно откъсване от каквито и да е съмнения, за каквато и да е евентуално дори чисто хипотетично възможна корупционна практика. Никакви договори – като искаш да си общински съветник, трябва да си откъснат от всичко.
Но, така да се каже на футболен жаргон „ние сме на финала на мача“. Не може на финалната права ти да кажеш на едни хора, които вече години са осъществявали тази дейност „Е, от утре няма да бъдете такива. Вече нямате право“. Чисто практически последиците щяха да бъдат много по-тежки според мен от гледна точка на това, че вече са минали толкова години, вероятно и списъците вече са се разпаднали, може би няма да могат да бъдат попълнени с последващите кандидати. И представяте ли си една година преди изтичане на мандата да започнат да се правят нови избори за общински съветници?! За мен това не е добро и от тази гледна точка аз напълно подкрепям виждането на законодателя за отлагане действието на тази разпоредба. Нека новите общински съветници вече да се съобразят с всички забрани, които има за тях, като по този начин, пак повтарям, за мен нормата е добра, защото ще се гарантира пълната тяхна безпристрастност и тогава, кандидатствайки за новия орган вече да знаем, че това са хора, които са се съобразили с всички забрани за несъвместимост. Благодаря Ви.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: И аз благодаря.
По един въпрос към двамата кандидати – различни са въпросите.
Към господин Николов въпросът ми е свързан с ефективността: как оценявате ефективността на председателстваната от Вас до януари 2018 г. Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси? Отчитаме, разбира се, факта, че Комисията повече от три години заседава в непълен състав, а в същото време в някакво становище на Антикорупционен фонд да речем се твърди, че „Комисията е вземала средно по 18 решения годишно за целия период“? Благодаря Ви.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз благодаря за въпроса, уважаеми господин Ячев.
Дами и господа народни представители! Не знам от къде е взета цифрата 18?! Моите данни сочат, че за периода от октомври 2013 г. до януари 2018 г., тоест периодът, в който Комисията действаше в състав от трима членове, пред Комисията са образувани 1178 производства за конфликт на интереси и са приети поне 1258 решения за прекратяване, установяване или неустановяване на конфликт на интереси. Това са обективните факти, които са представени на Вашето внимание, в това число в няколко доклада, които са представени на вниманието на парламента в изпълнение на Закона.
Но това, което е по-важно тук, е следното: въпросът не е с оглед на конкретната цифра, въпросът е следният. Дали Комисията за конфликт на интереси е работила ефективно?
Аз твърдя, че при тази обективна даденост – четири години и три месеца не просто при непопълнен състав, а при работа на ръба на кворума, тоест само трима членове, при кворум трима и при мнозинство трима, Комисията е работила на предела на възможностите си и дори повече.
Нямам предвид само регулярност на заседанията. Общо заседанията, проведени в този формат, за точи период от четири години и три месеца, са 360. Казах колко са приетите решения. Имам предвид провеждането на кампании за проверка за спазване на сроковете за подаване на декларациите от органите на местното самоуправление, които бяха избрани 2015 г., от народни представители, от представители на изпълнителната власт на най-високо ниво във връзка със сроковете за подаване на декларации. Тези кампании бяха проведени през 2016 г.
През 2017 г. без формално да имаме сериозни, бих казал, санкционни правомощия преди всичко, ние се обърнахме към всички 603 административни органи в България в системата на изпълнителната власт, за да поискаме регистрите на декларациите за конфликт на интереси. А всъщност към тези от тях, които не бяха изпълнили законовото си задължение да публикуват декларациите за конфликт на интереси на сайта на съответната институция, се обърнахме, за да им обърнем внимание, че това задължение е важно и че то трябва да бъде изпълнено.
Резултатът от тази кампания за 2017 г., пак да кажа, чисто превантивна кампания е, че при 28% публикувани декларации от тези 603 органи, след една тежка кампания, продължила седем месеца, 78% от тези административни органи публикуваха декларациите за конфликт на интереси, за несъвместимост на своите служители на сайтовете на съответните институции.
Споменах за превенцията. Изключително важно направление, което при почти липса на нормативна уредба, беше развито. Не говоря за 55-те обучения, които проведохме през тези четири години и три месеца с министерства, с органи на местното самоуправление, където бяха най-многото сигнали за конфликт на интереси, разбира се, с изпълнителни агенции, с представители на съдебната власт, тогава, когато имахме правомощие по отношение на съдебните органи.
Говоря за въведената практика с изменение в Правилника да отговаряме на предварителни питания дали съответното лице, заемащо публична длъжност, ще изпадне или няма да изпадне в ситуация на конфликт на интереси, разбира се, преди да изпълни съответното задължение. Говоря за рубриките, които открихме, за печатните материали, които направихме по отношение на превенцията на конфликт на интереси. Имам предвид и годишните срещи, които организирахме с органите, които прилагат Закона за конфликт на интереси и, разбира се, не само нашата Комисия беше ангажирана с това приложение.
От тази гледна точка аз се гордея с резултата, който постигнахме, но не мога да кажа, не мога да не отбележа следното. Резултатът в частта за броя на решенията с конфликт на интереси щеше да бъде много по-висок, ако Комисията беше в един попълнен състав. Това са обективните факти.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря Ви.
С последното изречение приключваме отговора на въпроса. Благодаря, господин Николов.
Един въпрос имам към господин Георгиев. Той също е донякъде свързан с въпроси, поставени от Антикорупционния фонд. Господин Георгиев, считате ли, че с прилагането на методологията на новата Комисия, на новия антикорупционен орган, е добре да се въведе и практиката, която има в някои от другите държави за извършване на периодичен външен одит на процеса с цел избягване на хипотетично възможни злоупотреби или манипулации?
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Реално в Закона е предвиден механизъм на контрол, а именно: Комисията ежегодно изпраща своите доклади в Народното събрание, във Вашата Комисия, която ги разглежда, съответно до Президента и до Министерския съвет. Ако прецените, че трябва да бъде въведен такъв външен одит, разбира се, че няма никаква пречка той да бъде въведен, но това намирам, че трябва да бъде, ако решите, Ваша инициатива. Защото няма как ние сами да оценяваме себе си.
И в предишния Закон между другото, един от законите, които не минаха, не видяха така или иначе бял свят, имаше такава разпоредба, която предвиждаше, че Комисията сама трябва да възлага извършване на външен одит. Меко казано, това е сериозен конфликт на интереси.
Така че, разбира се, ако прецените, нека такъв одит бъде възложен, но, пак казвам, много е специфична нашата работа. Такава Комисия няма никъде по света и от тази гледна точка трябва внимателно да бъде подбран органът. Защото ние реално даваме примери и казваме на много други органи, поне в областта за отнемане на имущество беше така, как вършим нашата проверка и те заимстват от нас, а в повечето случаи не ние от тях. Благодаря Ви.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря, господин Георгиев.
Възможност за задаване на въпроси има госпожа Сидорова – заповядайте.
КРИСТИНА СИДОРОВА: Уважаеми господин Георгиев, въпросът ми е към Вас от Антикорупционен фонд. Как ще коментирате публикации и твърдения, че в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество не се декласифицира служебна информация за прекратени производства и проверки в нарушение на сроковете, поставени изрично в Закона за защита на класифицираната информация?
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Заповядайте, господин Георгиев.
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Това е абсолютно невярно. В нашата Комисия е създадена организация за декласифициране на информацията. Въпросът е друг, че когато се изискват документи, които имат различен гриф за сигурност, тоест ние постоянно по нашите преписки изискваме материали от прокуратурата и ако дойде документ с гриф „Секретно“ или „Строго секретно“, независимо че нашата преписка е по принцип с гриф „За служебно ползване“, автоматично се вдига нивото на сигурност. Защото знаете, че съгласно ЗЗКИ това е един сбор от документи и когато дойде дори само един единствен такъв документ, който е с по-високо ниво на сигурност, това вдига нивото на сигурност на всичките документи, които са налични по преписката и поради тази причина вероятно у Антикорупционен фонд е останало впечатление, че ние не спазваме сроковете. Не, спазваме ги, въпросът е, че по много от преписките идват документи, които са с по-висок гриф на сигурност и те автоматично увеличават нивото на сигурност на цялата преписка и автоматично, като се увеличи нивото на сигурност, съответно срокът за декласифициране е вече различен. Благодаря Ви.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: И аз благодаря.
Заповядайте, госпожо Сидорова.
КРИСТИНА СИДОРОВА: Един въпрос към господин Николов отново от Антикорупционен фонд. Как ще подобрите ефективността при установяването на конфликт на интереси в случая на свързани лица, включително в хипотезите на фактическо съжителство, като се има предвид формалистичния подход до този момент? Това е лично мнение на Антикорупционния фонд.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Заповядайте, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми народни представители, уважаеми колеги! Наистина съществен проблем при действието на отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси беше, че като основание за свързани лица беше посочено фактическото съжителство. В същото време, в понятийния апарат на Закона, в Допълнителните разпоредби, не беше дадена легална дефиниция какво е това „фактическо съжителство“. При това положение трябваше да се изведе в практиката, в това число в съдебната практика, какви са фактите, които водят до ситуация на фактическо съжителство?
Пак да кажа, на база преди всичко и на съдебната практика, и при липса на валидна дефиниция в основния закон в това отношение – Семейният кодекс – ние разработихме следните критерии: фактическо съжителство е налице, ако – на първо място, двете лица, съответно мъж и жена, живеят на един и същ постоянен или настоящ адрес. Второ, ако имат общи деца в това число чрез института на припознаването. Третият вариант е, ако са налице и двете предпоставки. Лично аз съм привърженик на наличие на първата или на втората алтернатива. Имахме известни различия с колегите чисто професионални, които държаха на наличието на двете алтернативи, за да възникне ситуация на фактическо съжителство.
Смятам, че тук не става дума за формалистичен подход. Не мога да се съглася с това. Установяването на свързаност, става на база на конкретни факти. Ние не може да приемем, че едно лице е във фактическо съжителство с друго лице, защото са отишли за два, три дни на почивка някъде, каквито твърдения е имало в сигнали, съответно.
От тази гледна точка при тези три алтернативни факта, третият, от които както казах е при кумулативна даденост на общия адрес, на общите деца, сме приемали, че е налице ситуация на фактическо съжителство. Лично аз, в мои гласувания съм възприемал, че само общият адрес, както обективна връзка или само наличието на общи деца, според Регистъра на база данни на население, един Електронен регистър, с който боравихме свободно на база със споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, са достатъчни за възникване на ситуации на конфликт на интерес, за възникване на приемане на наличие на свързаност по смисъла на оценения Закон.
Трябва да кажа, че в новия Закон обаче, в т. 18 на § 1 имаме подобрение, имаме легална дефиниция за това, какво е „фактическо съжителство на съпружески начала“. От тази гледна точка вече няма да има нужда да се позоваваме на практиката, за да извеждаме в перспектива в работата на новия орган това определение.
РЕПЛИКА: Няма еднополови бракове.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: За сега не. (Смях, оживление.)
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря, на господин Николов.
Заповядайте, госпожо Сидорова, за още въпроси, ако имате.
КРИСТИНА СИДОРОВА: Да довършим въпросите от Антикорупционния фонд, защото все пак са ги изпратили до нашата Комисия. Ние имаме възможност да ги зададем.
Те са към господин Георгиев. Изчитам Ви и двата въпроса, за да може да приключим с тези.
Имало ли е практика в Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за вземане на противоположни решения, най-вече за прекратяване производства и проверки, по един и същ казус без промяна на фактическата обосновка?
В досегашната си дейност, като председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, срещали ли сте се лично с проверявани лица, преди да бъде прекратено производството или проверка срещу тях?
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Господин Георгиев.
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Почвам с втория въпрос – отговорът е „не“.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Ако и на първият е толкова кратък...
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: За съжаление, обаче не е.
Искам съвсем накратко да обясня – да, много такива случаи има благодарение на Тълкувателно решение № 7 от 2013 г.
Върховният касационен съд взе едно решение, при което по отменения Закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност трябва да се търси връзка между престъпната дейност и имуществото, което ще бъде отнемано. За съжаление, заради самия факт, че има Тълкувателно решение, имаше спор в съдебната практика. Едни съдилища смятаха, че не трябва да се търси такава връзка – такова беше и нашето виждане, такова е било и виждането и на Комисията преди нас. За съжаление, съдът взе други решение.
Това наложи цялостно преразглеждане на всички висящи проверки, производства пред съда. Фактите не се променят, но това решение, че трябва да търсим вече връзка между престъплението и имуществото, което ще отнемаме, променя кардинално всяка една преписка. Направи се внимателен анализ, бяха оттеглени искове от съда, защото в противен случай, ако губим тези дела, несъобразявайки се с Тълкувателното решение, дължим огромни обезщетения.
Беше направена пълна ревизия, бяха прекратявани преписки, бяха оттеглени от съда искове, отказахме се от тези искове, защото това беше Тълкувателното решение на съда. Никаква промяна във фактическата обстановка, на едно тълкувателно, което доведе до себе си много тежки последици. Благодаря Ви.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: И аз благодаря.
Други въпроси, имате ли, колеги?
Заповядайте, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Уважаеми господин Председател, наистина съвсем кратък отговор може да съдържа моят въпрос. Решавали ли сте, казуси по анонимни сигнали? Какво е Вашето лично становище по въпроса за анонимните сигнали? Благодаря.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Велчев, уважаеми дами и господа народни представители, колеги! Отмененият Закон предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съдържаше изрична забрана за работа по анонимни сигнали.
Това беше едно от основанията за прекратяване на производство, което съдебната практика възприе и прокуратурата никога не е реагирала при прекратяване, поради наличие на това основание. Анонимността на сигнала е абсолютна пречка за провеждане на производство, както по отменения Закон, така и по действащия Закон.
Моето лично отношение е, че анонимните сигнали не трябва да бъдат допускани по отношение на борбата с корупцията. Тогава, когато един гражданин желае да упражни правото си на контрол, като данъкоплатец и като гражданин по отношение на определено лице, заемащо лична публична длъжност, и да депозира сигнал срещу него, с конкретни факти, трябва да има доблестта, отговорността да посочи името си, и да посочи своя подпис.
Разбира се, това за мен е принципна предпоставка. От тази гледна точка, разрешението, което беше предвидено в отменения Закон и е заложено и в действащия Закон, според мен е добро. Почти няма страни в Европа, където анонимният сигнал за е възприет като годно основание, не бих казал за разследване на корупция, колкото за проверка за корупция, в това число за конфликт на интереси. Надявам се, да съм бил изчерпателен.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря, господин Николов.
Господин Георгиев, заповядайте.
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Абсолютно съм съгласен и аз с господин Николов. Не може в една демократична държава, един човек да не може да застане с името си зад един сигнал.
Искам само да допълня, че ние вече сме взели всички гаранции за запазване самоличността на лицата подали сигнала. Така че няма никаква пречка да се подават сигнали. Самоличността на тези лице се запазва, с оглед евентуална липса на каквито и да са последващи за тях негативни последици. Моето мнение, че не е редно и съвсем добро законодателно решение е да не се работи по анонимни сигнали.
В предишната Комисия, ние можехме да работим само по уведомления от прокуратурата. Така че аз не съм работил по анонимни сигнали. Благодаря Ви.
ПРЕДС. БОРИС ЯЧЕВ: Благодаря Ви, господин Георгиев.
Колеги? Нямате повече въпроси.
Поради изчерпване на въпросите и точката от дневния ред, обявявам процедурата по закриване на изслушването на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.
Искам да Ви уведомя, че днес до края на работния ден ще бъде внесен доклад от изслушването, към който ще приложим и списък на кандидатите участвали в изслушването, подредени по азбучен ред на собствените им имена и Проект за решение за избор на всеки един от кандидатите, участвал в изслушването за председател на Комисията.
Разбира се, без да предопределям, очаквам в рамките на тази пленарна седмица да стартира в пленарна зала и самият фактически избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията, отнемане на незаконно придобито имущество.
Закривам днешното заседание. Благодаря на членовете на Комисията, благодаря и на кандидатите за тяхното изключително добро представяне. Благодаря и на медиите, които останаха до края, за заявения интерес.
Закривам заседанието.

(Закрито в 14,15 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Борис Ячев
Стенографи:

Карамфил Матев

Мария Николова

Вася Йорданова

Емилия Огнянова
Форма за търсене
Ключова дума
Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми