Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства
Дата на приемане 07/12/2010
Брой/година Държавен вестник 100/2010

 


УКАЗ № 341

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, приет от ХLI Народно събрание на 7 декември 2010 г.

Издаден в София на 14 декември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г. и бр. 19 и 82 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г. )

§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 2 думите „опазване на земните недра и“ се заменят с „опазване на земните недра чрез“.

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „ал. 1, т. 5“ се добавя „и 6“.

2. В ал. 3 думите „остатъчните запаси и ресурси“ се заменят с „остатъчните запаси и/или ресурси“.

3. В ал. 4 думите „министъра на околната среда и водите и се предоставя за публикуване на интернет страницата на Министерския съвет“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване и за проучване“, а думите „органите съгласно тяхната компетентност по чл. 7“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. разрешения за търсене и проучване и за проучване на нефт и газ и разрешения за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона, издадени от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма;“.

3. В т. 3 думите „органите съобразно тяхната компетентност по чл. 7“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 4. В чл. 5а думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „министър или ръководител на ведомство съгласно компетенциите по чл. 7“ се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В ал. 2 думите „министър или ръководител на ведомство по чл. 7“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“, а думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

3. В ал. 3 думите „министър или ръководител на ведомство по чл. 7“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

4. Алинея 5 се отменя.

§ 6. Член 7 се изменя така:

„Чл. 7. (1) Министерският съвет определя държавната политика по управление на подземните богатства с цел устойчивото развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори и приема Национална стратегия за развитие на минната индустрия.

(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма:

1. разработва и след съгласуване с други заинтересовани министерства, ведомства и организации внася за приемане от Министерския съвет стратегията по ал. 1;

2. координира, провежда обществени поръчки за определяне на изпълнител и възлага изпълнението на инвестиционни и други проекти за геоложко и геоеколожко изучаване на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море;

3. управлява Националния геоложки фонд;

4. организира набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, както и създаването и поддържането на специализирани карти, регистри и информационна система въз основа на тези данни и въз основа на данни от кадастъра за:

а) разрешенията за търсене и проучване и за проучване;

б) откритията и находищата на подземни богатства;

в) предоставените концесии за добив на подземни богатства;

г) разрешителните за управление на съоръжения за минни отпадъци;

5. издава удостоверения за регистрирани открития на находища;

6. организира създаването и поддържането на Национален баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства за всички видове подземни богатства по чл. 2;

7. извършва предвидените в този закон действия, включително като провежда конкурси и търгове, води преговори и дава разрешения за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 4 – 7 след одобрение от Министерския съвет и сключва договори в случаите, определени с този закон;

8. създава необходимата организация и прави предложения пред Министерския съвет за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства по чл. 2 в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море, както и за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване на нефт и природен газ и сключва договори в случаите, определени с този закон;

9. контролира изпълнението на задълженията на титулярите на разрешения за търсене и проучване и за проучване по сключените от него договори по този закон;

10. създава необходимата организация и прави предложения пред Министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства по чл. 2;

11. провежда конкурси и търгове, води преговори и сключва концесионни договори в случаите, определени с този закон;

12. контролира изпълнението на задълженията на концесионерите по сключените по този закон договори;

13. предоставя права за управление на минни отпадъци по реда на част първа, глава осма;

14. в качеството си на компетентен орган по прилагането на Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО изготвя и предоставя на Европейската комисия предвидените в директивата доклади;

15. упражнява други правомощия, възложени му с нормативен акт.“

§ 7. В чл. 8 думите „разработена стратегия и приети дългосрочни планове“ се заменят със „стратегията по чл. 7, ал. 1“.

§ 8. В чл. 9 думите „Министерството на околната среда и водите“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 9. В чл. 13, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване и за проучване“.

2. В т. 3 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване и за проучване“, а думите „органа, сключил съответния договор“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В ал. 2 думите „от органа, сключил съответния договор, в 10-дневен срок от предоставянето й“ се заличават.

§ 11. В чл. 16, ал. 1 думите „Министърът на околната среда и водите“ се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 12. В част първа в наименованието на глава шеста думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване и за проучване“.

§ 13. В чл. 17 думите „Министърът на околната среда и водите“ се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване и за проучване“.

§ 14. В чл. 18 думите „Министерският съвет организира съставянето и поддържа единен регистър и специализирана карта“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма организира създаването и поддържа специализирана карта и регистър“.

§ 15. Член 19 се изменя така:

„Чл. 19. (1) Специализираните карти на площите за търсене и проучване и за проучване и на концесионните площи и регистрите на разрешенията за търсене и проучване и за проучване и на концесиите за добив на подземни богатства се създават и водят при условия и по ред, определени от Министерския съвет, при спазване изискванията на глава четвърта от Закона за кадастъра и имотния регистър.

(2) Специализираните карти и регистри са публични, поддържат се на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и всички лица имат право да получават официални преписи и извлечения от тях.“

§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Министърът на околната среда и водите“ се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В ал. 2 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване и за проучване“.

3. В ал. 5, т. 2 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване и за проучване“.

4. В ал. 6 думите „търсене и/или проучване или разрешението не е вписано в Единния регистър на разрешенията за търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване или разрешението не е вписано в регистъра по чл. 17“.

5. Алинеи 7 и 8 се изменят така:

„(7) Откритията по ал. 5 се регистрират след разглеждане и приемане на внесените геоложки доклади с изчислени запаси и/или ресурси от специализирана експертна комисия, назначена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(8) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма одобрява правила за състава и работата на специализираната експертна комисия.“

6. Алинея 11 се отменя.

§ 17. В чл. 21 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

2. В ал. 3 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

3. В ал. 4:

а) в изречение първо думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“ и думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“;

б) в изречение второ думите „министърът на околната среда и водите“ се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

4. В ал. 7, т. 1 и 2 думите „министърът на околната среда и водите“ се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

5. В ал. 8 думите „Министърът на околната среда и водите“ се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 18. В чл. 22 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване и за проучване“ и думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 19. В чл. 22б се правят следните изменения:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Категорията на съоръжението се определя при условията и по реда на наредбата по чл. 22к посредством оценка на риска въз основа на качествената характеристика и състава на минния отпадък, включително на промените му в резултат на възможни вторични въздействия, както и на степента на стабилност на съоръжението според неговите технически характеристики.“

2. Алинея 7 се отменя.

§ 20. В чл. 22в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 и 4 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В ал. 5 след думите „министъра на околната среда и водите“ се добавя „и министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 21. В чл. 22г се правят следните изменения:

1. В ал. 1 и 2 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Когато дейността, пораждаща минни отпадъци, подлежи на процедура по ОВОС съгласно глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в обхвата на оценката задължително се включва и намерението за управление на минните отпадъци.“

3. В ал. 4 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 22. В чл. 22д се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В ал. 4:

а) в текста преди т. 1 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“;

б) в т. 1 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“;

в) създава се нова т. 4:

„4. влязло в сила решение по ОВОС, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, или решение да не се извършва ОВОС;“

г) досегашната т. 4 става т. 5.

3. В ал. 5 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

4. В ал. 6 думите „министърът на околната среда и водите“ се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 23. В чл. 22е се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“;

б) в т. 2 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“;

в) в т. 5 накрая се добавя „изготвен съобразно изискванията на чл. 22д“.

2. Алинея 3 се отменя.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) След отстраняване на пропуските и/или допълване на предоставената информация министърът на икономиката, енергетиката и туризма утвърждава плана за управление на минните отпадъци по ал. 1, т. 5 и издава разрешително.“

4. Алинея 5 се отменя.

§ 24. В чл. 22ж се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Разрешителното по чл. 22е, ал. 4 е безсрочно.“

2. В ал. 2:

а) в т. 1 след думите „минни отпадъци“ се добавя „засягащи неговата конструкция“;

б) в т. 5 думата „техники“ се заменя с „налични техники по смисъла на чл. 22а, ал. 2“.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма е длъжен да уведоми на ранен етап засегнатата общественост за предстоящите промени в условията на издаденото разрешително по чл. 22е, ал. 4 и да осигури в продължение на 30 дни достъп до наличната документация.“

4. В ал. 6 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 4“.

5. В ал. 8 думите „Министърът на околната среда и водите“ се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката, туризма“, а думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 4“.

§ 25. В чл. 22з се правят следните изменения:

1. В ал. 1 и 3 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В ал. 4:

а) в т. 1 и 2 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“;

б) в т. 3 думите „министърът на околната среда и водите“ се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“;

в) в т. 5 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

3. В ал. 6 думите „Министърът на околната среда и водите“ се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

4. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Средствата по предоставените финансови обезпечения не могат да са предмет на принудително изпълнение.“

§ 26. В чл. 22и ал. 2 и 3 се изменят така:

„(2) Проектът по ал. 1 трябва да е съобразен с плана за управление на съоръжението, със съответните технически изисквания и най-добри налични техники и да е съгласуван с министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(3) Операторът изготвя годишни работни проекти за експлоатация на съоръжението за минни отпадъци, които се съгласуват с министъра на икономиката, енергетиката и туризма заедно с годишните проекти за търсене и проучване или за проучване или за добив и първична преработка на подземни богатства.“

§ 27. Член 22к се изменя така:

„Чл. 22к. С наредба на Министерския съвет се определят:

1. специфичните изисквания за управление на минните отпадъци, строителството, експлоатацията и закриването на съоръженията за минни отпадъци, техният технически надзор и мониторинг;

2. редът и условията за оценка на риска на съоръженията за минни отпадъци;

3. редът за утвърждаване на плана за управление на минните отпадъци и за издаване на разрешителни за съоръженията за минни отпадъци;

4. критериите за определяне размера на финансовото обезпечение по чл. 22з, условията и редът за неговото представяне и освобождаване.“

§ 28. В част втора в наименованието на глава първа думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване и за проучване“.

§ 29. В чл. 23 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Разрешения за търсене и проучване и за проучване и концесии за добив се предоставят на физически и юридически лица, регистрирани като търговец, които докажат наличието на необходимите за извършване на съответните дейности управленски и финансови възможности.“

2. В ал. 2 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

3. В ал. 3 и 4 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване и за проучване“.

§ 30. В чл. 24 ал. 2 се изменя така:

„(2) В случаите по ал. 1 за изпълнение на дейностите по всяко разрешение и/или концесия се сключват отделни договори с министъра на икономиката, енергетиката и туризма.“

§ 31. В чл. 25, ал. 1 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

§ 32. Член 26 се изменя така:

„Чл. 26. (1) Производство за предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване или на концесия за добив се открива след проверка в специализираните карти и регистри по този закон и след съгласуване със:

1. компетентните министри за опазване на националната сигурност и отбраната на страната, за защитени със закон територии, обекти и културни ценности;

2. кметовете, на територията на чиито общини е разположена площта за търсене и проучване или за проучване или концесионната площ, за удостоверяване на обстоятелството дали заявената площ за търсене и проучване или за проучване или за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 или 6 попада във:

а) урбанизирана територия с граници, определени с влязъл в сила подробен устройствен план;

б) територия, в чиито граници има влязъл в сила устройствен план за изграждане на национален обект или на обект на социалната или на техническата инфраструктура – публична общинска собственост;

в) територия с обществено предназначение, която е включена в приета от общинския съвет програма или план за развитие на общината по чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма изисква становище от органите по ал. 1 в 14-дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 51.

(3) Срокът за съгласувателните процедури не може да бъде по-дълъг от 30 дни. Непредставянето в този срок на становище от органите по ал. 1 се смята за съгласуване без бележки.“

§ 33. В част втора, глава първа наименованието на раздел II се изменя така: „Разрешения за търсене и проучване и за проучване“.

§ 34. В чл. 27 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

§ 35. В чл. 28, т. 2 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

§ 36. В чл. 29, т. 3 думите „съответния орган по чл. 7“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 37. В чл. 30 се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

2. В т. 4 думите „съответния орган по чл. 7, министъра на околната среда и водите и/или“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма и“.

§ 38. В чл. 31, ал. 4 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

§ 39. В чл. 32, ал. 1, 2 и 3 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

§ 40. В чл. 35 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 2 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В ал. 2 думите „органа, с който е сключен договорът за концесия, и министъра на околната среда и водите и/или“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма и“.

§ 41. В чл. 37 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При предоставяне на концесия се определя концесионна площ, която включва:

1. площта на находището или отделни негови участъци, и

2. площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.“

2. В ал. 3 думите „компетентния орган по чл. 7, сключил концесионния договор“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 42. В чл. 38 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

§ 43. В част втора в наименованието на глава втора думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване и за проучване“.

§ 44. В чл. 39 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“;

б) в т. 3 думите „компетентния орган по чл. 7“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В ал. 2, т. 3 думите „търсене и/или“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Разрешение за търсене и проучване или за проучване и концесия за добив в площ, съответно находище с подземни богатства по чл. 2, ал. 3 се предоставя само чрез търг за същата група подземни богатства.“

§ 45. В чл. 40, ал. 1 и 2 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

§ 46. В чл. 41 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „съответния компетентен орган по чл. 7“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ и накрая думата „концесията“ се заменя с „концесионната площ“.

2. В ал. 2 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

§ 47. В част втора, глава втора в наименованието на раздел II думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване и за проучване“.

§ 48. Член 42 се изменя така:

„Чл. 42. (1) Разрешения за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства се предоставят задължително чрез конкурс:

1. за нефт и природен газ;

2. за подземни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море;

3. в случаите, когато има постъпило заявление от друг кандидат в срока по чл. 39, ал. 1, т. 3 за същата площ и за същата група подземно богатство съгласно обявата.

(2) Концесии за добив се предоставят задължително чрез конкурс за находища с регистрирани по реда на чл. 21 търговски открития, за които не е подадено заявление за предоставяне на концесия в срока по чл. 29, т. 3.

(3) Условията и редът за провеждане на конкурс и търг за предоставяне на разрешение за търсене и проучване и за проучване, както и за предоставяне на концесия за добив се определят с наредба на Министерския съвет.“

§ 49. В чл. 43 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Конкурс или търг за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване се провежда по служебна инициатива или по заявления на физически или юридически лица или техни обединения до министъра на икономиката, енергетиката и туризма.“

2. В ал. 2 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма назначава комисия, която да организира и проведе конкурса или търга. Комисията се състои от нечетен брой членове и включва представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Министерството на финансите и на администрацията на Министерския съвет. Мнозинството от състава на комисията не може да бъде формирано от представители на едно ведомство.“

§ 50. В чл. 44 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Разрешение за търсене и проучване и за проучване на нефт и/или природен газ или разрешение за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море се издава от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.“

2. В ал. 3 и 4 думите „министър или ръководител на ведомство по чл. 7“ се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

3. В ал. 6 думите „Оправомощеният орган“ се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

4. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Комисията се състои от нечетен брой членове и включва представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Министерството на финансите и на администрацията на Министерския съвет. Мнозинството от състава на комисията не може да бъде формирано от представители на едно ведомство.“

§ 51. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „съответния орган по чл. 7“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В ал. 3 т. 8 се отменя.

3. В ал. 4 след думите „Държавен вестник“ съюзът „и“ се заличава и накрая се добавя „и на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, а за нефт и природен газ – и в „Официален вестник“ на Европейския съюз, като срокът за закупуване на конкурсните книжа за нефт и природен газ не може да е по-кратък от 120 дни и по-дълъг от 180 дни от датата на обнародването“.

4. Алинеи 5 и 6 се изменят така:

„(5) Въз основа на решението по ал. 1 министърът на икономиката, енергетиката и туризма определя състава на конкурсната или тръжната комисия, която подготвя необходимите конкурсни или тръжни документи за провеждане на конкурса или търга.

(6) Комисията се състои от нечетен брой членове и включва представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Министерството на финансите и на администрацията на Министерския съвет. Мнозинството от състава на комисията не може да бъде формирано от представители на едно ведомство.“

§ 52. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Физическите или юридическите лица или техните обединения – кандидати за участие в конкурс или търг за придобиване на разрешение за търсене и проучване или за проучване или на концесия за добив, подават писмено заявление на български език съобразно обявените изисквания.“

2. В ал. 2, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден“.

3. Създава се ал. 4:

„(4) Когато кандидатът е обединение на физически и/или юридически лица, документите по ал. 2, т. 1, 2, 4 – 7 се представят за всяко от лицата.“

§ 53. В чл. 48 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „концесионното плащане“ се заменят с „цената на правото за търсене и проучване или за проучване или относно размера на минималното концесионно плащане при концесия за добив на подземни богатства“.

2. Алинея 3 се отменя.

§ 54. В чл. 49 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 изречение второ се заличава.

2. В ал. 2 и 3 думите „съответният министър или ръководител на ведомство“ се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 55. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“ и думите „министър или ръководител на ведомство, който“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Когато участникът, определен за титуляр или концесионер, е обединение, което не е търговец, разрешението или концесията се предоставя на новоучредено търговско дружество, в което участниците в обединението притежават целия капитал в съотношението от договора им за обединение.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 56. Създава се чл. 50а:

„Чл. 50а. Конкурсът или търгът за предоставяне на разрешение или концесия се прекратява с решение на органа, открил процедурата, когато:

1. не е подадено заявление или предложение;

2. няма допуснат участник;

3. нито едно предложение не отговаря на изискванията на акта за откриване на конкурса или търга и/или на обявените с документацията за участие условия;

4. отпадне необходимостта от провеждане на конкурса или търга в резултат на обстоятелства, които не са предвидени или не са могли да бъдат предвидени при приемане на акта за откриване на процедурата;

5. се установят нарушения при откриването или провеждането на конкурса или търга, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

6. определеният за титуляр на разрешението или за концесионер участник и класираните на второ и трето място участници последователно откажат да сключат договор.“

§ 57. В част втора, глава втора наименованието на раздел III се изменя така: „Предоставяне по право на разрешения за търсене и проучване и за проучване и на концесии за добив“.

§ 58. В чл. 51 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“ и думите „съответния орган по чл. 7“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В ал. 2, т. 1 думите „удостоверени със съответните документи“ се заличават.

§ 59. В чл. 53 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „органът, до който е подадено заявлението“ се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

2. В ал. 2 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

§ 60. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „до органа по чл. 7 съобразно компетенциите му“ се заменят с „включително по електронен път, до министъра на икономиката, енергетиката и туризма“;

б) в т. 1 думите „удостоверени със съответните документи“ се заличават;

в) в т. 4 в началото се добавя „номер и дата на“;

г) точка 9 се изменя така:

„9. правна и финансово-икономическа обосновка.“

2. В ал. 2 и 4 думите „Органът по ал. 1“ се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

3. В ал. 6 думите „министърът или ръководителят на ведомство, който да води преговори и да сключи договор“ се заличават.

4. В ал. 7 думите „7-дневен срок“ се заменят с „14-дневен срок“.

§ 61. Член 56 се изменя така:

„Чл. 56. (1) Предоставянето на разрешение за търсене и проучване или за проучване, или на концесия за добив се отказва мотивирано, когато:

1. съществува опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за земните недра и околната среда, за безопасността и здравето на работещите и за защитените със закон територии, обекти и културни ценности;

2. кандидатът е представил невярна информация;

3. кандидатът предложи работна програма, съответно план за разработка, които не отговарят на установените технически и технологични стандарти и на изискванията за опазване на земните недра и на околната среда;

4. кандидатът предяви искане за площ, в границите на която са предоставени права за търсене и проучване или за проучване, или за добив и не са налице условията по чл. 23;

5. кандидатът предяви искане за предоставяне на права за подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 или 6 за площ, която попада в територия по чл. 26, ал. 1, т. 2.

(2) С цел ограничаване натовареността на територията на страната с миннодобивна дейност Министерският съвет може да приеме решение за ограничаване издаването на разрешения за проучване за общоразпространените подземни богатства за определен срок. Решението на Министерския съвет е основание за отказ от предоставяне на разрешения.“

§ 62. В чл. 57 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

§ 63. В чл. 58 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

§ 64. В чл. 59 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

2. В ал. 2 думата „разрешителното“ се заменя с „разрешението“.

§ 65. В чл. 60, ал. 1 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

§ 66. В чл. 61, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В изречение второ:

а) числото „30“ се заменя с „50“;

б) думите „концесионната площ“ се заменят с „площите по чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2“.

2. Създава се изречение трето: „Когато концесията е за добив на общоразпространени полезни изкопаеми от находище със запаси в обем до 500 000 куб. м, цялото концесионно плащане се внася в бюджетите на съответните общини.“

§ 67. В чл. 62 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „съответното министерство или ведомство, в което е подадено заявлението за кандидатстване“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В ал. 3 думите „министерството или ведомството, което е предоставило разрешението“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ и думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

§ 68. В чл. 63 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

§ 69. В чл. 63а, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В т. 1 и 2 думите „органа, сключил договора“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

2. В т. 3 думите „органът, сключил договора“ се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

3. В т. 4 думите „органа, сключил договора“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 70. В чл. 63б се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Средствата по предоставеното финансово обезпечение не могат да са предмет на принудително изпълнение.“

§ 71. Член 63в се изменя така:

„Чл. 63в. При предсрочно прекратяване на договора за търсене и проучване или за проучване, или за концесия финансовото обезпечение се прехвърля изцяло на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и се използва за изпълнение на дейностите по чл. 63а, ал. 1.“

§ 72. В чл. 64, ал. 1 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

§ 73. В чл. 65 след думите „търсене и проучване“ се добавя „или за проучване“.

§ 74. В чл. 66 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) точка 4 се изменя така:

„4. срока на разрешението или на концесията, момента, от който той започва да тече, и условията за продължаването му;“

б) в т. 15 думите „включително международен арбитраж“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

§ 75. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „търсене и проучване“ се добавя „или за проучване“.

2. В ал. 2:

а) точка 1 се изменя така:

„1. с изтичането на срока на разрешението или на концесията и след приемане от страна на компетентните органи на дейностите по ликвидация на геологопроучвателния или миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите земи и гори;“

б) в т. 5 думите „от органите по чл. 90“ се заличават.

3. В ал. 3 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“ и думите „компетентните органи по чл. 6, ал. 1 или 2“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

4. В ал. 4 думите „органа, който е сключил договора“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 76. В чл. 68 ал. 1 се изменя така:

„(1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма има право да спре действието на разрешението за търсене и проучване или за проучване или на концесията, когато титулярят на разрешението или концесионерът извършва дейности, които са в противоречие с действащото законодателство или нарушават клаузите на сключения договор.“

§ 77. В чл. 69 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „Разрешението или концесията могат да бъдат прекратени само с решение на органа, който ги е предоставил, когато:“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За наличието на обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и 3 компетентните органи уведомяват Министерския съвет и министъра на икономиката, енергетиката и туризма заедно с мотивирано предложение за необходимостта от предприемане на действия за прекратяване на съответния договор.“

§ 78. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 69, т. 1“ се заменят с „чл. 69, ал. 1, т. 1 и 3“.

2. В ал. 2 след думите „чл. 69“ се добавя „ал. 1“.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Въз основа на решението по чл. 69, ал. 1 министърът на икономиката, енергетиката и туризма отправя писмено предизвестие до титуляря на разрешението или до концесионера за прекратяването.“

§ 79. В чл. 74, ал. 2 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

§ 80. В чл. 75 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

2. В ал. 2 думите „съответния орган“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

3. В ал. 5 думите „Министърът или ръководителят на ведомство, сключил договора за предоставяне на права по чл. 5“ се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“.

4. Алинея 8 се изменя така:

„(8) След прекратяване на дейностите по разрешението за търсене и проучване или за проучване или по концесията за добив титулярят или концесионерът е длъжен да предприеме всички мерки за възстановяване на уврежданията на земята в съответствие с условията на договора по ал. 1, разрешението за търсене и проучване или за проучване или концесията за добив, действащото законодателство по опазване на околната среда, други приложими закони и сключения договор.“

5. В ал. 9 думите „министъра или ръководителя на ведомство, сключил договора за предоставяне на права по чл. 5“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 81. В чл. 76, ал. 1 и 2 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

§ 82. Наименованието на част трета се изменя така: „Опазване на земните недра чрез рационално използване на подземните богатства при търсенето, проучването и добива“.

§ 83. В чл. 77 след думите „Опазването на земните недра“ съюзът „и“ се заменя с „чрез“.

§ 84. Член 78 се изменя така:

„Чл. 78. Всеки титуляр на разрешение за търсене и проучване или за проучване или концесионер е длъжен да извършва дейностите по предоставените разрешения или концесии за добив и съответния договор съгласно изискванията на този закон и действащото законодателство по опазване на околната среда, земеделските земи, горите и на културните ценности.“

§ 85. В чл. 79 думите „запаси и ресурси“ се заменят със „запаси и/или ресурси“.

§ 86. В чл. 80, ал. 1 думите „запасите и ресурсите“ се заменят със „запасите и/или ресурсите“ и накрая се добавя „и площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива по чл. 37, ал. 1, т. 2.“

§ 87. В чл. 81, ал. 2 думите „министъра на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 88. В чл. 82, ал. 1 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване и за проучване“, а думите „компетентните органи по чл. 7“ се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 89. В чл. 83, ал. 2, т. 4 накрая се добавя „чрез планиране на действията по ликвидация или консервация на геологопроучвателните или миннодобивните обекти и рекултивация (включително и поетапна рекултивация) на засегнатите земи и гори“.

§ 90. В чл. 84, ал. 1 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване и за проучване“, а накрая се поставя запетая и се добавя „представляващи неразделна част от проектите по чл. 83, ал. 2“.

§ 91. Член 86 се изменя така:

„Чл. 86. Титулярите на разрешения за търсене и проучване и за проучване и концесионерите отчитат изпълнението на проектите по чл. 83 и 84 ежегодно с писмен доклад до министъра на икономиката, енергетиката и туризма.“

§ 92. Член 87 се изменя така:

„Чл. 87. (1) Опазването на земните недра при търсенето, проучването, добива и първичната преработка на подземни богатства се осигурява чрез рационалното им използване.

(2) Рационалното използване на подземните богатства при търсенето, проучването, добива и първичната им преработка включва:

1. спазване на утвърдените с работните проекти методики, технологии и ред за търсене и проучване на подземни богатства;

2. спазване на утвърдения с работните проекти ред за усвояване на запасите на подземни богатства;

3. оптимално изземване на запасите на подземни богатства при експлоатацията на находищата им;

4. оптимално извличане на полезните компоненти от добитите подземни богатства при първичната им преработка;

5. опазване на находищата на подземни богатства от промишлено и друго строителство, усложняващо експлоатацията и рационалното използване на запасите им;

6. спазване на одобрения план и на съгласуваните цялостен работен проект и годишни работни проекти за управление на минните отпадъци;

7. спазване на утвърдените и съгласувани проекти за техническа ликвидация и/или консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти и за рекултивация на нарушените терени.“

§ 93. Член 88 се изменя така:

„Чл. 88. За спазване на изискванията по опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства всеки титуляр на разрешение за търсене и проучване и за проучване и концесионер е длъжен да:

1. осъществява дейностите по търсене, проучване, добив и преработка на подземни богатства в съответствие с изискванията на действащото законодателство;

2. разработва и утвърждава след съгласуване с министъра на икономиката, енергетиката и туризма икономически обосновани и съобразени с изискванията за опазване на околната среда кондиции за изчисляване на запасите и ресурсите на проучените находища на подземни богатства;

3. съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма работните проекти за търсене, проучване, добив и първична преработка на подземни богатства и работните проекти за техническа ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и миннодобивните обекти;

4. спазва утвърдения с работните проекти ред за промишлено усвояване на запасите и ресурсите на подземни богатства, за първичната им преработка, както и мерките за опазване и възстановяване на земните недра и околната среда;

5. води съгласно действащата нормативна уредба необходимата геолого-маркшайдерска и статистическа документация за установяване движението на запасите и ресурсите на подземни богатства и показателите за степента и качеството на извличането им от земните недра (загуби и обедняване);

6. извлича оптимално полезните компоненти от добитите подземни богатства при първичната им преработка;

7. документира и съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;

8. не разработва находища без заведени в Националния баланс запаси и/или ресурси от подземни богатства;

9. рекултивира нарушените терени от търсенето, проучването, добива и първичната преработка на подземните богатства въз основа на проект, съгласуван с министъра на икономиката, енергетиката и туризма;

10. предоставя на органите по опазване на земните недра и околната среда справки и обяснения, необходими за изпълнение на служебните им задължения.“

§ 94. Член 89 се отменя.

§ 95. В част трета в наименованието на глава пета думите „опазване на земните недра и“ се заменят с „опазване на земните недра чрез“.

§ 96. Член 90 се изменя така:

„Чл. 90. (1) Държавният контрол по опазване на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства, включващ и контрола по спазване на цялостните и годишните работни проекти за търсене и проучване, добив и първична преработка на подземните богатства и за управление на минните отпадъци на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море, както и контролът върху изпълнението на проектите за консервация, ликвидация и рекултивация, се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(2) Министърът на околната среда и водите осъществява контрол върху дейностите по предоставени разрешения за търсене и проучване и за проучване и концесии за добив при условията на глава девета от Закона за опазване на околната среда.

(3) Контрол върху изпълнението на проектите по ал. 1 се осъществява и от министъра на културата, когато тяхното изпълнение засяга културни ценности.

(4) Министърът на околната среда и водите и министърът на културата могат да оправомощават длъжностни лица за осъществяване на контролната дейност по ал. 2 и 3.

(5) Кметът на съответната община извършва контрол относно:

1. извършването от титулярите на права, съответно от концесионерите на дейности по търсене и проучване или проучване и по добив на подземни богатства извън площите, определени със съответния договор;

2. извършването на добив на подземни богатства без надлежно предоставена концесия или с концесия, чието действие е спряно по реда на чл. 68 и на сключения договор.“

§ 97. В чл. 91 се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думите „Органите по чл. 90, ал. 1“ се заменят с „Органите по чл. 90 в съответствие със своята компетентност“.

2. В т. 1 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

3. В т. 3 думите „опазването на земните недра и с“ се заменят с „опазването на земните недра чрез“.

4. Точка 4 се изменя така:

„4. да поискат министърът на икономиката, енергетиката и туризма да спре временно, след писмено предупреждение, дейностите по търсене, проучване, добив, преработка и ползване на подземни богатства и по управление на минни отпадъци, когато не се изпълняват предписанията по т. 3;“.

5. В т. 5 думите „опазването на земните недра, по“ се заменят с „опазването на земните недра чрез“.

§ 98. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или проучване“, а след думите „без надлежно издадено разрешение“ се добавя „или с разрешение, чието действие е спряно по реда на чл. 68 и на сключения договор“.

2. В ал. 2 думите „и първична преработка“ се заличават, а след думите „без надлежно предоставена концесия“ се добавя „или с концесия, чието действие е спряно по реда на чл. 68 и на сключения договор“.

3. В ал. 3 думите „Министерството на околната среда и водите“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

4. В ал. 4 навсякъде думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

§ 99. В чл. 94, ал. 1 думите „опазване на земните недра и“ се заменят с „опазване на земните недра чрез“.

§ 100. Член 95 се изменя така:

„Чл. 95. (1) Нарушенията по чл. 93 и 94 се установяват с актове на длъжностни лица на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

(2) Нарушенията по чл. 93, ал. 1 и 2 могат да бъдат установявани и с актове на оправомощени от кмета длъжностни лица от общинската администрация, на чиято територия се извършва нарушението.

(3) Наказателните постановления се издават от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощени от него длъжностни лица.

(4) Нарушенията по чл. 93, ал. 4 се установяват и с актове на длъжностни лица от Министерството на околната среда и водите или Министерството на културата, като наказателните постановления се издават от съответния министър или от оправомощени от него длъжностни лица.“

§ 101. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

2. В т. 2 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

3. Точка 9 се отменя.

4. В т. 19 и 20 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

5. В т. 22 думите „търсенето и/или проучването“ се заменят с „търсенето и проучването или на проучването“.

6. В т. 24 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

7. В т. 25 и 26 думите „търсене и/или проучване“ се заменят с „търсене и проучване или за проучване“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 102. (1) Министерският съвет приема стратегията по чл. 7, ал. 1 в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.

(2) Министерският съвет приема подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за подземните богатства и привежда действащите подзаконови нормативни актове в съответствие с този закон в срок до 6 месеца от влизането му в сила.

§ 103. (1) Устройствените правилници на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Министерството на околната среда и водите и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се привеждат в съответствие с този закон в срок до два месеца от влизането му в сила.

(2) Министърът на финансите да извърши необходимите корекции по бюджетите на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 2010 г., считано от влизането в сила на промените в устройствените правилници по ал. 1.

(3) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, осъществяващи функции по Закона за подземните богатства, преминават към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с устройствените правилници на администрациите.

§ 104. (1) Наличната към датата на влизането в сила на този закон информация и документация във връзка с поддържането на Националния геоложки фонд и специализираните карти и регистри, включително в електронен вид, се предава на министъра на икономиката, енергетиката и туризма в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.

(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма организира създаването на електронна база данни за Националния геоложки фонд в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.

(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма осигурява поддържането на актуална информация за хода на всички процедури по този закон на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

§ 105. (1) В срок до два месеца от влизането в сила на този закон министърът на околната среда и водите и министърът на регионалното развитие и благоустройството предават на министъра на икономиката, енергетиката и туризма всички преписки по заявления и открити процедури, свързани с предоставяне на разрешения за търсене и проучване или за проучване и на концесии за добив, които не са приключили.

(2) Процедурите, започнали до влизането в сила на този закон, се довършват от министъра на икономиката, енергетиката и туризма по досегашния ред.

(3) Процедурите по глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционни предложения за добив и първична преработка на подземни богатства, започнали при издадено удостоверение за търговско откритие по действащия към 8 август 2008 г. ред по Закона за подземните богатства или по предоставена концесия, се приключват по реда, действащ до 8 август 2008 г. В случаите, когато решението на компетентния орган по околна среда е за неодобряване на инвестиционното предложение, предоставената концесия се прекратява, а удостоверението за търговско откритие се обезсилва.

§ 106. (1) Концесионерите и титулярите на разрешения по сключени към датата на влизане в сила на този закон концесионни договори и договори за търсене и проучване и за проучване запазват правата и задълженията си при условията на сключените договори.

(2) Контролът по сключените към датата на влизането в сила на този закон договори за търсене и проучване и за проучване и за добив на подземни богатства се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(3) В срок до два месеца от влизането в сила на този закон министърът на околната среда и водите и министърът на регионалното развитие и благоустройството предават на министъра на икономиката, енергетиката и туризма всички контролни и архивни досиета на сключени договори за търсене и проучване и за проучване и на концесии за добив.

§ 107. (1) Операторите на съоръжения за минни отпадъци по действащи към момента на влизането в сила на този закон разрешения за търсене и проучване или за проучване или концесии за добив, както и всички физически или юридически лица, в чието държане се намират съоръжения за минни отпадъци, представят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в срок до една година от влизането в сила на този закон искане за утвърждаване на план за управление на минните отпадъци или издаване на разрешително за управление на минни отпадъци, съхранявани в съоръжения от категория „А“.

(2) За утвърждаване на плана за управление на минните отпадъци операторите представят:

1. план за управление на минните отпадъци по чл. 22д;

2. доклад за оценка на риска от минните отпадъци и съоръженията за тяхното съхраняване по чл. 22б, ал. 5.

(3) За издаване на разрешително за управление на минни отпадъци, съхранявани в съоръжения от категория „А“, операторите представят и предложение за финансово обезпечение по чл. 22з.

(4) Мониторингът на всички закрити по реда на Постановление № 74 на Министерския съвет от 1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина (обн., ДВ, бр. 39 от 1998 г.; изм., бр. 48 от 2000 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 108 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.), Постановление № 140 на Министерския съвет от 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности (обн., ДВ, бр. 61 от 1992 г.; изм., бр. 69 от 1992 г., бр. 54, 91 и 107 от 1993 г.; попр., бр. 2 от 1994 г.; изм., бр. 87 от 1994 г., бр. 19 от 1995 г., бр. 16 от 1996 г., бр. 42 от 1997 г., бр. 98 от 1998 г., бр. 75 и 112 от 1999 г., бр. 36 и 101 от 2000 г., бр. 62 от 2003 г. и бр. 2 и 93 от 2009 г.) и Постановление № 195 на Министерския съвет от 2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива (обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2001 г., бр. 74 от 2002 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 42 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.) съоръжения за минни отпадъци се осъществява от съответните еднолични търговски дружества със средства от държавния бюджет чрез възлагане по реда на Закона за обществените поръчки и при спазване разпоредбите на наредбата по чл. 22к.

(5) В срок до една година от влизането в сила на този закон областните управители, на чиято територия са разположени закрити съоръжения за минни отпадъци, извън случаите по ал. 4, чийто оператор е неизвестен, внасят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма искане за утвърждаване на план за собствен мониторинг.

(6) Мониторингът върху съоръженията по ал. 5 се осъществява от областния управител, на чиято територия е разположено съоръжението, съвместно със съответната регионална инспекция по околната среда и водите чрез възлагане по реда на Закона за обществените поръчки и при спазване разпоредбите на наредбата по чл. 22к.

§ 108. (1) Когато към датата на влизането в сила на този закон има сключен договор за концесия за добив на подземни богатства по отменената с § 3 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) ал. 2 на чл. 3 и не са изпълнени задълженията по § 91 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.), функциите на общинския съвет се прехвърлят на Министерския съвет, а функциите на кмета на община – на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. В тези случаи концесионерите запазват правата и задълженията по сключения концесионен договор, освен ако противоречат на този закон.

(2) Кметовете на общини, които не са изпълнили действията по § 91, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.), представят на министъра на икономиката, енергетиката и туризма в срок до 31 май 2011 г.:

1. оригиналните документи за довършване на производството, в случаите когато действията са за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по отменената ал. 2 на чл. 3;

2. актовете за общинска собственост за подземни богатства, съставени на основание § 7, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание на отменената ал. 2 на чл. 3;

3. оригиналите на сключените договори за концесия за добив на подземни богатства по отменената ал. 2 на чл. 3 с всички приложения и допълнителни споразумения към тях, както и оригиналите, съдържащи се в досиетата на предоставените концесии.

§ 109. Параграф 66, т. 1, буква „а“ влиза в сила от 1 юли 2011 г., а § 66, т. 2 влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 декември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10326