Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители
Дата на приемане 26/11/2010
Брой/година Държавен вестник 97/2010

 


УКАЗ № 325

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители, приет от ХLI Народно събрание на 26 ноември 2010 г.

Издаден в София на 7 декември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г.; изм., бр. 39 от 2006 г., бр. 31, 59 и 64 от 2007 г. и бр. 69 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 16 ал. 2 се отменя.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 26 ноември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9665