Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения
Дата на приемане 21/10/2010
Брой/година Държавен вестник 87/2010

 


УКАЗ № 298

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, приет от ХLI Народно събрание на 21 октомври 2010 г.

Издаден в София на 27 октомври 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (обн., ДВ, бр. 108 от 2000 г.; изм., бр. 28, 88 и 94 от 2005 г., бр. 57 от 2007 г. и бр. 42 и 82 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 думите „и адрес“ се заменят със „седалище и адрес на управление“, а след думата „име“ се добавя „постоянния му или настоящ адрес“.

2. В ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „съответно продуцентът“.

3. Създава се ал. 7:

„(7) Отговорност за наличието на информацията по ал. 1 и по чл. 7а, ал. 1 за периодичните печатни произведения носят и производителят и разпространителят.“

§ 2. Създава се чл. 7а:

„Информация, идентифицираща действителния собственик на издателя

Чл. 7а. (1) Издателят на произведени в Република България периодични печатни произведения публикува в първия брой за всяка календарна година информация, идентифицираща действителния му собственик. В случаите, когато издателят е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или по националното си законодателство, за информация, идентифицираща действителния му собственик, се смята посочването на компетентната институция, под чийто надзор се намира дружеството.

(2) При промяна в информацията по ал. 1 актуалната информация се публикува в първия брой на печатното произведение след настъпването й.

(3) Издателят, в 7-дневен срок от отпечатването на първия брой на печатното произведение за всяка календарна година, е длъжен да подаде в Министерството на културата декларация по образец, одобрен от министъра на културата, която идентифицира действителния му собственик.

(4) Издателят, в 7-дневен срок от настъпването на промяна в действителния му собственик, е длъжен да подаде декларацията по ал. 3 в Министерството на културата.

(5) Министерството на културата публикува на интернет страницата си информацията по ал. 3 и 4 в 10-дневен срок от получаването на декларациите.

(6) Издателят на произведено в Република България периодично печатно произведение поддържа актуална информация по ал. 1 на електронната страница на изданието, ако има такава.“

§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думите „ал. 1“ се добавя „т. 2“ и се поставя запетая.

2. Точка 2 се отменя.

§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Издателите на периодични печатни произведения, които нарушават изискванията на чл. 7, ал. 1, се наказват с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 1000 до 1500 лв. Същото наказание се налага на лицата по чл. 7, ал. 7, които са произвели, съответно приели, за разпространение периодични печатни произведения, които не съдържат информацията по чл. 7, ал. 1 или по чл. 7а, ал. 1.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „на чл. 7“ се поставя запетая и се добавя „извън случаите по ал. 2“.

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 1 или ал. 2“ се заменят с „ал. 1, 2 или 3“, а думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

5. Създава се нова ал. 6:

„(6) Лице, което не изпълни задължение по чл. 7а, ал. 1, 2, 3, 4 или 6, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер от 1000 до 2000 лв. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер от 3000 до 5000 лв.“

6. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 7 и 8.

§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:

„(3) Актовете за установяване на нарушенията на чл. 7, ал. 1 и на чл. 7а, ал. 1 - за периодичните печатни произведения, извършени от лицата по чл. 7, ал. 7, се съставят от длъжностни лица от съответните общински администрации, определени от кмета на общината, а наказателните постановления се издават от кмета на община или от оправомощено от него длъжностно лице.

(4) Приходите от глобите и имуществените санкции по ал. 3 постъпват по бюджета на съответната община.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 5.

§ 6. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 10 и 11:

„10. „Действителен собственик“ са физическите лица, които са крайни бенефициенти на собствеността в юридическо лице, което самостоятелно или чрез свързани лица притежава участие в издателя.

11. „Периодични печатни произведения“ са произведения - вестници и списания, излизащи в последователна поредица с интервал между отделните броеве не по-голям от 6 месеца.“

Преходна разпоредба

§ 7. Издателите на периодични печатни произведения са длъжни да подадат декларацията по чл. 7а, ал. 3 в едномесечен срок от влизането в сила на този закон и да публикуват информацията по чл. 7а, ал. 1 в първия следващ брой на печатното произведение, излязъл след датата на подаване на декларацията.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 октомври 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8558