Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за денонсиране на Споразумението за създаване на Международната организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа (Еврофиш)
Име на законопроекта Законопроект за денонсиране на Споразумението за създаване на Международната организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа (Еврофиш)
Дата на приемане 27/10/2010
Брой/година Държавен вестник 88/2010

 


УКАЗ № 303

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за денонсиране на Споразумението за създаване на Международната организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа (Еврофиш), приет от ХLI Народно събрание на 27 октомври 2010 г.

Издаден в София на 2 ноември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за денонсиране на Споразумението за създаване на Международната организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа (Еврофиш)

Член единствен. Денонсира Споразумението за създаване на Международната организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа (Еврофиш), съставено на 23 май 2000 г. в Копенхаген, ратифицирано със закон от Народното събрание на 11 март 2003 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 27 октомври 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8649