Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
Дата на приемане 02/07/2010
Брой/година Държавен вестник 54/2010

 


УКАЗ № 185

На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, приет от ХLI Народно събрание на 2 юли 2010 г.

Издаден в София на 7 юли 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 21 от 2006 г.; изм., бр. 42 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:

„(1) Ръководителите на организациите по чл. 2, ал. 2, т. 1 – 6 – първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата, ежегодно до 31 март представят на министъра на финансите информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в организациите, включително за разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към тях, за предходната година.“

§ 2. Член 19 се отменя.

§ 3. Създава се глава пета с чл. 21:

„Глава пета

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. (1) Ръководителите на организациите по чл. 2, ал. 2, т. 1 – 6 – първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата, неизпълнили задължението си за представяне на министъра на финансите на информация за състоянието на системите за финансово управление и контрол в срока по чл. 8, ал. 1, се наказват с глоба от 200 до 1000 лв.

(2) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 се съставят от длъжностни лица, определени от министъра на финансите.

(3) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощено от него длъжностно лице.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“

§ 4. В § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба думите „възможността да настъпи“ се заличават.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 2 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

5686