Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за Националния архивен фонд
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за Националния архивен фонд
Дата на приемане 21/07/2010
Брой/година Държавен вестник 59/2010

 


УКАЗ № 216

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за Националния архивен фонд, приет от ХLI Народно събрание на 21 юли 2010 г.

Издаден в София на 28 юли 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за Националния архивен фонд (обн., ДВ, бр. 57 от 2007 г.; изм., бр. 19, 42, 78, 92, 93 и 103 от 2009 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 43 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В т. 11 думите „и упълномощава директорите на държавните архиви за осъществяване на такива сделки“ се заличават.

2. В т. 14 запетаята след думите „експертно-проверочна комисия“ се заменя със съюза „и“, а думите „и съответните експертни комисии в държавните архиви“ се заличават.

§ 2. В глава втора, в наименованието на раздел II думата „териториални“ се заменя с „регионални“.

§ 3. Член 18 се изменя така:

„Чл. 18. Структурата на Държавна агенция „Архиви“ включва централни и регионални държавни архиви. Регионалните държавни архиви се определят с Устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви“.“

§ 4. Член 20 се отменя.

§ 5. В чл. 21 думата „общински“ се заменя с „обществени“, а думите „за периода след 1878 г.“ се заличават.

§ 6. Член 23 се отменя.

§ 7. Член 24 се изменя така:

„Чл. 24. Обект на дейността на регионалните държавни архиви са определените за постоянно запазване документи на областните администрации, на общините на територията на съответния регион, на териториалните структури на държавните органи и на други държавни и общински институции, намиращи се на територията на региона, на органи и организации с местно значение, както и документалното наследство на значими личности от местно значение.“

§ 8. Член 26 се отменя.

§ 9. В чл. 27 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Превантивният, текущият и последващият контрол по изпълнението на задълженията по този закон се осъществяват от председателя на агенцията или оправомощени от него длъжностни лица.“

2. Алинеи 4 и 5 се отменят.

§ 10. В чл. 43, ал. 2 думите „директорите на съответните държавни архиви“ се заменят с „председателя на Държавна агенция „Архиви“.

§ 11. В чл. 47, ал. 2 думите „директора на приемащия ги държавен архив“ се заменят с „председателя на Държавна агенция „Архиви“.

§ 12. В чл. 55, ал. 5 думите „от експертните оценителни комисии на приемащите ги архиви“ се заменят с „по ред, определен с Устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви“.

§ 13. В чл. 100, ал. 2 думите „или от директорите на държавните архиви, когато им е възложено от председателя на агенцията“ се заличават.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 14. Регионалните държавни архиви са правоприемник на документите на Софийски държавен архив и териториалните държавни архиви, на техните пасиви, активи и други права и задължения.

§ 15. Правоотношенията на служителите на териториалните държавни архиви се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда, чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с определените с Устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви“ структура и числен състав.

§ 16. Законът влиза в сила от 12 юни 2010 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6210