Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
Дата на приемане 28/07/2010
Брой/година Държавен вестник 62/2010

 


УКАЗ № 232

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., приет от ХLI Народно съб­рание на 28 юли 2010 г.

Издаден в София на 30 юли 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди таблицата числото „2 519 211“ се заменя с „2 572 211“;

б) в таблицата към ал. 1:

аа) в колона 3 на ред I „Приходи и трансфери – всичко“ числото „2 519 211“ се заменя с „2 572 211“;

бб) в колона 3 на ред 1 „Здравноосигурителни приходи“ числото „2 501 160“ се заменя с „2 541 160“;

вв) в колона 3 на ред 1.1 „Здравноосигурителни вноски“ числото „1 560 034“ се заменя с „1 600 034“;

гг) в колона 2 на ред 5 „Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето /+/“ накрая се добавя „и за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване“, а в колона 3 числото „4500“ се заменя със „17 500“.

2. В ал. 2:

а) в текста преди таблицата числото „1 689 432“ се заменя с „1 909 432“;

б) в таблицата към ал. 2:

аа) в колона 3 на ред IІ „Разходи и трансфери – всичко“ числото „1 689 432“ се заменя с „1 909 432“;

бб) в колона 3 на ред 1 „Текущи разходи“ числото „1 559 284“ се заменя с „1 777 284“;

вв) в колона 3 на ред 1.5 „Здравноосигурителни плащания“ числото „1 511 932“ се заменя с „1 729 932“;

гг) в колона 3 на ред 1.5.5 „здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели“ числото „320 000“ се заменя с „347 000“;

дд) в колона 3 на ред 1.5.6 „здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ“ числото „708 932“ се заменя с „886 932“;

ее) в колона 3 на ред 1.5.7 „други здравно­осигурителни плащания за медицинска помощ“ числото „20 000“ се заменя с „33 000“;

жж) в колона 3 на ред 3 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ числото „125 058“ се заменя със „127 058“.

3. В ал. 3 числото „829 779“ се заменя с „662 779“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 28 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6405