Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Дата на приемане 23/02/2011
Брой/година Държавен вестник 19/2011

 


УКАЗ № 41

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от ХLI Народно събрание на 23 февруари 2011 г.

Издаден в София на 2 март 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20, 31, 39, 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г. и бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 9, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се ново изречение второ: „Разпределянето и разходването на средствата по фонда се извършват при условия и по ред, определени от Министерския съвет.“

2. Досегашното изречение второ става изречение трето.

§ 2. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел І „Министерство на регионалното развитие и благоустройството“:

а) точки 10, 35, 44 и 46 се отменят;

б) създават се т. 47, 48 и 49:

„47. „Кюстендилска вода“ – ЕООД, Кюстендил;

48. „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пазарджик;

49. „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ – ЕАД, София.“

2. Наименованието на раздел ІІ се изменя така:

„ІІ. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

3. Наименованието на раздел V се изменя така:

„V. Министерство на образованието, младежта и науката“.

4. В раздел ІХ „Министерство на икономиката, енергетиката и туризма“:

а) точки 3 и 16 се отменят;

б) точка 20 се изменя така:

„20. „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, София“.

5. В раздел ХI „Министерство на физичес­кото възпитание и спорта“ се създава т. 4:

„4. „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина“ – ЕАД, София.“

Заключителни разпоредби

§ 3. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 19 и 82 от 2009 г. и бр. 46, 61 и 100 от 2010 г.) в чл. 82 ал. 2 се отменя.

§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 23 февруари 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2660