Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за концесиите
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за концесиите
Дата на приемане 17/06/2011
Брой/година Държавен вестник 50/2011

 


УКАЗ № 165

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за концесиите, приет от ХLI Народно събрание на 17 юни 2011 г.

Издаден в София на 24 юни 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г. и бр. 52 и 54 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 17, ал. 1, т. 2 след думите „общинска собственост“ се добавя „и за находищата на минералните води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините по реда на § 133 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.)“.

§ 2. В чл. 19, ал. 2 след думите „общинска собственост“ се добавя „и за находище на минерална вода – изключителна държавна собственост, което е предоставено безвъзмездно за управление и ползване на общината по реда на § 133 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.)“.

Заключителна разпоредба

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 юни 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7567