Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост
Име на законопроекта ЗИД на Закона за управление на етажната собственост
Дата на приемане 13/07/2011
Брой/година Държавен вестник 57/2011

 


УКАЗ № 180

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, приет от ХLI Народно събрание на 13 юли 2011 г.

Издаден в София на 20 юли 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост (обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм., бр. 15 от 2010 г. и бр. 8 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 1 след думата „собствениците“ се поставя запетая и се добавя „ползвателите“.

§ 2. В чл. 2, ал. 2 след думите „се вписва“ се добавя „от инвеститора в Агенцията по вписванията“.

§ 3. В чл. 3 думите „чл. 42, 43 и 44“ се заменят с „чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32“.

§ 4. В глава първа в наименованието на раздел ІІ след думата „собствениците“ се поставя запетая и се добавя „ползвателите“.

§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В заглавието след думата „собствениците“ се поставя запетая и се добавя „ползвателите“.

2. Създават се нова ал. 2 и ал. 3:

,,(2) Ползвателите в сграда в режим на етажна собственост имат правото по ал. 1, т. 1 и участват в управлението на етажната собственост, с изключение на вземане на решения по чл. 11, ал. 1, т. 7 и т. 10, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „ж“ и „л“, освен ако не е уговорено друго между собственика и ползвателя.

(3) Когато между собственика и ползвателя не е уговорено друго и има разногласие между тях, в гласуването участва собственикът.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 4.

§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В заглавието след думата „собствениците“ се поставя запетая и се добавя „ползвателите“.

2. В ал. 1:

а) в т. 1 и 4 след думата „собственици“ се поставя запетая и се добавя „ползватели“;

б) точки 9 и 10 се изменят така:

„9. заплащат разходите за ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд „Ремонт и обновяване“, съразмерно с притежаваните идеални части;

10. заплащат разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;“

в) точка 12 се изменя така:

„12. осигуряват достъп в своя самостоятелен обект или в част от него за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство или обновяване на общи части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата;“

г) в т. 16 думите „книгата на собствениците“ се заменят с „книгата на етажната собственост“.

3. Създава се нова ал. 2:

„(2) Ползвателите на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост имат задълженията по ал. 1, с изключение на тези по ал. 1, т. 9, освен ако не е уговорено друго между собственика и ползвателя.“

4. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „т. 5 и 9“ се заменят с „ал. 1, т. 9“.

§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В заглавието думата „собствениците“ се заменя с „етажната собственост“.

2. В ал. 1 думата „собствениците“ се заменя с „етажната собственост“, а думата „води“ се заменя със „създава, съхранява и поддържа“.

3. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В книгата се вписват:

1. самостоятелният обект – предназначение и застроена площ;

2. идеалните части на обекта от общите части на сградата (в проценти);

3. собственото, бащиното и фамилното име на собственика или ползвателя – за физически лица, а в случаите, при които собственик или ползвател е юридическо лице или едноличен търговец – наименованието, БУЛСТАТ или единен идентификационен код (ЕИК);

4. собственото, бащиното и фамилното име на членовете на домакинството, които живеят заедно със собственика и/или ползвателя;

5. времето, през което лицата по т. 3 и 4 не ползват самостоятелния обект;

6. собственото, бащиното и фамилното име на обитателите, временно пребиваващи в обекта на самостоятелно правно основание повече от 30 дни, датата на вписване и датата на отписване;

7. уговорените между собственика и ползвателя права и задължения относно управлението на общите части на сградата.“

 4. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Всеки собственик или ползвател е длъжен в 15-дневен срок от придобиване правото на собственост или ползване да впише в книгата на етажната собственост данните по ал. 2, съответно промяната на обстоятелствата. Обитателят вписва в срока по изречение първо данните по ал. 2, т. 6.“

5. В ал. 4 след думата „храните“ се добавя „при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни“.

6. Алинея 5 се отменя.

7. Алинеи 6 и 7 се изменят така:

„(6) В отделно обособено поле на книгата на етажната собственост всеки собственик, ползвател или обитател вписва притежаваните или взетите за отглеждане животни, които се извеждат на обществени места, а за кучета – и номера на ветиринарномедицинския паспорт.

(7) Образецът на книгата на етажната собственост с указания по създаването, съхраняването и поддържането й се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“

§ 8. В чл. 8, ал. 1 след думата „собствениците“ се поставя запетая и се добавя „ползвателите“.

§ 9. В чл. 9 съюзът „или“ се заменя с „и/или“.

§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 6 се отменя;

б) в т. 10:

аа) в буква „в“ думите „което се вписва в публичен регистър“ се заличават;

бб) в буква „е“ след думата „собственик“ се поставя запетая и се добавя „ползвател“;

вв) буква „ж“ се изменя така:

„ж) случаите, когато това е предвидено в нормативни актове във връзка с водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, санитарно-хигиенните норми и предоставянето на други услуги;“

гг) буква „к“ се отменя;

дд) създават се букви „л“ и „м“:

„л) присъединяване на сградата към топлопреносната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост;

м) други въпроси, свързани с управлението на общите части;“

в) точка 12 се изменя така:

„12. може да приеме решение за управление на общите части за получаване на:

а) кредити за извършване на необходим или неотложен ремонт;

б) кредити за извършване на полезни разходи;

в) безвъзмездна помощ и субсидии;“

г) създава се т. 15:

„15. може да приеме решение да не избира контролен съвет или контрольор.“

 2. В ал. 4 след думата „собственици“ се поставя запетая и се добавя „ползватели и обитатели“.

§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Когато управителният съвет (управителят) не свика общото събрание в срока по ал. 3, общото събрание се свиква от собствениците по ал. 2 по реда, предвиден в този закон.“

2. Създава се нова ал. 5:

„(5) Общо събрание може да бъде свикано от всеки собственик или ползвател в неотложни случаи или когато е изминала повече от една година от последното проведено общо събрание.“

3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в изречение второ думите „се свиква при условията и по реда на ал. 3 и 4“ се заменят с „може да се свика от всеки собственик или ползвател“.

§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 – 5 се изменят така:

„(1) Общото събрание се свиква чрез покана, подписана от лицата, които свикват общото събрание, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи – не по-късно от 24 часа. Датата и часът задължително се отбелязват върху поканата от лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол.

(2) Собственик или ползвател, който не ползва самостоятелния си обект или ще отсъства повече от един месец, уведомява писмено управителя или председателя на управителния съвет, като посочи електронна поща и адрес, на които да му бъдат изпращани покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер.

(3) Съобщаването по ал. 2 за провеждане на общо събрание може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на поканата, което се удостоверява с подпис на лицата, които свикват общото събрание, или чрез изпращане на поканата на адрес, включително чрез електронна поща, ако такива са посочени.

(4) Когато лицето по ал. 2 не е посочило електронна поща или адрес, на които да се изпращат покани за свикване на общо събрание, както и телефонен номер, то се смята за уведомено за свикване на общото събрание по реда на ал. 1.

(5) Когато самостоятелният обект е общинска или държавна собственост, кметът на общината или съответният орган, на когото е предоставено управлението върху имота, уведомяват писмено за данните по ал. 2 управителя или председателя на управителния съвет. В този случай се прилагат разпоредбите на ал. 3 и 4.“

2. Алинея 6 се отменя.

3. В ал. 8 т. 1 се отменя.

§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Собственик или ползвател, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно на същото или на предходно заседание на общото събрание, което се отразява в протокола на събранието, или в писмена форма.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Собственик или ползвател може писмено да упълномощи и друго лице, което да го представлява, с нотариална заверка на подписа или адвокат с писмено пълномощно.“

3. В ал. 4 след думата „собственици“ се добавя „и/или ползватели“.

§ 14. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „собственост“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 17, ал. 2, т. 1 – 4“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум по ал. 1, събранието се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.“

3. Създава се ал. 3:

„(3) Когато в случаите по ал. 2 липсва изискуемият кворум, събранието се провежда на следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл. 13, ал. 1 за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.“

§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Председателят на управителния съвет (управителят) в срока по ал. 6 поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщение за изготвянето на протокола. За поставяне на съобщението се съставя протокол от председателя на управителния съвет (управителя) и един собственик, ползвател или обитател, в който се посочва датата, часът и мястото на поставяне на съобщението. Копие от протокола се предоставя на собствениците, ползвателите или обитателите при поискване.“

2. Алинея 8 се отменя.

3. В ал. 9 след думата „собственикът“ се поставя запетая и се добавя „ползвателят“, а думите „и съобщението е връчено чрез залепване на външната врата на самостоятелния обект“ се заличават.

§ 16. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) точка 1 се изменя така:

„1. за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общите части – със 100 на сто идеални части от общите части;“

б) точка 2 се изменя така:

„2. за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя; собственикът или ползвателят, за когото се отнася решението, не участва в гласуването; за изваждането от сградата на обитател решението се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части;“

в) точка 3 се изменя така:

„3. за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити – с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части;“

г) създават се т. 4 – 6:

 „4. за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им – с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части;

5. за обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или собствени средства или други източници на финансиране – с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части;

6. за поставяне на рекламни или технически съоръжения върху сградата, за присъединяване на сградата към топлопреносната, водоснабдителната, електроснабдителната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост – с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части;“.

2. Създават се нова ал. 4 и ал. 5 и 6:

„(4) Когато в документите за собственост на самостоятелните обекти в сгради в режим на етажна собственост не са посочени съответните идеални части от общите части на сградата, за целите на този закон идеалните части за всеки самостоятелен обект се определят като съотношение между сбора на площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към обекта, разделен на сбора от площта на всички самостоятелни обекти и придадените складови помещения, като така полученото число се преобразува в проценти.

(5) По реда на ал. 4 се определят идеалните части от общите части въз основа на представените данни от собствениците или информацията по чл. 23, ал. 1, т. 10, когато:

1. сборът от процентите на идеалните части на собствениците в общите части на сградата не е равен на 100;

2. управлението се осъществява във всеки отделен вход, а сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части във входа не е равен на 100.

(6) Определените идеални части по реда на ал. 4 и 5 се одобряват с решение на общото събрание с мнозинство не по-малко от две трети от самостоятелните обекти в сградата или входа. Общото събрание може да откаже да одобри определените идеални части само ако е допусната грешка в пресмятането.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и се изменя така:

„(7) Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши следните решения да се приемат с мнозинство повече от половината от броя на самостоятелните обекти:

1. приемане, изменяне и допълване на правилника за вътрешния ред;

2. избиране и освобождаване членовете на управителния съвет (управителя) и касиера;

3. избиране и освобождаване членовете на контролния съвет (контрольора);

4. определяне размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;

5. създаването на условия за достъп в етажната собственост на хора с увреждания;

6. използване на общите части на сградата и прилежащата й площ при възникнали спорове, както и за спазване на вътрешния ред и санитарно-хигиенните норми.“

§ 17. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Членове на управителния съвет могат да бъдат собственици и ползватели. За член на управителния съвет (управител) може да бъде избрано и посочено от собственика лице, което живее в сградата и е вписано в книгата на етажната собственост, както и лице, посочено от представляващия юридическото лице или едноличния търговец, когато самостоятелни обекти са собственост на юридически лица или еднолични търговци.“

2. В ал. 7 след думата „(управителя)“ се добавя „и касиера“.

3. Създава се ал. 8:

„(8) По решение на общото събрание, взето с мнозинството повече от 50 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на физически лица, които не са собственици. Договорът за възлагане се сключва от упълномощено от общото събрание лице.“

§ 18. В чл. 20 след думата „собственик“ се добавя „или ползвател“.

§ 19. В чл. 21 ал. 3 се отменя.

§ 20. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 3 след думите „плановете на сградата“ се добавя „и екзекутивните чертежи“;

б) точка 6 се изменя така:

„6. създава, съхранява и поддържа книга на етажната собственост по чл. 7;“

в) точка 7 се изменя така:

„7. уведомява общинската администрация за обстоятелствата по чл. 46б и промените в тях;“

г) създават се нова т. 8 и т. 9, 10 и 11:

„8. уведомява своевременно, по реда на чл. 13, ал. 1, собствениците, ползвателите и обитателите при получаване на писмени уведомления от експлоатационното дружество, когато топлинният товар на сградата се намали под 50 на сто;

9. предоставя информацията за вписаните кучета в книгата на етажната собственост на съответната областна дирекция по безопасност на храните и на общината в 30-дневен срок от вписването в книгата на етажната собственост;

10. има право да получи информация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от съответната община за площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към него;

11. определя идеалните части по реда на чл. 17, ал. 4 и 5 въз основа на представените данни от собствениците и/или информацията по т. 10.“;

д) досегашната т. 8 става т. 12.

2. В ал. 2 думите „предоставят за запознаване на всеки собственик или обитател при поискване“ се заменят с „оповестяват по реда на чл. 16, ал. 7“.

3. Създават се ал. 3 – 6:

„(3) Председателят на управителния съвет (управителят) представлява собствениците и ползвателите при извършване на всички действия, които са във връзка с обикновеното управление на етажната собственост. За действия по учредяване на право на ползване, строеж, надстрояване, пристрояване или промяна на предназначението на общи части той представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание.

(4) Председателят на управителния съвет (управителят) представлява пред съда собствениците в етажната собственост по исковете, предявени срещу тях във връзка с общите части, и по исковете, предявени срещу собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява решение на общото събрание или задълженията си по този закон. По искове срещу трети лица, във връзка с общите части, председателят на управителния съвет (управителят) представлява собствениците, ако бъде упълномощен от общото събрание.

(5) Всеки собственик може да участва в делото, по което управителят представлява собствениците.

(6) При избор на нов управителен съвет (управител) съхраняваните документи, както и наличните парични средства, данни за банкови сметки и банкови карти се предават с протокол, който се подписва от членовете на предишния управителен съвет (управител), от членовете на новоизбрания управителен съвет (управител), от председателя на контролния съвет (контрольора) и от касиера.“

§ 21. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) По решение на общото събрание може да бъде избран контролен съвет (контрольор) за срок две години.“

2. В ал. 5, изречение второ след думата „собствениците“ се добавя „и ползвателите“.

3. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Член на контролния съвет, контрольор или касиер може да бъде собственик или ползвател, който не е съпруг, член на домакинството, не е във фактическо съпружеско съжителство, в родствена връзка по права линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен с останалите членове на контролния съвет, както и с членовете на управителния съвет или с управителя.“

4. В ал. 9 след думата „собственик“ се поставя запетая и се добавя „ползвател“.

5. Създава се ал. 10:

„(10) За членове на контролния съвет (контрольор) или касиер могат да бъдат избирани и посочени от собственика лица, които живеят в сградата и са вписани в книгата на етажната собственост при спазване изискванията на ал. 7.“

§ 22. Член 25 се изменя така:

„Създаване на сдружение на собстве- ниците

Чл. 25. (1) За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредят сдружение. Сдружението е юридическо лице, създадено по реда на този закон.

(2) Сдружението може да извършва и други дейности, свързани с управлението на общите части на етажната собственост, включително да усвоява средства от други източници на финансиране, извън тези по ал. 1.

(3) За създаване на сдружението се свиква учредително събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сградата в режим на етажна собственост. Сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.

(4) Сдружение на собствениците може да се създаде за един или повече от един вход на сградата. В този случай сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от идеалните части на собствениците от общите части във входа (входовете). Когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части във входа (входовете) не е равен на 100, се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 5 и 6.

 (5) Сдружението се създава само за целите на този закон и се вписва в регистъра по чл. 44, ал. 1 по местонахождението на сградата в режим на етажна собственост. Сдружението се вписва и в регистър БУЛСТАТ.

 (6) Когато през годината сдружението извършва дейност само по ал. 1 или не осъществява дейност, не прилага Закона за счетоводството.

(7) Средствата по ал. 1 и 2 се усвояват след решение на общото събрание на сдружението, а когато в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, решението се внася за приемане и от общото събрание на собствениците по реда на чл. 33, ал. 4.“

§ 23. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:

„(2) Учредителното събрание се свиква чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата по реда на чл. 13.“

§ 24. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „всички собственици“ се заменят със „собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, а когато сдружението се създава за отделен вход – собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на входа“.

2. В ал. 3 думата „собствениците“ се заменя с „представените идеални части от общите части по ал. 1“.

3. В ал. 4, т. 2 се създава изречение второ: „Наименованието на сдружението задължително съдържа името на населеното място, пълен административен адрес, а в градовете с районно деление наименованието на сдружението съдържа и името на района.“

4. В ал. 5 след думата „единодушно“ се добавя „от всички собственици по ал. 1“ и след думата „собствениците“ се добавя „по ал. 1“.

5. В ал. 6 думата „собственици“ се заменя с „членове на сдружението“.

§ 25. В чл. 28 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. предмета на дейност на сдружението, съгласно чл. 25, ал. 1 или 2 и срока, за който се учредява;“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Когато сдружението има предмет на дейност по чл. 25, ал. 1, то се учредява за неопределен срок.“

§ 26. В чл. 29, ал. 1 думите „или районна“ се заличават.

§ 27. В чл. 30 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „Европейския съюз или държавния бюджет“ се заменят с „Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии или собствени средства“.

2. В ал. 3:

а) в изречение първо думите „или не по-късно от една година от прекратяването им поради непредвидени обстоятелства“ се заменят с „но не по-рано от 5 години от приключването им“;

б) в изречение второ думите „след което се прекратява и сдружението“ се заличават.

§ 28. В чл. 32 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „собственици на самостоятелни обекти в етажната собственост“ се заменят с „членове на сдружението“.

2. В ал. 2 думата „собственици“ се заменя с „членове на сдружението“.

§ 29. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) точка 1 се изменя така:

„1. за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общи части – от всички членове на сдружението;“

б) точка 2 се изменя така:

„2. за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя; собственикът или ползвателят, за когото се отнася решението, не участва в гласуването; за изваждането от сградата на обитател решението се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението;“

в) точка 3 се изменя така:

„3. за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението;“

г) създават се т. 4 – 6:

„4. за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им – с мнозинство не по-малко от 75 на сто от представените идеални части в сдружението;

5. за обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии, собствени средства или дуги източници на финансиране, както и за прекратяване на сдружението – с мнозинство не по-малко от 67 на сто от представените идеални части в сдружението;

6. за поставяне на рекламни или технически съоръжения върху сградата, за присъединяване на сградата към топлопреносната, водоснабдителната, електроснабдителната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост – с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части;“.

2. В ал. 3 думите „от общите части на етажната собственост“ се заменят с „на собствениците в сдружението“.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Решенията на сдружението се внасят за приемане от общото събрание на собствениците, когато се отнасят до въпроси от правомощията на общото събрание на собствениците и в сдружението не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа. Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел ІІ от тази глава. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението.“

4. Създава се ал. 5:

„(5) Когато сдружението е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, общото събрание на сдружението има и правомощията на общото събрание на собствениците.“

§ 30. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) точки 3, 4, 5 и 6 се отменят;

б) точка 8 се изменя така:

„8. подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ в 7-дневен срок след получаване на удостоверение за регистрация на сдружението по чл. 46а, ал. 1;“.

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) За член на управителния съвет (управител) може да бъде избран собственик или предложено от собственика лице, което живее в сградата и е вписано в книгата на етажната собственост. Когато самостоятелни обекти са собственост на юридически лица или еднолични търговци, за член може да бъде избрано предложено от тях лице.“

3. В ал. 7 след думата „(управителя)“ се добавя „и касиера“.

4. Алинея 8 се отменя.

5. Създават се ал. 9, 10 и 11:

„(9) По решение на общото събрание на собствениците и на сдружението правомощията на управителния съвет (управителя), контролния съвет (контрольора) и касиера могат да се възложат на управителния съвет (управителя), контролния съвет (контрольора) и касиера на сдружението.

(10) По решение на общото събрание на сдружението, прието с мнозинство повече от 50 на сто от представените идеални части в сдружението, правомощията на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на физически лица, които не са собственици. Договорът за възлагане се сключва от упълномощено от общото събрание на сдружението лице.

(11) Когато сдружението е учредено от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, управителният съвет (управителят), контролният съвет (контрольорът) и касиерът на сдружението изпълняват правомощията на управителния съвет (управителя), контролния съвет (контрольора) и касиера на етажната собственост.“

§ 31. В чл. 35 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думите „етажната собственост“ се заменят със „сдружението“.

2. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Член на контролния съвет (контрольор) и касиер на сдружението може да бъде собственик, който не е съпруг, член на домакинството, не е във фактическо съпружеско съжителство, в родствена връзка по права линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен с останалите членове на контролния съвет, както и с членовете на управителния съвет или с управителя на сдружението. По решение на общото събрание на членовете на контролния съвет (контрольора) може да се заплаща възнаграждение.“

3. В ал. 9, изречение второ думите „или обитател“ се заличават.

§ 32. В чл. 36 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:

„4. когато делът на представените идеални части спадне под изискуемия по чл. 25, ал. 3 или 4.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Когато е одобрен проект за усвояване на средства по чл. 25, ал. 1, сдружението може да се прекрати с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове по проекта за извършените строителни и монтажни работи, но не по-рано от 5 години от приключването им.“

3. В ал. 3 думите „или районната“ се заличават.

4. В ал. 4 думите „В двумесечен срок“ се заменят с „Когато в сдружението членуват всички собственици, в двумесечен срок“.

§ 33. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение второ думите „получаването на писмена покана, връчена по реда на чл. 13, ал. 2 – 6“ се заменят с „оповестяването им по реда на чл. 16, ал. 7“.

2. В ал. 2 след думата „собственик“ се поставя запетая и се добавя „ползвател“.

3. В ал. 3 след думата „собственик“ се поставя запетая и се добавя „ползвател или обитател“.

§ 34. В чл. 40 ал. 2 се изменя така:

„(2) Молбата се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 30-дневен срок от оповестяването на решението по реда на чл. 16, ал. 7.“

§ 35. В чл. 41 след думата „лице“ се поставя запетая и се добавя „съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 3 и 4“.

§ 36. В чл. 43, ал. 2 думите „получаването на писмената покана, връчена по реда на чл. 13, ал. 2 – 6“ се заменят с „оповестяването по реда на чл. 16, ал. 7“.

§ 37. Заглавието на глава трета се изменя така: „Регистрационен и уведомителен режим“.

§ 38. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Сдруженията на собствениците се вписват в съответната община по местонахождението на сградата в режим на етажна собственост. Общинската администрация създава и поддържа публичен регистър и публикува на интернет страницата си данните по ал. 3, съответно промените в тях, в 14-дневен срок от вписването в регистъра.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) В регистъра се вписват наименованието на сдружението, адресът, срокът, за който е учредено, предметът на дейност, представените идеални части в сдружението, имената и адресът на членовете на управителния съвет (управителя) и начинът на представителство.“

3. В ал. 4 след думата „водене“ се поставя запетая и се добавя „достъпът“.

§ 39. В чл. 45 се правят следните изменения:

1. В заглавието думите „или районната“ се заличават.

2. Алинея 1 се отменя.

3. Алинея 2 се изменя така:

„(2) При вписване в регистъра на сдружение на собствениците кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице проверява дали са спазени изискванията на този закон.“

4. В ал. 3 думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 2“, думите „или района“ се заличават, а думата „данните“ се заменя със „сдружението“.

5. В ал. 4 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“, думите „съответната етажна собственост“ се заменят със „сдружението на собствениците“, а числото „7“ се заменя с „14“.

6. В ал. 5 думите „или района“ се заличават, а думите „съответната етажна собственост“ се заменят със „сдружението на собствениците“.

§ 40. В чл. 46, ал. 2 думите „или района“ се заличават.

§ 41. Създава се чл. 46а:

„Удостоверение за регистрация

Чл. 46а. (1) След вписване в регистъра по чл. 44 общинската администрация издава удостоверение за регистрация на сдружението, в което се вписват данните по чл. 44, ал. 3.

(2) Образецът на удостоверението по ал. 1 се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“

§ 42. Създава се чл. 46б:

„Задължение за уведомяване

Чл. 46б. Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.“

§ 43. В чл. 47 се правят следните изменения:

1. Заглавието се изменя така: „Задължение за подаване на справка“.

2. Алинея 1 се отменя.

3. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Кметът на общината или района ежегодно до края на месец март подава справка за предходната година до министъра на регионалното развитие и благоустройството за подадените уведомления за етажната собственост по чл. 46б. Кметът на общината ежемесечно подава справка до министъра на регионалното развитие и благоустройството за вписаните в регистъра по чл. 44 сдружения, съдържаща информацията по чл. 44, ал. 3.“

§ 44. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части или подмяна на общи инсталации и оборудване се извършва по решение на общото събрание на собствениците.“

2. В ал. 3 думите „или на сдружението“ се заличават.

3. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание. Разходите за извършване на ремонта, направени от собственик за негова сметка, с решение на общото събрание се възстановяват или се прихващат от дължимите от него вноски по чл. 50 след представяне на документи, удостоверяващи плащанията.“

4. В ал. 7 запетаята след думата „собственици“ и думите „които отговарят солидарно за възстановяването им“ се заличават.

5. В ал. 8 думата „текущото“ се заличава, а след думата „собствениците“ се поставя запетая и се добавя „ползвателите“.

§ 45. В чл. 50 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:

„1. ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната.“

2. В ал. 3 думата „разплащателна“ се заличава.

§ 46. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

1. Заглавието се изменя така: „Разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост“.

2. В ал. 1 думите „Консумативните разходи и разходите за текущо поддържане за“ се заменят с „Разходите за управление и поддържане на“, а след думата „собствениците“ се поставя запетая и се добавя „ползвателите“.

3. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.“

4. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддържане по ал. 1. За отсъствието се уведомява писмено председателят на управителния съвет (управителят).“

5. Алинеи 5 и 6 се изменят така:

„(5) Собственик, ползвател или обитател, който упражнява професия или извършва дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, свързана с достъп на външни лица, заплаща разходите за управление и поддържане на общите части в размер от трикратния до петкратния размер, определен с решение на общото събрание.

(6) Собственик, ползвател или обитател по ал. 5 заплаща разходите за управление и поддържане на общите части на сградата в размера по ал. 1, когато за самостоятелните им обекти е предвиден отделен вход.“

6. В ал. 7 след думата „Собственици“ се поставя запетая и се добавя „ползватели“, думите „консумативни разходи“ се заменят с „разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора“.

§ 47. В чл. 55 се правят следните допълнения :

1. В ал. 1 след думата „Собственик“ се поставя запетая и се добавя „ползвател“.

2. В ал. 2 след думата „Собственик“ се поставя запетая и се добавя „ползвател“ и след думите „другите собственици“ се добавя „и/или ползватели“.

§ 48. В чл. 56 се създава ал. 3:

„(3) Председател на управителен съвет (управител), който не подаде уведомление в общинската или районните администрации по чл. 46б, се наказва с глоба от 50 до 400 лв.“

§ 49. Създава се чл. 56а:

„Чл. 56а. За неизпълнение на задължението по чл. 44, ал. 1 или по чл. 47, ал. 2 кметът на общината или района се наказва с глоба от 100 до 500 лв.“

§ 50. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение второ след думата „собственици“ се добавя „и/или ползватели“, а думите „определени с решение на общото събрание“ се заличават.

2. В ал. 2, изречение второ след думите „собственици“ се добавя „и/или ползватели“, а думите „определени с решение на общото събрание“ се заличават.

3. В ал. 4 думите „Актът за установяване на нарушението се издава“ се заменят с „Актът за установяване на нарушението се съставя“.

4. Създава се нова ал. 5:

„(5) Актовете за установяване на нарушението по чл. 56а се съставят от длъжностни лица от съответната областна администрация, определени от областния управител, а наказателните постановления се издават от областния управител или от оправомощено от него длъжностно лице.“

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.          

§ 51. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 5 след думата „собственици“ се добавя „или ползватели“.

2. Създава се нова т. 6:

„6. „Ползватели“ са физически или юридически лица, които притежават вещно право на ползване върху чужда вещ, самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост.“

3. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея след думата „собствениците“ се поставя запетая и се добавя „ползвателите“.

4. Досегашната т. 7 става т. 8.

5. Досегашната т. 8 става т. 9 и в нея след думата „собствениците“ се добавя „ползвателите“ и се поставя запетая.

6. Създава се нова т. 10:

„10. „Обновяване“ са строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на което и да е от съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията, които се извършват по време на експлоатацията и засягат конструктивните елементи на строежа, ограждащите конструкции и/или елементи на сгради, съоръжения и/или елементи на техническата инфраструктура – отоплителни, вентилационни, климатични, електрически, водоснабдителни, канализационни и други инсталации.“

7. Досегашната т. 9 става т. 11 и се изменя така:

„11. „Разходи за управление и поддържане“ са разходите за консумативни материали, свързани с управлението, за възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за електрическа енергия, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьор и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата.“

8. Досегашната т. 10 става т. 12 и в нея накрая се добавя „не са нормативно предвидени и са извън разходите за необходим и неотложен ремонт и за обновяване“.

9. Досегашната т. 11 става т. 13 и в нея думите „съответстващо на изискванията на закона“ се заличават.

10. Досегашната т. 12 става т. 14.

11. Досегашната т. 13 става т. 15 и в нея след думата „собственик“ се поставя запетая и се добавя „ползвател“.

12. Създава се т. 16:

„16. „Неотложен случай“ е наличие на факти или обстоятелства, които създават предпоставка за разрушаването на сградата или на съседни или близко стоящи сгради, на техни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях или за такова увреждане на сградата или на съседни или близко стоящи сгради, на техни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях, което възпрепятства нормалното използване на сградата или самостоятелните обекти в нея, както и наличието на факти и обстоятелства, водещи до опасност за живота и здравето на собствениците, обитателите и други лица.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 52. В Закона за собствеността (обн., Изв., бр. 92 от 1951 г.; изм., бр. 12 от 1958 г., бр. 90 от 1960 г.; изм., ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 54 и 87 от 1974 г., бр. 55 от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 14 и 91 от 1988 г., бр. 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 77 от 1991 г., бр. 33 от 1996 г., бр. 100 от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 34 и 59 от 2000 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 46 и 105 от 2006 г., бр. 24, 59 и 113 от 2007 г., бр. 54 и 109 от 2008 г., бр. 6 от 2009 г. и бр. 100 от 2010 г.) чл. 42, 43, 44 и 47 се отменят.

§ 53. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г. и бр. 9 и 32 от 2011 г., Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 36 от 2011г.) в глава седма се създава чл. 58б:

„Чл. 58б. (1) По решение на общинския съвет в общината може да се създаде общински фонд за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

(2) С решението по ал. 1 се регламентират органите за управление и надзор на фонда, правилата за набиране на средства и за съфинансиране на обновителни дейности.“

§ 54. В сграда или вход в режим на етажна собственост, в които до влизането в сила на този закон се е водила книга на собствениците, може да не се създава нова книга на етажната собственост.

§ 55. Подаването на уведомленията по чл. 46б се извършва в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон. Не се подават уведомления, когато сградите или отделните входове в режим на етажна собственост са вписани в регистъра по чл. 44.

§ 56. (1) Кметът на общината или района или оправомощеното длъжностно лице в едногодишен срок от влизането в сила на този закон организира провеждането на общи събрания и избор на управителни органи в сградите в режим на етажна собственост, когато не са свикани такива събрания и не са избрани органи.

(2) Кметът или оправомощеното от него длъжностно лице свиква общото събрание по ал. 1 чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата в етажната собственост и се публикува на електронната страница на общината или района.

(3) Ако събранието не може да се проведе поради липса на необходимия кворум по чл. 15, ал. 2, кметът на общината или района или оправомощено от него длъжностно лице определя в 14-дневен срок управител и касиер от списъка на собствениците или ползвателите, обитаващи етажната собственост.

(4) При неизпълнение на разпоредбите по ал. 1 – 3 кметът на общината или района се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв.

(5) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 4 се съставят от длъжностни лица от съответната областна администрация, определени от областния управител, а наказателните постановления се издават от областния управител или от оправомощено от него длъжностно лице.

§ 57. Регистрираните до влизането в сила на този закон сдружения привеждат дейността си в съответствие с неговите изисквания в срок до една година от влизането му в сила.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 13 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

8835