Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013 г.
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г.
Дата на приемане 27/07/2011
Брой/година Държавен вестник 61/2011

 


УКАЗ № 190

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., приет от ХLI Народно събрание на 27 юли 2011 г.

Издаден в София на 29 юли 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.

Член единствен. РатифицираМеморандума за разбирателство между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г., сключен на 31 май 2011 г.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 27 юли 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

9434