Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Име на законопроекта ЗИД на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Дата на приемане 30/11/2011
Брой/година Държавен вестник 98/2011

 


УКАЗ № 250

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от ХLI Народно събрание на 30 ноември 2011 г.

Издаден в София на 6 декември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г., бр. 39 от 2003 г. – Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.)

§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел ІІІ „Министерство на земеделието и храните“ се създава т. 20:

„20. „Рибни ресурси“ – ЕООД, Созопол“.

2. В раздел ІV „Министерство на отбраната“ т. 2 се отменя.

3. В раздел VІ „Министерство на културата“ т. 13 се отменя.

4. В раздел VІІІ „Министерство на външните работи“ т. 1 се отменя.

5. В раздел Х „Министерство на финансите“ се създава нова т. 8:

„8. „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ – ЕАД, София.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 30 ноември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Анастас Анастасов

12851