Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за меценатството
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за меценатството
Дата на приемане 23/02/2012
Брой/година Държавен вестник 20/2012

 


УКАЗ № 83

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за меценатството, приет от ХLI Народно събрание на 23 февруари 2012 г.

Издаден в София на 28 февруари 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за меценатството (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г. и бр. 42 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Меценатите подават до министъра на културата заявление за вписване в регистъра по образец съгласно приложение № 1. В случаите, когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, а документите по ал. 3 се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис.“

2. Алинея 2 се отменя.

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Лицата по чл. 9, ал. 2 прилагат към заявлението:

1. решението за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние;

2. вътрешни правила за осъществяване на дейността по чл. 12.“

4. Алинея 4 се отменя.

5. В ал. 5 т. 1 се изменя така:

„1. данни за лицето – име/наименование, седалище, адрес, единен идентификационен код; решението за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието;“.

§ 2. В чл. 26, ал. 2 накрая се добавя „на хартиен носител или по електронен път при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис“.

§ 3. Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ по чл. 11, ал. 1 от Закона за меценатството


 


Вх. № ......................


I. ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛЯ:


Попълва се от физическо лице – меценат


1. .........................................................................................


         2. 


                       име, презиме, фамилия


                  ЕГН


3.  .........................................................................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................................................  


 адрес


Попълва се от юридическо лице – меценат


1. .......................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................


наименование


      2. 


 


 единен идентификационен код


 


3. ..........................................................................................................................................................................................


 седалище и адрес на управление


4. .........................................................................................................


5. 


име на представляващия


         ЕГН


6. ...........................................................................................................................................................................................


решение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието


II. ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:


Попълва се от мецената


 


 


1. .........................................................................................................................................................................................

   .........................................................................................................................................................................................


име/наименование на получателя на безвъзмездната помощ 


2. .........................................................................................................................................................................................

   .........................................................................................................................................................................................


адрес/седалище на получателя на безвъзмездната помощ


3.  .........................................................................................................................................................................................

    .........................................................................................................................................................................................


 размер на предоставената безвъзмездна помощ


4. .........................................................................................................................................................................................

   ......................................................................................................................................................................................... 


 срок на действие на договора


Дата . . . . . . . .


 


 


гр. София


 


Подпис: …………… ....“ 

Заключителна разпоредба

§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 23 февруари 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2291