Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания
Дата на приемане 26/01/2012
Брой/година Държавен вестник 12/2012

 


УКАЗ № 32

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания, приет от ХLI Народно събрание на 26 януари 2012 г.

Издаден в София на 31 януари 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Конвенцията за правата на хората с увреждания

Член единствен. Ратифицира Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета от Общото събрание на ООН на 13 декември 2006 г. в Ню Йорк, в сила от 3 май 2008 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 26 януари 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

950