Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия
Дата на приемане 19/06/2012
Брой/година Държавен вестник 50/2012

 


УКАЗ № 249

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, приет от ХLI Народно събрание на 19 юни 2012 г.

Издаден в София на 28 юни 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г. и бр. 19 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „регистрирани по този закон“ се заменят с „вписани като земеделски производители в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Условията и редът за регистриране на тютюнопроизводителите се определят с наредбата по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители.“

§ 2. Членове 5 и 6 се отменят.

§ 3. Член 7 се изменя така:

„Чл. 7. (1) Производството на тютюневи семена се извършва от физически и юридически лица, регистрирани в публичен национален регистър, който се води и съхранява от Министерството на земеделието и храните.

(2) Контролът за качеството, чистотата и произхода на тютюневите семена се гарантира от Министерството на земеделието и храните.“

§ 4. В чл. 9, ал. 1 думите „по ред, определен в договора между тях или от упълномощени от страните длъжностни лица и“ се заличават.

§ 5. В чл. 10 думите „с изключение на тези по чл. 9, ал. 3 и 4“ и запетаята след тях се заличават.

§ 6. Член 13 се изменя така:

„Чл. 13. Фирмите, изкупили тютюн на територията на страната, се задължават:

1. в 30-дневен срок след приключване на изкупуването да представят в Министерството на земеделието и храните справка за изкупеното количество тютюн и/или суров тютюн по сортови групи;

2. в срок до 30 юни да представят в Министерството на земеделието и храните справка за наличните количества тютюн и/или изсушен, и/или манипулиран и ферментирал тютюн от предишна реколта и за реализираните количества на пазарите в страната, в Европейския съюз и в трети страни; данните се представят по сортови групи.“

§ 7. Член 14 се отменя.

§ 8. Глава пета „Изкупни цени“ с чл. 17 и 18 се отменя.

§ 9. Глава шеста „Премиране на тютюнопроизводителите“ с чл. 18а се отменя.

§ 10. Глава седма „Фонд „Тютюн“ с чл. 19 и 19а се отменя.

§ 11. В чл. 25, ал. 1 думите „от местно производство и от внос“ се заличават.

§ 12. В чл. 28, ал. 1 думите „местно производство и от внос“ се заличават, а думите „обекти и складове на едро и дребно“ се заменят със „складове и обекти“.

§ 13. В чл. 29, ал. 1 думите „от местно производство и от внос“ се заличават.

§ 14. В чл. 30 се създават ал. 3 и 4:

„(3) Забранява се продажбата и предлагането на тютюневи изделия чрез използване на услугите на информационното общество.

(4) Забранява се производството и продажбата на заготовки за цигари с филтър.“

§ 15. В чл. 35а, ал. 2 думите „маркировка и външно оформление“ се заменят с „обозначаване и оформление“.

§ 16. В чл. 35б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „се извършва на база на стандарти, определени с акт“ се заменят с „в тютюневите изделия се извършва на база стандарти, определени с наредба“.

2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „одобрени от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ към министъра на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 17. В чл. 35в се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Изследвания и анализи на тютюневи изделия за установяване съдържанието на вредни вещества и съставки, включително на катран, никотин и въглероден монооксид, както и оценката за съответствие на съдържанието на вредни съставки в цигарите се извършват от Института по тютюна и тютюневите изделия към Селскостопанската академия.“

2. В ал. 2:

а) в текста преди т. 1 думата „декември“ се заменя със „септември“;

б) в т. 3 думите „функцията и категорията на съставката“ се заменят с „категорията и функцията на съставката“.

3. Създава се нова ал. 4:

„(4) Списъците по ал. 2, т. 1 и 2 се предоставят на магнитен носител или по електронен път в базата данни на електронната система за докладване – ЕМТОК, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „може да разпространява“ се заменят с „предоставя“ и думата „формулата“ се заменя с „рецептата“.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:

„(6) Институтът по тютюна и тютюневите изделия публикува на интернет страницата си списък на всички съставки за всяко изделие по азбучен ред, като задължително се посочва съдържанието на катран, никотин и въглероден монооксид за всяко изделие.“

6. Създава се ал. 7:

„(7) Институтът по тютюна и тютюневите изделия представя всяка година информацията по ал. 2 на Европейската комисия след одобрение от министъра на земеделието и храните.“

§ 18. В глава десета „а“ се създава чл. 35г:

„Чл. 35г. (1) Комисията за защита на потребителите може да изисква от производителите и вносителите на тютюневи изделия да предоставят информация (резултати от тестове) по търговски марки и по видове и за други съставки извън посочените в списъка по чл. 35в, ал. 2, т. 1 и 2, които се отделят от тютюневите изделия, ако има данни за вредното им въздействие върху здравето на потребителите и опасност към пристрастяване, както и съставки, за които няма такива данни.

(2) Измерванията и изследванията се извършват в акредитирани лаборатории.“

§ 19. В чл. 37, ал. 1 т. 16 се отменя.

§ 20. В чл. 44 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след думите „ал. 1 и 2“ запетаята и думите „чл. 14“ се заличават.

2. Алинея 3 се отменя.

§ 21. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Наказанията по ал. 1 се налагат и в случаите на нарушения по чл. 30, ал. 4.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 1 и 2“.

§ 22. В чл. 47, ал. 2 думите „обекти или складове на едро и дребно“ се заменят със „складове или обекти“.

§ 23. Създава се чл. 51а:

„Чл. 51а. (1) На юридическо лице, което наруши разпоредбите на чл. 35в, ал. 2 и чл. 35г, се налага имуществена санкция от 20 000 до 30 000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е от 30 000 до 50 000 лв.“

§ 24. В чл. 52 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 думите „чл. 4, 5, 18 и 32“ се заменят с „чл. 4, 32 и чл. 35в, ал. 2“;

б) точка 3 се отменя;

в) точка 5 се отменя;

г) в т. 6 думите „чл. 35а“ се заменят с „чл. 29, чл. 30, ал. 2 и 4, чл. 32, 35, 35а и 35г“.

2. В ал. 2 думите „съответния министър или областен управител или от упълномощените от тях“ се заменят с „председателя на Комисията за защита на потребителите или оправомощени от него“.

§ 25. В чл. 52а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „чл. 35а“ се добавя „и 35г“.

2. В ал. 2 думите „и сроковете по § 11 от преходните и заключителните разпоредби“ и запетаята след тях се заличават.

3. В ал. 4 думите „и в нарушение на сроковете по § 11 от преходните и заключителните разпоредби“ и запетаята след тях се заличават.

§ 26. В допълнителната разпоредба в § 1 се създават т. 14 и 15:

„14. „Въглероден монооксид“ е съединение на въглерода с един кислороден атом. Въглеродният монооксид е компонент на газовата фаза на тютюневия дим, идентичен с „въглероден оксид“ и „въглероден окис“.

15. „Заготовка за цигара с филтър“ е незапълнено цилиндрично тяло за цигара с филтър, предназначено за индивидуално запълване с нарязан тютюн от потребителите.“

§ 27. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби след думите „министъра на финансите“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.

§ 28. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 29. (1) Закрива се Фонд „Тютюн“.

(2) От деня на влизането в сила на този закон се прекратяват правомощията на управителния съвет, на изпълнителния директор и на Експертния съвет за развитието на тютюнопроизводството.

(3) Трудовите правоотношения със служителите от закрития фонд, включително от неговите регионални структури, се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

(4) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема постановление, с което да уреди:

1. прехвърлянето на средствата и вземанията по закрития фонд, както и на другите негови активи и пасиви, права и задължения към Министерството на земеделието и храните, съответно към Държавен фонд „Земеделие“;

2. всички въпроси, свързани с ликвидацията на закрития фонд, в т.ч. с предаването и съхраняването на документите от неговия архив, съгласно чл. 51 от Закона за Националния архивен фонд.

(5) В срока по ал. 4 Министерският съвет назначава комисия, която да извърши ликвидацията на закрития фонд в срок три месеца от назначаването й.

§ 30. (1) Тютюнопроизводителите, регистрирани във Фонд „Тютюн“ до влизането в сила на този закон, ползват правата на регистрирани тютюнопроизводители по смисъла на чл. 4, ал. 1 до вписването им в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

(2) Регистрите на тютюнопроизводителите, водени от Фонд „Тютюн“ и от общините, се предават на Министерството на земеделието и храните.

(3) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните:

1. определя условията и реда за регистриране на тютюнопроизводителите в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. осигурява служебното вписване на тютюнопроизводителите по ал. 1 на основата на данните от регистрите по ал. 2.

§ 31. От деня на влизането в сила на този закон подпомагане в сектор тютюн се извършва по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители и европейското законодателство в областта на Общата организация на селскостопанските пазари.

§ 32. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 8 и 98 от 2011 г.) в приложението към чл. 12, ал. 1, т. 5 т. 11 се отменя.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 19 юни 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

6063