Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост
Дата на приемане 07/11/2012
Брой/година Държавен вестник 91/2012

 


УКАЗ № 395

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, приет от ХLI Народно събрание на 7 ноември 2012 г.

Издаден в София на 12 ноември 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г., бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г., бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от 2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г. и бр. 45 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително срещу природни бедствия и земетресения“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Общинският съвет определя имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу застрахователните рискове по ал. 1.“

3. Създава се ал. 5:

„(5) Не се допуска самоучастие при задължителното застраховане на имотите по ал. 1 и 2 срещу рисковете „природни бедствия“ и „земетресение“.“

§ 2. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 думите „може да“ се заличават, а след думата „учредява“ се добавя „без търг или конкурс“.

2. В ал. 6 думите „може да“ се заличават, а след думата „учредява“ се добавя „без търг или конкурс“.

§ 3. В чл. 39, ал. 4 думите „може да се учреди“ се заменят със „се учредява без търг или конкурс“.

§ 4. В чл. 59 ал. 6 се изменя така:

„(6) Общините не заплащат такси за издаването на скици и предоставянето на справки за имотите – общинска собственост.“

Заключителна разпоредба

§ 5. Параграф 1 влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 ноември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

10393