Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"
Дата на приемане 11/07/2013
Брой/година Държавен вестник 65/2013

 


УКАЗ № 143

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет от ХLIІ Народно събрание на 11 юли 2013 г.

Издаден в София на 17 юли 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30 и 52 от 2013 г.)

§ 1. Член 132а се изменя така:

„Чл. 132а. Президентът на Република България може да изисква и получава анализи от председателя на агенцията по въпроси, свързани с националната сигурност.“

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 11 юли 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Мая Манолова

5630