Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване
Дата на приемане 30/01/2014
Брой/година Държавен вестник 12/2014

 


УКАЗ № 22

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване, приет от ХLІI Народно събрание на 30 януари 2014 г.

Издаден в София на 5 февруари 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 64б се правят следните изменения:

1. В ал. 1 в изречение първо думите „юридическо лице към Министерския съвет“ се заменят с „юридическо лице  второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, а изречение трето се заличава.

2. В ал. 6 думите „генералния директор на Авиоотряд 28“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

3. В ал. 8 думите „министър-председателя“ се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на този закон да уреди бюджетните взаимоотношения във връзка с определянето на Авиоотряд 28 като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Законът е приет от 42-то Народно съб­рание на 30 януари 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

682