Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност
Дата на приемане 01/11/2013
Брой/година Държавен вестник 99/2013

 


УКАЗ № 214

На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, приет от ХLIІ Народно събрание на 1 ноември 2013 г.

Издаден в София на 7 ноември 2013г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г., изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г. и бр. 7, 15, 66, 68 и 83 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 7, ал. 2 думите „ветеринарномедицински специалисти“ се заменят с „обучени лица“ и думите „наредба на министъра на земеделието и храните“ се заменят с „наредбата по чл. 62, ал. 2 от Закона за здравето“.

§ 2. В чл. 8, ал. 2 накрая се добавя „с изключение на случаите по чл. 46ж“.

§ 3. В чл. 46г, ал. 1 накрая се добавя „с изключение на разходите за закупуване на инвитро диагностичните ветеринарномедицински средства, необходими за лабораторните изследвания, които са за сметка на акредитираните лаборатории“.

§ 4. Член 46ж се изменя така:

„Чл. 46ж. При необходимост изпълнителният директор на БАБХ издава заповед за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните от ветеринарни лекари от БАБХ или от ветеринарномедицински специалисти извън системата на БАБХ.“

§ 5. В чл. 51 ал. 3 се изменя така:

„(3) Българската агенция по безопасност на храните поддържа Интегрирана информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти и осигурява достъп до данните на:

1. Европейската комисия при поискване;

2. развъдните организации по чл. 8 от Закона за животновъдството.“

§ 6. Създава се нов чл. 51а:

„Чл. 51а. Официалната идентификация на животните се извършва от собствениците им или от упълномощени от тях ветеринарни лекари, ветеринарни техници или развъдни организации по чл. 8 от Закона за животновъдството в 5-дневен срок от раждането на животните.“

§ 7. Досегашният чл. 51а става чл. 51б.

§ 8. Досегашният чл. 51б става чл. 51в и в него в ал. 1 думите „чл. 51а“ се заменят с „чл. 51б“.

§ 9. В чл. 132 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 7, буква „б“ думите „и въведените данни“ се заменят с „като му предоставя данните от идентификацията за въвеждането им“.

2. В ал. 2 думите „7 дни“ се заменят с „три дни“.

§ 10. В чл. 414а, ал. 1 и 3 думите „или чл. 46ж“ се заличават.

§ 11. В чл. 442б, ал. 1 думите „чл. 51а“ се заменят с „чл. 51б“ и думите „чл. 51б“ се заменят с „чл. 51в“.

Заключителни разпоредби

§ 12. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Българската агенция по безопасност на храните осигурява достъп на развъдните организации по чл. 51, ал. 3, т. 2 до данните от Интегрираната информационна система.

§ 13. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г. и бр. 15, 30, 66 и 68 от 2013 г.) в чл. 62, ал. 2 накрая се добавя „и министъра на земеделието и храните“.

§ 14. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на здравеопазването и министърът на земеделието и храните приемат наредбата по чл. 62, ал. 2 от Закона за здравето.

§ 15. Параграфи 6, 7, 8 и 11 влизат в сила от 1 януари 2014 г.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 1 ноември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

8256