Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Дата на приемане 16/01/2014
Брой/година Държавен вестник 9/2014

 


УКАЗ № 8

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, приет от ХLIІ Народно събрание на 16 януари 2014 г.

Издаден в София на 23 януари 2014 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г.; изм., бр. 56 и 93 от 2012 г. )

§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думата „преобразуване“ се добавя „с изключение на промяна на правната форма“.

2. В ал. 3 в изречение първо думите „внос и износ“ се заменят с „износ и внос, за транспортиране“, а в изречение второ думите „лиценз или“ се заличават и накрая се добавя „а всеки следващ лиценз се издава за срок 5 години“.

3. В ал. 4 думата „три“ се заменя с „5“.

4. В ал. 5 думите „внос, износ и за“ се заменят с „износ и внос, за“.

§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 3 се отменя;

б) в т. 4 думите „които са определени да участват в тази дейност“ се заменят с „по т. 5“;

в) точка 5 се изменя така:

„5. списък на физическите лица, които са определени да участват в тази дейност, включително лицата, които управляват и/или представляват заявителя, придружен от автобиография на лицата и свидетелство за съдимост;“

г) в т. 6 думите „едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор, прокуриста, членовете на управителния и контролния орган на юридическото лице“ се заменят с „членовете на съвета на директорите или на управителния съвет, които не представляват дружеството, и на членовете на надзорния съвет“;

д) в т. 7 думите „едноличния търговец, управителя, изпълнителния директор или прокуриста“ се заменят с „лицата по т. 5“;

е) в т. 11 думите „с продукти, свързани с отбраната“ се заличават, а накрая се добавя „включваща конкретни категории и подкатегории на продукти, свързани с отбраната, и конкретни местоназначения“;

ж) създава се нова т. 13:

„13. документ за притежаваното дялово участие в капитала на чуждестранното лице по регистрацията в страната, в която е седалището му, издаден от компетентен орган на държавата, в която лицето е установено или регистрирано  в случаите на притежавано дялово участие от чуждестранно лице в капитала на лице по чл. 5, т. 1;“

з) досегашната т. 13 става т. 14.

2. В ал. 2, т. 2 думите „и 13“ се заменят с „13 и 14“.

§ 3. В чл. 15, т. 2 думите „и 13“ се заменят с „13 и 14“.

§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 2 думите „и 13“ се заменят с „13 и 14“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Лицата по чл. 5, т. 1 с валиден лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната, или сертификат за получател, може да получат удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната, като представят само документите по чл. 14, ал. 1, т. 1 и 14.“

§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, т. 2 думите „и 13“ се заменят с „13 и 14“.

2. В ал. 3 думите „и 13“ се заменят с „и 14“.

§ 6. В чл. 18 се създава ал. 3:

„(3) Междуведомственият съвет може да удължи срока по ал. 1 с не повече от 30 дни, когато е необходима допълнителна информация, свързана със заявлението и придружаващите го документи. В тези случаи Междуведомственият съвет в срок 7 работни дни от датата на приемане на решението уведомява заявителя за удължаването и мотивите за него.“

§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „в заявлението“ се добавя „и в придружаващите го документи“.

2. В ал. 3 думите „и документ за платена такса по чл. 71, ал. 1“ се заличават.

3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:

„(4) Лицензираното, сертифицираното или регистрираното лице е длъжно да представи в Междуведомствения съвет не по-късно от 60 дни от подаване на заявлението по ал. 2 изискуемите документи по чл. 14  17, свързани с настъпилата промяна.

(5) Междуведомственият съвет разглежда и взема решение по представените документи по ал. 3 и 4 по реда и в сроковете по чл. 18, като вписва изменението в съответния регистър и/или издава актуален лиценз, сертификат за получател или удостоверение за регистрация, когато това е необходимо.“

4. Създават се ал. 6 и 7:

„(6) Вписване на изменение в регистъра и издаване на актуален лиценз, сертификат за получател или удостоверение за регистрация се извършва само в случаите на промяна на данните, вписани в регистъра или в издаден лиценз, сертификат или удостоверение.

(7) Лицензираното, сертифицираното или регистрираното лице заплаща такса по чл. 71, ал. 1 само при разглеждане от Междуведомствения съвет на промяна на обстоятелства, която изисква издаването на актуален лиценз, сертификат за получател или удостоверение за регистрация.“

§ 8. В чл. 22, ал. 1, т. 4 след думата „което“ се добавя „управлява и/или“.

§ 9. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката и енергетиката“, думите „и 13“ се заменят с „13 и 14“ и се създава изречение второ: „Информацията трябва да включва конкретни категории и подкатегории на изделия с двойна употреба и конкретни местоназначения.“

2. В ал. 2 думата „три“ се заменя с „5“.

3. В ал. 3 думите „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министърът на икономиката и енергетиката“.

§ 10. В чл. 70, ал. 3 думите „Кодекса за поведение на Европейския съюз при износа на продукти, свързани с отбраната“ се заменят с „Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (OB, L 335/99 от 13 декември 2008 г.)“.

§ 11. В чл. 71, ал. 1 навсякъде след думата „лиценз“ се добавя „сертификат за получател“.

§ 12. В § 2 от допълнителните разпоредби в т. 11, буква „б“ думите „с цел трансфер“ се заменят с „и са предназначени за доставка“.

§ 13. В останалите текстове на закона думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 14. Висящите производства по издаване на лицензи, сертификати за получател и удостоверения за регистрация до влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред.

§ 15. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 16 януари 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

387