Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата
Дата на приемане 11/02/2014
Брой/година Държавен вестник 16/2014

 


УКАЗ № 24

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за пътищата, приет от ХLIІ Народно събрание на 11 февруари 2014 г.

Издаден в София на 20 февруари 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г. и бр. 15 и 66 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 26, ал. 7 се създава т. 4:

„4. да е подадена декларация от собственика или ползвателя на пътното превозно средство по т. 1 или от лицето, което извършва превоза, съдържаща информация за габаритните размери, общата маса и натоварването на ос.“

§ 2. В чл. 30, ал. 3 се създава изречение второ: „Агенцията осъществява дейностите по текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии за населени места с население до 100 000 души.“

§ 3. Създава се чл. 55а:

„Чл. 55а. (1) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията по чл. 26, ал. 7, т. 4, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер от 2000 до 6000 лв.“

§ 4. В приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1 точка 2 се изменя така:

„2. Таксите за ползване на инфраструктурата от пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2 са пропорционални на продължителността на ползване и имат валидност за ден, седмица, месец или година. Месечният размер не надвишава 10 на сто от годишния размер, седмичният размер не надвишава 5 на сто от годишния размер, а дневният размер не надвишава 2 на сто от годишния размер.“

Допълнителна разпоредба

§ 5. Този закон въвежда разпоредбите на чл. 1, параграф 2, чл. 7а от Директива 2011/76/EС на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2011 г. за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (ОВ, L 269/1 от 14 октомври 2011 г.).

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 11 февруари 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

1055