Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Име на законопроекта Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Дата на приемане 09/12/2013
Брой/година Държавен вестник 109/2013

 


УКАЗ № 252

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за държавния бюджет на Република България за 2014 г., приет от ХLII Народно събрание на 9 декември 2013 г.

Издаден в София на 17 декември 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

 

 
 

ЗАКОН

за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2014 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

 
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


19 262 702,1


1.


Данъчни приходи


17 336 996,7


1.1.


Корпоративен данък


1 574 803,0


1.2.


Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица


99 040,0


1.3.


Данъци върху доходите на физически лица


2 632 802,9


1.4.


Данък върху добавената стойност


8 281 657,3


1.5.


Акцизи


4 377 879,8


1.6.


Данък върху застрахователните премии


33 288,0


1.7.


Мита и митнически такси


136 178,3


1.8.


Такса върху производството на захар и изоглюкоза


1 046,7


1.9.


Други данъци


200 300,7


2.


Неданъчни приходи


1 874 084,8


2.1.


Държавни такси


914 719,0


2.2.


Съдебни такси


120 000,0


2.3.


Приходи и доходи от собственост


625 604,5


2.4.


Глоби, санкции и наказателни лихви


102 732,9


2.5.


Други неданъчни приходи


111 028,4


3.


Помощи и дарения


51 620,6


(2) Приема държавния бюджет за 2014 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


II.


РАЗХОДИ


9 899 567,0


1.


Текущи разходи


7 990 980,4


 


в т.ч.


 


1.1.


Субсидии


833 831,6


1.1.1.


Субсидии за нефинансови предприятия


772 139,6


1.1.2.


Субсидии за юридически лица с нестопанска цел


61 692,0


1.2.


Лихви


664 693,4


1.3.


Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата


979 466,3


2.


Капиталови разходи


1 028 714,2


2.1


Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт


869 908,3


2.2.


Капиталови трансфери


158 805,9


3.


Прираст на държавния резерв (нето)


18 772,4


4.


Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи


861 100,0


4.1.


По централния бюджет


860 000,0


4.1.1.


– за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия


70 000,0


4.1.2.


– за икономически растеж и държавност


790 000,0


4.2.


По бюджета на съдебната власт


600,0


4.3.


По бюджета на Народното събрание


500,0


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)НЕТО


9 794 672,6


1.


Предоставени трансфери за:


9 881 712,6


1.1.


Общините


2 384 738,8


1.2.


Държавното обществено осигуряване


4 935 999,4


1.3.


Националната здравноосигурителна каса


988 660,0


 


в т.ч.


 


1.3.1.


от Министерството на здравеопазването


13 400,0


1.4.


Българското национално радио


42 112,0


1.5.


Българската национална телевизия


65 147,0


1.6.


Българската телеграфна агенция


4 085,0


1.7.


Държавните висши училища


375 794,5


1.7.1.


от Министерството на образованието и науката


351 710,5


1.7.2.


от Министерството на отбраната


24 084,0


1.8.


Българската академия на науките


75 046,8


1.8.1.


от Министерството на образованието и науката


72 496,8


1.8.2.


от Министерството на околната среда и водите


2 550,0


1.9.


Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда от Министерството на околната среда и водите


59 188,4


1.10.


Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“

от Министерството на регионалното развитие


1 200,0


1.11.


Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд (нето)


751 206,1


1.12.


Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“


198 534,6


2.


Получени трансфери от:


87 040,0


2.1.


Националния осигурителен институт за Министерството на труда и социалната политика


7 150,0


2.2.


Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите


3 090,0


2.3.


Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на околната среда и водите


36 500,0


2.4.


Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на икономиката и енергетиката


40 300,0


IV.


ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


904 690,3


(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2014 г., както следва:


V.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)


-1 336 227,8


(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет, както следва:


VІ.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО НЕТО


1 336 227,8


 


      (5) Средствата от резерва по ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 се разходват въз основа на акт на Министерския съвет, както следва:

1. за публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ в размер до 500 000 хил. лв.;

2. за структурни мерки и програми за развитие на образованието в размер до 100 000 хил. лв., в това число до 22 000 хил. лв. за увеличаване на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища, определена в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда и за увеличение на диференцираните нормативи за издръжка на обучението в приоритетни професионални направления;

3. за програми за развитие на иновациите в размер до 20 000 хил. лв.;

4. за бойна подготовка и бойна готовност на видовете въоръжени сили в размер до 20 000 хил. лв.;

5. за инвестиции и програми в областта на енергетиката в размер до 150 000 хил. лв.

(6) Министерският съвет определя условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното разходване на средствата по ал. 5, т. 1 за постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, създаване на възможност за генериране на заетост и доходи и повишаване на конкурентоспособността на икономиката.

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2014 г., както следва:

Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


140 000,0


1.


Приходи от дейността на органите на съдебната власт


140 000,0


 


в т.ч. приходи от съдебни такси


120 000,0


II.


РАЗХОДИ


434 000,0


1.


Текущи разходи


428 950,0


2.


Капиталови разходи


4 450,0


3.


Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи


600,0


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ)


294 000,0


1.


Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)


294 000,0


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)


 


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


  

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2014 г., както следва:


Органи на съдебната власт


Сума

(хил. лв.)


1


2


Висш съдебен съвет


11 962,0


Върховен касационен съд


14 091,0


Върховен административен съд


10 270,0


Прокуратура на Република България


169 414,0


Съдилища на Република България


221 973,0


Национален институт на правосъдието


2 601,0


Инспекторат към Висшия съдебен съвет


3 089,0


Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи


600,0


Всичко:


434 000,0 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Висшия съдебен съвет, както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


38 904,0


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


57 693,0 

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.

(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства в размер до 5 000,0 хил. лв. от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.

(6) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.

(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.

Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2014 г., както следва:


Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


1 560,0


1.


Неданъчни приходи


1 560,0


II.


РАЗХОДИ


52 373,0


1.


Текущи разходи


47 816,0


2.


Капиталови разходи


4 057,0


3.


Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи


500,0


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)


50 813,0


1.


Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)


50 813,0


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)


 


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


 


(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:
Наименование на функционалната област


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“


31 163,4


 


в т.ч. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи


500,0


2.


Функционална област „Осигуряващи дейности“


20 207,7


3.


Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет)


1 001,9


 


Всичко:


52 373,0 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Народното събрание, както следва:         
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


21 564,7


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


23 725,3 

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.          

(5) В срок до 31 януари 2014 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.

(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.

(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.

(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.          

(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.

Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2014 г., както следва:Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


150,0


1.


Неданъчни приходи


150,0


II.


РАЗХОДИ


15 207,0


1.


Текущи разходи


14 957,0


2.


Капиталови разходи


250,0


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)


15 057,0


1.


Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)


15 057,0


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)


 


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


  

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Сметната палата, както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


2 407,0


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


2 437,0 

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2014 г., както следва:


Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


 


II.


РАЗХОДИ


5 569,0


1.


Текущи разходи


5 316,0


2.


Капиталови разходи


253,0


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)


5 569,0


1.


Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)


5 569,0


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)


 


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


  

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Администрацията на президента, както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


1 852,0


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


1 887,0 Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2014 г., както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


16 000,0


1.


Неданъчни приходи


16 000,0


 


в т.ч. приходи от държавни такси


600,0


II.


РАЗХОДИ


73 600,0


1.


Текущи разходи


66 109,6


 


в т.ч.


 


1.1.


Субсидии


4 000,0


1.1.1.


Субсидии за юридически лица с нестопанска цел


4 000,0


2.


Капиталови разходи


7 490,4


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)


57 600,0


1.


Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)


57 600,0


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)


 


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


 


(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“


7 745,4


2.


Политика в областта на управлението на средствата от ЕС


830,0


3.


Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България


16 474,0


4.


Политика в областта на правото на вероизповедание


4 132,1


5.


Политика в областта на архивното дело


7 000,0


6.


Бюджетна програма „Администрация“


11 259,4


7.


Бюджетна програма „Други дейности и услуги“


26 159,1


 


Всичко:


73 600,0


(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерския съвет, както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


27 510,0


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


28 140,0


(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията съгласно приложение № 1. 

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2014 г., както следва:


Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


 


II.


РАЗХОДИ


2 065,0


1.


Текущи разходи


1 965,0


2.


Капиталови разходи


100,0


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)


2 065,0


1.


Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)


2 065,0


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)


 


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


  

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Конституционния съд, както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


477,0


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


477,0 

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2014 г., както следва:


Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


 


II.


РАЗХОДИ


2 266,0


1.


Текущи разходи


2 236,0


2.


Капиталови разходи


30,0


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)


2 266,0


1.


Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)


2 266,0


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)


 


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


  

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Омбудсмана, както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


993,0


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


993,0 

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2014 г., както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


28 000,0


1.


Неданъчни приходи


28 000,0


 


в т.ч. приходи от държавни такси


15 228,0


II.


РАЗХОДИ


276 657,0


1.


Текущи разходи


271 696,2


 


в т.ч.


 


1.1.


Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата


11 130,0


2.


Капиталови разходи


4 960,8


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)


248 657,0


1.


Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)


245 567,0


2.


Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)


3 090,0


2.1.


Получени трансфери (+)


3 090,0


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)


 


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


  

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:Наименование на областта на политика/бюджетната програма


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси


18 034,7


2.


Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи


211 340,1


3.


Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма


21 705,4


4.


Политика в областта на управлението на дълга


1 168,2


5.


Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:


12 873,9


5.1.


Бюджетна програма „Оперативна програма „Административен капацитет“


1 500,5


5.2.


Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“


11 373,4


6.


Бюджетна програма „Администрация“


11 534,7


 


Всичко:


276 657,0 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на финансите, както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


22 653,3


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


42 658,0 

Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г., както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


62 000,0


1.


Неданъчни приходи


62 000,0


 


в т.ч. приходи от държавни такси


54 554,8


II.


РАЗХОДИ


101 372,8


1.


Текущи разходи


100 409,8


2.


Капиталови разходи


963,0


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)


39 372,8


1.


Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)


39 372,8


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)


 


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


  

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:


Наименование на областта на политика/бюджетната програма


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба


92 355,7


2.


Политика в областта на публичната дипломация


769,6


3.


Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация


8 247,5


 


Всичко:


101 372,8 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на външните работи, както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


70 473,3


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


78 473,3 

Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г., както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


52 000,0


1.


Неданъчни приходи


52 000,0


 


в т.ч. приходи от държавни такси


100,0


II.


РАЗХОДИ


1 021 475,0


1.


Текущи разходи


969 081,0


 


в т.ч.


 


1.1.


Субсидии


1 978,0


1.1.1.


Субсидии за нефинансови предприятия


1 978,0


1.2.


Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата


1 049,0


2.


Капиталови разходи


52 394,0


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)


978 302,9


1.


Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)


1 002 386,9


2.


Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)


-24 084,0


2.1.


Предоставени трансфери (-)


-24 084,0


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)


8 827,9


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


-8 827,9


 


в т.ч.


 


1.


Задължения по финансов лизинг и търговски кредит


-8 827,9 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Политика в областта на отбранителните способности


957 304,0


2.


Политика в областта на съюзната и международна сигурност


64 171,0


 


Всичко:


1 021 475,0 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на отбраната, както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


220 000,0


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


180 000,0 

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища съгласно приложение № 2.

Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г., както следва:


Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


174 638,0


1.


Неданъчни приходи


174 638,0


 


в т.ч. приходи от държавни такси


56 138,0


II.


РАЗХОДИ


999 556,0


1.


Текущи разходи


985 257,0


2.


Капиталови разходи


14 299,0


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)


833 351,8


1.


Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)


833 351,8


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)


8 433,8


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


-8 433,8


 


в т.ч.


 


1.


Задължения по финансов лизинг и търговски кредит


-8 433,8 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Политика в областта на защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, сигурност на границите, пожарна безопасност и защита на населението (общо), в т.ч.:


994 356,0


1.1.


Бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция, миграция, граничен контрол и охрана на държавната граница“


671 711,0


1.2.


Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“


143 932,0


1.3.


Бюджетна програма „Информационно осигуряване, обучение и квалификация, медицинско и административно обслужване“


178 713,0


2.


Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:


5 200,0


2.1.


Бюджетна програма „Убежище и бежанци“


5 200,0


 


Всичко:


999 556,0 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:

 
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


102 976,0


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


115 376,0 

Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г., както следва:Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


69 000,0


1.


Неданъчни приходи


69 000,0


 


в т.ч. приходи от държавни такси


68 595,8


II.


РАЗХОДИ


178 919,0


1.


Текущи разходи


164 173,5


 


в т.ч.


 


1.1.


Субсидии


500,0


1.1.1.


Субсидии за юридически лица с нестопанска цел


500,0


2.


Капиталови разходи


14 745,5


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)


109 919,0


1.


Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)


109 919,0


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)


 


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


  

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:


Наименование на областта на политика/бюджетната програма


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Политика в областта на правосъдието


77 166,8


2.


Политика в областта на изпълнение на наказанията


97 492,0


3.


Бюджетна програма „Администрация“


4 260,2


 


Всичко:


178 919,0 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на правосъдието, както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


40 000,0


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


64 642,7 

Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г., както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


28 000,0


1.


Неданъчни приходи


28 000,0


 


в т.ч. приходи от държавни такси


18 874,4


II.


РАЗХОДИ


1 061 578,8


1.


Текущи разходи


1 060 188,8


 


в т.ч.


 


1.1.


Субсидии


3 690,0


1.1.1.


Субсидии за нефинансови предприятия


3 420,0


1.1.2.


Субсидии за юридически лица с нестопанска цел


270,0


1.2.


Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата


959 523,3


2.


Капиталови разходи


1 390,0


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)


1 033 578,8


1.


Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)


1 026 428,8


2.


Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)


7 150,0


2.1.


Получени трансфери (+)


7 150,0


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)


 


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


 


(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Политика в областта на заетостта


96 601,2


2.


Политика в областта на трудовите отношения


11 546,1


3.


Политика в областта на социалната закрила и равните възможности


169 348,3


4.


Политика в областта на хората с увреждания


181 092,0


5.


Политика в областта на социалното включване


593 453,1


6.


Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие


518,3


7.


Политика в областта на свободното движение на работници, миграцията и интеграцията


114,7


8.


Бюджетна програма „Администрация“


8 905,2


 


Всичко:


1 061 578,8


(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


972 430,2


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


961 130,2 

(4) Финансирането на част или изцяло на отделни услуги, свързани с изпълнение на мерки и програми за повишаване пригодността за заетост на младежи, може да се извършва чрез ваучери.

Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г., както следва:


Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


42 000,0


1.


Неданъчни приходи


42 000,0


 


в т.ч. приходи от държавни такси


32 000,0


II.


РАЗХОДИ


388 082,0


1.


Текущи разходи


373 082,0


 


в т.ч.


 


1.1.


Субсидии


66 036,0


1.1.1.


Субсидии за нефинансови предприятия


66 036,0


2.


Капиталови разходи


15 000,0


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)


346 082,0


1.


Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)


359 482,0


2.


Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)


-13 400,0


2.1.


Предоставени трансфери (-)


-13 400,0


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)


 


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


 


(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве


66 630,4


2.


Политика в областта на диагностиката и лечението


282 352,0


3.


Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия


15 973,0


4.


Бюджетна програма „Администрация“


23 126,6


 


Всичко:


388 082,0


(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


223 650,0


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


217 353,0 

(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2014 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.

(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2014 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“.

Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г., както следва:

Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


28 135,0


1.


Неданъчни приходи


13 260,0


 


в т.ч. приходи от държавни такси


470,0


2.


Помощи и дарения


14 875,0


II.


РАЗХОДИ


420 255,9


1.


Текущи разходи


417 198,9


 


в т.ч.


 


1.1.


Субсидии


10 731,9


1.1.1.


Субсидии за нефинансови предприятия


9 431,9


1.1.2.


Субсидии за юридически лица с нестопанска цел


1 300,0


2.


Капиталови разходи


3 057,0


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)


393 120,9


1.


Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)


817 328,2


2.


Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)


-424 207,3


2.2.


Предоставени трансфери (-)


-424 207,3


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)


1 000,0


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


-1 000,0


 


в т.ч.


 


1.


Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)


-1 000,0 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:


Наименование на областта на политика/бюджетната програма


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот


364 145,6


2.


Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал


50 755,0


3.


Бюджетна програма „Администрация“


5 355,3


 


Всичко:


420 255,9 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


220 052,8


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


219 724,1 

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 3.

Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2014 г., както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


21 000,0


1.


Неданъчни приходи


21 000,0


 


в т.ч. приходи от държавни такси


300,0


II.


РАЗХОДИ


120 739,6


1.


Текущи разходи


116 555,9


 


в т.ч.


 


1.1.


Субсидии


13 500,0


1.1.1.


Субсидии за нефинансови предприятия


12 900,0


1.1.2.


Субсидии за юридически лица с нестопанска цел


600,0


2.


Капиталови разходи


4 183,7


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)


99 739,6


1.


Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)


99 739,6


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)


 


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


  

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:


Наименование на областта на политика/бюджетната програма


Сума

(хил. лв.)


 


1


2


1.


Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство


13 662,0


2.


Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование


102 300,9


3.


Бюджетна програма „Администрация“


4 776,7


 


Всичко:


120 739,6 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на културата, както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


52 236,5


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


59 236,5 

Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2014 г., както следва:Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


9 000,0


1.


Неданъчни приходи


9 000,0


 


в т.ч. приходи от държавни такси


3 100,0


II.


РАЗХОДИ


43 954,3


1.


Текущи разходи


41 942,0


2.


Капиталови разходи


2 012,3


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)


-8 343,7


1.


Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)


16 894,7


2.


Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)


-25 238,4


2.1.


Получени трансфери (+)


36 500,0


2.2.


Предоставени трансфери (-)


-61 738,4


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)


-43 298,0


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


43 298,0 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Политика в областта на управление на водите


7 459,3


2.


Политика в областта на управление на отпадъците и опазване на почвите


2 354,3


3.


Политика в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух


1 293,5


4.


Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие


6 153,7


5.


Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост


8 970,2


6.


Политика в областта на повишаване на екологичното съзнание и култура


1 099,5


7.


Политика в областта на предотвратяването и контрола на замърсяването и управление на химикалите


3 037,4


8.


Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата


530,7


9.


Бюджетна програма „Администрация“


13 055,7


 


Всичко:


43 954,3 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на околната среда и водите, както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


9 786,1


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


16 712,3 

Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г., както следва:

Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


157 290,0


1.


Неданъчни приходи


157 290,0


 


в т.ч. приходи от държавни такси


18 058,6


II.


РАЗХОДИ


122 802,3


1.


Текущи разходи


121 130,2


 


в т.ч.


 


1.1.


Субсидии


63 644,7


1.1.1.


Субсидии за нефинансови предприятия


63 574,7


1.1.2.


Субсидии за юридически лица с нестопанска цел


70,0


2.


Капиталови разходи


1 672,1


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)


40 300,0


2.


Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)


40 300,0


2.1.


Получени трансфери (+)


40 300,0


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)


74 787,7


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


-74 787,7 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност


35 939,8


2.


Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество


11 225,1


3.


Политика в областта на устойчивото развитие на туризма


4 034,0


4.


Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие


61 938,5


5.


Бюджетна програма „Администрация“


9 664,9


 


Всичко:


122 802,3 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на икономиката и енергетиката, както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


93 126,0


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


90 126,0 

(4) Министерският съвет може да извършва промени по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г. при възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ и Фонд „Радиоактивни отпадъци“, при условие че не се влошава бюджетното салдо по държавния бюджет.

Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г., както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


246 100,0


1.


Неданъчни приходи


246 100,0


 


в т.ч. приходи от държавни такси


239 435,4


II.


РАЗХОДИ


211 383,2


1.


Текущи разходи


157 500,0


2.


Капиталови разходи


53 883,2


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)


-24 752,8


1.


Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)


-23 552,8


2.


Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)


-1 200,0


2.1.


Предоставени трансфери (-)


-1 200,0


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)


9 964,0


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


-9 964,0


 


в т.ч.


 


1.


Задължения по финансов лизинг и търговски кредит


-140,4 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Политика в областта на развитието на регионите в страната и намаляване на различията, ефективното и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаването на работни места


3 725,0


2.


Политика в областта на подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътната и ВиК инфраструктура


200 340,9


3.


Други бюджетни програми (общо), в. т.ч.:


7 317,3


3.1.


Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“


705,2


3.2.


Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“


1 928,5


3.3.


Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“


4 683,6


 


Всичко:


211 383,2 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на регионалното развитие, както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


122 813,3


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


180 176,0 

Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г., както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


174 000,0


1.


Неданъчни приходи


174 000,0


 


в т.ч. приходи от държавни такси


86 956,3


II.


РАЗХОДИ


209 381,5


1.


Текущи разходи


206 624,5


2.


Капиталови разходи


2 757,0


III.


БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)


35 381,5


1.


Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)


35 381,5


IV.


БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)


 


V.


ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО


  

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:Наименование на областта на политика/бюджетната програма


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Политика в областта на земеделието и селските райони


158 783,2


2.


Политика в областта на рибарството и аквакултурите


4 939,2


3.


Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча


29 275,2


4.


Бюджетна програма „Администрация“


16 383,9


 


Всичко:


209 381,5 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на земеделието и храните, както следва:
Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


1.


Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г.


45 944,0


2.


Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г.


64 937,9 

Чл. 22. (1) Приема бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г., както следва:Показатели


Сума (хил. лв.)


 


1


2


I.


ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ


51 000,0


1.


Неданъчни приходи


51 000,0


 


в т.ч. приходи от държавни такси


23 426,0


II.


РАЗХОДИ