Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Дата на приемане 27/02/2014
Брой/година Държавен вестник 21/2014

 


УКАЗ № 41

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, приет от ХLIІ Народно събрание на 27 февруари 2014 г.

Издаден в София на 5 март 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от 2011 г., бр. 45, 87 и 102 от 2012 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „физическото развитие“ се заменят с „физическата активност“.

§ 2. В чл. 4а се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думите „спортни обекти и съоръжения“ се заменят със „спортни обекти, съоръжения и обекти за социален туризъм“.

2. Създава се нова т. 5:

„5. подпомагат дейността на спортните организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, които предоставят безплатни занимания с двигателна активност и спорт на деца, ученици, студенти и на лица в неравностойно положение, чрез финансиране на техни дейности, програми и ползване на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост;“.

3. Създава се т. 6:

„6. самостоятелно и/или в сътрудничество със спортни организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, могат да създават детско-юношески спортни школи и ученически спортни школи на територията на съответната община;“.

4. Досегашната т. 5 става т. 7.

§ 3. В чл. 8, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думата „стратегия“ се добавя „за период от 10 години“ и след думата „спорта“ се добавя „за срок от 4 години“.

2. Създава се т. 1а:

„1а. приема годишни национални програми за изпълнение на националната програма по т. 1;“.

3. В т. 3 след думите „осъществяването на“ се добавя „националната стратегия“ и думите „националната спортна програма“ се заменят с „и националните програми по т. 1 и 1а“.

4. Точка 17 се изменя така:

„17. приема и подпомага програми за повишаване на квалификацията, професионалната реализация и преквалификацията на спортно-педагогическите кадри;“.

5. В т. 18 след думата „дейността“ се добавя „на органите на държавната и местната власт и спортните организации“.

§ 4. В чл. 8а се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 след думите „Министерството на образованието и науката“ се добавя „Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, Министерството на труда и социалната политика, Българската академия на науките“.

2. В ал. 3, т. 1 накрая се добавя „и по националните програми по чл. 8, ал. 3, т. 1а“.

§ 5. В чл. 8б думата „има“ се заменя с „може да създава“.

§ 6. В чл. 11, ал. 1 след думата „граждани“ се добавя „регистрирани като“.

§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 1:

„1. да реализират дейностите по чл. 11, ал. 2;“.

2. Досегашните т. 1, 2, 3 и 4 стават съответно т. 2, 3, 4 и 5.

§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се отменя.

2. В ал. 4 накрая се добавя „по чл. 7, т. 3“.

§ 9. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:

„(2) Спортна лицензия се издава на организация по ал. 1, която отговаря на следните изисквания:

1. за спортна федерация:

а) регистрирана е като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с предмет на дейност организиране и провеждане на тренировъчен и състезателен процес по определен вид спорт, по сходни видове спорт или развиваща спортове по чл. 14, ал. 2 или 3;

б) има изградена структура като сдружение на поне 7 спортни клуба, регистрирани в не по-малко от три административни области на Република България;

в) има приети правила за провеждане на състезанията, включени в държавния спортен календар по спорта или по сходните видове спорт, който ще развива и управлява;

г) приела е правила за категоризация на членуващите в нея спортни клубове по критерии, определени с правилника за прилагане на закона;

2. за национална спортна организация:

а) регистрирана е като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

б) в нея членуват най-малко две трети от спортните федерации, осъществяващи дейност в съответната предметна област на системата за физическо възпитание, спорт и социален туризъм;

в) има приета програма за развитие в съответната предметна област, съобразена с действащата национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.“

§ 10. В чл. 17а се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата „едномесечен“ се заменя с „двумесечен“.

2. В ал. 4, изречение първо думите „само още веднъж“ се заличават.

§ 11. В чл. 17б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 2, буква „а“ думите „чл. 15, ал. 2“ се заменят с „чл. 17, ал. 2, т. 2, буква „б“.

2. В ал. 4, т. 6 накрая се добавя „освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията“.

§ 12. В чл. 17в, ал. 1, т. 5 след думата „общините“ се поставя запетая и се добавя „освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията“.

§ 13. Член 17г се изменя така:

„Чл. 17г. (1) Заповедите, с които се издава, подновява, отказва или отнема спортна лицензия, подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Обжалването не спира изпълнението на заповедите по ал. 1.“

§ 14. Член 18 се изменя така:

„Чл. 18. (1) Министърът на младежта и спорта организира създаването и води публичен национален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове.

(2) Спортните клубове, членуващи в лицензирана спортна федерация, придобиват права да участват в държавни първенства и в международни състезания, да организират аматьорски и професионални отбори, да получават държавна подкрепа и да ползват спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост, по установения за това ред и след вписване в регистъра по ал. 1.“

§ 15. В чл. 21, ал. 4 думите „физически упражнения и спорт на учениците с увреждания“ се заменят с „адаптирани физически упражнения и спорт за ученици със специални образователни потребности“.

§ 16. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 думите „по предложение на“ се заменят с „по предложение и след съгласуване с“.

2. Създават се ал. 13 и 14:

„(13) За всяка учебна година директорите на държавните спортни училища съгласуват с министъра на младежта и спорта осигуряването на дейностите, свързани с учебно-тренировъчния, спортно-състезателния и възстановителния процес на учениците.

(14) Спортните училища са центрове за подготовка на резерв на спорта за високи постижения, в които се създават и развиват олимпийски звена от ученици с изявен спортен талант.“

§ 17. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Министерството на младежта и спорта подпомага дейности на спортни организации, свързани с адаптираната физическа активност на хората с увреждания.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 18. В чл. 34 ал. 2 се изменя така:

„(2) Спортът за високи постижения се развива при зачитане на спортната етика, защита на здравето, моралната и физическата неприкосновеност на спортистите.“

§ 19. Член 40 се отменя.

§ 20. В чл. 41б, т. 2 буква „а“ се изменя така:

„а) организиране на допинг-тествания;“.

§ 21. В чл. 41в, т. 2 след думата „проверките“ се поставя точка и запетая и текстът докрая се заличава.

§ 22. Член 59 се изменя така:

„Чл. 59. (1) Общинските съвети приемат програми за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.

(2) Общините финансират и подпомагат:

1. програми и дейности за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм за деца от детските градини, ученици от училищата от всички степени на образование, както и за деца и ученици от извънучилищните звена от системата на народната просвета;

2. създаването на условия за занимания с физически упражнения, спорт и социален туризъм на деца, младежи и граждани и условия за развитието на спорта за всички;

3. изграждането, реконструкцията, модернизацията и управлението на общинските спортни обекти и съоръжения и на туристическата база, предвидена за социален туризъм във високопланинските и отдалечените райони.

(3) Общините могат да подпомагат спортни организации, спортни училища и туристически дружества, чиито седалища и дейност са на територията на общината.

(4) Общините могат да подпомагат юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, които организират и насърчават децата и младежта да се занимават с физически упражнения, спорт, спортни игри и туризъм сред природата.

(5) Не могат да ползват общински средства и да се подпомагат от общините спортни организации, които не са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(6) Условията и редът за финансиране и подпомагане се определят с наредби на общинските съвети.“

§ 23. В чл. 59а, т. 9 накрая се добавя „и на годишните програми по чл. 8, ал. 3, т. 1а“.

§ 24. В чл. 59б, ал. 7 се правят следните допълнения:

1. В т. 1 след думата „медалист“ се добавя „или от съответната спортна организация, когато медалистът е починал“ и се поставя запетая.

2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „удостоверено с декларация от съответната спортна организация, представена пред Българския олимпийски комитет“.

§ 25. Член 63 се изменя така:

„Чл. 63. (1) Държавата подпомага спортната дейност на лицензираните спортни организации и техните членове, както и учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност в държавните спортни училища, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на младежта и спорта.

(2) Държавата може да подпомага спортисти при условия и по ред, определени от министъра на младежта и спорта.

(3) Условията и редът за финансово подпомагане на изграждането, реконструкцията и модернизацията на спортни обекти и съоръжения и обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост, както и материално-техническата база, ползвана от държавните спортни училища, се определят с наредба на министъра на младежта и спорта.

(4) Държавата може да подпомага юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, които организират и насърчават децата и младежта да се занимават с физически упражнения, спорт, спортни игри и туризъм сред природата.

(5) Не могат да ползват държавни средства и субсидии и да се подпомагат от държавата спортни организации, които не са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.“

§ 26. В чл. 64 думите „министъра на финансите“ и запетаята след тях се заличават.

§ 27. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Спортна организация, нарушила разпоредбата на чл. 6, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) Спортна организация, допуснала нарушение на забраните по чл. 45, ал. 1 и 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.“

§ 28. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава нова т. 23:

„23. „Олимпийско звено от ученици“ е състав от ученици с изявен талант и перспективи за развитие по вид спорт, които се обучават в спортните училища.“

Заключителна разпоредба

§ 29. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон министърът на младежта и спорта издава наредбите по чл. 63, ал. 1 и 3 и подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 27 февруари 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

1478