Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
Дата на приемане 09/07/2014
Брой/година Държавен вестник 60/2014

 


УКАЗ № 175

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, приет от ХLIІ Народно събрание на 9 юли 2014 г.

Издаден в София на 17 юли 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г. и бр. 11 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 6, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на моторните превозни средства към лицензите на Общността и лицензите за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България.“

§ 2. В чл. 7 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създават изречение второ и трето: „За всяко моторно превозно средство, с което превозвачът извършва дейността, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощени от него длъжностни лица издават съответно заверено копие на лиценза на Общността или удостоверение за обществен превоз на моторно превозно средство. Завереното копие и удостоверението се издават, ако моторното превозно средство е с българска регистрация и превозвачът е доказал финансова стабилност за него по реда, определен с наредбата по ал. 3.“

2. В ал. 7 след думите „Република България“ се добавя „за което превозвачът представя декларация по образец, определен с наредбата по ал. 3“.

§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 числото „5“ се заменя с „10“.

2. В ал. 3 числото „5“ се заменя с „10“.

§ 4. В чл. 9, ал. 1, т. 2 след думите „чл. 11“ се добавя „ал. 1“.

§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Когато се установи, че вследствие на промяна на показателя за финансова стабилност, определен с наредбата по чл. 7, ал. 3, броят на издадените заверени копия на лиценза на Общността или на удостоверенията за обществен превоз на моторно превозно средство е по-голям от броя на автомобилите с българска регистрация, с които превозвачът извършва дейността и/или за които може да докаже финансова стабилност, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице с писмена заповед отнема съответния брой заверени копия на лиценза на Общността или удостоверения за обществен превоз на моторно превозно средство.“

§ 6. В чл. 12а, ал. 2 числото „5“ се заменя с „8“.

§ 7. В чл. 17 се създава ал. 8:

„(8) Областният управител разрешава разширение на общинската транспортна схема в съседни общини при необходимост от ежедневни работни пътувания в рамките на една икономическа агломерация.“

§ 8. В чл. 24, ал. 2 числото „10“ се заменя с „15“.

§ 9. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Разрешението по ал. 1 се издава на превозвач, който е регистриран по реда на този закон и няма задължения за данъци или осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по законов ред. Изискването за липса на задължения се отнася и за водача, извършващ таксиметрови превози от името на регистриран превозвач за своя сметка.“

2. В ал. 3 думите „12 месеца“ се заменят с „три години“.

3. В ал. 5 след думата „определят“ се добавя „минимални и“.

§ 10. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:

„1. индивидуален или колективен билет, карта или абонаментна карта (на хартиен или електронен носител) – при превоз по автобусни линии;“.

2. В ал. 2 накрая се добавя „или картата“.

3. Създават се ал. 3, 4 и 5:

„(3) За превозите, извършени с трамваен и тролейбусен транспорт и метро, се използват превозните документи по този раздел.

(4) При превоз по автобусни линии превозните документи по ал. 1, т. 1 може да се издават от друго лице, което не е превозвач, в случаите на сключен договор с превозвача за издаване на превозни документи от името на превозвача или от възложителя на превоза.

(5) Лицето по ал. 4 може да бъде община или общинско предприятие, физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по реда на Търговския закон, или лице, регистрирано като търговец по съответното законодателство на държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.“

§ 11. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За превози по автобусни линии се използват превозни документи:

1. билети, издадени по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г., Решение № 5079 на Върховния административен съд от 2013 г. – бр. 93 от 2013 г.; изм., бр. 111 от 2013 г.) от:

а) електронни касови апарати с фискална памет;

б) фискални принтери;

в) фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, като билетът се издава на хартиен носител;

г) интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност;

2. билети – бланкови, листови и ролни, издадени по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.);

3. електронни билети;

4. карти и абонаментни карти на хартиен носител, издадени по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа;

5. карти и абонаментни карти на електронен носител.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Превозните документи по ал. 1 съдържат най-малко следните реквизити:

1. за превози по градски линии:

а) наименование на издателя на превозния документ;

б) надпис „Билет за пътуване“, съответно „Карта за пътуване“;

в) номер на билета/картата;

г) превозна цена;

д) дата на издаване на билета – за превозните документи по ал. 1, т. 1;

2. за превози по междуселищни линии:

а) наименование на издателя на превозния документ;

б) надпис „Билет за пътуване“, съответно „Карта за пътуване“;

в) номер на билета/картата;

г) превозна цена;

д) дата на издаване на билета – за превозните документи по ал. 1, т. 1;

е) маршрут;

ж) отстъпка от превозната цена за случаите, предвидени в закон или в подзаконов нормативен акт;

з) датата на пътуване и часа на тръгване – за превозните документи по ал. 1, т. 1 и 2;

и) номер на мястото на пътника – за превозните документи по ал. 1, т. 1 и 2;

3. за превози по международни линии:

а) наименование на издателя на превозния документ;

б) надпис „Билет за пътуване“;

в) номер на билета;

г) превозна цена;

д) дата на издаване на билета – за превозните документи по ал. 1, т. 1;

е) маршрут;

ж) отстъпка от превозната цена за случаите, предвидени в закон или в подзаконов нормативен акт;

з) датата на пътуване и часа на тръгване;

и) номер на мястото на пътника.“

3. Създават се нови ал. 3 и 4:

„(3) Превозната цена на листови и ролни билети, карти и абонаментни карти на хартиен носител, издавани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, е трайно вписан при отпечатването реквизит.

(4) Продажбите на превозните документи по ал. 1, т. 3 и 5 се регистрират и отчитат по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.“

4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6.

§ 12. В чл. 106а се правят следните допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 3 се създава буква „д“:

„д) превоз по автобусна линия, за която превозвачът не е сключил договор с възложителя за възлагането й по чл. 19, ал. 5 – до заплащане на парична гаранция или до заплащане на наложената с наказателно постановление глоба за извършеното нарушение;“

б) създава се т. 6:

„6. временно спиране на дейността на превозвача по извършване на обществен превоз на пътници или товари:

а) при смърт или при невъзможност ръководителят на транспортната дейност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност – до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца;

б) когато ръководителят на транспортната дейност е престанал да отговаря на изискванията за добра репутация или за професионална компетентност – до отстраняване на несъответствието, но не повече от един месец;

в) когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за финансова стабилност или за установяване на територията на Република България – до отстраняване на несъответствието, но не повече от три месеца.“

2. В ал. 2 се създава т. 5:

„5. отнемане на заверените копия на лиценза на Общността – в случаите по ал. 1, т. 6.“

§ 13. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 43, 44, 45, 46, 47 и 48:

„43. „Билет“ е превозен документ за еднократно пътуване с едно превозно средство или за комбинирано пътуване за определено време.

44. „Карта“ е превозен документ за няколко еднократни пътувания.

45. „Електронен билет“ е превозен документ, който се издава от електронна система и се изпраща в електронен формат на пътника след заплащане стойността на билета при превози по междуселищни или международни линии или може да бъде зареден в карта на електронен носител след заплащане на стойността и се таксува чрез валидатор при превози по градски линии.

46. „Абонаментна карта на хартиен носител“ e персонализиран или неперсонализиран превозен документ за един пътник за многократно пътуване, без ограничение, в рамките на маршрута и срока на валидност, издава се за определен период от време.

47. „Абонаментна карта на електронен носител“ е персонализиран или неперсонализиран превозен документ за един пътник за многократно пътуване, без ограничение, в рамките на маршрута и срока на валидност, който се таксува чрез валидатор.

48. „Икономическа агломерация“ е територия, която с устройствен план, концепция или схема за пространствено развитие е определена преимуществено за индустриална или бизнес зона.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 14. Лицензите на Общността и лицензите за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, издадени до влизането в сила на този закон, запазват действието си до изтичането на срока, за който са издадени.

§ 15. Разрешенията за таксиметров превоз на пътници, издадени до влизането в сила на този закон, запазват действието си до изтичането на срока, за който са издадени.

§ 16. Параграфи 10, 11, § 12, т. 1, буква „а“ и § 13 – относно § 1, т. 43, 44, 45, 46 и 47, влизат в сила от 1 юли 2014 г.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 9 юли 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4854