Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители
Дата на приемане 30/04/2014
Брой/година Държавен вестник 40/2014

 


УКАЗ № 118

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, приет от ХLІI Народно събрание на 30 април 2014 г.

Издаден в София на 10 май 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 1 се създава т. 7:

„7. прилагането на Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“

§ 2. В чл. 10ж ал. 2 и 3 се отменят.

§ 3. В чл. 11, ал. 5 след думата „Фондът“ се добавя „е държавно учреждение, което“.

§ 4. В чл. 14 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създават нови т. 12 и 13:

„12. до двадесет и пет на сто от сумите, получени в резултат на прилагането на намаленията и изключванията, при прилагане на кръстосаното съответствие;

13. до двадесет на сто от възстановените от бенефициентите вследствие на нередности или небрежност суми под формата на фиксирана такса за разходи по възстановяването;“.

2. В ал. 2 след думата „фонда“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на средствата по ал. 1, т. 12 и 13“.

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) Средствата по ал. 1, т. 12 и 13 се разходват единствено за подпомагане на земеделските производители по схеми за държавни помощи и други, финансирани със средства от националния бюджет.“

§ 5. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 3 се отменя.

2. Точка 6 се изменя така:

„6. одобрява размера на средствата по схемите за национални доплащания;“.

3. В т. 7 думите „когато прецени, че това е необходимо“ се заменят с „поставени от изпълнителния директор или от членове на управителния съвет“.

§ 6. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

„(4) Алинея 3 не сe прилага по отношение на подлежащи на възстановяване суми по отделни схеми или мерки, изплатени от европейските фондове, които без лихвите не надвишават левовата равностойност на 100 евро.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 7. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 5 в текста преди т. 1 думата „наредби“ се заменя с „наредба“.

2. Създава се ал. 6:

„(6) Подаването на заявление за подпомагане, на заявление за регистрация и на заявка за подпомагане и подписването на заявленията и приложенията към тях се извършват лично от кандидата или от упълномощено от него лице с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Упълномощителят носи отговорност за всички подадени данни, подписани декларации и други действия, извършени от упълномощеното лице.“

§ 8. Създават се чл. 33а и 33б:

„Чл. 33а. (1) Министерството на земеделието и храните създава в системата за идентификация на земеделските парцели специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние“, който включва площите в добро земеделско състояние в рамките на всеки физически блок, въз основа на критериите, определени в наредбата по чл. 40, ал. 3.

(2) Данните в системата за идентификация на земеделските парцели, които се отнасят до физическите блокове и специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние“, се обновяват ежегодно с цел отразяване на реалното състояние и ползване на площите. Обхватът на специализирания слой се одобрява със заповед на министъра на земеделието и храните по ред, определен в наредбата по чл. 30, ал. 6.

(3) Министерството на земеделието и храните създава слой „Постоянно затревени площи“ с цел запазване на постоянно затревените площи, който се одобрява със заповед на министъра на земеделието и храните, по ред, определен в наредбата по чл. 30, ал. 6.

(4) Включените в слоя по ал. 3 площи могат да се декларират за подпомагане с директни плащания само като постоянно затревени площи.

(5) Слой „Площи в добро земеделско състояние“ и слой „Постоянно затревени площи“ са публични по време на подаването на заявления за подпомагане – от 1 март до 9юни на съответната година, и се обявяват на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие“.

Чл. 33б. (1) Забраняват се преобразуването и разораването от земеделските стопани на постоянно затревените площи, включени в слой „Постоянно затревени площи“.

(2) Министърът на земеделието и храните може, в срок до 1 март, по изключение да разреши със заповед на земеделски стопанин преобразуване или разораване на постоянно затревени площи, включени в слой „Постоянно затревени площи“, които са негова собственост, при условие че друга площ в стопанството бъде съответно преобразувана в постоянно затревена площ.

(3) Контролът за спазване на ал. 1 се упражнява от Разплащателната агенция чрез извършване на проверки по реда на чл. 37 или от определени със заповед на министъра на земеделието и храните длъжностни лица.

(4) Когато земеделски стопанин е пре­образувал или разорал постоянно затревена площ, включена в слой „Постоянно затревени площи“, без разрешение, министърът на земеделието и храните издава заповед, с която разпорежда възстановяване на тази площ в постоянно пасище в 6-месечен срок.“

§ 9. Член 41 се изменя така:

„Чл. 41. (1) Земеделските стопани, които ползват земеделска площ въз основа на правно основание, могат да кандидатстват за плащане по Схемата за единно плащане на площ. Ползватели на земеделски площи могат да бъдат:

1. техните собственици;

2. арендатори;

3. наематели;

4. кооперации, на които са предоставени имоти за съвместна обработка;

5. ползватели на земеделски земи по чл. 37в, ал. 4 или 10 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.

(2) Правното основание за ползване на земеделски земи по ал. 1 се доказва със:

1. нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски земи, или решения по чл. 37е, ал. 4 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;

2. договори за аренда или за наем на земеделски земи;

3. договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за съвместно обработване;

4. заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4 или 12 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;

5. заповеди на министъра на земеделието и храните или на кметовете по чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;

6. съдебни решения, които заместват актове по т. 1;

7. разрешителни за паша по чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии с включени в тях кадастрални номера или номера по Картата на възстановената собственост на ползваните имоти.

(3) Кандидатите за подпомагане по ал. 1 подават заявление по чл. 32, ал. 1 за съответната календарна година, след регистриране на правните основания за ползваните от тях земеделски площи в общинските служби по земеделие по местонахождение на площите. Правните основания за ползване на площите се регистрират в специализиран софтуерен продукт, създаден от Министерството на земеделието и храните.

(4) Общинските служби по земеделие проверяват представените им заявления за подпомагане за наличие на правно основание по ал. 1 за ползване на заявените земеделски площи от кандидатите за подпомагане, чрез специализирания софтуерен продукт по ал. 3. Общинските служби по земеделие не въвеждат информацията съгласно чл. 32, ал. 4 в системата по чл. 31, ал. 1 за заявените за подпомагане земеделски площи, за които не бъде установено правно основание за тяхното ползване и когато ползвателят на земята не е направил вноската по 37в, ал. 7 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.

(5) Условията и редът за прилагане на ал. 3 и 4 се уреждат с наредбата по чл. 32, ал. 5.

(6) Регистрирането на правните основания за ползване на земеделските земи по реда на ал. 3 се извършва в общинските служби по земеделие по местонахождение на площите в срок от 1 октомври до 15 февруари на следващата година.“

§ 10. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „след съгласуване с Европейската комисия“ се заличават.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Министърът на земеделието и храните одобрява със заповед ръководство за прилагане на законоустановените изисквания за управление и методика за прилагане на кръстосаното съответствие, както и промените в тях, и ги публикува на интернет страницата на министерството.“

§ 11. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. заявените за подпомагане площи са включени в специализирания слой по чл. 33а, ал. 1;“.

2. В ал. 3:

а) в т. 2 думите „Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние“ се заменят с „изискванията за кръстосано съответствие“;

б) в т. 4 накрая се добавя „или е заявил площи, които не отговарят на условията за допустимост за подпомагане, определени в наредбата по чл. 40, ал. 3“;

в) създават се т. 6 и 7:

„6. заявените за подпомагане площи не са включени в специализирания слой по чл. 33а, ал. 1 за съответната година;

7. кандидатът за подпомагане не е ползвател на заявените земеделски площи.“

3. Алинея 5 се отменя.

§ 12. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се отменя.

2. В ал. 2 след думите „национални доплащания“ се добавя „и за специфично подпомагане“.

§ 13. В чл. 46, ал. 1 думите „на площ подават заявление за съответната календарна година заедно“ се заменят със „заявяват подпомагане за съответната календарна година“ и думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.

§14. В чл. 47, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думите „ал. 2“ се заличават.

2. В т. 5 думите „Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние“ се заменят с „изискванията за кръстосано съответствие“.

3. Създава се т. 7:

„7. кандидатът за подпомагане не е ползвател на заявените земеделски площи.“

§ 15. Създава се чл. 49а:

„Чл. 49а. Който наруши забраната по чл. 33б, ал. 1 или не изпълни задължението по чл. 33б, ал. 4, се наказва с глоба или имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.“

§ 16. В чл. 50, ал. 1 се създава изречение второ: „Нарушенията по чл. 49а се установяват с актове на определени от изпълнителния директор на фонда служители или от определени със заповед на министъра на земеделието и храните длъжностни лица.“

§ 17. В глава пета „Административнонаказателни разпоредби“ се създава чл. 52:

„Чл. 52. (1) Земеделски производител, който в нарушение на закона получи ваучери за гориво, се наказва с глоба за физическите лица в размер от 2000 до 5000 лв., а за юридическите лица с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

(2) Земеделски производител, който използва не по предназначение:

1. ваучери за гориво;

2. газьол, който е закупен с ваучери за гориво,

се наказва с глоба – за физическите лица в размер от 2000 до 5000 лв., а за юридическите лица – с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 земеделският производител е длъжен да възстанови номиналната стойност на получените ваучери, ведно със законната лихва от датата на получаването им.

(4) Актовете за нарушения по ал. 1 и 2 се съставят от длъжностните лица от съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, на които е възложено да извършват проверките.

(5) Наказателните постановления се издават от директора на съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ или от оправомощени от него длъжностни лица.

(6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“

§ 18. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 52:

„52. „Кръстосано съответствие“ са законоустановените изисквания за управление и стандартите за добро земеделско и екологично състояние. Кръстосаното съответствие включва изисквания в областите на общественото здраве, здравето на животните и растенията, околната среда и хуманното отношение към животните.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 19. (1) Земеделските стопани, които имат право на плащане по Схемата за единно плащане на площ през 2014 г., могат да получат подпомагане и по схемата за преразпределително плащане. Преразпределителното плащане се предоставя под формата на завишено плащане на площ за първите до 30 ха, за които земеделският стопанин е получил подпомагане по Схемата за единно плащане на площ.

(2) Не получават преразпределително плащане кандидатите за подпомагане, за които се установи, че са разделили стопанството си с цел да се облагодетелстват от него по смисъла на чл. 125а, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ, L 30/16 от 31 януари 2009 г.).

(3) Прилагането на преразпределителното плащане се урежда с наредбата по чл. 44, ал. 2.

§ 20. Параграф 9 влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Законът е приет от 42-то Народно съб­рание на 30 април 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 Председател на Народното събрание: Михаил Миков

3119