Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Име на законопроекта ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Дата на приемане 29/04/2014
Брой/година Държавен вестник 38/2014

 


УКАЗ № 114

На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, приет от ХLII Народно събрание на 4 април 2014 г., повторно приет на 29 април 2014 г.

Издаден в София на 30 април 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земедел­ските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г. и бр. 15, 16 и 66 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 7:

„(7) Не могат да придобиват и да притежават право на собственост върху земеделски земи:

1. търговски дружества, в които съдружниците или акционерите са пряко или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим;

2. търговски дружества, в които съдружници или акционери са чужденци, извън физичес­ките лица по ал. 4 и 5, или чуждестранни юридически лица, извън тези по ал. 4 и 6, както и еднолични търговски дружества, учредени от такива физически или юридически лица;

3. акционерни дружества, които са издали акции на приносител.“

2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

§ 2. Създава се чл. 3в:

„Чл. 3в. (1) Право на собственост върху земеделски земи могат да придобиват физически или юридически лица, които са пребивавали или са установени в Република България повече от 5 години.

(2) Юридическите лица, с регистрация по българското законодателство по-малко от 5 години, могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи, когато съдружниците в дружеството, членовете на сдружението или учредителите на акционерното дружество отговарят на изискванията по ал. 1.

(3) При сключване на сделката за придобиване на право на собственост върху земеделска земя купувачите – физически лица, представят пред нотариуса декларация за произхода на средствата, а юридическите лица – документ, доказващ произхода на средствата.

(4) Алинея 1 не се прилага при придобиване на право на собственост върху земеделски земи при наследяване по закон.“

§ 3. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 се създава т. 6:

„6. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), когато земите са пасища или ливади.“

2. В ал. 5, изречение първо думите „мерите и пасищата“ се заменят с „пасищата и ливадите по ал. 6, т. 4“.

3. В ал. 6:

а) създава се нова т. 4:

„4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, когато земите са пасища или ливади;“

б) досегашната т. 4 става т. 5.

§ 4. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 изречение четвърто се заличава.

2. Създават се нови ал. 4 и 5:

„(4) Участници в търговете за земеделски земи от държавния поземлен фонд могат да бъдат единствено притежатели на поименни компенсационни бонове, на компенсаторни записи и на жилищни компенсаторни записи.

(5) Двадесет на сто от предложената цена в търговете за земеделски земи от държавния поземлен фонд по ал. 3 се заплащат от спечелилия участник с парични средства.“

3. Досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.

§ 5. В чл. 37и се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Пасищата и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, в съответната или съседна област, пропорционално на броя и вида на регистрираните животни, по пазарна цена, определена от независим оценител. Пасища и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.

(2) Министърът на земеделието и храните определя със заповед свободните пасища и ливади от държавния поземлен фонд, които се отдават под наем или аренда по ал. 1, в срок, определен в правилника за прилагане на закона.“

2. Създават се нови ал. 3, 4, 5, 6 и ал. 7, 8, 9 и 10:

„(3) Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване, като списък на имотите за индивидуално ползване се предоставя на министъра на земеделието и храните или оправомощени от него лица, в срок, определен в правилника за прилагане на закона.

(4) Определените по реда на ал. 2 и 3 пасища и ливади от държавния и общинския поземлен фонд и техните цени се обявяват на видно място в общините, кметствата, общинските служби по земеделие и областните дирекции „Земеделие“.

(5) Лицата подават заявление по образец до областните дирекции „Земеделие“, към което прилагат документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1.

(6) Директорът на областната дирекция „Земеделие“ назначава комисии по общини, които в 30-дневен срок разглеждат заявленията за съответната община. Областният управител назначава областна комисия, която координира и контролира дейността на общинските комисии. Съставът на комисиите се състои от еднакъв брой представители на общината, областната дирекция „Земеделие“ и представители на животновъдите и техни организации.

(7) Пасищата и ливадите се разпределят между заявителите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответната община, като на лицата, които ползват с правно основание по-малко от 1 декар пасища и ливади за изхранване на 0,15 животински единици, пропорционално на броя и вида на регистрираните селскостопански пасищни животни, приравнени на животински единици, се предоставят не повече от 20 декара за изхранване на 1 животинска единица.

(8) Останалите свободни пасища и ливади се разпределят между лицата с регистрирани животновъдни обекти на територията на съседна община, на които не са разпределени необходимите им по ал. 7 площи, съобразно броя и вида на притежаваните от тях пасищни селскостопански животни в общината, в която са регистрирани животновъдните им обекти. Този ред се прилага до удовлетворяване на заявленията по ал. 5, но до съответната съседна област на територията, където са регистрирани животновъдните обекти.

(9) За работата си комисиите по ал. 6 съставят протоколи, в които се отразява разпределението на пасищата и ливадите между заявителите. Въз основа на протоколите на комисиите и след заплащане на наемната или арендната цена, директорът на областната дирекция „Земеделие“, съответно кметът на общината сключва договори за наем или аренда за ползване на пасищата и ливадите за срок от 4 до 6 стопански години.

(10) Останалите свободни пасища и ливади след разпределението по ал. 7 и 8 се отдават чрез търг на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 11.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 12 и в нея в текста преди т. 1 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 11, т. 2“.

5. Досегашните ал. 5 и 6 се отменят.

§ 6. В чл. 37к се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се отменя.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Приходите от наемните и арендните плащания за ползване на пасища и ливади от държавния поземлен фонд постъпват в бюджета на Министерството на земеделието и храните, а когато са от общинския поземлен фонд – в бюджета на съответната община.“

§ 7. В чл. 37л се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Мерите и пасищата от държавния“ се заменят с „Пасищата и ливадите от държавния и общинския“ и думите „по чл. 37и, ал. 5“ се заличават.

2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „за индивидуално ползване“ се заменят с „по ал. 1“.

§ 8. Член 37м се отменя.

§ 9. Член 37н се отменя.

§ 10. Член 37п се отменя.

§ 11. Член 37р се отменя.

§ 12. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 2в:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) „Пасищни селскостопански животни“ по смисъла на този закон са едрите и дребните преживни и нечифтокопитни селскостопански животни.“

2. Параграф 2г се отменя.

3. В § 2ж изречение четвърто се заличава.

4. Създава се § 2з:

„§ 2з. „Животинска единица“ по смисъла на този закон е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва:

1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една животинска единица;

2. говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 от животинска единица;

3. една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица.“

§ 13.В преходните и заключителните разпоредби се създава § 12а:

„§ 12а. (1) Земеделските земи в бившите стопански дворове на организациите по § 12, намиращи се извън урбанизираните територии, останали след възстановяване правата на собствениците, са държавна собственост.

(2) Стопанисването, управлението и разпореждането със земите по ал. 1 се извършват от министъра на земеделието и храните при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.“

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 4 април 2014 г. и на 29 април 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

3006