Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Дата на приемане 25/07/2014
Брой/година Държавен вестник 62/2014

 


УКАЗ № 190

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, приет от ХLІI Народно събрание на 25 юли 2014 г.

Издаден в София на 28 юли 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Член единствен. Ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 4 април 2014 г.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 25 юли 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

5155