Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Дата на приемане 26/02/2015
Брой/година Държавен вестник 17/2015

 


УКАЗ № 31

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от ХLIIІ Народно събрание на 26 февруари 2015 г.

Издаден в София на 4 март 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 21:

„21. издава съвместно с министъра на финансите и министъра на икономиката наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, съгласно Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 – 2020 г. (ОВ, С 200/1 от 28 юни 2014 г.);“.

2. Досегашната т. 21 става т. 22.

§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 2 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“.

2. В ал. 4 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“.

§ 3. В глава трета наименованието на раздел I се изменя така: „Комисия за енергийно и водно регулиране“.

§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисия за енергийно и водно регулиране“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) При осъществяване на своите правомощия комисията е независима от изпълнителната власт и дейността й се осъществява въз основа на независимост, безпристрастност, професионализъм, почтеност, последователност, публичност и прозрачност. Комисията се отчита за дейността си пред Народното събрание.“

§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 цифрата „7“ се заменя с „9“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Председателят и останалите членове на комисията се избират и освобождават от Народното събрание.“

3. Алинея 4 се отменя.

4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията продължават да изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новите членове.“

§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения:

1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:

„(1) За членове на комисията могат да бъдат избирани дееспособни български граждани, които:

1. имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;

2. притежават добра професионална репутация и професионален стаж не по-малко от 10 години, от които най-малко 7 години:

а) стаж в областта на енергетиката – за четирима от членовете на комисията;

б) стаж в областта на водоснабдяването и канализацията – за двама от членовете на комисията;

в) юридически стаж – за един от членовете на комисията;

г) стаж в областта на икономиката – за един от членовете на комисията;

д) стаж в областта на енергетиката или в областта на водоснабдяването и канализацията – за председателя на комисията;

3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

(2) Членовете на комисията не могат да бъдат свързани лица по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(3) Членовете на комисията не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен по международни проекти и програми, свързани с дейността на комисията, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.“

2. Алинея 4 се отменя.

§ 7. Създават се чл. 12а и 12б:

„Чл. 12а. (1) Членовете на комисията се избират след проведена публична процедура.

(2) Предложения за избор на членове на комисията могат да правят народните представители и парламентарните групи.

(3) Народното събрание избира поотделно председателя и останалите членове на комисията.

(4) Членовете на комисията полагат пред Народното събрание клетвата по чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Чл. 12б. (1) Пълномощията на член на комисията се прекратяват предсрочно:

1. по негово искане;

2. при несъвместимост;

3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;

4. когато e осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер с влязъл в сила акт;

5. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;

6. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

7. при смърт.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7 основанията се обявяват от председателя на Народното събрание пред Народното събрание.

(3) В случаите на предсрочно прекратяване на пълномощията на член на комисията нов член се избира в двумесечен срок от влизането в сила на решението за прекратяване по ал. 1, т. 2, 3 и 5, или от обявяването по ал. 1, т. 1, 4, 6 и 7. Новоизбраният член довършва мандата на лицето, на чието място е избран.“

§ 8. Член 13 се изменя така:

„Чл. 13. (1) Комисията е постоянно действащ орган, който заседава, ако присъстват повече от половината от членовете.

(2) Комисията разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на цените в енергетиката и на В и К услугите и постъпилите жалби в два състава, както следва:

1. състав „Енергетика“, който включва председателя, членовете със стаж в областта на енергетиката, както и членовете, които са юрист и икономист;

2. състав „Водоснабдяване и канализация“, който включва председателя, членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията, както и членовете, които са юрист и икономист.

(3) Комисията се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални или общи административни актове. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от членовете, от които поне:

1. двама от членовете със стаж в енергетиката – при упражняване правомощия на комисията в енергетиката;

2. един от членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията – при упражняване правомощия на комисията във водоснабдяването и канализацията.

(4) Въздържане от гласуване не се допуска. Начинът на гласуване на всеки гласувал и мотивите на всеки гласувал против се отразяват в протокол към решението.

(5) Заседанията на комисията са открити, когато се разглеждат заявления или искания, свързани със:

1. издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензия;

2. утвърждаване на цени;

3. други въпроси във връзка с осъществяване правомощията на комисията.

(6) В случаите, когато се оповестява защитена по закон информация, заседанията на комисията по ал. 5 се провеждат при закрити врата, като на тях могат да присъстват само членовете на комисията и страните по съответното производство.

(7) Решенията на комисията по ал. 5 и 6 се вземат в закрито заседание и се обявяват по ред, определен в правилника по чл. 16, ал. 1.

(8) При осъществяване на правомощията си комисията прилага процесуалните правила, предвидени в този закон, а за неуредените в него случаи – правилата на Административнопроцесуалния кодекс.

(9) Решенията, включително мълчаливият отказ на комисията, се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на решението. Искането за спиране изпълнението на оспорено по съдебен ред решение е недопустимо, освен по отношение на решения, с които се налагат санкции, решения за прекратяване и отнемане на лицензии и решения за отнемане на сертификати за независимост на оператори на преносни мрежи.“

§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Комисията публикува на интернет страницата си предложенията на енергийните предприятия и на В и К операторите за утвърждаване на цени заедно с всички изходни данни, протоколите от проведени открити и закрити заседания и обществени обсъждания, решенията на комисията, включително начина, по който са гласували членовете на комисията, и мотивите на всеки гласувал против, приетите нормативни актове, правила, методики и указания.“

§ 10. Член 16 се изменя така:

„Чл. 16. (1) Комисията приема правилник за дейността си, който се обнародва в „Държавен вестник“.

(2) При осъществяване на дейността си комисията се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с правилника по ал. 1.

(3) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.

(4) За администрацията на комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.“

§ 11. В чл. 20 т. 4 се изменя така:

„4. внася ежегодно в Народното събрание доклад за дейността на комисията;“.

§ 12. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В текста преди т. 1 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“.

2. В т. 32 думите „и отчет“ се заменят с „и доклад“.

§ 13. В чл. 27, ал. 1, т. 2 думата „двадесет“ се заменя с „тридесет“.

§ 14. В чл. 31а, ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „право“ се добавя „при необходимост“, а след думата „период“ се добавя „но не по-често от веднъж на календарно тримесечие“.

§ 15. В чл. 33 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „ал. 2, т. 1“ се заменят с „ал. 1“.

2. Алинея 4 се отменя.

§ 16. В чл. 36а, ал. 3 думите „в средствата за масово осведомяване“ се заменят с „на интернет страницата си“.

§ 17. В глава трета, раздел VI се създават чл. 38е, 38ж и 38з:

„Чл. 38е. Крайният снабдител информира клиента, заедно с фактурата за последния месец на всяко шестмесечие, когато отчетената консумация на електрическа енергия или на природен газ на крайните клиенти за това шестмесечие е по-висока с над 50 на сто от отчетената консумация за съответното шестмесечие на предходната календарна година.

Чл. 38ж. (1) Клиентът може да поиска от оператора на електроразпределителната или газоразпределителната мрежа да се извърши метрологична експертиза на средството за търговско измерване. Експертизата се извършва от Българския институт по метрология по реда на глава пета от Закона за измерванията. Средството за търговско измерване се демонтира и съхранява от оператора, който осигурява изпращането му в Българския институт по метрология, запечатано с пломбите и стикерите, записани в констативния протокол, съставен при демонтажа.

(2) Разходите за метрологична експертиза на средството за търговско измерване са за сметка на:

1. оператора на електроразпределителната, съответно на газоразпределителната мрежа, в случай че експертизата докаже неизправност на средството за търговско измерване;

2. клиента, в случай че експертизата докаже изправност на средството за търговско измерване.

Чл. 38з. Когато по инициатива на крайния снабдител ще бъде преустановено снабдяването на клиента с електрическа енергия или природен газ, крайният снабдител е длъжен да уведоми клиента, по заявен от него начин, не по-късно от три дни преди датата на преустановяване на снабдяването. В случай че клиентът не е заявил начин за уведомяване, той се уведомява по начин, определен от крайния снабдител.“

§ 18. В чл. 39, ал. 4 се създава т. 5:

„5. производство на електрическа енергия само за собствено потребление.“

§ 19. В чл. 40 се създава ал. 8:

„(8) Лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 1 и 2 се издава и на лице, на което е предоставена концесия или притежава право на ползване и експлоатация върху енергийни обекти за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, при условията на ал. 1 – 6.“

§ 20. В чл. 69а се правят следните изменения и допълнения:            

1. В ал. 2 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“.

2. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6:

„(3) Предприятията по ал. 1, които не правят инвестиции на своите площадки, са длъжни да правят месечни вноски по сметка „Национален план за инвестиции“ на Министерството на енергетиката.

(4) Вноските по ал. 3 се определят в размер на една дванадесета от изчислената годишна вноска, която се определя за всяка календарна година, като произведение на референтната цена на тон емисии и предвидените за оператора безплатни квоти за същата година. Вноската се преизчислява при промяна на референтната цена на тон емисии.

(5) Вноските по ал. 3 се внасят до 15-о число на текущия месец. За невнесените в срок вноски се дължи законна лихва.

(6) Вноските по ал. 3 са публични държавни вземания. Неплатените в срок вноски подлежат на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от министъра на енергетиката или от оправомощено от него длъжностно лице.“

§ 21. Създава се чл. 80а:

„Чл. 80а. (1) Органите на Агенцията за държавна финансова инспекция осъществяват последващ контрол на енергийните предприятия, осъществяващи дейности при регулирани, включително при преференциални цени на електрическа енергия. Контролът обхваща финансово-стопанската и отчетната им дейност при регулирани, включително преференциални цени.

(2) Не подлежат на контрол по ал. 1 производители на електрическа енергия, притежаващи централа с обща инсталирана електрическа мощност до 1 MW.

(3) Енергийните предприятия по ал. 1, за които се прилага Законът за държавната финансова инспекция, подлежат ежегодно на контрол от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция в рамките на финансова инспекция.

(4) Енергийните предприятия по ал. 1, за които не се прилага Законът за държавната финансова инспекция, подлежат ежегодно на контрол от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция чрез последващи проверки.

(5) Заповедта за извършване на проверка от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция се издава от директора на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица и не подлежи на обжалване.

(6) Министърът на енергетиката може да поиска от Агенцията за държавна финансова инспекция да извърши финансова инспекция или последваща проверка по конкретен случай.

(7) При извършване на проверките по ал. 4 органите на Агенцията за държавна финансова инспекция имат право:

1. на свободен достъп до проверявания обект;

2. да проверяват цялата документация, свързана с финансово-стопанската и отчетната дейност при регулирани цени, включително преференциални цени;

3. да изискват от длъжностните лица в проверяваните обекти документи, сведения и справки във връзка с проверката.

(8) Лицата в проверяваните обекти са длъжни да оказват съдействие на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, да осигуряват свободен достъп до служебните помещения и до цялата документация и да предоставят в определените срокове необходимите документи, сведения и справки, свързани с проверката. Документите на чужд език се представят заедно със заверен превод на български език. Лицата нямат право да отказват достъп до информация, като се позовават на своя или чужда търговска или банкова тайна, както и на информация, класифицирана като държавна или служебна тайна, при спазване на Закона за защита на класифицираната информация.

(9) При извършване на проверките органите на Агенцията за държавна финансова инспекция са длъжни да:

1. се легитимират със служебна карта и заповед за извършване на проверката;

2. отразяват точно резултатите от контролната дейност;

3. не разгласяват и не разпространяват информация, станала им известна при извършване на проверките.

(10) За резултатите от извършена проверка органите на Агенцията за държавна финансова инспекция изготвят доклад, който съдържа направените констатации, подкрепени с доказателства.

(11) Докладът по ал. 10 се връчва на лицето, което представлява енергийното предприятие. След връчването на доклада лицето може да даде писмено становище в 14-дневен срок от връчването. Органите на Агенцията за държавна финансова инспекция се произнасят с мотивирано писмено заключение в 7-дневен срок от получаване на становището.

(12) При данни за извършено престъпление материалите от проверката се изпращат на прокуратурата.

(13) Докладът по ал. 10 заедно с мотивираното писмено заключение и писменото становище по ал. 11 се изпраща в 7-дневен срок от изготвянето му на министъра на енергетиката и на комисията.

(14) Докладът по ал. 10 заедно с мотивираното писмено заключение и докладът за извършена финансова инспекция по ал. 3 заедно с мотивираното писмено заключение се публикуват на интернет страницата на Агенцията за държавна финансова инспекция в 7-дневен срок от изготвяне на заключението.“

§ 22. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:

1.В ал. 1 накрая се добавя „и 5“.

2.В ал. 6, т. 2 след думите „оперативен контрол“ се добавя „чрез предаване на данни в реално време за производството на топлинна и електрическа енергия“.

3. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Условията и начинът на изпълнение на задълженията по ал. 6 се определят с наредба на министъра на енергетиката.“

§ 23. В чл. 92 се създава т. 10:

„10. оператор на борсов пазар на електрическа енергия.“

§ 24. В чл. 100, ал. 1 след думите „последна инстанция“ се поставя запетая и се добавя „операторът на борсовия пазар на електрическа енергия“.

§ 25. В чл. 102 се правят следните допълнения:

1. В текста преди т. 1 след думите „последна инстанция“ се поставя запетая и се добавя „операторът на борсовия пазар на електрическа енергия“.

2. В т. 1 след думите „крайните снабдители на електрическа енергия“ се поставя запетая и се добавя „оператора на борсовия пазар на електрическа енергия“.

3. Създава се т. 4:

„4. информират участниците за сключените сделки на организирания пазар.“

§ 26. В чл. 119, ал. 2 накрая се добавя „като в този случай средствата за търговско измерване се изграждат и монтират за сметка на производителя или търговеца и са негова собственост“.

§ 27. В чл. 123, ал. 1 се създава изречение второ: „Правото за временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия не може да се реализира в почивен или празничен ден, както и в деня, който го предшества.“

§ 28. В чл. 162 ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) Общественият доставчик, съответно крайните снабдители са длъжни да изкупят от производители, присъединени към съответната мрежа, цялото количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано със сертификат за произход, по преференциални цени, определени съгласно съответната наредба по чл. 36, ал. 3, с изключение на количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство и количествата, които производителят ползва за собствени нужди и за собствено потребление по смисъла на чл. 119, ал. 1 или има сключени договори по реда на глава девета, раздел VII, или с които участва на пазара на балансираща енергия, или която е потребявана от небитови клиенти, които не са на бюджетна издръжка, и които производителят с преобладаващ топлинен товар за стопански нужди снабдява с топлинна енергия. Количествата електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия се изкупуват до размера на количествата, определени с решение на комисията за определяне на индивидуална цена за инсталациите.

(2) Производителят може да продава количествата електроенергия извън тези по ал. 1 по свободно договорени цени по реда на глава девета, раздел VII, или на балансиращия пазар.“

§ 29. В чл. 185 се създава ал. 4:

„(4) Клиентите, присъединени към газопреносната или газоразпределителната мрежа, са длъжни да предоставят достъп на упълномощени представители на оператора на газопреносната мрежа до собствените си съоръжения или до съоръженията на оператора, монтирани в техни имоти, за ограничаване или преустановяване на преноса на природен газ, в случаите, предвидени в този закон или в договорите за пренос и/или доставка на природен газ.“

§ 30. В чл. 203, ал. 1 думите „пред Върховния административен съд“ се заменят с „по реда на Административнопроцесуалния кодекс“.

§ 31. В чл. 206, ал. 1 думите „20 000 до 1 000 000 лв.“ се заменят с „200 000 до 1 000 000 лв.“.

§ 32. В чл. 207б, ал. 1 думите „или чл. 38г“ се заменят с „чл. 38г, 38е, 38ж или 38з“.

§ 33. В чл. 208 ал. 1 се изменя така:

„(1) На енергийно предприятие, което не предостави информация в случаите, предвидени в този закон, в подзаконовите нормативни актове по прилагането му и поискана от министъра на енергетиката, председателя на комисията, органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, както и от лицата по чл. 78, ал. 1, се налага имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв.“

§ 34. Създава се нов чл. 209:

„Чл. 209. На енергийно предприятие, което предостави невярна информация в случаите, предвидени в този закон, в подзаконовите нормативни актове по прилагането му и поискана от министъра на енергетиката, председателя на комисията, органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, както и от лицата по чл. 78, ал. 1, се налага имуществена санкция от 5000 до 100 000 лв.

(2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен размер, определен по максималния размер на санкцията по ал. 1.“

§ 35. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „а за нарушенията по чл. 208 и 209 и от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Наказателните постановления по чл. 208 и 209 се издават от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция или от оправомощени от него длъжностни лица в случаите, когато нарушението е установено от органите на агенцията при проверките по реда на чл. 80а.“

3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

§ 36. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 59 и 59а се изменят така:

„59. „Стаж в областта на енергетиката“ е служебен и/или трудов стаж, придобит на ръководна или експертна длъжност в държавни или общински органи за управление на енергетиката, в търговски дружества с предмет на дейност, подлежащ на лицензиране по този закон или на концесиониране по Закона за подземните богатства, както и при осъществяване на научна или преподавателска дейност, свързана с управлението на дейностите в енергетиката.

59а. „Стаж в областта на водоснабдяването и канализацията“ е служебен или трудов стаж, придобит на ръководна или експертна длъжност в държавни или общински органи за управление на дейностите по водоснабдяване и канализация, в търговски дружества с предмет на дейност, подлежащ на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, както и при осъществяване на научна или преподавателска дейност, свързана с управлението на дейностите по водоснабдяване и канализация.“

§ 37. Параграф 16 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

§ 38. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 54 от 2012 г.; доп., бр. 23 от 2013 г.) в § 198, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „чл. 162, ал. 2, т. 1“ се заменят с „преференциални цени“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 39. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание избира председателя и останалите членове на Комисията за енергийно и водно регулиране. Мандатът на заварените при влизането в сила на този закон членове на комисията се прекратява с встъпването в длъжност на новите членове.

§ 40. В едномесечен срок от избора на членовете Комисията за енергийно и водно регулиране приема правилник за дейността си.

§ 41. (1) Комисията през първия мандат се обновява по жребий. Председателят на комисията не участва в жребия.

(2) След изтичането на три години от избирането й комисията се обновява с четирима членове.

§ 42. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон крайните снабдители на електрическа енергия, крайните снабдители на природен газ, операторите на електроразпределителни мрежи и операторите на газоразпределителни мрежи правят предложение до комисията за изменение на общите условия по договорите в съответствие с разпоредбите на чл. 38е – чл. 38з.

(2) До одобряване на проектите на общи условия по ал. 1 се прилагат действащите общи условия.

(3) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон клиентите може да заявят начина на уведомяване по чл. 38з.

§ 43. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн., ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм., бр. 30, 65 и 102 от 2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93 от 2009 г., бр. 66 и 103 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 5, ал. 1 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“.

§ 44. Издадените актове от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по прилагането на Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги запазват действието си.

§ 45. Наредбата по чл. 4, ал. 2, т. 21 се издава в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон при спазване на изискванията за държавните помощи.

§ 46. Разпоредбата на чл. 69а, ал. 6 се прилага и за неплатените вноски по чл. 69а, ал. 3, които енергийните предприятия са били длъжни да правят в периода от 1 януари 2013 г. до влизането в сила на този закон.

§ 47. Неплатените вноски от енергийните предприятия по чл. 69а, ал. 3, дължими за периода от 1 януари 2013 г. до 1 април 2014 г., се внасят до 31 декември 2019 г. по реда, определен с наредбата по чл. 69а, ал. 2.

§ 48. Лицензията за производство на електрическа енергия само за собствено потребление, издадена на производител до влизането в сила на този закон, запазва действието си до изтичането на срока, за който е издадена, освен ако лицензиантът направи искане за прекратяване на лицензията.

§ 49. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 12 и 14 от 2015 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 10б, ал. 3, т. 4 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)“.

2. Навсякъде в закона абревиатурата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.

§ 50. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2014 г.; изм., бр. 12 от 2015 г.) в чл. 37 навсякъде думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“.

§ 51. В Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 47 и 96 от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88 от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г., бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 47 от 2011 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.) в чл. 35, ал. 5 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“.

§ 52. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм., бр. 28 и 74 от 2002 г., бр. 8 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 38 и 73 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 33, 69 и 94 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 18 и 62 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г. , бр. 30 и 71 от 2013 г. и бр. 12 от 2015 г.) в чл. 2, ал. 1 се създава т. 13а:

„13а. председателят и членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране;“.

§ 53. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 65 от 2014 г.; изм., бр. 14 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6:

а) в текста преди т. 1 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)“;

б) точка 2 се изменя така:

„2. определя с методиката по чл. 35, ал. 5 от Закона за енергетиката разпределението на разходите, произтичащи от задълженията за закупуване по преференциални цени на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, между всички крайни клиенти, присъединени към електроенергийната система;“.

2. В чл. 18:

а) в ал. 1:

аа) създава се нова т. 2:

„2. приоритетно оставяне в работа от оператора на преносната или разпределителната мрежа на електропроизводствените мощности на енергийните обекти по чл. 24, т. 3 с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 50 на сто, и с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство, при спазване на баланса между производството и потреблението при излишък, след изчерпване на заявките за балансиране надолу и без ограничение на работните часове през годината на съответната централа;“

бб) досегашните т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8;

б) в ал. 2 думите „т. 5, 6 и 7“ се заменят с „т. 6, 7 и 8“;

в) в ал. 4 навсякъде абревиатурата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“;

г) в ал. 6 накрая се добавя „и 3“.

3. В чл. 24 т. 3 се изменя така:

„3. с инсталирана електрическа мощност до 1,5 MW, за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко от 50 на сто, и с инсталирана електрическа мощност до 500 kW за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони.“

4. В чл. 30:

а) в ал. 1 и 2 абревиатурата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“;

б) алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:

„(4) Производителят на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност над 200 kW осигурява предаването на данни в реално време на оператора на преносната или на разпределителната електрическа мрежа за доставената в мястото на присъединяване електрическа мощност, както и дистанционно управление на тази мощност. Операторите на разпределителната електрическа мрежа предават на оператора на преносната електрическа мрежа обобщени данни в реално време за доставената в точките на присъединяване на електрическа мощност по райони на присъединяване от различните видове възобновяеми източници с инсталирана мощност над 200 kW.

(5) Операторът на преносната или на разпределителната електрическа мрежа ограничава дистанционно или по диспечерско разпореждане подаваната към електрическата мрежа енергия в случаите, когато бъдат надвишени преносните възможности на мрежата, към която производителят е присъединен, или в случаите по чл. 73 от Закона за енергетиката.

(6) Операторът на преносната или на разпределителната електрическа мрежа незабавно уведомява по начин, определен в договора за достъп, производителя на електрическа енергия от възобновяеми източници за предстоящи ограничения, като посочва дата и час на въвеждане и съответния обхват.“;

в) в ал. 7 абревиатурата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.

5. В чл. 31:

а) в ал. 5, т. 1 се създава изречение второ: „За обектите по чл. 24, т. 3 определената средногодишна продължителност на работа не се прилага.“;

б) навсякъде абревиатурата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.

6. В чл. 32:

а) в ал. 1 и 4 думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“;

б) в ал. 6 абревиатурата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.

7. В чл. 60, ал. 1, т. 1 думите „ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, т. 1 и 3“.

8. В останалите текстове на закона думите „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисията за енергийно и водно регулиране“, а абревиатурата „ДКЕВР“ се заменя с „КЕВР“.

§ 54. Насърченията по чл. 18, ал. 1, т. 6, 7 и 8, както и чл. 31 и 32 от Закона за енергията от възобновяеми източници не се прилагат за енергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, които са въведени в експлоатация след влизането в сила на този закон, с изключение на обектите по чл. 24, т. 1 и 3.

§ 55. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93 от 2011 г., бр. 33, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 35 и 40 от 2014 г., бр. 8, 12 и 14 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Член 7д се изменя така:

„Чл. 7д. Дейности, свързани с експлоатацията на даден географски район, са:

1. добив на нефт или природен газ;

2. търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива;

3. експлоатация на летища, пристанища или други терминални бази, използвани при превоз по въздух, по море или по вътрешни водни пътища.“

2. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 19:

„19. договори за застраховка, покриващи отговорност за ядрена вреда, в изпълнение на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, съставена във Виена на 21 май 1963 г. (ратифицирана със закон – обн., ДВ, бр. 64 от 1994 г.; изм., бр. 63 от 2002 г.) (обн., ДВ, бр. 76 от 1994 г.; попр., бр. 91 от 1994 г.) и Закона за безопасно използване на ядрената енергия.“

§ 56. В Закона за ограничаване изменението на климата (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.; изм., бр. 14 от 2015 г.) в чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Приходите от продажбата на квотите по ал. 1 се трансферират по бюджета на Министерството на енергетиката и се разходват съгласно чл. 35, ал. 6 от Закона за енергетиката.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 57. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 13, който влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 26 февруари 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1543