Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
Дата на приемане 29/04/2015
Брой/година Държавен вестник 34/2015

 


УКАЗ № 77

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от ХLIІI Народно събрание на 29 април 2015 г.

Издаден в София на 5 май 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г. и бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)

Параграф единствен. Параграф 8 от преходните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 72 от 2006 г.; изм., бр. 65 от 2008 г. и бр. 18 от 2010 г.) се отменя.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 29 април 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

3066