Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за политическите партии
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии
Дата на приемане 23/04/2015
Брой/година Държавен вестник 32/2015

 


УКАЗ № 65

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за политическите партии, приет от ХLIIІ Народно събрание на 23 април 2015 г.

Издаден в София на 27 април 2015 г.

Президент на републиката:

Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Христо Иванов

ЗАКОН

за допълнение на Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от 2010 г., бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30, 68 и 71 от 2013 г. и бр. 19 от 2014 г.)

§ 1.  В чл. 14 се създава ал. 3:

„(3) Не се допуска повтаряне на наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последните избори за народни представители, или на наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци. Тази забрана не се прилага при наличие на съгласие в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи коалицията или на ръководството на парламентарната група.“

Преходна разпоредба

§ 2. Разпоредбата на чл. 14, ал. 3 се прилага и за започналите до влизането в сила на този закон производства по регистрация на политически партии.

Законът е приет от 43-то Народно съб­рание на 23 април 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

2906