Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за Българската телеграфна агенция
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за Българската телеграфна агенция
Дата на приемане 23/09/2015
Брой/година Държавен вестник 74/2015

 


УКАЗ № 177

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за Българската телеграфна агенция, приет от ХLIIІ Народно събрание на 23 септември 2015 г.

Издаден в София на 25 септември 2015 г.

Президент на републиката:

Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение на Закона за Българската телеграфна агенция (обн., ДВ, бр. 99 от 2011 г.; бр. 78 от 2012 г.Решение № 11 на Конституционния съд от 2012 г.; изм., бр. 15 от 2013 г. и бр. 19 от 2014 г.)

Параграф единствен. Член 16 се изменя така:

„Чл. 16. (1) Генералният директор на БТА ежегодно не по-късно от 30 април представя за обсъждане в Народното събрание отчет за дейността си, включващ и финансов отчет.

(2) Специализираната постоянна комисия на Народното събрание разглежда отчета по ал. 1 и изготвя доклад по него, който се разглежда от Народното събрание.

(3) Народното събрание обсъжда и приема отчета по ал. 1.

(4) Решението на Народното събрание относно приемането на отчета по ал. 1 за дейността на БТА се обнародва в „Държавен вестник“.“

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 23 септември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

6382