Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за горите
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите
Дата на приемане 23/07/2015
Брой/година Държавен вестник 60/2015

 


УКАЗ № 152

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за горите, приет от ХLІІI Народно събрание на 23 юли 2015 г.

Издаден в София на 31 юли 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г. и бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „както и за горските територии – собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ на поземлените им имоти над 50 хектара“ се заличават.

2. В ал. 2 думите „и тези, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ до 2 хектара включително“ се заменят с „предоставени им за управление“.

3. В ал. 3 думите „с обща площ на поземлените им имоти от 2 до 50 хектара“ се заличават, а след думата „горскостопански“ се добавя „планове или“.

4. В ал. 7 изречение второ се заличава.

5. Алинея 14 се отменя.

§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „Областните планове за развитие на горските територии, горскостопанските“ се заменят с „Горско­стопанските“;

б) в т. 1 след думите „чл. 241“ се добавя „ал. 1“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Областните планове за развитие на горските територии се изработват от търговци, вписани в търговския регистър.“

§ 3. В чл. 19 се създава ал. 5:

„(5) Достъпът до информацията в информационната система по ал. 1 е публичен и нейното ползване е безвъзмездно.“

§ 4. В чл. 35, ал. 5 т. 1 се изменя така:

„1. върху имотите, собственост на физически или юридически лица, са учредени ипотека или други вещни права;“.

§ 5. Създава се чл. 43а:

„Чл. 43а. (1) Когато под наем се отдават имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, които съгласно горскостопанския план са пасище, ливада или поляна, срокът на договора за наем е не по-малко от 5 години. До участие в търг се допускат кандидати, които отговарят едновременно на следните условия:

1. са собственици или ползватели на живот­новъдни обекти с пасищни селскостопански животни по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

2. обектите са регистрирани в интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);

3. обектите са регистрирани на територията на общината, в която попадат имотите, предмет на търга.

(2) Областната дирекция на БАБХ предоставя служебно извлечение от интегрираната система за животновъдните обекти за територията на съответната община.

(3) Останалите свободни площи се отдават под наем по реда на чл. 43.“

§ 6. В чл. 54, ал. 1, т. 3, буква „е“ накрая се поставя запетая и се добавя „както и съоръжения за опазване на горите от пожари“.

§ 7. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „се установи, че“ се добавя „след 1 март 1991 г.“.

2. В ал. 3 думите „писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират дали желаят да ползват имотите си като земеделска или горска територия“ се заменят със „съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на собствениците на съответните имоти обстоятелствата по ал. 1“.

3. В ал. 4 думите „от получаването на поканата по ал. 3“ се заменят с „от съобщаването на обстоятелствата по ал. 1“.

4. Създават се нови ал. 5 и 6:

„(5) Когато собственикът декларира писмено пред изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, че желае да ползва имота си като земеделска територия, в срок до три години от подаване на декларацията той е длъжен да почисти имота си от горскодървесната растителност.

(6) Промяна на предназначението на имот по ал. 1 като горска територия се извършва със заповед на министъра на земеделието и храните, когато собственикът:

1. декларира, че ще ползва имота си като горска територия;

2. не подаде декларация в срока по ал. 4;

3. нe почисти имота си от горскодървесна растителност в срока по ал. 5.“

5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:

„(7) Министърът на земеделието и храните издава заповед по ал. 6 въз основа на мотивирано предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, което съдържа описание на размера на имотите, вида и произхода на гората.“

6. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.

7. Създава се ал. 9:

„(9) Независимо от извършването на инвентаризацията по ал. 1 негодни за земеделско ползване територии могат да бъдат включени в горските територии по реда на ал. 7 и 8 въз основа на писмено заявление от собственика на имота до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.“

8. Досегашната ал. 7 става ал. 10 и в нея цифрата „6“ се заменя с „8“.

§ 8. Член 84 се изменя така:

„Чл. 84. (1) Извън случаите по чл. 83, когато физическо или юридическо лице, собственик на поземлени имоти в земеделски територии, установи, че имотите му са придобили характеристиките на гора по смисъла на този закон след 1 март 1991 г., но желае да ги ползва като земеделска територия, той подава декларация до директора на съответната регионална дирекция по горите.

(2) Към искането се прилагат документ за собственост и скица на имота.

(3) Директорът на регионалната дирекция по горите назначава комисия, която да установи обстоятелствата по ал. 1. Комисията включва представители на регионалната дирекция по горите и на общинската служба по земеделие. Комисията уведомява заинтересованото лице или упълномощен негов представител за датата и часа, в който ще бъде извършена теренна проверка на имота.

(4) Комисията извършва проверка по горскостопанска карта, чрез цифровата ортофотокарта и по други налични документи за обстоятелствата по ал. 1 и съставя протокол.

(5) Когато от наличните документи по ал. 4 не може да се установи кога имотите са придобили характеристиката на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1, комисията извършва проверка на място за установяване на тези обстоятелства.

(6) Когато собственикът е декларирал писмено пред директора на регионалната дирекция по горите, че желае да ползва имота си като земеделска територия, и комисията е установила, че данните от декларацията отговарят на състоянието на имота, в срок до три години от подаване на декларацията той е длъжен да почисти имота си от горскодървесната растителност.

(7) Когато в срока по ал. 6 собственикът не почисти имота си от горскодървесната растителност, се прилага чл. 83, ал. 7 и 8.“

§ 9. В чл. 85 след думите „ал. 6“ се добавя „както и стойността на пазарната оценка по чл. 79, ал. 3“.

§ 10. В чл. 88, ал. 5 т. 5 се отменя.

§ 11. В чл. 93, ал. 2 т. 3 се отменя.

§ 12. В чл. 94, ал. 1 след думите „чл. 241“ се добавя „ал. 1“.

§ 13. В чл. 101, ал. 3 се създава т. 7:

„7. специфичните изисквания при провеждане на сечи в защитни горски територии.“

§ 14. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 числото „60“ се заменя с „80“.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. 50 години в издънковите гори за превръщане в семенни;“.

3. В т. 3 накрая се добавя „и 20 години за останалите нискостеблени гори“.

§ 15. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думата „липовите“ се заличава;

б) създава се нова т. 2:

„2. провеждането на гола сеч в липовите гори на площ, по-голяма от 2 хектара;“

в) досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5.

 2. Създава се ал. 3:

„(3) Забранява се извършването на добив на дървесина през тъмната част на денонощието.“

§ 16. В чл. 105 се правят следните изменения:

1. В т. 3 думите „след предписание от лесозащитна станция“ се заличават.

2. Точка 9 се отменя.

§ 17. В чл. 108 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1, т. 2 след думата „община“ се добавя „или от управителя на общинската горска структура по чл. 181, ал. 1, т. 1“.

2. В ал. 2 накрая се добавя „при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 101, ал. 3“.

§ 18. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 1 съюзът „или“ се заменя със запетая и след думата „общината“ се добавя „или от управителя на общинската горска структура по чл. 181, ал. 1, т. 1“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен при наличие на обстоятелства, възпрепятстващи проверката на сечището. Удължаването се извършва след писмено съгласуване от съответната регионална дирекция по горите.“

§ 19. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, в текста преди т. 1 след думите „чл. 241“ се добавя „ал. 1“.

2. В ал. 7 т. 4 се изменя така:

„4. принудителни сечи.“

3. Създава се ал. 8:

„(8) Ползването на дървесина в горите, които са собственост на повече от едно физическо и юридическо лице, може да се извършва само при писмено нотариално заверено съгласие на поне половината съсобственици на имота.“

§ 20. В чл. 148 се създават ал. 12 и 13:

„(12) Товарните превозни средства, транспортиращи дървесина и недървесни горски продукти, както и мобилните обекти по чл. 206 трябва да бъдат снабдени с изправни и функциониращи устройства за позициониране и проследяване на движението им (GPS). Редът за предоставяне на достъп до информацията за движението на превозните средства се определя с наредбата по ал. 11.

(13) Когато превозните средства по ал. 1 преминават през земеделски територии, лицето, на което е издаден документ по ал. 2, т. 1, 3 и 4, го изпраща на кмета на съответното населено място преди започване на дейността.“

§ 21. В чл. 160, ал. 3 след думите „специализираното териториално звено“ се добавя „със специалност съгласно устройствения правилник на звеното“.

§ 22. В чл. 172, ал. 1, т. 10 в началото се добавя „носи отговорност и“.

§ 23. В чл. 188, ал. 1, т. 1 пред думите „държавните горски стопанства“ се добавя „държавните предприятия“ и се поставя запетая.

§ 24. В чл. 191 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „горско стопанство или държавно ловно стопанство“ се заменят с „предприятие, включително и извън установеното им работно време“.

2. В ал. 3 накрая се добавя „или общини, в които попадат тези територии“.

§ 25. Член 206 се изменя така:

„Чл. 206. (1) Собствениците и ползвателите на обекти, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина, са длъжни:

1. да водят дневник за постъпилата, преработената и експедираната дървесина;

2. да притежават производствена марка и да маркират с нея експедираната от обекта дървесина;

3. да изградят и да поддържат система за постоянно видеонаблюдение на обекта, както и да предоставят достъп до информацията.

(2) Условията и редът за изпълнение на задълженията по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 148, ал. 11.“

§ 26. В чл. 211 се създава ал. 5:

„(5) Срокът на действие на превозните билети по ал. 1 се определя с наредбата по чл. 148, ал. 11.“

§ 27. В глава тринадесета, раздел II се създава чл. 213а:

„Чл. 213а. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите определя със заповед обема на информацията относно добива и транспортирането на дървесина и недървесни горски продукти, която е публична. Изпълнителната агенция по горите осигурява свободен достъп до информацията.“

§ 28. Създава се чл. 236а:

„Чл. 236а. (1) Лицата със средно образование, които подават заявление за вписване в публичния регистър по чл. 235, както и лицата, които са отписани от регистъра на основание чл. 239, ал. 1, т. 4 – 9, преди подаването на заявление полагат изпит пред комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

(2) Условията и редът за провеждане на изпита и за издаване на документ за успешно издържан изпит се определят със заповедта по ал. 1.“

§ 29. В чл. 237, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 5:

„5. документ за успешно издържан изпит в случаите по чл. 236а;“.

2. Досегашната т. 5 става т. 6.

§ 30. В чл. 238, т. 4 след думите „чл. 239“ се добавя „ал. 1“ и накрая се добавя „или срокът по чл. 239, ал. 2“.

§ 31. В чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:

а) в т. 5 думата „два“ се заменя с „три“;

б) в т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „установено с влязъл в сила акт на компетентен орган“;

в) създава се т. 9:

„9. когато с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено някое от следните нарушения на този закон или на подзаконовите актове по неговото прилагане, извършено при упражняване на дейността, за която е регистрирано:

а) изготвен е карнет-опис, без насаждението да е маркирано за конкретния вид сеч;

б) извършено е маркиране извън отразените на терена граници на имота, предвиден за сеч;

в) изготвен е протокол за освидетелстване на сечището с невярно съдържание;

г) след съставянето и регистрирането в информационната система на Изпълнителната агенция по горите на карнет-описа без законово основание е извършено допълнително маркиране на дървета за сеч;

д) издаден е превозен билет от временен склад, непосочен в регистрирания технологичен план за добив на дървесина.“

2. Създава се ал. 2:

„(2) В случаите на отписване от регистъра поради настъпили обстоятелства по ал. 1, т. 5 – 9 заявления, постъпили от отписаните лица, не се разглеждат за срок една година след влизането в сила на заповедта за отписване. При повторно или следващо отписване от регистъра заявления за вписване не се разглеждат за срок две години след влизането в сила на заповедта за отписване.“

§ 32. В чл. 240, ал. 2 след думите „чл. 239“ се добавя „ал. 1“ и думите „т. 5, 7 и 8“ се заменят с „т. 5 – 9“.

§ 33. В чл. 241 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Вписването в регистъра по ал. 1 не е задължително за търговци, извършващи дейностите по изработване на областни планове за развитие на горските територии.“

§ 34. В чл. 242 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „чл. 241“ се добавя „ал. 1“.

2. В ал. 2:

а) в т. 2 след думите „чл. 239“ се добавя „ал. 1“;

б) в т. 3 след думите „чл. 245“ се добавя „ал. 1“.

§ 35. В чл. 243 навсякъде след думите „чл. 241“ се добавя „ал. 1“.

§ 36. В чл. 244, т. 4 след думите „чл. 245“ се добавя „ал. 1“.

§ 37. В чл. 245 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:

а) в текста преди т. 1 след думите „чл. 241“ се добавя „ал. 1“;

б) в т. 5 цифрата „5“ се заменя с „3“;

в) създава се т. 8:

„8. когато с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено някое от следните нарушения на този закон или на подзаконовите актове за неговото прилагане, извършени при осъществяването на дейностите по чл. 241, ал. 1:

а) извършване на сеч извън границите на имота, за който е издадено позволително за сеч;

б) извършване на извоз на дървесина от сечището в нарушение на изискванията на регистрирания технологичен план за добив на дървесина.“

2. Създава се ал. 2:

„(2) Не се разглеждат заявления за вписване в регистъра на лица, отписани поради настъпили обстоятелства по ал. 1, т. 5 и 8, в срок една година след влизането в сила на заповедта за отписване. При повторно или следващо отписване от регистъра заявления за вписване не се разглеждат за срок две години след влизането в сила на заповедта за отписване.“

§ 38. В чл. 246 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „чл. 241“ се добавя „ал. 1“.

2. В ал. 2 думите „чл. 239, т. 5 и 6“ се заменят с „чл. 245, ал. 1, т. 5, 6 и 8“.

§ 39. В чл. 247 след думите „чл. 241“ се добавя „ал. 1“.

§ 40. В чл. 249, ал. 5 т. 3 се отменя.

§ 41. В чл. 262 навсякъде след думите „чл. 241“ се добавя „ал. 1“.

§ 42. Създава се чл. 272а:

„Чл. 272а. При плащане на наложената глоба или на имуществената санкция в 30-дневен срок от издаването на наказателното постановление лицето дължи 70 на сто от размера на глобата, съответно на имуществената санкция.“

§ 43. В чл. 274, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В т. 2 след думата „служителите“ се добавя „в държавното предприятие по чл. 163“ и се поставя запетая.

2. В т. 3 след думата „общините“ се добавя „или общинските горски структури“.

§ 44. В § 1 от допълнителната разпоредба се създават т. 54 и 55:

„54. „Нискостеблени“ са акациевите, келяв габърови, мъждрянови и гледичиеви гори за издънково възобновяване.

55. „Тъмна част на денонощието“ е:

а) от 18.30 часа до 06.30 часа – за месеците ноември, декември и януари;

б) от 20.30 часа до 06.00 часа – за месеците февруари, март и април;

в) от 22.00 часа до 05.00 часа – за месеците май, юни и юли;

г) от 21.00 часа до 06.00 часа – за месеците август, септември и октомври.“

§ 45. В § 42 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думите „чл. 115, ал. 1, т. 2, чл. 116, ал. 2 и чл. 249, ал. 5, т. 3“ се заличават.

2. Създава се т. 3:

„3. член 115, ал. 1, т. 2 и чл. 116, ал. 2, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.“

§ 46. Параграф 78 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 60 от 2012 г.; изм., бр. 102 от 2012 г. и бр. 28 от 2014 г.) се отменя.

§ 47. В приложение № 2 към чл. 27, ал. 3, т. 6 „Списък на горските разсадници с национално значение“ се създават т. 26 и 27:

„26. „Локорско“ – с. Локорско.

27. „Манджерин“ – гр. Пирдоп.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 48. (1) Лицата, които са придобили собствеността върху сгради и/или съоръжения от имуществото на организации по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, намиращи се в горска територия – държавна собственост, могат да ползват възмездно прилежащата незастроена част от земята.

(2) Ползването на прилежащата незастроена площ по ал. 1 се осъществява след сключване на договор за отдаване под наем по реда на чл. 41 – 46 без провеждане на търг.

(3) Лицата по ал. 1 в срок до три години от влизане в сила на този закон могат да подадат заявление за закупуване на прилежащата незастроена част от земята до министъра на земеделието и храните, придружено със:

1. копие от документ за самоличност или удостоверение за актуално състояние и код по регистър БУЛСТАТ;

2. документи, удостоверяващи собствеността върху сградата;

3. скица на имота с обозначени координатни точки;

4. документ, определящ нормативно прилежащия терен;

5. доклад и удостоверение за оценка по реда на наредбата по чл. 86.

(4) Министърът на земеделието и храните издава или отказва да издаде заповед за продажба. В едномесечен срок от влизане в сила на заповедта лицето заплаща дължимите цени, такси, данъци и разноски.

(5) Въз основа на заповедта и надлежен документ за платени суми по ал. 4, представен от купувача, министърът на земеделието и храните сключва договор за покупко-продажба.

§ 49. (1) Когато към датата на влизане в сила на този закон има неприключили административни производства по § 4, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби, министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице със заповед назначава комисия за съответната община. Комисията се назначава в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

(2) Комисията по ал. 1 е в състав: председател – представител на регионалната дирекция на горите, и членове: представител на общинската администрация, представител на общинската служба по земеделие, представител на службата по геодезия, картография и кадастър за землищата, за които е влязла в сила кадастрална карта, и представител на съответното държавно горско или ловно стопанство. За работата на комисията се изготвя протокол.

(3) Комисията изготвя списъците на поземлените имоти на територията на съответната община, притежаващи характеристиката на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1. В списъците се описват видът и произходът на горите и размерът на имотите или на частта от тях, която притежава характеристиката на гора.

(4) В списъците по ал. 3 се включват:

1. имоти или части от тях, собственост на физически или юридически лица, които към 1 март 1991 г. са представлявали естествени или изкуствено създадени насаждения, но не са отразени като такива в кадастралната карта или в картата на възстановената собственост;

2. имоти, които са възстановени или придобити по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и отразени върху кадастралната карта или върху картата на възстановената собственост като земеделски територии, но са представлявали естествени или изкуствено създадени насаждения преди 1 март 1991 г.;

3. имоти, държавна или общинска собственост, придобили характеристиката на гора.

(5) Комисията извършва проверка за наличието на имоти по ал. 3 и 4 на територията на съответната община по горскостопанска карта, чрез цифрова ортофотокарта, по карта на възстановената собственост, по кадастрална карта или по други съществуващи документи.

(6) Когато от проверката по ал. 5 не може да се установи дали имотите представляват гори по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1, комисията извършва проверка на място за фактическото използване на имотите по смисъла на чл. 9 от Закона за устройство на територията.

(7) Списъкът по ал. 3, утвърден с протокола за работата на комисията, се обявява за срок два месеца на публично място в съответната община и в кметствата на населените места за запознаване на собствениците на засегнати имоти.

(8) В едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 7 собствениците на засегнатите имоти могат да отправят писмени възражения, бележки и предложения към комисията по ал. 1.

(9) Комисията разглежда възраженията, бележките и предложенията на собствениците на засегнатите имоти и взема решение в едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 8. Решението се обявява по реда на ал. 7. Протоколът, придружен с окончателния списък на имотите, се предоставя на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него длъжностно лице.

(10) Министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице одобрява протокола по ал. 9 в тримесечен срок от представянето му или го връща на комисията, ако са установени нарушения на административната процедура.

(11) В тримесечен срок от одобряването на протокола по ал. 9 министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за определяне на имотите от списъка по ал. 3 като горска територия.

(12) Заповедта по ал. 11 се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(13) След влизането в сила на заповедта по ал. 11 копие от нея се изпраща на регионалната дирекция по горите и на съответната служба по геодезия, картография и кадастър, ако за територията има одобрена кадастрална карта, или на общинската служба по земеделие за отразяване на имотите като горска територия в кадастралната карта, съответно в картата на възстановената собственост.

§ 50. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон процедури за вписване в публичния регистър по чл. 235 се довършват по досегашния ред.

§ 51. Разпоредбата на чл. 111, ал. 8 не се прилага за ползването на дървесина от имоти, собственост на физически или юридически лица, за които има издадени позволителни за сеч преди влизането в сила на този закон.

§ 52. В Закона за лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр. 78 от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89 от 2010 г., бр. 8, 19, 39 и 77 от 2011 г., бр. 38, 60, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 62 от 2013 г.) чл. 42а се отменя.

§ 53. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:

1. параграф 20, който влиза в сила от 1 януари 2016 г.;

2. параграф 25 относно чл. 206, ал. 1, т. 3, която влиза в сила от 1 януари 2016 г.;

3. параграф 28, който влиза в сила три месеца след обнародването на този закон в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 23 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

5039