Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Дата на приемане 11/12/2015
Брой/година Държавен вестник 101/2015

 


УКАЗ № 278

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта, приет от ХLIІI Народно събрание на 11 декември 2015 г.

Издаден в София на 18 декември 2015 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г. и бр. 54 и 79 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 2 след думата „произход“ се поставя запетая и се добавя „етническа принадлежност, лично положение“.

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Министърът на труда и социалната политика и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта предприемат съвместни действия с представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите за разработване на политики с национален обхват в областта на пазара на труда и инструменти за тяхното прилагане в изпълнение на Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ, L 347/470 от 20 декември 2013 г.).“

§ 3. В чл. 4, ал. 3 навсякъде думите „региони и/или“ се заличават.

§ 4. В чл. 7а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За целите на държавната политика по заетостта Агенцията по заетостта обменя информация с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Националния осигурителен институт, Българската агенция за инвестиции и Националната агенция за професионално образование и обучение при условия и по ред, определени в сключено между тях споразумение.“

2. Създава се ал. 4:

„(4) За предоставяне на административните услуги по регистрация на търсещите работа лица Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя информация на Агенцията по заетостта при условия и по ред, определени в сключено между тях споразумение.“

§ 5. В чл. 8, ал. 6 се създава т. 6:

„6. обсъжда списък на професиите, по които се провежда професионално обучение на безработни лица без осигурено работно място.“

§ 6. В чл. 9, ал. 5, т. 6 думите „с проблемите на заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация“ се заменят със „със заетостта и обучението на възрастни“.

§ 7. Член 16а се изменя така:

„Чл. 16а. (1) Отпускането на средства по реда на този закон, с изключение на мярката по чл. 51, се реализира под формата на схеми за минимална помощ, когато това е приложимо, при съобразяване с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1407/2013“, и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят.

(2) Отпускането на средства по чл. 51 се осъществява под формата на схема за държавна помощ при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по нататък „Регламент (ЕС) № 651/2014“, и с регламентите, които го изменят, допълват или заменят.

(3) Администратор на помощта по ал. 1 и 2 е Агенцията по заетостта.

(4) Условията и редът за отпускане на средствата по ал. 1 и 2 се определят с правилника за прилагане на закона.“

§ 8. В чл. 17, ал. 1 т. 7 се изменя така:

„7. мотивиране за активно поведение на пазара на труда и включване в програми и мерки за заетост и обучение;“.

§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения:

1. В ал. 2:

а) точка 4 се изменя така:

„4. лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лица, получаващи пенсия за старост при условията на чуждо законодателство, лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които не работят;“

б) точка 5 се отменя.

2. В ал. 5 думата „поделението“ се заменя с „някое от поделенията“.

§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „и график за посещения“ се заличават.

2. В ал. 2:

а) точка 3 се изменя така:

„3. лицата по чл. 18, ал. 2, т. 4 – по т. 1, 3 и 4;“

б) точка 4 се отменя.

§ 11. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „предвидените действия, срокове и график за посещения“ се заменят с „действията и сроковете в плана за действие“.

2. В ал. 3 се създава т. 6:

„6. са регистрирани по чл. 18, ал. 2, т. 2 – 4, не са посещавали и не са ползвали услугите на дирекция „Бюро по труда“ през предходната една година.“

3. В ал. 4:

а) точка 1 се изменя така:

„1. не изпълнят препоръките на трудовия посредник или действията и сроковете в плана за действие;“

б) в т. 6 след думите „за ранно пенсиониране“ се добавя „или получават пенсия за старост при условията на чуждо законодателство“;

в) създава се нова т. 8:

„8. декларират неверни данни при регистрация в териториалното поделение на Агенцията по заетостта.“

4. Алинея 5 се изменя така:

(5) Лицата имат право на следваща регистрация не по-рано от изтичането на 6 месеца след прекратяване на предходната регистрация на основание ал. 4, т. 1 – 5, 7 и 8.“

5. В ал. 6 думите „ал. 3, т. 1 и“ се заличават.

6. Създава се нова ал. 7:

„(7) Освен в случаите по ал. 6 регистрацията на лицата се възстановява и когато не е възникнало трудовото правоотношение.“

7. В ал. 9 думите „програми и мерки за“ се заменят със „субсидирана“.

§ 12. В чл. 22, ал. 5 думите „по видове специалности“ се заличават.

§ 13. В чл. 22а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Свободните работни места се обявяват не по-късно от 14 дни преди изтичане срока за кандидатстване.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Териториалните поделения на Агенцията по заетостта насочват търсещите работа лица, отговарящи на изискванията за заемане на работното място.“

§ 14. В чл. 26 т. 3 се изменя така:

„3. мотивиране за активно поведение на пазара на труда и насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение;“.

§ 15. В чл. 27а, ал. 1 се създава т. 6:

„6. физическите лица или представляващите юридическото лице по регистрация, както и наетите лица за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, да имат:

а) завършено средно или висше образование;

б) трудов стаж в областта на морския транспорт не по-малко от три години, когато ще осъществяват посредническа дейност по наемане на моряци.“

§ 16. В чл. 28, ал. 9, т. 2 думите „Е – трудова борса“ се заменят с „електронната информационно-комуникационна система“.

§ 17. В чл. 30а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 9 думите „мотивационно обучение“ и запетаята след тях се заличават;

б) в т. 13 думите „друг безработен член от семейството“ се заменят с „друго безработно лице“;

в ) точка 17 се отменя;

г) точка 19 се изменя така:

„19. наставник по чл. 41а, 46а и 55г;“

д) в т. 22 думата „срока“ се заменя с „времето“;

е) създава се т. 23:

„23. подкрепена заетост.“

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „лице, придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, или лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст“ и запетаята след тях се заличават;

б) в т. 7 думите „друг безработен член от семейството“ се заменят с „друго безработно лице“;

в) точка 9 се отменя;

г) в т. 11 думите „чл. 41а и чл. 55г, ал. 1“ се заменят с „чл. 41а, 46а и чл. 55г, ал. 1“;

д) създава се т. 15:

„15. по т. 23 – на лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2.“

3. В ал. 3 накрая се добавя „който може да е различен за части от периода на субсидиране на заетостта“.

§ 18. В чл. 30б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) точка 4 се отменя;

б) създава се т. 7:

„7. лице по чл. 27, ал. 2, т. 2, избрано да изпълнява мярката по чл. 43а.“

2. В ал. 3 думите „и обучаващата институция“ се заменят с „обучаващата институция и лицето по чл. 27, ал. 2, т. 2“.

§ 19. В чл. 31 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „ограмотяване“ се заличава.

2. В ал. 2 думите „и чл. 25 и 33“ се заличават.

§ 20. В чл. 32, ал. 1 думите „краткосрочни или средносрочни“ се заличават.

§ 21. Член 33 се изменя така:

„Чл. 33. (1) Регионалната програма за заетост и обучение на областта е в съответствие с целите, приоритетите и инструментите за провеждане на държавната политика по заетостта. Тя съдържа дейности, съобразени с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалния и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта.

(2) Ежегодно с Националния план за действие по заетостта се определят размерът на средствата и видовете плащания за регионалните програми за заетост и обучение на областите. Критериите, условията и редът за финансиране се определят с правилника за прилагане на закона.

(3) Регионалната програма за заетост и обучение на областта включва проектно предложение на областната и общинските администрации, одобрено от Комисията по заетостта, по критерии и по ред, определени в правилника за прилагане на закона. Областната и общинските администрации могат да разработват проектното предложение съвместно със социалните партньори и други юридически лица.“

§ 22. В чл. 36 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За всяко разкрито работно място, на което е наето безработно лице до 29-годишна възраст, включително за първа работа по специалността, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицето е било на работа, но за не повече от 18 месеца.“

2. В ал. 2 думите „12 месеца“ се заменят с „18 месеца“.

§ 23. Член 36б се отменя.

§ 24. В чл. 42 ал. 1 се отменя.

§ 25. Член 42а се отменя.

§ 26. В глава шеста, раздел IV се създава чл. 43а:

„Чл. 43а. (1) Лице, регистрирано по чл. 27, ал. 2, т. 2, може да кандидатства за предоставяне на суми за подкрепена заетост по чл. 30а, ал. 1, т. 23 за всяко безработно лице с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, което е устроило на работа на несубсидирано работно място за срок, не по-кратък от 12 месеца.

(2) Условията и редът за кандидатстване и за предоставяне на сумите по чл. 30а, ал. 1, т. 23 се определят с правилника за прилагане на закона.“

§ 27. Член 45 се отменя.

§ 28. В глава шеста, раздел V се създава чл. 46а:

„Чл. 46а. (1) За всяко разкрито работно място за обучение чрез работа (дуално обучение), организирано по реда на Закона за професионалното образование и обучение, на което е наето безработно лице, насочено от поделенията на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето на обучението, но за не повече от 36 месеца.

(2) За всяко наето лице по ал. 1 на обучаващата институция, с която в партньорство се провежда обучението чрез работа (дуално обучение), се предоставят средства съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето на обучението.“

§ 29. В чл. 47, ал. 4 думите „друг безработен член от семейството“ се заменят с „друго безработно лице“.

§ 30. В чл. 50 думите „12 месеца“ се заменят с „24 месеца“.

§ 31. Член 51 се изменя така:

„Чл. 51. (1) За всяко разкрито работно място, на което е наето безработно лице с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработно лице до 24-годишна възраст, или безработно лице с основно и по-ниско образование, или безработно лице на възраст над 50 години, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми по чл. 30а, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 за времето, през което лицето е било на работа, но за не по-малко от три месеца и не повече от 12 месеца. Сумите се предоставят в размер до 50 на сто за периода на субсидиране.

(2) За всяко разкрито работно място, на което е наето безработно лице с трайни увреждания, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, на работодателя се предоставят суми по чл. 30а, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 за времето, през което лицето е било на работа, но за не по-малко от три месеца и не повече от 12 месеца. Сумите се предоставят в размер до 75 на сто за периода на субсидиране.

(3) В случаите, когато периодът на заетост е по-кратък от 12 месеца, сумите по ал. 1 и 2 се намаляват пропорционално.“

§ 32. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „Агенцията по заетостта“ се добавя „за работа на пълно или непълно работно време“.

2. Алинея 2 се отменя.

§ 33. Член 53 се отменя.

§ 34. В чл. 53а, ал. 1 думите „безработни майки (осиновителки) с деца от 3-“ се заменят с „безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца“.

§ 35. В чл. 55а думите „50-годишна възраст“ се заменят с „55-годишна възраст“.

§ 36. Член 55б се отменя.

§ 37. Член 56 се изменя така:

„Чл. 56. (1) Работодателите, както и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, не могат да получават средства по този закон, когато отговарят на някое от следните условия:

1. имат изискуеми публични задължения;

2. имат задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;

3. са предприятия в затруднение.

(2) Работодателите, както и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, не могат да получават средства по този закон, представляващи минимална помощ, когато отговарят и на някое от следните условия:

1. осъществяват дейност в отрасъл „въгледобив“ съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2002 на Съвета от 23 юли 2002 г. относно държавните помощи за въгледобивната промишленост;

2. са в изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013;

3. осъществяват дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури“ съгласно Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ, L 354/1 от 28 декември 2013 г.).

(3) Получаването на средства, представляващи минимална помощ, се преустановява, когато през периода на подпомагане за работодателите и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, възникне някое от условията по ал. 1.

(4) Работодателят ползва насърчителните мерки по чл. 36, 43, 46, 50, чл. 52, ал. 1, чл. 53а, 55, 55а и 55в, ако осигурява заетост на безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта за допълнителен период, равен на периода на субсидиране.

(5) На всяко разкрито работно място по чл. 36, 36а, 43, 50, чл. 52, ал. 1, чл. 53а, 55, 55а, 55в и 55д могат да се назначават последователно повече от едно безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

(6) Разкриването на работни места по чл. 36, ал. 1, чл. 36а, 43, 46, 50, 53а, 55, 55а и 55в се субсидира, ако през последните три месеца работодателят не е прекратявал трудово правоотношение с работници и служители, наети на работни места за същите длъжности, на които се наемат безработни лица.

(7) На всяко разкрито работно място по чл. 36, ал. 1, чл. 50, 52, 53а и 55а могат да се назначават безработни лица, които не са работили при същия работодател през последните 6 месеца.

(8) На всяко разкрито работно място по чл. 51 могат да се назначават безработни лица, когато назначението е нетно увеличение в числеността на персонала по смисъла на чл. 2, т. 32 от Регламент (ЕС) № 651/2014 в съответното предприятие в сравнение със средния брой на персонала през последните 12 месеца. Когато назначението не е нетно увеличение в числеността на персонала, длъжността трябва да е била овакантена поради доброволно напускане, увреждане, пенсиониране по възраст, доброволно намаляване на работното време или правомерно уволнение поради извършено нарушение, а не в резултат от съкращаване на персонал.

(9) Работодател, който не е запазил работните места съгласно ал. 4, възстановява получените суми със законната лихва с изключение на случаите, определени с правилника за прилагане на закона.

(10) Трудовите и осигурителните отношения на наетите безработни лица от работодател, получил преференции по реализацията на програми и мерки за насърчаване на заетостта, се уреждат при условията на българското трудово и осигурително законодателство. Лицата се наемат по трудово правоотношение.“

§ 38. В чл. 58а т. 4 се отменя.

§ 39. Член 59 се отменя.

§ 40. В чл. 60а се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 10:

„(10) Обученията в изпълнение на публичните задачи на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ се осъществяват в съответствие с двугодишен план, одобрен от управителния съвет след обсъждане от съвета по ал. 6 и утвърден от министъра на труда и социалната политика при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.“

2. Досегашните ал. 10, 11, 12 и 13 стават съответно ал. 11, 12, 13 и 14.

§ 41. В чл. 62, ал. 4 думите „и мотивационното обучение се осъществяват“ се заменят със „се осъществява“.

§ 42. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:

а) в т. 3 думите „в микро- и малки предприятия“ се заличават;

б) точки 4 и 5 се отменят.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Безработните лица се включват в обучения, предвидени в плана за действие по чл. 19, ал. 1.“

§ 43. В чл. 66 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „чл. 63, т. 1, 2, 5 и 6“ се заменят с „чл. 63, ал. 1, т. 1, 2 и 6“.

2. В ал. 2 думите „чл. 63, т. 3 и 4“ се заменят с „чл. 63, ал. 1, т. 3“.

3. В ал. 3 думите „чл. 63, т. 1“ се заменят с „чл. 63, ал. 1, т. 1“.

§ 44. В чл. 74е се създава ал. 3:

„(3) Лицата трябва да отговарят на условията по ал. 2 през целия период на регистрация.“

§ 45. В чл. 74м, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:

„3. при нарушение на изискванията на чл. 74е, ал. 3, установено с влязло в сила наказателно постановление;“.

2. Създава се нова т. 4:

„4. при влязло в сила наказателно постановление за налагане на административно наказание по чл. 81а, ал. 1, издадено преди регистрацията за извършване на дейността;“.

3. Досегашната т. 4 става т. 5.

§ 46. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„1. „Безработен“ е лице, което при регистрация в дирекция „Бюро по труда“ не работи, търси работа, има готовност да започне работа в 14-дневен срок от уведомяването му от дирекцията „Бюро по труда“ и не попада в друга група търсещи работа лица.“

2. В т. 4 навсякъде думите „до 30 км“ се заменят с „до 50 км“.

3. В т. 4а думите „с деца до 3-годишна възраст“ се заменят с „деца до 5-годишна възраст“.

4. Точка 24 се изменя така:

„24. „Мотивиране за активно поведение на пазара на труда“ е дейност, насочена към придобиване на практически умения за търсене на работа.“

5. Създават се т. 44 – 47:

„44. „Трудов стаж в областта на морския транспорт“ е действително прослуженото време, през което лице с морска правоспособност е заемало длъжност съгласно Националния класификатор за професиите и длъжностите в корабоплаването, за които се изисква правоспособност, определени в Наредба № 6 от 5 април 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България (обн., ДВ, бр. 31 от 2012 г.; изм., бр. 81 от 2013 г., бр. 84 от 2014 г. и бр. 83 от 2015 г.).

45. „Подкрепена заетост“ е оказване на съдействие на безработни лица с трайни увреждания и от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, съобразно специфичните им потребности, за работа на несубсидирани работни места.

46. „Време на обучението“ е времето за провеждане на обучението съгласно утвърдения учебен план и за провеждане на изпити при завършване на обучението.

47. „Първа работа по специалността“ е работа на длъжност, съответстваща на специалността, по която лицето е завършило средно или висше образование и по която няма трудов стаж.“

§ 47. Приложение № 1 към чл. 74ж, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 1  към чл. 74ж, ал. 1

 

 


Вх. №………

 

 

 


 ДО

 АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

 БУЛ. ДОНДУКОВ № 3

 СОФИЯ


ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО ОСИГУРЯВА ВРЕМЕННА РАБОТА


1.


От


………….….……………………….............................…...................………………………

 (физическо лице, юридическо лице съгласно търговската регистрация)


2.


Представляван от:


………….….……………………….............................…...................………………………

(име, презиме, фамилия)


3.


Търговска регистрация:


………….….……………………….............................…...................………………………

(единен идентификационен код/удостоверение за актуално състояние)


4.


Седалище и адрес на управление: (съгласно търговската регистрация)


Гр./с. ………….….……………………….............................…...................…………………

Община ………….….……………………….............................…...................……………

Ул./кв./ж.к. ………….….……………………….............................…............ № ……...

Бл. …………..................……… ет. ………...….........…..… ап. ……….........…………


5.


Адрес и телефон за контакти:

 

 

 

Факс:

e-mail:


Гр./с. ………….….……………………….............................…...................…………………

Община ………….….……………………….............................…...................……………

Ул./кв./ж.к. ………….….……………………….………....................……… № ……...

Бл. …………..................……… ет. ………...….........…..… ап. ………........…………………….….……………………….............................…...................…

………….….……………………….............................…...................………………………


6.


Идентификационен номер на удостоверението за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 ЗЗЛД:


 


7.

 


БУЛСТАТ:

(за лицата, регистрирани по българското законодателство)


 


8.


Адрес на офиса/офисите за извършване на дейност по осигуряване на временна работа


Гр./с. ………….….……………………….............................…...................…………………

Община ………….….……………………….............................…...................……………

Ул./кв./ж.к. ………….….……………………….………....................……… № ……...

Бл. …………..................……… ет. ………...….........…..… ап. ……….........…………

Тел./Факс ………………………………………...................………….......................…..


9.

 


Приложени документи1

 


    копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър

    удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението

    удостоверение от съответната община по регистрация на предприятието за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението

    свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицето, което представлява юридическото лице

    заверени копия на застрахователните или банкови документи по чл. 74е, ал. 2, т. 7

    заверено копие на правилника по чл. 74е, ал. 2, т. 8

    други документи съгласно законодателството на държавата по регистрация


 10.

 

 

 


Начин на получаване на индивидуалния административен акт2

 

 


    Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:

………….….……………………….............................………………………………….….………………,

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването (за вътрешни пощенски пратки), и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.


Индивидуалният административен акт да бъде изпратен като:

    вътрешна препоръчана пощенска пратка

    вътрешна куриерска пратка

    международна препоръчана пощенска пратка след предплащане на цената за пощенските услуги

    Лично


11.


Заявител:


………….….……………………….............................…………………………

(име, подпис, печат)


12.


Дата:


………….….……………………….............................…………………………

(име, подпис, печат) 

1 Отбележете с „Х“ документите, които сте представили.

2 Отбележете с „Х“ избрания вариант.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 48. Договорите, сключени по реда на отменените чл. 36б, чл. 42, ал. 1, чл. 42а, чл. 45, чл. 52, ал. 2, чл. 53 и чл. 55б, запазват действието си до изтичането на срока им.

§ 49. Договорите, сключени по реда на чл. 51 и чл. 55а до влизането в сила на този закон, запазват действието си до изтичането на срока им.

§ 50. Разпоредбата на чл. 51 се прилага за срока на действие на Регламент (ЕС) № 651/2014 и за сроковете на действие на регламентите, които го изменят, допълват или заменят.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 11 декември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

8172