Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за висшето образование
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за висшето образование
Дата на приемане 21/07/2015
Брой/година Държавен вестник 56/2015

 


УКАЗ № 139

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за висшето образование, приет от ХLІІI Народно събрание на 21 юли 2015 г.

Издаден в София на 23 юли 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от 2013 г. и бр. 54, 66 и 107 от 2014 г.)

§ 1. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 63 от 2010 г., изм., бр. 61 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 63 от 2013 г. и бр. 66 от 2014 г.) в § 7 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след думите „2013/2014 г.“ се поставя запетая, а думите „и 2014/2015 г.“ се заменят с „2014/2015 г. и 2015/2016 г.“.

2. В ал. 3 след думите „2013/2014 г.“ се поставя запетая, а думите „и 2014/2015 г.“ се заменят с „2014/2015 г. и 2015/2016 г.“.

Заключителна разпоредба

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 21 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

4946