Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г.
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г.
Дата на приемане 05/02/2016
Брой/година Държавен вестник 14/2016

 


УКАЗ № 21

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г., приет от ХLIІI Народно събрание на 5 февруари 2016 г.

Издаден в София на 12 февруари 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г.

Чл. 1. Ратифицира Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, влязъл в сила на 1 юни 2011 г., и подписана от Република България на 26 октомври 2015 г. в Страсбург.

Чл. 2. Определя съществуващите данъци, за които ще се прилага конвенцията по чл. 1, съгласно приложение А към този закон.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 5 февруари 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

Република България ратифицира Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, изменена с Протокола за изменение на Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, със следните нотификации:

Нотификации

ПРИЛОЖЕНИЕ А – Съществуващи данъци, за които ще се прилага конвенцията:

Член 2, точка 1, буква „а“, (i):

•   данък върху дохода на физическите лица

•   корпоративен подоходен данък

Член 2, точка 1, буква „а“ (ii):

•   --

Член 2, точка 1, буква „а“ (iii):

•   --

Член 2, точка 1, буква „б“, (i):

•   --

Член 2, точка 1, буква „б“, (ii):

•   вноските за задължително социално осигуряване, дължими на правителството или на социално-осигурителни институции, установени съгласно публичното право

Член 2, точка 1, буква „б“, (iii.A):

•   --

Член 2, точка 1, буква „б“, (iii.Б):

•   --

Член 2, точка 1, буква „б“, (iii.В):

•   данък върху добавената стойност

Член 2, точка 1, буква „б“, (iii.Г):

•   --

Член 2, точка 1, буква „б“, (iii.Д):

•   --

Член 2, точка 1, буква „б“, (iii.Е):

•   --

Член 2, точка 1, буква „б“, (iii.Ж):

•   --

995

2007