Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Дата на приемане 31/01/2019
Брой/година Държавен вестник 13/2019

 


УКАЗ № 23

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, приет от 44-то Народно събрание на 31 януари 2019 г.

Издаден в София на 6 февруари 2019 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ДВ, бр. 62 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 5 думите „използването на“ се заличават, а думата „твърди“ се заменя с „твърдите“.

2. Създава се т. 6:

„6. временно съхранение и/или зареждане от лица, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците или Закона за опазване на околната среда, на собствени продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност, които не подлежат на последваща продажба.“

§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „а за лице, което по закон няма капитал –“ се заменят с „или“.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думите „а за лице, което по закон няма капитал –“ се заменят с „или“;

б) точка 3 се изменя така:

„3. изпълнението на условията по т. 2, букви „а“ и „б“ се установява за всеки отделен обект и се удостоверява по служебен ред от Дирекцията за национален строителен контрол; изискването по т. 2, буква „б“ не се прилага за вътрешен обект, обслужващ строеж първа, втора и трета категория, или на превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, или притежава лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността, както и за лица, извършващи дейности по третиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците; изискванията по т. 2, буква „б“ не се прилагат за вътрешен обект, обслужващ находище за добив на подземни богатства, и обект за преработка на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства.“

3. В ал. 3, т. 1 думите „а за лице, което по закон няма капитал –“ се заменят с „или“.

4. В ал. 5, т. 1 думите „а за лице, което по закон няма капитал –“ се заменят с „или“.

5. В ал. 6, т. 1 думите „а за лице, което по закон няма капитал –“ се заменят с „или“.

§ 3. В чл. 9, ал. 1 думите „чл. 2, ал. 1, т. 4 и 7“ се заменят с „чл. 2, ал. 1, т. 2, 4 и 7“.

§ 4. В чл. 11 т. 2 се отменя.

§ 5. В чл. 17, ал. 2, т. 4 думите „чл. 2, ал. 1, т. 4 и 7“ се заменят с „чл. 2, ал. 1, т. 2, 4 и 7“.

§ 6. В чл. 22, ал. 2, т. 6 накрая се добавя „или размер на активите“.

§ 7. В чл. 24 се създава ал. 3:

„(3) Алинея 1 не се прилага, когато вътрешният обект:

1. се намира в концесионната площ на находища на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства и съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица се използват от тях за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на концесионера на територията на концесионната площ;

2. обслужва строеж от първа, втора и трета категория по смисъла на Закона за устройство на територията и съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица се използват за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на собственика на вътрешния обект съгласно сключен договор във връзка със строежа.“

§ 8. В чл. 25 се създава ал. 3:

„(3) Алинея 1 не се прилага за зареждането от вътрешен обект:

1. който се намира на територията на концесионната площ на находище на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства, на пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация на трети лица, които се използват от тях за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на концесионера на територията на концесионната площ;

2. на собствени пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация, обслужващи строеж от първа, втора и трета категория по смисъла на Закона за устройство на територията, както и на съответните пътни превозни средства или извънпътна техника или механизация на трети лица, използвани за извършване на дейности или предоставяне на услуги в полза на собственика на вътрешния обект съгласно сключен договор във връзка със строежа.“

§ 9. Параграф 8 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:

„§ 8. Министърът на икономиката издава наредбата по чл. 4, ал. 4 в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона.“

§ 10. В § 9, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите „§ 6 и § 8“ се заменят с „и § 6“.

Заключителни разпоредби

§ 11. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г. и бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г.) чл. 106а се изменя така:

„Чл. 106а. Водачите са длъжни да зареждат с гориво управляваните от тях пътни превозни средства и/или самоходни машини само на бензиностанции, които са регистрирани по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.“

§ 12. Законът влиза в сила от 28 януари 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 31 януари 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

798