Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Име на законопроекта Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
Дата на приемане 17/04/2019
Брой/година Държавен вестник 35/2019

 


УКАЗ № 91

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, приет от 44-то Народно събрание на 17 април 2019 г.

Издаден в София на 19 април 2019 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта

 
(обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.; изм., бр. 17 от 2019 г.)

Параграф единствен. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби се създават ал. 3 и 4:

„(3) За прилагането на чл. 125, ал. 3 се използва досегашната сметка за чужди средства по чл. 59б от отменения Закон за физическото възпитание и спорта.

(4) За прехвърлянето и разходването на наличните към датата на влизане в сила на закона средства по сметката по ал. 3, както и за постъпващи след тази дата средства по чл. 14, ал. 3 от Закона за хазарта се прилага § 15, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за публичните финанси.“

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 17 април 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

3087

2007