Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
Дата на приемане 26/09/2019
Брой/година Държавен вестник 79/2019

 


УКАЗ № 226

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия, приет от 44-то Народно събрание на 26 септември 2019 г.

Издаден в София на 3 октомври 2019 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 19, 50 и 88 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 10, 65, 77 и 86 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. Алинея 3 се отменя.

2. В ал. 5 изречение първо се заличава.

3. Алинеи 6, 7 и 8 се отменят.

§ 2. В чл. 45 думите „чл. 11, ал. 1, 3, 5, 7 и 8“ се заменят с „чл. 11, ал. 1“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 септември 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

7418