Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата
Дата на приемане 06/03/2020
Брой/година Държавен вестник 25/2020

 


УКАЗ № 61

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, приет от 44-то Народно събрание на 6 март 2020 г.

Издаден в София на 16 март 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата (обн., ДВ, бр. 22 от 2014 г.; изм., бр. 14, 17, 41 и 56 от 2015 г., бр. 47 от 2016 г., бр. 12, 58 и 85 от 2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 накрая се добавя „и Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (ратифицирано със закон – ДВ, бр. 86 от 2016 г.) (ДВ, бр. 2 от 2017 г.), наричано по-нататък „Парижкото споразумение“.

2. В т. 8 накрая се добавя „и от Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021 – 2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ, L 156/26 от 19 юни 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2018/842“.

3. Създава се нова т. 9:

„9. отчитане на емисиите и поглъщанията и изпълнението на задълженията в сектора на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, произтичащи от Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 и Решение № 529/2013/ЕС (ОВ, L 156/1 от 19 юни 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2018/841“;“.

4. Досегашната т. 9 става т. 10.

§ 2. В чл. 5, т. 5 след думите „течни горива“ се поставя запетая и се добавя „алтернативни горива“.

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се отменя.

2. В т. 8 накрая се добавя „и Приложение I на Регламент (ЕС) 2018/842“.

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думата „издава“ се поставя запетая и се добавя „отказва да издаде“.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. одобрява, отказва да одобри, преразглежда, актуализира и отменя плана за мониторинг на годишните емисии и данните за тонкилометрите от авиационни оператори;“.

3. Създава се нова т. 6:

„6. извършва отчитането и докладването на емисиите и на поглъщанията от земеползване, промяна в земеползването и горското стопанство в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/841;“.

4. Досегашната т. 6 става т. 7.

§ 5. Член 8 се изменя така:

„Чл. 8. Министърът на околната среда и водите и министрите по чл. 4, ал. 1 подпомагат министъра на енергетиката в изготвянето на Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата.“

§ 6. В чл. 30, ал. 4 след думите „2013 – 2020 г.“ се поставя запетая и се добавя „за периода 2021 – 2030 г.“, а накрая се добавя „както и за глобалната, основана на пазара мярка“.

§ 7. В чл. 32, ал. 6 думата „7-дневен“ се заменя с „14-дневен“.

§ 8. В чл. 34, ал. 2 в текста преди т. 1 след думите „е длъжен“ се добавя „в 14-дневен срок“.

§ 9. В чл. 35 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 накрая се добавя „и изискванията на глобалната, основана на пазара мярка по чл. 30, ал. 4“.

2. Създава се ал. 5:

„(5) Изпълнителният директор на ИАОС отменя плана по ал. 2, когато авиационният оператор:

1. не притежава валиден оперативен лиценз за въздушен превоз, издаден от държава – членка на Европейския съюз;

2. не извършва дейност по приложение № 2.“

§ 10. В чл. 37 се създава ал. 5:

„(5) Условията и редът за продажбата чрез търг на квоти за емисии от авиационни дейности се определят с делегирани актове на Европейската комисия.“

§ 11. В чл. 42 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Линейният коефициент е 2,2 на сто, считано от 2021 г.“

2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Считано от 2019 г., се прилагат и следните изключения:

1. в случаите по чл. 46а;

2. за квотите, които са поставени в Резерва за стабилност на пазара съгласно Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 г. относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО (ОВ, L 264/1 от 9 октомври 2015 г.), наричано по-нататък „Решение (ЕС) 2015/1814“;

3. за квотите, предназначени за Модернизационния фонд.“

§ 12. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 след думите „по ал. 4“ се добавя „и 7“.

2. В ал. 3 накрая се добавя „или не са включени в списъка по ал. 7“.

3. В ал. 4 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 9“.

4. Създава се нова ал. 6:

„(6) Количеството безплатно разпределени квоти за инсталации, чиято дейност се е увеличила или намалила, изчислено въз основа на пълзяща средна стойност за две години, с повече от 15 на сто спрямо първоначално използваното равнище за определяне на безплатното разпределение за съответния период, се коригира по целесъобразност с квоти, които се добавят към или са от количествата квоти по чл. 44, ал. 1 и 6.“

5. Създават се ал. 7 и 8:

„(7) Министърът на околната среда и водите изготвя и подава до Европейската комисия списък с инсталациите, попадащи в обхвата на този закон, за 5-годишен период с начало 1 януари 2021 г. и за всеки следващ 5-годишен период.

(8) Списъкът по ал. 7 се изготвя и подава до 30 септември 2019 г. и на всеки 5 години след това за всеки следващ период по ал. 7 и съдържа информация за производствената дейност, преносите на топлинна енергия и газ, електропроизводството и емисиите на ниво подинсталации от петте календарни години преди подаването му.“

6. Досегашната ал. 6 става ал. 9.

§ 13. Създава се чл. 43а:

„Чл. 43а. (1) До 2030 г. за отрасли и подотрасли, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, определени в Приложението към Делегирано решение (ЕС) 2019/708 на Комисията от 15 февруари 2019 г. за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на отраслите и подотраслите, за които се счита, че са изложени на риск от изместване на въглеродни емисии, за периода 2021 – 2030 г. (OB, L 120/20 от 8 май 2019 г.), се разпределят безплатни квоти в размер 100 на сто от количеството квоти, определено по реда на чл. 43.

(2) Алинея 1 се прилага за отрасли и подотрасли и когато произведението на интензивност на търговията с трети държави и емисионна интензивност надвишава 0,15 при използване на данни за периода 2014 – 2016 г. въз основа на качествена оценка съгласно общо установени критерии за целия Европейски съюз.

(3) На отрасли и подотрасли, които могат да прехвърлят голяма част от разходите за квоти в крайния продукт, се разпределят безплатно квоти в размер 30 на сто от количеството квоти, определено по реда на чл. 43. Безплатното количество квоти за тези отрасли и подотрасли, с изключение на топлофикационните мрежи, намалява равномерно след 2026 г. и достига нулево равнище през 2030 г.“

§ 14. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Пет на сто от количеството квоти за Европейския съюз, определено в съответствие с чл. 42, ал. 1, е запазено като резерв за нови участници до 31 декември 2020 г. Неразпределеното до 2020 г. количество безплатни квоти за Европейския съюз заедно с 200 милиона квоти от Резерва за стабилност на пазара съгласно Решение (ЕС) 2015/1814 е запазено като резерв за нови участници. До 200 милиона квоти, запазени като резерв нови участници, се връщат в Резерва за стабилност на пазара през 2030 г., когато не са разпределени между 2021 и 2030 г.“

2. В ал. 6 се създава изречение второ: „От 2021 г. неразпределените поради промяна в работата или прекратяване на дейността на инсталациите квоти се прехвърлят към количеството квоти в резерва за нови участници по ал. 1.“

§ 15. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „за периода 2013 – 2020 г.“ се заличават.

2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на годините, през които това количество се коригира с акт на Европейската комисия“.

§ 16. Създава се чл. 46а:

„Чл. 46а. (1) Безплатни квоти за периода 2021 – 2030 г. се разпределят на инсталации за производство на електрическа енергия.

(2) Разпределените безплатно квоти се приспадат от количеството квоти, които се търгуват съгласно чл. 42, ал. 3 и не надхвърлят повече от 40 на сто от квотите, които са разпределени на Република България за периода 2021 – 2030 г., в зависимост от дела на емисиите, проверени в рамките на схемата на Европейския съюз за 2005 г., или от средни стойности за периода 2005 – 2007 г., в зависимост от това коя от двете стойности е по-висока. Общото количество безплатни квоти по ал. 1 и 3 се разпределя на равни годишни количества през периода 2021 – 2030 г.

(3) Безплатното разпределение на квоти се извършва след одобрение от Европейската комисия на Националната рамка за инвестиции за периода 2021 – 2030 г. и по ред, определен с наредбата по чл. 4, ал. 2, т. 18д от Закона за енергетиката.“

§ 17. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думата „решението“ се заменя със „заповед“, думите „по ал. 1“ се заменят с „и след одобрение на Европейската комисия се определят количествата квоти за текущата година, като“, а думите „по реда на наредбата по чл. 5, т. 3“ се заличават.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Редът за разпределение на квотите се определя с наредбата по чл. 5, т. 3.“

3. Създава се ал. 5:

„(5) Ежегодно в срок до 20 април изпълнителният директор на ИАОС издава количеството квоти на операторите, генератори на електрическа енергия, които са му разпределени за съответната година, въз основа на заповед на министъра на околната среда и водите.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.

§ 18. В чл. 49 ал. 2 се отменя.

§ 19. В чл. 51 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Квотите за емисии на парникови газове, издадени от 1 януари 2013 г. нататък, са валидни безсрочно. Квотите, издадени от 1 януари 2021 г. нататък, съдържат информация през кой 10-годишен период, считано от 1 януари 2021 г., са издадени и са валидни за емисии от първата година на този период нататък.“

2. Алинеи 3 и 4 се отменят.

§ 20. В чл. 55, ал. 2 след думата „разходи“ се добавя „по чл. 6, т. 3 и“.

§ 21. В чл. 56, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 6:

„6. финансиране на съвместни проекти за намаляване на емисиите на парникови газове от сектора на въздухоплаването;“.

2. Досегашната т. 6 става т. 7.

§ 22. В чл. 57, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 думите „чл. 43 – 46“ се заменят с „чл. 43 – 46а и чл. 55, ал. 4“.

2. В т. 5 след думите „видове транспорт с“ се добавя „нулеви и“.

3. В т. 7 след думите „енергийната ефективност“ се поставя запетая и се добавя „системите за топлофикационните мрежи“.

4. Създава се нова т. 9:

„9. в областта на климата в развиващи се държави извън Европейския съюз, уязвими към изменението на климата, включително дейности за адаптиране към въздействията от изменението на климата;“.

5. Създават се т. 10 и 11:

„10. развитие на възобновяемите енергийни източници с оглед спазване на целта на Европейския съюз за 32 на сто дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, както и за развитие на други технологии, допринасящи за прехода към безопасна и устойчива икономика с ниски емисии на въглерод, и за подпомагане спазването на целта за увеличаване на енергийната ефективност с 32,5 на сто до 2030 г.;

11. насърчаване на придобиването на професионални умения и пренасочването на работниците с цел да се допринесе за справедливия преход към нисковъглеродна икономика, особено в регионите, които са най-силно засегнати от преобразуването на работни места, в тясно сътрудничество със социалните партньори;“.

6. Досегашната т. 9 става т. 12.

§ 23. Създава се чл. 57а:

„Чл. 57а. (1) Делът на Република България от Модернизационния фонд се финансира с приходите от продажбата на квотите по чл. 42, ал. 3, т. 3.

(2) Подкрепяните инвестиции от Модернизационния фонд са в съответствие с целите на рамката на Европейския съюз за политиките в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г. и дългосрочните цели по Парижкото споразумение. От Модернизационния фонд не се предоставя подкрепа за съоръжения за производство на енергия, които използват твърди изкопаеми горива, освен за ефективни и устойчиви топлофикационни мрежи, когато количество квоти с най-малко равна стойност се използва за инвестиции по чл. 46а, ал. 3, които не включват твърди изкопаеми горива.

(3) Най-малко 70 на сто от финансовите средства от Модернизационния фонд се използват за подкрепа на една или повече от следните дейности:

1. производство и използване на електрическа енергия от възобновяеми източници;

2. подобряване на енергийната ефективност, с изключение на енергийната ефективност по отношение на производството на енергия, за което се използват твърди изкопаеми горива;

3. съхраняване на енергия и модернизиране на енергийните мрежи, включително на топлофикационните мрежи и на мрежите за пренос на електрическа енергия;

4. увеличаване на междусистемните връзки;

5. подпомагане на образованието, пренасочването, преквалификацията, повишаването на квалификацията на работниците и инициативи за търсене на работа и стартиращите предприятия в зависими от въглерода райони;

6. енергийна ефективност в областта на транспорта, сградите, селското стопанство и отпадъците;

7. насърчаване на прехода към мобилност с нулеви и ниски емисии.

(4) До 30 на сто от финансовите средства на Модернизационния фонд могат да се използват за други дейности, които съответстват на препоръките на Инвестиционния комитет на Модернизационния фонд и на целите на рамката на Европейския съюз за политиките в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. и дългосрочните цели по Парижкото споразумение.

(5) Условията и редът за подбор на проекти за дейности по ал. 3 и критериите за определяне на представител в Инвестиционния комитет на Модернизационния фонд се определят с акт на Министерския съвет.“

§ 24. В глава четвърта се създава раздел VIIIa с чл. 57б и 57в:

„Раздел VIIIа

Изключване на малки инсталации от Европейската схема за търговия с емисии

Чл. 57б. (1) Инсталации, които през всяка една от трите години, предхождащи уведомяването по ал. 2, са докладвали на изпълнителния директор на ИАОС емисии, по-малки от 2500 тона еквивалент на въглероден диоксид, без да се вземат предвид емисиите от биомаса, могат да бъдат изключени от ЕСТЕ след съгласие на оператора им.

(2) Министърът на околната среда и водите уведомява Европейската комисия за наличието на инсталация по ал. 1, преди списъкът на инсталациите съгласно чл. 43, ал. 7 да бъде изпратен на Европейската комисия или най-късно при изпращането на списъка.

(3) Процедурата за мониторинг на изключените от ЕСТЕ инсталации по ал. 1 се определя с наредбата по чл. 5, т. 1.

(4) Уведомлението по ал. 2 и процедурата за мониторинг по ал. 3 се публикуват на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 57в. (1) Когато инсталация отделя за една календарна година количество от 2500 тона или повече еквивалент на въглероден диоксид, без да се вземат предвид емисиите от биомаса, тя се включва повторно в ЕСТЕ.

(2) При повторно включване на инсталация по чл. 57б, ал. 1 в ЕСТЕ квотите, разпределени съгласно чл. 42, се предоставят на инсталацията от годината на повторното включване. Тези разпределени квоти се приспадат от количеството квоти, подлежащи на продажба чрез търг, съгласно чл. 42, ал. 3 от държавата членка, в която е разположена инсталацията.

(3) Информация относно условията за повторно включване по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.“

§ 25. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „верифициран“ се заличава.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Докладът по ал. 1 се верифицира, когато доставчик на течни горива, алтернативни горива и енергия за транспорта заяви спестявания на емисии нагоре по веригата, реализирани от проекти с начало от 1 януари 2011 г.“

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 26. В чл. 67, ал. 6 след думите „ал. 5“ се добавя „и по чл. 67а, ал. 3“.

§ 27. В глава пета се създава раздел IIа с чл. 67а и 67б:

„Раздел ІІа

Изпълнение на задълженията по Регламент (ЕС) 2018/842 и по Регламент (ЕС) 2018/841

Чл. 67а. (1) До 2030 г. министърът на околната среда и водите ежегодно извършва проверка на емисиите на парникови газове на Република България от категориите източници по чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/842 за намаления на емисиите на парникови газове с нивата, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) 2018/842.

(2) За всяка година в периода 2021 – 2029 г. емисиите на парникови газове на Република България от категориите дейности по чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/842 не надхвърлят пределната стойност, определена от линейна траектория с начало средната стойност на емисиите на парникови газове през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. и с край от нула на сто към 2030 г. спрямо равнището от 2005 г. Линейната траектория и годишните разпределени количества емисии за периода 2021 – 2029 г. се определят съгласно чл. 4, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2018/842 с акт на Европейската комисия.

(3) Годишните разпределени количества емисии по чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/842, разпределени на Република България, може да бъдат заемани за следваща година, заделени за следващи години до 2030 г. или прехвърлени на други държави – членки на Европейския съюз, при условията на чл. 19 и по реда на Регламент (ЕС) 2018/842.

(4) При констатирано надвишаване на годишно разпределените количества емисии за съответната година по чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/842, включително количества емисии, заделени съгласно чл. 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/842, определено количество нетни поглъщания от комбинираните отчетни категории площи съгласно чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/841 може да бъде взето предвид при условията и по реда на чл. 7 от Регламент (ЕС) 2018/842.

(5) При констатирано надвишаване на определените нива на емисиите по ал. 2 Министерският съвет по предложение на министъра на околната среда и водите приема решение за разработване на допълнителни секторни политики и въвеждане на допълнителни мерки по изпълнението на задълженията на Република България в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/842.

(6) Министърът на околната среда и водите уведомява Европейската комисия по реда на чл. 8 от Регламент (ЕС) 2018/842 за приетите мерки и политики по ал. 5.

Чл. 67б. (1) Емисиите на парникови газове за периода 2021 – 2025 г. и 2026 – 2030 г. не могат да надхвърлят поглъщанията, изчислени като сбор на общите емисии и на общите поглъщания на територията на Република България във всички отчетни категории площи по чл. 2 от Регламент (ЕС) 2018/841.

(2) Отчитането на емисиите и на поглъщанията от всички отчетни категории площи по чл. 2 от Регламент (ЕС) 2018/841 се извършва съгласно чл. 5 – 10 от Регламент (ЕС) 2018/841 и се докладва на Европейската комисия в сроковете по чл. 14 от същия регламент.

(3) За изпълнение на изискването по ал. 1 могат да се използват възможности за гъвкавост при условията и по реда на чл. 11 и 13 от Регламент (ЕС) 2018/841.

(4) Министърът на околната среда и водите и министърът на земеделието, храните и горите изготвят и представят на Европейската комисия национален отчетен план за горите, съдържащ предложени референтни нива за горите, при условията и в сроковете по чл. 8 от Регламент (ЕС) 2018/841.“

§ 28. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:

а) точка 3 се изменя така:

„3. „Алтернативни горива“ са горива, които заместват изкопаемите нефтени източници при снабдяването с енергия на транспорта и имат потенциал да допринесат за неговата нисковъглеродност, включващи електроенергия, водород, биогорива, синтетични горива, включително сгъстен синтетичен метан, природен газ, включително биометан, в газообразна форма (сгъстен природен газ) и втечнена форма (втечнен природен газ и втечнен нефтен газ).“;

б) точка 36 се изменя така:

„36. „Нов участник“ е всяка инсталация, извършваща една или повече от дейностите по приложение № 1, за която е получено разрешително за емисии на парникови газове за първи път в период с начало три месеца преди датата на представяне на списъка по чл. 43, ал. 7 и с край три месеца преди датата на представянето на следващия списък по чл. 43, ал. 7.“;

в) точка 40 се изменя така:

„40. „Отрасли или подотрасли, изложени на съществен риск от изтичане на въглерод“ са отрасли и подотрасли, които до 31 декември 2020 г. са включени в приложението към Решение 2014/746/ЕС на Комисията от 27 октомври 2014 г. за определяне, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на списък с отрасли и подотрасли, за които се смята, че са изложени на съществен риск от изместване на въглеродни емисии, за периода 2015 – 2019 г. (OB, L 308/114 от 29 октомври 2014 г.).“;

г) създават се т. 61, 62, 63 и 64:

„61. „Отрасли и подотрасли, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии“ са отрасли и подотрасли, за които от 2021 г. се получава стойност, по-голяма от 0,2 за произведението на интензивността на търговията с трети държави – дефинирана като отношение на общата стойност на износа към трети държави плюс стойността на вноса от трети държави, разделени на общия пазарен обем в Европейското икономическо пространство (годишния оборот плюс общия внос от трети държави) – умножена по емисионната интензивност, изразена в kgCO2 за единица брутна добавена стойност (в евро).

62. „Емисии нагоре по веригата“ са всички емисии на парникови газове, които възникват преди суровината да влезе в рафинерията или преработвателната инсталация, в които се произвежда горивото, посочено в методиката по чл. 64, ал. 3.

63. „Глобална, основана на пазара мярка“ е мярка, която се прилага от 2021 г. нататък за справяне с всяко годишно увеличение на общото количество въглероден диоксид от международни граждански полети над нивата от 2020 г., отчитайки специфичните условия и съответните възможности.

64. „Модернизационен фонд“ е фонд, създаден за периода 2021 – 2030 г., за подкрепа на инвестиции, включително за финансиране на малки инвестиционни проекти, за модернизация на енергийни системи и за подобряване на енергийната ефективност в държави – членки на Европейския съюз, с брутен вътрешен продукт на глава от населението по пазарни цени под 60 на сто от средната стойност за Европейския съюз за 2013 г.“

2. В § 2:

а) в ал. 1 се създават т. 6 и 7:

„6. Директива (EС) 2015/652 на Съвета от 20 април 2015 г. за установяване на методи за изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (ОВ, L 107/26 от 25 април 2015 г.);

7. Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции, и на Решение (ЕС) 2015/1814 (ОВ, L 76/3 от 19 март 2018 г.).“;

б) в ал. 2 се създават т. 13 – 16:

„13. Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021 – 2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013;

14. Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 и Решение № 529/2013/ЕС;

15. Регламент (ЕС) 2017/2392 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2017 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за изпълнението на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. (ОВ, L 350/7 от 29 декември 2017 г.);

16. Делегиран регламент (ЕС) 2019/1603 на Комисията от 18 юли 2019 г. за допълване на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мерките, приети от Международната организация за гражданско въздухоплаване, за мониторинг, докладване и проверка на емисии от въздухоплаването с цел прилагане на глобална, основана на пазара мярка (OВ, L 250/10 от 30 септември 2019 г.).“

§ 29. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

„(5) Максималният размер на кредитите, които операторите на инсталации може да използват в рамките на ЕСТЕ за периода 2008 – 2020 г., е в размер до 12,507 на сто от разпределените им квоти за периода 2008 – 2012 г. или процент, определен съгласно чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1123/2013.“

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея:

а) в т. 1 думите „2016 г.“ се заменят с „2023 г.“;

б) в т. 2 думите „2016 г.“ се заменят с „2023 г.“;

в) точка 3 се отменя.

3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след думите „25 000 тона CO2“ се добавя „или за авиационни оператори с общи годишни емисии под 3000 тона CO2 от полети, различни от посочените в ал. 6“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 30. Започналите и неприключили до влизането в сила на този закон процедури по Европейската схема за търговия с емисии се довършват по новия ред.

§ 31. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г. и бр. 17, 41 и 79 от 2019 г.) в чл. 4, ал. 2 се създава т. 18д:

„18д. след одобрение от Европейската комисия на Националната рамка за инвестиции за периода 2021 – 2030 г. организира и контролира нейното изпълнение при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката;“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 6 март 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

2267