Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек
Дата на приемане 22/01/2020
Брой/година Държавен вестник 10/2020

 


УКАЗ № 11

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек, приет от 44-то Народно събрание на 22 януари 2020 г.

Издаден в София на 30 януари 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек

Член единствен. Ратифицира Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек, подписано на 19 септември 2019 г. в Квебек.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 22 януари 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

988