Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
Дата на приемане 12/03/2020
Брой/година Държавен вестник 26/2020

 


УКАЗ № 68

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, приет от 44-то Народно събрание на 12 март 2020 г.

Издаден в София на 20 март 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 25 и 77 от 2011 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 63, 92 и 103 от 2017 г.)

§ 1. Наименованието на закона се изменя така: „Закон за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици“.

§ 2. Член 1 се изменя така:

„Предмет на закона

Чл. 1. Този закон урежда административното регулиране и контрола върху производството на оптични дискове и на матрици, както и върху внасянето и изнасянето на суровини или оборудване за производство на оптични дискове, матрици или други носители.“

§ 3. Членове 3 и 4 се отменят.

§ 4. В чл. 6 думите „и удостоверения по чл. 4 и извършената регистрация по чл. 3“ се заличават, думата „могат“ се заменя с „може“, а думите „лицата, на които са издадени лицензи, удостоверения или е извършена регистрация, от отговорност“ се заменят с „лицензираните производители от отговорност“.

§ 5. В чл. 7 ал. 1 се отменя.

§ 6. Глава втора с чл. 8 – 29а се отменя.

§ 7. В чл. 37 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 т. 6 се отменя.

2. В ал. 3 т. 2 се отменя.

§ 8. В чл. 40 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думите „и номера на издаденото удостоверение по чл. 17“ се заличават.

2. В ал. 5 след думите „технологичния брак“ запетаята се заменя със съюза „и“, а думите „и номера на издаденото удостоверение по чл. 17“ се заличават.

§ 9. В чл. 44, ал. 1 думите „регистрация, удостоверяване“ и запетаята пред тях се заличават.

§ 10. В чл. 45, ал. 1 т. 2 се отменя.

§ 11. В чл. 47 думите „за регистрация и за издаване на удостоверение“ се заличават.

§ 12. В чл. 51 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите „съответно министърът на културата“ и запетаята пред тях се заличават;

б) точка 4 се отменя.

2. В ал. 2 думите „съответно на министъра на културата“ се заличават.

§ 13. Членове 54, 54а, 55 и 56 се отменят.

§ 14. Член 60 се отменя.

§ 15. В чл. 61 ал. 2 се отменя.

§ 16. Член 61а се отменя.

§ 17. В чл. 62 ал. 3 се отменя.

§ 18. Член 64 се отменя.

§ 19. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения:

1. Точки 5, 6, 9 и 10 се отменят.

2. В т. 11 думите „чл. 40“ се заменят с „чл. 94а, ал. 2“.

3. Точка 14 се отменя.

§ 20. Приложение № 2 към чл. 40, ал. 4 се изменя така:

„Приложение № 2 към чл. 40, ал. 4

Регистър за производство на оптични дискове със запис

Данъчен номер ........................................................... Номер и дата на лиценза ............/.....................г.

Лицензирано лице: ............................................................................................................................................

                                                                                                     (фирма, седалище)
№ на по-

ръч-

ката (дого-

вор)


Парт-

ньор по дого-

вора


Загла-

вия в поръч-

ката


№ и дата на производство на ползвана партида дискове без запис (бр. носители)


Произ-

ведени коли-

чества (бр.)


Данни за производството и експедицията по партиди


№ на парти-

дата

и дата на произ-

водство


техно-

логичен брак за всяка партида (бр.)


ползвани суровини в конкретната поръчка


дата на експе-

диция


№ и дата на придружа-

ващия партидата документ


наименование


количество (кг)


номер на митн. декларация (фактура)


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


 11


 12 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

§ 21. Приложение № 3 към чл. 40, ал. 5 се изменя така:

„Приложение № 3 към чл. 40, ал. 5

Регистър за производство на матрици за производство на оптични дискове

Данъчен номер ........................................................... Номер и дата на лиценза ............/..................... г.

Лицензирано лице: ............................................................................................................................................

                                                                                                     (фирма, седалище)


Номер на договора


Партньор по договора


Заглавия,

съдържащи се в матрицата


Произведени количества (бр.)


№ на партидата и дата на

производство


Технологичен брак за всяка партида (бр.)


1


2


3


4


5


6 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Преходни и заключителни разпоредби

§ 22. Неприключилите до влизането в сила на този закон производства по регистрация и издаване на удостоверения по отменената глава втора се прекратяват.

§ 23. От влизането в сила на този закон в заверените за 2020 г. регистри по чл. 40, ал. 4 и 5 колона 3 не се попълва.

§ 24. (1) Министерството на културата съхранява за срок 5 години от влизането в сила на този закон заявленията с приложените към тях документи, контролните екземпляри и регистрите по отменената глава втора.

(2) След изтичането на срока по ал. 1 контролните екземпляри по отменения чл. 19 се унищожават в присъствието на междуведомствената комисия по чл. 31.

§ 25. В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 16 от 2016 г., бр. 7, 28, 88, 94 и 103 от 2018 г. и бр. 47 и 100 от 2019 г.) в чл. 31, ал. 1 т. 5а се отменя.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 12 март 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

2438