Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица
Дата на приемане 20/02/2020
Брой/година Държавен вестник 18/2020

 


УКАЗ № 44

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица, приет от 44-то Народно събрание на 20 февруари 2020 г.

Издаден в София на 25 февруари 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица

Член единствен. Ратифицира Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица, подписан на 13 май 2019 г. в София.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 февруари 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

1897